Analiza i prognoza emisji gazowych - Notatki - Geografia - Część 1, Notatki'z Geografia. University of Podlasie in Siedlce
Grzegorz
Grzegorz21 marca 2013

Analiza i prognoza emisji gazowych - Notatki - Geografia - Część 1, Notatki'z Geografia. University of Podlasie in Siedlce

PDF (345 KB)
20 strona
923Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z geografii: analiza i prognoza emisji gazowych. Część 1.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 20
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 20 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 20 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 20 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 20 pages
Pobierz dokument

Analiza i prognoza emisji gazowych

zanieczyszczeń powietrza

atmosferycznego Wstęp

Celem niniejszego opracowania jest zbadanie zależności pomiędzy niektórymi

zjawiskami społeczno – gospodarczymi a emisją gazowych zanieczyszczeń powietrza

atmosferycznego w Polsce oraz próba prognozy tej emisji na lata 2006 – 2010. W pierwszej części pracy wyjaśniono, jaki jest podstawowy cel badania oraz dokonano

ogólnej charakterystyki zarówno badanego zjawiska, jak i zmiennych, które mogą

potencjalnie wpływać na jego wielkość. W tym celu, oprócz prezentacji graficznej

poszczególnych cech, dokonano również ich analizy przy wykorzystaniu podstawowych

statystyk opisowych pakietu Statistica 7.0.

Rozdział drugi projektu obejmuje część analityczną. W pierwszej kolejności za

pomocą takich narzędzi, jak analiza macierzy korelacji oraz analiza grafów, dokonano

wyboru zmiennych do modelu oraz określono charakter zależności pomiędzy tymi

zmiennymi. Następnie dzięki opcji regresji wielorakiej dokonano analizy wybranych

zmiennych objaśniających badane zjawisko, co pozwoliło na określenie parametrów

modelu oraz zbadanie jego dopasowania do danych.

Ostatnia część pracy zawiera próbę prognozy emisji zanieczyszczeń gazowych

powietrza atmosferycznego w Polsce na lata 2006 - 2010, do czego wykorzystano metodę

szeregów czasowych.

W zakończeniu zawarte są wnioski końcowe z przeprowadzonej analizy. Wszelkie

dane statystyczne wykorzystane w niniejszym opracowaniu pochodzą z Roczników

Statystycznych na lata 1977 – 2006. Niezwykle przydatny w trakcie pracy z programem

Statistica 7.0 okazał się również podręcznik współautorstwa dr Marka Sobolewskiego

„Komputerowa analiza danych społeczno – gospodarczych”.

2

I Charakterystyka badanego zjawiska

1. Cel badań i dobór zmiennych do modelu

Celem niniejszej analizy jest zbudowanie modelu ekonometrycznego, który pozwoliłby na

zbadanie, w jaki sposób niektóre zjawiska społeczno – gospodarcze wpływają na wielkość

emisji gazowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w Polsce. Przedmiotem badań

jest szereg czasowy, opracowany na podstawie Roczników Statystycznych, przedstawiający

wielkość emisji wyżej wspomnianych zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego w

tysiącach ton w latach 1976 – 2005.

Aby możliwe było opracowanie modelu ekonometrycznego konieczny jest dobór

zmiennych niezależnych, które mogą warunkować wielkość zmiennej zależnej, w tym

przypadku emisji zanieczyszczeń powietrza. Istnieje wiele czynników, które mogłyby

znacząco wpływać na poziom emisji substancji szkodliwych do powietrza, aczkolwiek ze

względu na zakres opracowania oraz trudności związane ze zdobyciem dokładnych danych

statystycznych w tym zakresie, ich dobór ograniczono do, jak się wydaje, najistotniejszych.

Są to:

 liczba zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza w tysiącach,

 ilość zanieczyszczeń zatrzymanych w urządzeniach do ich redukcji w tonach,

 powierzchnia parków narodowych w tysiącach hektarów,

 wielkość nakładów inwestycyjnych na ochronę powietrza atmosferycznego w

milionach złotych,

 liczba pojazdów samochodowych w tysiącach sztuk,

 wielkość wydobycia węgla kamiennego w milionach ton,

 pozyskanie drzewa w metrach sześciennych na 100 hektarów powierzchni

W projekcie podjęto również próbę prognozy badanego zjawiska na lata 2006 - 2010 w

oparciu o metodę prognozy na podstawie szeregów czasowych.

3

2. Podstawowe statystyki opisowe oraz graficzna prezentacja zmiennych

Emisja gazowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

Analiza emisji gazowych zanieczyszczeń powietrza obejmuje lata 1976 – 2005. Od roku

1976 można zauważyć znaczącą tendencję wzrostową, która utrzymywała się aż do roku

1989. Jak można przypuszczać sytuacja ta była związana z rozwojem przemysłu ciężkiego w

Polsce, który przypadał właśnie na lata 80 – te. Od kilkunastu już lat utrzymuje się spadkowa

tendencja emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, aczkolwiek, jak wynika z

poniższego wykresu, nadal utrzymuje się ona na poziomie około 2 milionów ton rocznie, co

jest zjawiskiem dość niekorzystnym.

W 2005 roku do powietrza zostało wyemitowanych 2007 tysięcy ton zanieczyszczeń, co

świadczy o aż 37% spadku w stosunku do roku 1992, ale równocześnie odnotowano niewielki

(4, 8%) wzrost w odniesieniu do roku 2002.

Wykres nr 1. Emisja gazowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego (tys. t)

19 76

19 78

19 80

19 82

19 84

19 86

19 88

19 90

19 92

19 94

19 96

19 98

20 00

20 02

20 04

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

E m

is ja

z an

ie cz

ys zc

ze ń

(ty s.

t)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie pakietu Statistica 7.0

4

Analizując podstawowe statystyki opisowe dla tej zmiennej należy stwierdzić, iż na

przestrzeni ostatnich 30 lat średnioroczna emisja zanieczyszczeń powietrza wynosiła 3593.85

tys. ton. W 1987 roku emisja osiągnęła wartość maksymalną 5399 tys. ton, natomiast w 2002

roku wyemitowano najmniej zanieczyszczeń – 1915 tys. ton.

Niezwykle niepokojącym jest fakt, iż w ciągu tych 30 lat wyemitowano do powietrza

niewiarygodną ilość 107815, 6 tys. ton zanieczyszczeń gazowych, przy czym przez ponad 7

lat roczna emisja tych zanieczyszczeń wynosiła powyżej 4932 tys. ton.

Tabela nr 1. Podstawowe statystyki opisowe dla zmiennej: emisja zanieczyszczeń gazowych

powietrza

N ważnych

Średnia Suma Min Max Górny Odch.Std Skośność

Zanieczyszczenia

(tys. t) 30 3593.85 107815.6 1915 5399 4932 1286.82 0.05

Źródło: Opracowanie własne na podstawie pakietu Statistica 7.0

Liczba zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza

Jak wynika z wykresu 2 liczba zakładów szczególnie uciążliwych dla powietrza

atmosferycznego w badanym okresie wzrosła niemal dwukrotnie, co wiązało się zapewne ze

zmianami gospodarczymi w naszym kraju i niezwykłym rozwojem przemysłu.

Tabela nr 2. Podstawowe statystyki opisowe dla zmiennej: liczba zakładów szczególnie

uciążliwych dla czystości powietrza

N ważnych

Średnia Min Max Dolny Górny Odch.Std Skośność

Zakłady

(szt.) 30 1420.57 924 1725 1071 1682 317 0.6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie pakietu Statistica 7.0

W 1976 roku funkcjonowało 924 zakłady o niekorzystnym wpływie na powietrze

atmosferyczne, co stanowiło wartość minimalną badanego okresu. Natomiast maksymalną

liczbę tych zakładów odnotowano w 2002 roku, kiedy zarejestrowanych było aż 1071 firm

tego typu, co wynika ze zmiany specyfiki przemysłu polskiego. W tym okresie powstało

wiele nowych gałęzi przemysłu związanych z produkcją nawozów, materiałów budowlanych

5

czy cementu. Po zmianie ustroju w Polsce wzrost liczby zakładów uciążliwych się

ustabilizował i praktycznie przez kolejnych 15 lat zmieniał się jedynie nieznacznie.

Wykres nr 2. Liczba zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza (szt.)

19 76

19 78

19 80

19 82

19 84

19 86

19 88

19 90

19 92

19 94

19 96

19 98

20 00

20 02

20 04

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

Za kł

ad y

(s zt

.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie pakietu Statistica 7.0

Ilość zanieczyszczeń zatrzymanych w urządzeniach do ich redukcji

W latach 1976 – 2005 rocznie w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń zatrzymywano

średnio 1041 tys. ton substancji szkodliwych. Łącznie w badanym okresie zatrzymano około

31230 tys. ton zanieczyszczeń.

Tabela nr 3. Podstawowe statystyki opisowe dla zmiennej: ilość zanieczyszczeń zatrzymanych w

urządzeniach do ich redukcji

N ważnych

Średnia Suma Min Max Dolny Odch.Std Skośność

Redukcja

(szt.) 30 1041.02 31230.7 561 1967 673.5 446.33 0.91

Źródło: Opracowanie własne na podstawie pakietu Statistica 7.0

6

Bardzo korzystnym zjawiskiem jest również utrzymująca się tendencja wzrostowa redukcji

zanieczyszczeń, co może świadczyć o rosnącej świadomości, dotyczącej konieczności

ochrony środowiska, wśród społeczeństwa.

Wykres nr 3. Ilość zanieczyszczeń zatrzymanych w urządzeniach do ich redukcji (tys. t)

19 76

19 78

19 80

19 82

19 84

19 86

19 88

19 90

19 92

19 94

19 96

19 98

20 00

20 02

20 04

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

R ed

uk cj

a (ty

s. t)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie pakietu Statistica 7.0

Powierzchnia parków narodowych

Powierzchnia parków narodowych w naszym kraju zaczęła się gwałtownie zwiększać

dopiero od 1988 roku (wykres 4). W latach wcześniejszych ulegała ona jedynie niewielkim

zmianom, co można zaobserwować również w chwili obecnej.

Tabela nr 4. Podstawowe statystyki opisowe dla zmiennej: powierzchnia parków narodowych

N ważnych

Średnia Min Max Dolny Górny Odch.Std Skośność

Parki

(tys. ha) 30 203.67 116 317 123 306 86.48 0.29

Źródło: Opracowanie własne na podstawie pakietu Statistica 7.0

7

Analizując podstawowe statystyki opisowe dla tej zmiennej należy stwierdzić, iż jedynie w

okresie około 7 lat badanego okresu powierzchnia parków narodowych wynosiła powyżej 306

tys. hektarów, a średnio w ciągu tych 30 lat parki narodowe zajmowały 203.67 tys. ha.

Wykres nr 4. Powierzchnia parków narodowych (tys. ha)

19 76

19 78

19 80

19 82

19 84

19 86

19 88

19 90

19 92

19 94

19 96

19 98

20 00

20 02

20 04

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

Pa rk

i ( ty

s. h

a)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie pakietu Statistica 7.0

Wielkość nakładów inwestycyjnych na ochronę powietrza atmosferycznego

Nakłady inwestycyjne na ochronę powietrza atmosferycznego kształtowały się w badanym

okresie bardzo różnie, co może wynikać z faktu, iż w rocznikach statystycznych podawane

wartości dotyczą cen bieżących.

Jak wynika z podstawowych statystyk opisowych wartość minimalna wynosiła jedynie

126.8 mln zł a wartość maksymalna 33427.4 mln. Wynikiem tej rozpiętości pomiędzy

wartościami minimalną i maksymalną jest poziom średnich rocznych inwestycji wynoszący

5279,35 mln zł oraz bardzo duże odchylenie standardowe wynoszące 8050,31 mln zł. Bardzo

dużą wartość przyjął również wskaźnik skośności, co świadczy o asymetrii prawostronnej.

8

Wykres nr 5. Nakłady inwestycyjne na ochronę powietrza atmosferycznego (mln. zł)

1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

In w

es ty

cj e

(m ln

. z ł)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie pakietu Statistica 7.0

Tabela nr 5. Podstawowe statystyki opisowe dla zmiennej: nakłady inwestycyjne na ochronę

powietrza atmosferycznego

N ważnych

Średnia Suma Min Max Górny Odch.Std Skośność

Inwestycje

(mln. zł) 30 5279.35 158380.4 126.8 33427.4 4290.1 8050.31 2.36

Źródło: Opracowanie własne na podstawie pakietu Statistica 7.0

Liczba pojazdów samochodowych

Jak wynika z wykresu 6 liczba pojazdów samochodowych w Polsce systematycznie

wzrastała od 1976 roku, kiedy zarejestrowanych było 4219 pojazdów, aż do chwili obecnej.

Czego przyczyną może być wzrost zamożności polskiego społeczeństwa. Średnio w badanym

okresie rocznie zarejestrowanych było 9798 pojazdów samochodowych

9

Wykres nr 6. Liczba pojazdów samochodowych (tys. szt.)

19 76

19 78

19 80

19 82

19 84

19 86

19 88

19 90

19 92

19 94

19 96

19 98

20 00

20 02

20 04

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000 Sa

m oc

ho dy

(t ys

.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie pakietu Statistica 7.0

Tabela nr 6. Podstawowe statystyki opisowe dla zmiennej: liczba pojazdów samochodowych

N ważnych

Średnia Min Max Dolny Górny Odch.Std Skośność

Samochody

(tys. szt.) 30 9798.13 4219 16816 6417 12709 3881.55 0.34

Źródło: Opracowanie własne na podstawie pakietu Statistica 7.0

Wydobycie węgla kamiennego

Tabela nr 7. Podstawowe statystyki opisowe dla zmiennej: wydobycie węgla kamiennego

N ważnych

Średnia Suma Min Górny Odch.Std Skośność

Wydobycie

węgla (mln t) 30 154.21 4626.41 101.28 192.08 36.05 -0.12

Źródło: Opracowanie własne na podstawie pakietu Statistica 7.0

10

W badanym okresie wydobycie węgla kamiennego kształtowało się średnio na poziomie

154.21 mln ton (tabela 7). W 2005 roku wydobyto niewiele ponad 100 mln ton węgla, co w

porównaniu z rokiem 1979, kiedy wydobycie osiągnęło maksymalną wartość ponad 200 mln

ton, stanowi 50% spadek. Może się to wiązać z zmniejszającymi się zasobami węgla

kamiennego oraz z promowaniem niekonwencjonalnych źródeł pozyskiwania energii.

Wykres nr 7. Wydobycie węgla kamiennego (mln t)

19 76

19 78

19 80

19 82

19 84

19 86

19 88

19 90

19 92

19 94

19 96

19 98

20 00

20 02

20 04

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

W yd

ob yc

ie w

eg la

(m ln

. t )

Źródło: Opracowanie własne na podstawie pakietu Statistica 7.0

Łącznie w badanym okresie wydobyto 4626.41 mln ton węgla kamiennego. Wskaźnik

skośności na poziomie -0.12 świadczy o niewielkiej asymetrii lewostronnej.

11

Pozyskanie drzewa

Wykres nr 8. Pozyskanie drzewa (m3/100 ha)

19 76

19 78

19 80

19 82

19 84

19 86

19 88

19 90

19 92

19 94

19 96

19 98

20 00

20 02

20 04

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Po zy

sk an

ie d

rz ew

a (m

3 /1 00

h a)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie pakietu Statistica 7.0

Jak wynika z wykresu 8 w badanym okresie pozyskanie drewna utrzymywało się mniej

więcej na podobnym poziomie w latach 1976 – 1989, po czym spadło do około 200 metrów

sześciennych na 100 hektarów. Od roku 1994 pozyskanie drewna stopniowo wzrastało aż

osiągnęło wartość maksymalną w 2004 roku.

Tabela nr 8. Podstawowe statystyki opisowe dla zmiennej: pozyskanie drzewa

N ważnych

Średnia Suma Min Max Odch.Std Skośność

Pozyskanie

drzewa

(m3/100 ha)

30 260.89 7826.7 195.6 339.1 33.75 0.53

Źródło: Opracowanie własne na podstawie pakietu Statistica 7.0

12

II Analiza regresji

1. Analiza macierzy korelacji

W celu oszacowania parametrów modelu przyjęto następujące założenia:

 zmienna objaśniana:

Y – wielkość emisji gazowych zanieczyszczeń powietrza

 zmienne objaśniające:

X 1 – liczba zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza atmosferycznego w

tysiącach

X 2 – ilość zanieczyszczeń zatrzymanych w urządzeniach do ich redukcji w tonach

X 3 – powierzchnia parków narodowych w tysiącach hektarów

X 4 – wielkość nakładów inwestycyjnych na ochronę powietrza atmosferycznego w

milionach złotych

X 5 – liczba pojazdów samochodowych w tysiącach sztuk

X 6 – wielkość wydobycia węgla kamiennego w milionach ton

X 7 – pozyskanie drzewa w metrach sześciennych na 100 hektarów powierzchni

Tabela nr 9. Macierz korelacji cech

Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7

Y 1.00 -0.23 -0.64 -0.77 0.52 -0.83 -0.33 -0.36 X1 -0.23 1.00 -0.41 0.26 -0.10 0.34 0.69 0.39 X2 -0.64 -0.41 1.00 0.57 -0.11 0.67 -0.00 0.37 X3 -0.77 0.26 0.57 1.00 -0.31 0.82 0.37 0.36 X4 0.52 -0.10 -0.11 -0.31 1.00 -0.20 -0.14 0.06 X5 -0.83 0.34 0.67 0.82 -0.20 1.00 0.49 0.54 X6 -0.33 0.69 -0.00 0.37 -0.14 0.49 1.00 0.59 X7 -0.36 0.39 0.37 0.36 0.06 0.54 0.59 1.00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie pakietu Statistica 7.0

Powyższa tabela przedstawia korelacje pomiędzy wszystkimi zmiennymi objaśniającymi

oraz zmienną objaśnianą. Zmienne X 1, X 6 oraz X 7 wykazują słabą korelację ze zmienną Y

13

w związku, z czym nie znajdą się w modelu. W celu sprawdzenia, które z pozostałych

zmiennych powinny być uwzględnione w modelu należy dokonać analizę grafów.

Rysunek nr 1. Graf powiązań pomiędzy zmiennymi objaśniającymi

Źródło: Opracowanie własne

Wybrane zmienne objaśniające połączyły się w dwie grupy. Z grupy pierwszej do modelu

wejdzie zmienna X5, czyli liczba samochodów, ponieważ jest ona silniej skorelowana ze

zmienną endogeniczną niż zmienna X2. Natomiast zmienna X4 wejdzie do modelu, jako

wierzchołek izolowany. Oszacowany model będzie miał postać:

Y = α0 + α4X4 + α5X5

2. Estymacja parametrów modelu i ocena dopasowania modelu do danych

Kolejnym etapem budowy modelu ekonometrycznego jest analiza wybranych zmiennych

objaśniających za pomocą narzędzia Regresji wielorakiej. Głównym celem tego etapu jest

dokładniejsze poznanie związków, jakie zachodzą pomiędzy badanymi wielkościami.

Jak wynika z popniższej tabeli model ekonometryczny dla zmiennej wielkość emisji

gazowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego będzie miał następującą postać:

Y = 5755.903 + 0.059X4 - 0.252X5 (304.6694) (0.0271) (0.0131)

X2

X5 X7 X3 X1

X6

X4

14

Tabela nr 10. Podsumowanie regresji zmiennej zależnej: wielkość emisji gazowych zanieczyszczeń

powietrza atmosferycznego

R=0.90914352; R2= 0.82654193; Skoryg. R2= .81369319; F(2,27)=64.329;

p<00000;

Błąd std. estymacji: 555.43

BETA Błąd st. B Błąd st. t(27) Poziom p

Wyraz wolny 5755.903 304.6694 18.89229 0.000000

Samochody

(tys.) -0.761380 0.081763 -0.252 0.0271 -9.31200 0.000000

Inwestycje

(mln.zł) 0.368698 0.081763 0.059 0.0131 4.50933 0.000114

Źródło: Opracowanie własne na podstawie pakietu Statistica 7.0

Przy czym:

 Y – wielkość emisji gazowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

 X4 – nakłady inwestycyjne na ochronę powietrza atmosferycznego

 X 5 – ilość samochodów

Wykres nr 9. Zestawienie wartości obserwowanych z wartościami przewidywanymi

Wartosci zaobserwowane Wartosci przewidywane

19 76

19 78

19 80

19 82

19 84

19 86

19 88

19 90

19 92

19 94

19 96

19 98

20 00

20 02

20 04

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

Em is

ja z

an ie

cz ys

zc ze ń

(ty s.

t)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie pakietu Statistica 7.0

15

Współczynnik determinacji dla oszacowanego modelu wynosi 83 %, co oznacza, że model

został dobrze dobrany. Oznacza on również, że dobrane zmienne aż w około 80 % wyjaśniają

zmienność cechy zależnej.

3. Analiza reszt

Rozkład normalności reszt

Hipotezy:

H0 – reszty mają rozkład normalny

H1 – reszty nie mają rozkładu normalnego

Poziom ufności α=0,05

Wykres 10 przedstawia rozkład normalności reszt dla opracowanego modelu oraz

histogram.

Wykres nr 10. Wykres normalności i histogram reszt

-1600 -1400 -1200 -1000 -800 -600 -400 -200 0 200 400 600 800

Reszty

-3.0

-1.5

0.0

1.5

3.0

O cz

ek iw

an a

no rm

al na

Oczekiwana normalna

-2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 0

2

4

6

8

10

12

14

16

Li cz

ba o

bs

Źródło: Opracowanie własne na podstawie pakietu Statistica 7.0

16

Jak wynika z przeprowadzonej analizy rozkładu normalności reszt p=0, 23, w związku, z

czym nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Należy więc przyjąć, że reszty

prawdopodobnie mają rozkład normalny.

Jak jednak wynika z analizy przypadków odstających Mahalanobisa (rysunek 2)

przypadek 1988 roku jest przypadkiem odstającym, co może wpływać znacząco na

dokładność oszacowanego modelu.

Rysunek nr 2. Wartości odstające Mahalanobisa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie pakietu Statistica 7.0

17

III Prognoza emisji gazowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

na lata 2006 - 2010

Prognozy wielkości emisji gazowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na rok

2008 dokonano przy wykorzystaniu modułu Szeregi czasowe i prognozowanie pakietu

Statistica 7.0. Prognozy dokonano w oparciu o trend gasnący bez sezonowości, gdyż w

przypadku analizy w oparciu o pozostałe trendy błędy wykazywały większe wartości. W

tabeli 11 zestawiono prognozę emisji gazowych zanieczyszczeń powietrza na lata 2006 –

2010 zgodnie z wynikami analizy.

Wykres nr 11. Prognoza emisji zanieczyszczeń: trend gasnący brak sezonowości

Zanieczyszczenia (tys. t) Wyrówn. szereg Reszty

19 76

19 78

19 80

19 82

19 84

19 86

19 88

19 90

19 92

19 94

19 96

19 98

20 00

20 02

20 04

20 06

20 08

20 10

20 12

20 14

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

Za ni

ec zy

sz cz

en ia

(t ys

. t )

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

R es

zt y

Źródło: Opracowanie własne na podstawie pakietu Statistica 7.0

Tabela nr 11. Prognoza emisji gazowych zanieczyszczeń powietrza na lata 2006 - 2010

Lata Prognoza

2006 2013.337

2007 2014.391

2008 2015.024

2009 2015.404

2010 2015.631

Źródło: Opracowanie własne na podstawie pakietu Statistica 7.0

18

Wnioski

W niniejszym opracowaniu badano, jakie czynniki społeczno – gospodarcze mają wpływ

na wielkość emisji gazowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Dokonano również

prognozy badanego zjawiska na lata 2006 – 2010. Wszelkie analizy zostały przeprowadzone

w oparciu o dane statystyczne pochodzące z Roczników statystycznych na lata 1977 – 2006.

Jak wynika z przeprowadzonej analizy spośród wybranych do badania zmiennych

niezależnych jedynie dwie wpływają znacząco na wielkość emisji gazowych zanieczyszczeń

powietrza, są to: nakłady inwestycyjne na ochronę powietrza oraz liczba pojazdów

samochodowych.

Prognozując emisję zanieczyszczeń powietrza przyjęto model trendu gasnącego modułu

Szeregi czasowe i prognozowanie. Jak wynika z przeprowadzonej prognozy w kolejnych

latach emisja gazowych zanieczyszczeń powinna się utrzymać mniej więcej na tym samym

poziomie około 2015 tysięcy ton rocznie. Co w zasadzie wydaje się być prognozą dość

optymistyczną.

19

Baza danych wykorzystanych w analizie

20

Spis tabel

Tabela nr 1. Podstawowe statystyki opisowe dla zmiennej: emisja zanieczyszczeń gazowych

powietrza

Tabela nr 2. Podstawowe statystyki opisowe dla zmiennej: liczba zakładów szczególnie

uciążliwych dla czystości powietrza

Tabela nr 3. Podstawowe statystyki opisowe dla zmiennej: ilość zanieczyszczeń

zatrzymanych w urządzeniach do ich redukcji

Tabela nr 4. Podstawowe statystyki opisowe dla zmiennej: powierzchnia parków narodowych

Tabela nr 5. Podstawowe statystyki opisowe dla zmiennej: nakłady inwestycyjne na ochronę

powietrza atmosferycznego

Tabela nr 6. Podstawowe statystyki opisowe dla zmiennej: liczba pojazdów samochodowych

Tabela nr 7. Podstawowe statystyki opisowe dla zmiennej: wydobycie węgla kamiennego

Tabela nr 8. Podstawowe statystyki opisowe dla zmiennej: pozyskanie drzewa

Tabela nr 9. Macierz korelacji cech

Tabela nr 10. Podsumowanie regresji zmiennej zależnej: wielkość emisji gazowych

zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

Tabela nr 11. Prognoza emisji gazowych zanieczyszczeń powietrza na lata 2006 - 2010

Spis wykresów

Wykres nr 1. Emisja gazowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego (tys. t)

Wykres nr 2. Liczba zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza (szt.)

Wykres nr 3. Ilość zanieczyszczeń zatrzymanych w urządzeniach do ich redukcji (tys. t)

Wykres nr 4. Powierzchnia parków narodowych (tys. ha)

Wykres nr 5. Nakłady inwestycyjne na ochronę powietrza atmosferycznego (mln zł)

Wykres nr 6. Liczba pojazdów samochodowych (tys. szt.)

Wykres nr 7. Wydobycie węgla kamiennego (mln t)

Wykres nr 8. Pozyskanie drzewa (m3/100 ha)

Wykres nr 9. Zestawienie wartości obserwowanych z wartościami przewidywanymi

Wykres nr 10. Wykres normalności i histogram reszt

Wykres nr 11. Prognoza emisji zanieczyszczeń: trend gasnący brak sezonowości

Spis rysunków

Rysunek nr 1. Graf powiązań pomiędzy zmiennymi objaśniającymi

Rysunek nr 2. Wartości odstające Mahalanobisa

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 20 pages
Pobierz dokument