Rozwiązane ćwiczenia - Notatki - Makroekonomia I - Część 2, Notatki'z Makroekonomia. Warsaw School of Economics
Henryka
Henryka24 marca 2013

Rozwiązane ćwiczenia - Notatki - Makroekonomia I - Część 2, Notatki'z Makroekonomia. Warsaw School of Economics

PDF (288 KB)
3 strony
1Liczba pobrań
609Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiają zagadnienia z makroekonomi: rozwiązane ćwiczenia. Część 2.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument
Pytania z Mikro I

1

ZESTAW PYTAŃ Z MAKROEKONOMII I.

Pytania do 1. Rachunek dochodu narodowego i wielkości pokrewnych.

1. W gospodarce zamkniętej jest pięć przedsiębiorstw wytwarzających: stal, gumę, obrabiarki, opony i samochody. Producent samochodów sprzedaje swoje produkty finalnym

nabywcom za 7000zł. W procesie wytwarzania samochodów wykorzystuje opony, które

kupuje za 1000zł, stal za 2500zł i obrabiarki za 1600zł. Producent opon nabywa gumę za

600zł, a producent obrabiarek zużywa stal za 1000zł. Oblicz wartość dodaną wytworzoną

przez poszczególnych producentów oraz oblicz PKB.

2. Wiele lat temu Jan kupił nowo wybudowane mieszkanie za 50000 PLN. Dzisiaj Jan sprzedał to mieszkanie poprzez agencję nieruchomości „Dom” za 76000PLN. Za pomoc w

sprzedaży Jan zapłacił agencji „Dom” 2000PLN. Jak ta sprzedaż mieszkanie wpłynęła na

dzisiejszy PKB?

3. Samorząd miasta „Włoszczowa Los Angeles” wypłacił pięciu swoim mieszkańcom, wytypowanym w drodze losowej, gotówkę po 1000PLN każdemu oraz kolejnym pięciu

losowo wybranym osobom wręczono paczkę z towarami zakupionymi przez samorząd w

miejscowym centrum handlowym „Włoszczowski Targ”. Wszyscy obywatele obdarowani

gotówką wymienili ją na produkty w centrum handlowym. Samorząd zrobił jeszcze jedno

losowanie i wybrał kolejnych pięciu obywateli. Obdarował ich biletami na podróż

miejscowymi liniami lotniczymi do „Wąchocka” i z powrotem. Jak te zdarzenia wpłynęły

na kalkulację PKB? Które elementy należy uwzględnić w rachunku PKB i w jaki sposób?

4. Poniższa tablica zawiera składniki produktu narodowego brutto kraju ABC:

Pozycja Kwota Oznaczenie

Wydatki konsumentów 290 C

Dotacje państwowe dla przedsiębiorstw

6 D

Czynsze 30 CZ

Dochody netto z własności za granicą 5 DW

Wydatki konsumpcyjne państwa 85 G

Podatek pośredni od towarów i usług 70 VAT

Zyski przedsiębiorstw przed opodatkowaniem

74 Z

Amortyzacja 45 AM

Przyrost stanu zapasów 3 ZS

Inwestycje w kapitale trwałym 85 IT

Eksport 105 E

Płace 290 P

Import 110 IM

Stosując ujęcie od strony wydatków, ułóż odpowiednie równanie wykorzystując oznaczenia z

ostatniej kolumny oraz podaj wynik obliczeń:

a) produkt krajowy brutto w cenach rynkowych

b) produkt krajowy brutto w cenach czynników wytwórczych

c) produkt narodowy brutto w cenach rynkowych

d) dochód narodowy netto

5. W pewnej gospodarce produkuje się jedynie ananasy w puszkach oraz ananasy surowe. Cała produkcja ananasów w puszkach sprzedawana jest za 10000. Przedsiębiorstwo

wytwarzające je skupuje ananasy za 2000, środki konserwujące za 4000, puszki za 2000.

docsity.com

2

Producent puszek kupuje metal do ich produkcji za 1000. Hodowcy ananasów sprzedają

surowe ananasy również na lokalnym bazarze za 4000. Oblicz PKB tej gospodarki za

pomocą dwóch metod:

a) sumując wartość dodaną,

b) sumując wydatki.

6. Służby wywiadowcze zebrały następujące dane o innym kraju, którego nazwy nie można wymienić ze względów bezpieczeństwa. Pracownicy wywiadu głowią się, jaki jest PKB

tego kraju. Czy znasz odpowiedź? Wydatki konsumpcyjne 240

Zyski spółek kapitałowych przed opłaceniem podatku dochodowego i

wypłatą dywidendy

20

Dochody osób fizycznych z dzierżaw i wynajmu nieruchomości 10

Dochody z pracy na własny rachunek 30

Wynagrodzenia z pracy najemnej 200

Inwestycje netto 30

Pośrednie podatki od przedsiębiorstw 20

Import 5

Eksport 6

Amortyzacja 40

Odsetki od nagromadzonych oszczędności 60

Wydatki transferowe z budżetu państwa 35

7. Zakładając, że w pewnej gospodarce wytwarza się tylko pomidory, cukinie i bakłażany uzupełnij poniższą tabelę.

Lata

Cukinie Bakłażany Pomidory PKB w

cenach bieżących

[zł]

Stopa

zmiany

PKB w ujęciu

nominalnym

[%]

Deflator

Tempo

wzrostu gospodarczego

[%]

PKB w cenach

stałych z

2001 r. [zł]

Liczba ludności

Stopa

zmiany

realnego PKB per

capita

[%]

zł/kg kg zł/kg kg zł/kg kg

2004 8 60 10 140 6 100 80

2005 10 80 12 120 4 120 100

8. Na podstawie danych z poniższej tabeli oblicz:

a) Produkt Krajowy Netto w cenach rynkowych,

b) PNB w cenach czynników produkcji,

c) DN.

Dochody rozporządzalne 3000

Zasiłki socjalne 200

Nierozdzielne zyski przedsiębiorstw 500

Dochody netto z własności za granicą -200

Różnica między inwestycjami brutto a

inwestycjami netto

600

Dochody z pracy najemnej 600

Podatki od wydatków 800

Podatki od dochodów 400

Subsydia dla przedsiębiorstw 100

9. Poniższe zestawienie zawiera dane z rachunku produkcji pewnego kraju w określonym roku w miliardach złotych

docsity.com

3

Produkt narodowy brutto w cenach rynkowych ...980 Podatki pośrednie ..................................................150 Podatki bezpośrednie ............................................140 Amortyzacja ..........................................................120 Dochody netto z własności za granicą ....................20 Zasiłki socjalne .......................................................80 Nierozdzielone zyski przedsiębiorstw ..................160

Oblicz: a) PKB w cenach rynkowych

b) PKB w cenach czynników wytwórczych.

10. Poniższa tabela zawiera wybrane globalne strumienie dochodów i wydatków w pewnej gospodarce

Dochody z pracy najemnej i na własny rachunek 195 000

Dochody z kapitału (dywidendy i odsetki) 10 000

Podatki dochodowe i składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne 20 000

Pośrednie podatki od wydatków konsumpcyjnych 25 000

Oszczędności 45 000

Wydatki transferowe z budżetu państwa 30 000

a) Ile wynoszą całkowite osobiste dochody ludności

b) Ile wynosi dochód rozporządzalny ludności

11. Produkt krajowy brutto w roku t0 wynosił 1500 jednostek pieniężnych, a w t1 3000 jednostek pieniężnych. Oblicz i zinterpretuj deflator, jeśli dochód realny wzrósł w tym

czasie do wysokości 2000 jednostek.

12. Na pewnej wyspie produkt krajowy brutto w 2005 wynosił 2600 jednostek pieniężnych, a w 2006 3770 jednostek pieniężnych. Deflator za ten okres wynosi 140. W tym samym

okresie liczba mieszkańców wzrosła o 6%.

a) Czy realny PKB wzrósł?

b) Czy wzrosła stopa życiowa mieszkańców?

13. Załóżmy, iż PKB=7000, dyspozycyjny dochód ludności DDL=4000, amortyzacja Am=400, podatki T=2400, transfery budżetowe na rzecz ludności Bt=800. Oblicz, jaką

część zysków przedsiębiorstwa przeznaczą na rozwój (zyski zatrzymane) oraz ile wynoszą

łączne wydatki państwa na finansowanie sektora publicznego przy założeniu, iż budżet jest

zrównoważony.

14. Powszechnie wiadomo, że gospodynie domowe używają dóbr pośrednich, aby wytworzyć produkty finalne, które nie są sprzedawane na rynku (posiłki, pranie, opieka nad

dziećmi, itd.). Ich wytwórczość nie jest również rejestrowana jako zorganizowany proces

wytwórczy, który podlega opodatkowaniu. Czy ich wytwórczość jest składnikiem PKB? Czy,

gdyby żony zarejestrowały swoją działalność domową w urzędach podatkowych, to PKB

wzrósłby, czy pozostałby bez zmian?

15. Pewnego dnia organizacja „Wyzwolonych Gospodyń Domowych” ogłosiła ogólnokrajowy strajk polegający na zaprzestaniu gotowania i prania za darmo. Od tego

momentu mężowie musieli płacić za każdy posiłek i pranie. Jak to wpłynęło na kalkulację

PKB? Czy PKB wzróśł?

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument