Skutki wprowadzenia euro w państwach uni - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Cracow University of Economics
Misio_88
Misio_887 marca 2013

Skutki wprowadzenia euro w państwach uni - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Cracow University of Economics

PDF (301 KB)
3 strony
836Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu ekonomii: zyski i koszty z wprowadzenia euro, przepływ kapitału
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

SKUTKI WPROWADZENIA EURO W PAŃSTWACH UNII GOSPODARCZO - WALUTOWEJ

Unia Gospodarczo – Walutowa

Gospodarcze skutki wprowadzenia euro

Zapewnienie stabilnego i długotrwałego rozwoju gospodarczego dla całej Europy było jedną z głównych

przyczyn rozpoczęcia w latach 50tych XX wieku procesu integracji europejskiej. Struktura gospodarcza Unii

Europejskiej oparta jest o zasady jednolitego rynku – wolnego przepływu towarów, usług, kapitału i siły

roboczej.

Naturalnym dopełnieniem tych związków gospodarczych wydawała się unia walutowa. Raport Wernera przyjęty

w 1971 r. dawał teoretyczne fundamenty do powstania wspólnej waluty europejskiej, ale kryzys gospodarczy

oraz załamanie systemu kursów sztywnych odłożyło te śmiałe idee na wiele lat.

Momentem przełomowym był Raport Delorsa opublikowany w kwietniu 1989 r. Określa on ścieżkę

dochodzenia do pełnej unii walutowej i zastąpienia walut narodowych jedną wspólną walutą europejską.

Unia walutowa stałą się częścią Traktatu o Unii Europejskiej, przyjętego przez Radę Europejską w grudniu

1991 r. w Maastricht. Traktat, będący fundamentem Unii Europejskiej został podpisany w Maastricht w dniu 7

lutego 1992 r., a wszedł w życie 1 listopada 1993 r.

Wprowadzenie wspólnej waluty jest kolejnym etapem budowania gospodarczych fundamentów zjednoczonego

kontynentu. Liry, franki, szylingi i marki – waluty narodowe państw członkowskich Unii – blokowały dalszy

postęp integracji. W zamierzeniach np. handel pomiędzy Niemcami i Francją powinien odbywać się na zasadzie

regularnej i pozbawionej ryzyka wymiany handlowej. W rzeczywistości okazywało się, że operacja była

komplikowana przez ryzyko walutowe.

Ryzyko walutowe to niebezpieczeństwo zmiany kursu dwóch walut wobec siebie. Firma eksportująca z Niemiec

jakiś produkt lub usługę do Francji nie płaciła ceł, jakoż obydwa kraje są członkami UE, ale cały czas

wystawiona była na ryzyko wahań kursu marki niemieckiej i franka francuskiego. Nagły wzrost wartości marki

oznaczało w rezultacie obniżenie przychodów niemieckich eksporterów. Wprowadzenie euro na terenie obydwu

krajów likwiduje tego rodzaju niebezpieczeństwo, i pozwala w pełni korzystać z likwidacji barier w handlu. (...)

Zyski i koszty z wprowadzenia euro – skala mikro.

Zyski w skali mikro

Unia walutowa likwiduje nie tylko ryzyko wynikające ze zmiany wartości franka do lira zastępując obydwie

waluty jedną, wspólną. Do głównych zalet waluty europejskiej należy:

1. Brak ryzyka walutowego w handlu w ramach Unii Gospodarczej i Walutowej – likwidacji uległy waluty

narodowe, a wymiana gospodarcza odbywa się w euro. Przedsiębiorstwa nie ponoszą już ryzyka wynikającego

np. z nagłego osłabienia kursu franka wobec lira. Pozostaje oczywiście ryzyko w przypadku wymiany handlowej

z krajami spoza strefy euro a będącymi członkami Unii Europejskiej oraz innymi krajami – kurs euro do funta,

dolara czy jena może się zmieniać dokładnie, tak jak zmieniał się kurs franka wobec lira.

2. Brak kosztów wymiany walut – brak walut narodowych oznacza też całkowity brak

docsity.com

kosztów wymiany walut narodowych, bo tych w strefie euro nie ma.

3. Bardziej efektywny wspólny rynek – wspólna waluta w połączeniu ze wspólnym rynkiem umożliwia

większej ilości przedsiębiorstw funkcjonowanie na większą, europejską skalę. Mogą one uzyskiwać większą

efektywność choćby poprzez łatwiejszy dostęp do rynków zbytu, wzrost produkcji i efekt skali. Wzrost

konkurencji poprawia jakość gospodarowania.

4. Przejrzystość cen i kosztów – wspólna waluta umożliwia z jednej strony konsumentom łatwiejsze

porównanie cen, a z drugiej przedsiębiorcom obniżenie kosztów poprzez dostęp do tańszych dostawców.

McKinsey szacuje, że na skutek wprowadzenia wspólnej waluty i związanej z tym przejrzystości, ceny u

producentów spadną o 2 do 3 procent, a zyskowność przedsiębiorstw o 15 do 50 procent. Skozysta na tym m.

in. handel detaliczny produktami spożywczymi. z jednej strony konsument nie będzie jeździł po pomidory do

innego kraju. Z drugiej strony np. sieć supermarketów może łatwiej i efektywniej szukać tańszych dostawców

hurtowych. Dla takiego odbiorcy zamówienie kilkuset ton warzyw z Portugalii jest procesem podobnym, jak

zamówienie ich z Włoch czy z Hiszpanii. Handel detaliczny będzie więc mógł – przynajmniej w teorii – obniżyć

swoje koszty korzystając z tańszych dostawców, nie zmniejszając jednocześnie ceny sprzedaży. Z kolei np.

firmy produkujące telewizory mają już globalną sieć dostawców i wprowadzenie euro nie powinno zasadniczo

obniżyć kosztów funkcjonowania. Z drugiej strony konsumenci będą mieli łatwiejszy dostęp choćby do sklepów

internetowych w innym kraju unijnym, oferującym identyczny towar po niższych cenach. Oszczędność nawet 10

procent w przypadku drogiego sprzętu może być na tyle poważną i przez to atrakcyjną sumą, że konsumenci

mogą aktywnie poszukiwać identycznego towaru, ale w niższej cenie. To samo można odnieść do przemysłu

samochodowego – różnica w cenie identycznego samochodu może dochodzić do 38 procent pomiędzy

poszczególnymi krajami Unii. Euro pomoże te różnice zredukować z pożytkiem dla konsumenta.

Koszty w skali mikro

Kosztami bezpośrednio – w skali mikro – odnoszącymi się do wprowadzenia euro są wydatki związane z

przewalutowaniem całości gospodarki na nową walutę, a więc choćby koszty zmian w księgowości czy zakupu

nowych systemów komputerowych.

Jednocześnie nowy system spełnia warunki stawiane przez nową walutę. Trudno zatem powiedzieć, czy jest to

koszt wprowadzenia euro, czy też wydatek poniesiony w celu utrzymania i poprawy konkurencyjności. (...)

Euro umożliwi łatwiejsze poszukiwanie pracy na całym obszarze Unii Gospodarczej i Walutowej. Przyszły

pracownik łatwo będzie mógł porównać poziom swoich przyszłych zarobków, i wybrać kraj czy region, w

którym jego umiejętności są najbardziej cenione.

Euro podwyższy mobilność siły roboczej, co ułatwi znalezienie pracy i przyczyni się do zwiększenia

zatrudnienia.

Przepływ kapitału

Mobilność siły roboczej to jednak tylko jedna strona równania, drugą jest mobilność kapitału. Jak wspomniano

wyżej wprowadzenie unii walutowej znosi ryzyko kursowe pomiędzy walutami różnych obszarów walutowych,

na których nowa waluta staje się prawnym środkiem płatniczym. W oczywisty sposób ułatwia to przepływy

kapitałowe, czyniąc je tańszymi (brak prowizji za wymianę walut) oraz mniej ryzykownymi (ryzyko kursowe).

docsity.com

Wolne przepływy kapitałowe na obszarze Unii Europejskiej stanowią fundamenty prawdziwie zintegrowanego

europejskiego systemu finansowego.

Raport przygotowany na zlecenie Komisji Europejskiej 1

identyfikuje, oprócz innych, następujące korzyści:

1. Większa konkurencja pomiędzy giełdami papierów wartościowych – oznacza to mniejsze opłaty

transakcyjne i zwiększy presję na postęp technologiczny. Umożliwi to tańsze transakcje dla inwestorów oraz

łatwiejszy dostęp do kapitału dla przedsiębiorstw.

2. Większa konkurencja pomiędzy pośrednikami finansowymi – obniży marżę na transakcjach finansowych,

na czym skorzystają przede wszystkim konsumenci, którzy będą płacić np. mniejszą opłatę manipulacyjną przy

zaciąganiu kredytu

3. Mniejsze koszty wynikające z korzyści skali – pośrednicy finansowi będą w stanie działać na większym,

europejskim rynku, co pozwoli im na obniżenie kosztów

4. Banki staną przed konkurencją ze strony rynków finansowych jako dostarczycieli kapitału dla

inwestycji – umożliwi to obniżenie oprocentowania kredytów

5. Zwiększona głębokość rynku – da przedsiębiorstwom i osobom prywatnym łatwiejszy dostęp do kredytu

Przy obecnym stanie rozwoju sektora usług bankowych i inwestycyjnych oraz szybkości przepływu informacji,

efektywna (tzn. przynosząca najwyższy zysk) alokacja kapitału powinna być, teoretycznie, dużo łatwiejsza niż

jeszcze kilkanaście lat temu.

Dzięki technologii przepływ kapitału jest dużo łatwiejszy niż przepływ siły roboczej. Z pewnością rynki

kapitałowe Unii Europejskiej są znacznie bardziej zintegrowane niż rynki pracy.

Dzięki wolnemu przepływowi kapitału, którego jednym z fundamentów jest euro, przedsiębiorstwa mają

łatwiejszy dostęp do kapitału, zarówno poprzez emisję akcji na giełdzie jak i kredyty bankowe. Ma to

oczywiście miało wymierne przełożenie na tempo wzrostu gospodarczego.

Wprowadzenie euro umożliwia inwestorom podejmowanie lepszych decyzji inwestycyjnych. Mogą łatwiej

porównywać koszty pracy, oprocentowanie kredytu czy też preferencje konsumentów i stworzyć

prawdziwie europejskie przedsiębiorstwa.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument