Funkcje rynku kapitałowego - Notatki - Finanse, Notatki'z Finanse. University of Lódz
kociak
kociak6 marca 2013

Funkcje rynku kapitałowego - Notatki - Finanse, Notatki'z Finanse. University of Lódz

PDF (205 KB)
3 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające zagadnienia z zakresu finansów: funkcje rynku kapitałowego; pośrednicy rynku kapitałowego, formy emisja papierów wartościowych.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Funkcje rynku kapitałowego: 1) alokacja kapitału 2) mobilizacja kapitału 3) wycena kapitału 4) transformacja

ad 1) związana z finansowaniem przedsięwzięć różnych przedsiębiorstw - pozyskiwanie sektora bankowego, budżetu - pośrednictwo, przemieszczanie od jednych do tych , którzy zgłaszają

zapotrzebowanie - powiększa bazę potencjalnych nabywców ( ryzyko rozkłada się na wielu

inwestorów) ad 2) Powstaje dzięki temu, że na rynku jest dużo podmiotów, które świadczą różne

usługi: - usługi doradcze - usługi inwestycyjne - informacje z prasy, z netu - inwestowanie zagraniczno – spekulacyjne

Zalety – możliwość kupowania: „owczy pęd” – sprzedaż jak wszyscy gdy brak informacji - pozyskanie źródła finansowania

ad 3) Wycena ad 4) W zależności jaka jest stopa zwrotu i ryzyko może być w różnej postaci

- różnorodne operacje Rynek kapitałowy:

I. Pierwotny – taki , na którym odbywa się wprowadzenie papierów wartościowych

do obrotu. Pierwsza oferta emitenta na rynku

II. Wtórne – kupna i sprzedaży a) Nie publiczny – prywatny obrót papierów ograniczony, krąg osób wybranych, zdecydowanie mniejsza płynność, zamknięty dostęp, obrót papierami wartościowymi na

okaziciela b) Publiczny – na którym papiery wartościowe zostały puszczone do obrotu zostały skierowane do nieoznaczonego adresata, albo oferta za pomocą środków masowego przekazu lub gdy grupy >300 – rynek regulowany ( giełdowy, pozagiełdowy) Segmenty rynku kapitałowego:

a) rynek kontraktów terminowych b) rynek skryptów dłużnych c) rynek hipoteczny d) rynek papierów wartościowych (80%)

ad a) takich transakcji, których zobowiązuje się do uzgodnionych, stałych po ustalonej cenie - nabycie lub sprzedaż zestandaryzowanych papierów wartościowych o określonej – ich liczbie które to transakcje odbędą się w stałym przyszłym terminie po ustalonej cenie

- albo zawierane na giełdach terminowych, albo przedmiotem obrotów

- taki rynek umożliwia pozyskiwania środków przez potencjalne pożyczkobiorców w określonym czasie przyszłości

- z góry możliwość zainwestowania kasy ( fundusz inwestycyjny) lub na odwrót

ad b) przedmiotem obrotów są papiery dłużne lub skrypty dłużne - dokument zawarcia długoterminowa pożyczek bankowych (powyżej 1

roku, zapisany na papierze zobowiązanie banku) - może wystąpić miedzy bankiem i innymi instrumentami finansowymi, ale

bank ściąga pieniądze

docsity.com

ad c) – zobowiązanie powstałe, zabezpieczenie na hipotece, Im większa skala tym wiesze ma znaczenie

- przez osoby fizyczne i prawne, rynek hipoteczny udzielony i używany na cele inwestycyjne, zabezpieczony ziemią, nieruchomością, mieszkaniem, budynkiem , ( z reguły dotyczą długich czasów min 20 lat)

ad d) – najbardziej popularne, dominujące pozycja. Na tym rynku papiery to średnio i długoterminowe. Instrumenty – akcje i obligacje, te walory, które umożliwia emitentowi dysponowanie kapitału w długim horyzoncie czasu.

- obok systemu bankowego finansowanie publiczne odgrywa ważną rolę w kształcie gospodarki kraju

- sam obrót obligacjami skarbowymi Trzy grupy papierów wartościowych:

I. Wierzytelnościowe - weksle, czeki, obligacje. Tu tylko obligacje. Mogą

wystąpić papiery uwarunkowane przyszłą losową wartością II. Uprawnienie do rozporządzania rzeczami znajdującymi się pod piecza

posiadacza – KONOSAMENT – np. morski ( wysłał kawę i mam dokument posiada rzecz ale nie fizycznie)

III. Prawo udziałowe – akcje Cechy:

- masowe i szybkość obrotu - duże rozproszenie własności u posiadaczy - łatwa wzajemność wymienialności - proste procedury ponoszenia wartości

Formy emisja papierów wartościowych: 1) Subskrypcja własna - tzn emisja papierów wartościowych

papierów wartościowych na rynku publicznym prawo bezpośrednie emisja danego waloru

2) Subemesja papierów wartościowych – sprzedaż walorów przez pośrednika finansowego

3) Sprzedaż z wolnej ręki – bezpośrednio na giełdzie ( emisja publiczna) bezpośredni kontakt emitenta z inwestorem ,

emisja – kierowana ( może być z lub bez pośredników) Pośrednicy rynku kapitałowego:

- Domy maklerskie – pośrednicy, instrumenty finansowe ( banki, wyspecjalizowane przedsiębiorstwa w formie spółek, które są z usprawnieniami odpowiednich do działalności)

- Instrumenty nadzorujące rynek papierów wartościowych, funkcja nadzorcza, ułatwiające:

Komisja Papierów Wartościowych i Giełda Giełda Papierów wartościowych w Warszawie

Krajowy Depozyt Papierów wartościowych Centralna Tabela Ofert S.A. (CeTo. S.A.)

Do podstawowych zadań KPWiG: 1) Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem reguł uczciwego obrotu i konkurencji w zakresie publicznego obrotu papierów wartościowych oraz nad zapewnieniem powszechnego dostępu do rzetelnych informacji na rynku papierów wartościowych 2) Współdziałanie z innymi organami administracyjnymi rządowej z NBP oraz uczestnikami i instytucjami publicznego obrotu papierów wartościowych 3) Inspirowanie, organizowanie i podejmowanie działań zapewniających sprawne funkcje rynku papierów wartościowych oraz ochronę inwestorów

4) Upowszechnianie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku papierów wartościowych

docsity.com

5) Przygotowanie projektów aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem rynku papierów wartościowych. 6) Podejmowanie innych działań przewidzianych przepisami prawa:

- licencjonowanie maklerów - koncesjonowanie Funduszy Maklerskich i Powierniczych

Giełda – zespół osób, urządzeń i środków technicznych zorganizowanych w taki sposób, że przy kojarzeniu ofert sprzedaży i nabycia papierów uczestnicy rynku mają jednakowy dostęp do informacji rynkowych w jednakowym czasie przy zachowaniu jednakowych warunków zakupywania i zbywania praw.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument