Podstawy logistyki - Notatki - Logistyka, Notatki'z Logistyka. University of Lódz
stokrotka80
stokrotka8019 marca 2013

Podstawy logistyki - Notatki - Logistyka, Notatki'z Logistyka. University of Lódz

PDF (95 KB)
2 strony
3Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu logistyki: podstawy logistyki.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

18.10.2009

System makrologistyczny składa się z:

Strumień dóbr – który tworzy przemieszczające się dobra materialne. Strumień informacji – który steruje przemieszczaniem się dóbr materialnych. Informacje

określają kiedy, gdzie i jakiej ilości na nastąpić przemieszczenie dóbr. Strumień pieniędzy – płatności za przemieszczone dobra.

KRAJOWY SYSYTEM LOGISTYCZNY To całość procesów logistycznych realizowanych na obszarze danego kraju przez systemy logistyczne, działających na jego terenie organizacji, za pomocą istniejącej na tym obszarze infrastruktury logistycznej. Na krajowy system logistyczny składają się:

Podsystemy dystrybucji (dostarczenie materiału) Podsystemy transportu (fizyczne przemieszczenie) Podsystemy komunikacji (informacja – telefon, faks, email, strona internetowa)

INFRASTRUKTURA LOGISTYCZNA Czyli drogi lądowe, wodne, porty lotnicze i morskie oraz sieci telekomunikacyjne znajdujące się na terenie kraju. Infrastruktura logistyczna jest w części własnością państwa, w części należy do ich użytkowników – przedsiębiorstw. ŚRODKI TRANSPORTU Czyli urządzenia służące do transportu produktów. Środki transportu są zwykle własnością przedsiębiorstw transportowych, handlowych i produkcyjnych. JEDNOSTKI ŁADUNKOWE Czyli ładunki uformowane z pojedynczych produktów lub opakowań, odpowiednio zabezpieczonych przed rozformowaniem w taki sposób, aby były przystosowane do manipulacji, transportu, piętrzenia oraz składowania jako zawarta całość. Dobra materialne dla celu przemieszczania w podsystemie dystrybucji łączone są w jednostki ładunkowe. Jednostki ładunkowe tworzone są często w oparciu o standardowe opakowania. KULTURA ORGANIZACYJNA To system wartości, norm, symboli typowych dla danej organizacji, rozwijający się w danym czasie w wyniku, którego powstają wzory postępowania dla całej instytucji oraz odpowiednia hierarchia wartości.

MODEL KULTURY ORGANIZACYJNEJ WEDŁUG E. SCHEINA Artefakty – widoczne i uświadamialne Normy i Wartości – częściowo widoczne i uświadamialne Założenia – całkiem niewidoczne i nieuświadamialne Artefakty:

Fizyczne (kolorystyka i wystrój wnętrz) Behawioralne (ceremonie, rytuały, schematy zachowań) Językowe (opowieści o dawnych zdarzeniach, język, mity)

Normy i wartości:

Deklarowane (głoszone przez przełożonych i pracowników) Przestrzegane (rzeczywisty kręgosłup moralny)

ZAŁOŻENIA Odnoszą się do natury człowieka, stosunków międzyludzkich, rodzaju powiązań organizacji z otoczeniem, pojmowania prawdy i natury ludzkich działań. UWARUNKOWANIA KULTURY ORGANIZACYJNEJ 1. Styl kierowania

Intergratywny (samodzielność, otwartość i nie unikanie odpowiedzialności przez pracowników)

Dyrektywny (dyscyplina, posłuszeństwo) 2. Wiek

Ludzie młodzi (aktywność, elastyczność, skłonność do ryzyka) Ludzie starzy (unikanie niepewności, przywiązanie dużej wagi do tradycji)

3. Płeć Sfeminizowane (większa tolerancja i troska o dobro pracownika, demokratyczny styl

zarządzania, mniejsza rywalizacja) FUNKCJE KULTURY ORGANIZACYJNEJ

Funkcja integracyjna (klej) Funkcja percepcyjna (sposób postrzegania środowiska) Funkcja adaptacyjna (stabilizowanie rzeczywistości poprzez dostarczenie gotowych

schematów reagowania na zmiany zachodzące w firmie jak i w otoczeniu).

N i W

A

Z

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument