Wezwania - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne
Filip_B
Filip_B30 maja 2013

Wezwania - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne

PDF (133 KB)
2 strony
351Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego przedstawiające wezwania.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Wezwania

KPA upoważnia organy administracji do wzywania osób do udziału w

podejmowanych czynnościach , np. złożenia wyjaśnień , udziału w oględzinach . Możliwość takiego wzywania jest ograniczona do granic gminy lub sąsiedniej gminy . Aby nie nadużywać tego prawa organ może żądać złożenia oświadczeń , zeznań na piśmie a w przypadku , gdy osoba znajduje się poza obszarem gminy lub sąsiedniej gminy na podstawie art. 52 może korzystać z pomocy prawnej , tj. wystąpić do właściwego miejscowo , odpowiedniego organu o wykonanie tej czynności ( np. przesłuchanie świadka ) .

Wezwanie ma formę ściśle określoną w art. 54 KPA , w tym na ostatku zawarte

jest pouczenie z ostrzeżeniem o skutkach niezastosowania się do wezwania – kara grzywny – 50 zł , a w razie powtórzenia – 200 zł . Grzywien i innych środków przymusu nie stosuje się wobec biegłych , w pełni wobec świadków .

Osobie wezwanej przysługuje zwrot kosztów określonych w dekrecie z 26 października 1950 roku o należności świadków , biegłych i stron w postępowaniu sądowym . Wielkości określane są rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości , wydawanym do tego dekretu . Pracownik , jeżeli błędnie wezwał osobę , która na skutek wezwania poniosła szkodę zobowiązany jest do zwrotu powodowanych przez pracownika kosztów i może być to wyegzekwowane w trybie administracyjnym . Doręczenia

Doręczenia są bardzo ważne , ze względu na prawne skutki tych doręczeń . Organ prowadzący postępowanie doręcza pisma przez swoich pracowników za pokwitowaniem

lub poprzez inne osoby upoważnione . Może wzywać po odbiór pism w swej kancelarii , ale powszechnie korzysta się w tym zakresie z usług „ Poczty Polskiej ”. Odbiór pokwitowania doręczenia jest konieczny dla ustalenia prawidłowości doręczenia . Na to pokwitowanie składa się data doręczenia i podpis odbiorcy . Jeżeli odbierający nie może pokwitować , doręczający sam wpisuje datę , osobę , która pismo odebrała i zaznacza o przyczynie braku podpisu .

Pismo doręcza się stronie , a jeżeli działa przez pełnomocnika temu pełnomocnikowi .

Osobom fizycznym pismo doręcza się w ich mieszkaniu lub miejscu pracy . Można też w każdym miejscy , gdzie się ich zastanie . Jeżeli nie ma go w mieszkaniu odbiór pisma może dokonać i pokwitować dorosły domownik , a gdy jego brak można doręczyć sąsiadowi lub dozorcy domu , a na drzwiach pozostawia się wiadomość o doręczeniu pisma dozorcy bądź sąsiadowi .

W razie baku takich możliwości dokonuje się doręczenia zastępczego , według którego pismo składa się w najbliższym urzędzie pocztowym lub urzędzie gminy , a o pozostawieniu tam pisma pozostawia się zawiadomienie na drzwiach mieszkania bądź domu , a jeżeli tego nie ma na nieruchomości w miejscu widocznym .

Jednostkom organizacyjnym doręcza się pisma w ich siedzibach , do rąk osoby upoważnionej . Protokoły i adnotacje

W art. 14 KPA zamieszczono niemożliwą do uniknięcia zasady pisemności załatwiania spraw . Pewną konkretyzacją tej zasady jest norma wyrażona w art. 67 KPA , nakładająca obowiązek pisemnego dokumentowania każdej czynności mającej istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy . Podstawową formą takiego dokumentowania jest protokół podpisywany przynajmniej przez dwie osoby reprezentujące organ i stronę .

KPA nakłada obowiązek zaprotokołowania następujących czynności : - przyjęcia podania wniesionego ustnie , - przesłuchania świadka , biegłego , strony , - oględzin i ekspertyz ,

docsity.com

- rozprawy , - ustnego ogłoszenia decyzji i postanowienia .

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument