Organizacje międzynarodowe - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
bart_ender
bart_ender12 marca 2013

Organizacje międzynarodowe - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

PDF (105 KB)
2 strony
766Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: organizacje międzynarodowe to przedsiębiorstwa działające w kilku krajach.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Organizacje międzynarodowe – cele i zadania

Organizacje międzynarodowe to przedsiębiorstwa działające w kilku

krajach. Działalność w otoczeniu międzynarodowym wpływa na sposoby wykonywania kierowniczych funkcji, czyli na zasady funkcjonowania

organizacji międzynarodowych.

Zadania kierownicze:

planowanie strategiczne organizowanie

dobór kadr

wynagrodzenia

kontrola

Planowanie strategiczne – jednym z najtrudniejszych zadań

międzynarodowego planowania strategicznego jest zrównoważenie

samodzielności i inicjatywy poszczególnych filii z zawartością i przewidywalnością całego systemu. Proces planowania kładzie nacisk na

doskonalenie praktyki kierowniczej w strategicznym postępowaniu

Organizowanie – organizacje międzynarodowe w sposób ewolucyjny

przeszły od działalności krajowej do działań w wielu krajach, z tego względu wiele z nich wcześnie utworzyło pion międzynarodowy.

Późniejszym etapem jest likwidacja pionu międzynarodowego i przejście

na myślenie globalne – bez rozróżnienia działalności międzynarodowej i

krajowej. Proces ten często wiąże się z reorganizacją i

eksperymentowaniem z różnymi strukturami organizacyjnymi. Wiele organizacji przyjmuje postać struktury macierzowej.

Dobór kadr – z jednej strony trudniej jest znaleźć odpowiednich ludzi na

stanowiska ponieważ utalentowani pracownicy nie zawsze chcą przenieść

się do innego kraju. Z drugiej strony organizacje te mogą ściągnąć pracowników z całego świata. Dla organizacji międzynarodowych

szczególne znaczenie ma skuteczny dobór i szkolenie pracowników, którzy

będą zaangażowani w działalność międzynarodową lub oddelegowani

zagranicę. Wynagrodzenia – płacenie podobnej płacy zasadniczej a następnie

dodawanie do niej premii w zależności od poziomu płac w danym kraju

Kontrola – istnieje podział podejmowania decyzji i kontroli między centralę

i jej filie w poszczególnych krajach

Organizacja międzynarodowa – w szerokim znaczeniu organizacją

międzynarodową jest każda organizacja, której członkami są podmioty

stosunków międzynarodowych. Są to celowe zrzeszenia uczestników

stosunków międzynarodowych powstałe na podstawie zawartej między nimi umowy oraz wyposażone w stałe organy. Ze względu na dominującą

rolę państwa w stosunkach międzynarodowych określenie organizacji

międzynarodowej odnosi się najczęściej do formy współpracy państw

ustalonych w wielostronnej umowie, która obejmuje względnie stały

docsity.com

zakres uczestników. Różnica między organizacją rządową, a organizacją

pozarządową międzynarodową przejawia się w tym, że międzynarodową

organizację rządową tworzą państwa, względnie inne podmioty mające

atrybuty państwa, np. Agencje Międzynarodowe w oparciu o umowę międzynarodową, w której ustalają, cel, przedmiot, zakres działania,

strukturę i dla której tworzą statut oraz powołują stałe organy.

Przykładem organizacji rządowej może być ONZ, Organizacja

Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, NATO i inne. Natomiast, jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe, to zgodnie ze stanowiskiem Rady

gospodarczo-społecznej N.Z., jest to organizacja nie utworzona na

podstawie umowy międzynarodowej, a tylko, na podstawie porozumienia

osób fizycznych lub prawnych. Przykład: Międzynarodówka Socjalistyczna.

Funkcje organizacji międzynarodowych i rola tych organizacji:

Rola organizacji międzynarodowych polega współcześnie na:

Identyfikacji interesów państw członkowskich, charakteru i zakresu występujących zbieżności i rozbieżności,

Negocjowaniu porozumień dla realizacji zadań wynikających ze wspólnych

interesów,

Minimalizowaniu i łagodzeniu rozbieżności między państwami

członkowskimi, Osiąganiu porozumień odnośnie stosowania środków realizacji wspólnych

celów.

Rozróżniamy trzy główne typy funkcji organizacji międzynarodowych: Funkcje regulujące – polegające na ustanowieniu norm i wzorców

postępowania zmierzających do osiągania celów organizacji poprzez

uczestników stosunków międzynarodowych. Mogą one mieć charakter

norm moralnych, politycznych lub prawnych. Istotą jest dążenie do kształtowania postępowania państw i innych podmiotów stosunków

międzynarodowych odpowiednio do przyjętych regulacji.

Funkcje kontrolne – polegają na ustalaniu zgodności postępowania

uczestników stosunków międzynarodowych z treścią norm i wzorców

określanych jako pożądania. Jest to więc rodzaj wpływania państwa na ukierunkowanie i kreowanie pożądanego wzorca postępowania.

Funkcja operacyjna – polega na działaniu korygującym i operacyjnym

zmierzającym do realizacji celów organizacji drogą świadczenia usług

doradczych, materialno - technicznych, finansowych.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument