Metoda delficka - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
bart_ender
bart_ender12 marca 2013

Metoda delficka - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

PDF (144 KB)
3 strony
614Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: powołuje się grono wybitnych ekspertów w danej dziedzinie, przygotowuje się specjalną ankietę, która zawiera zestaw pytań dotyczących tempa rozwoju i kierunków rozwo...
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Metoda delficka.

Powołuje się grono wybitnych ekspertów w danej dziedzinie (muszą się oczywiście zgodzić),

następnie przygotowuje się specjalną ankietę, która zawiera zestaw pytań dotyczących tempa rozwoju

i kierunków rozwoju danej dziedziny, której dotyczy problem i prosi się ekspertów, by udzielili

odpowiedzi na te pytania. Wyniki ankiet są opracowywane. Część odpowiedzi jest zbliżona, część jest

zupełnie inna. Opracowując wyniki ankiety zwraca się uwagę na te aspekty, które pojawiały się

najczęściej. Podaje się te zmienne rozbieżne stanowiska. Po czym znowu przygotowuje się ankietę,

która rozsyłana jest do ekspertów razem z wynikami badań z tej pierwszej tury. Wyraża się prośbę do

ekspertów, aby udzielając odpowiedzi na pytania z ankiety uzasadnili swoje stanowisko, gdy ich

odpowiedzi będą odbiegały od najczęściej pojawiających się odpowiedzi (dlaczego ich zdanie jest

inne niż to najczęściej pojawiające się). Odpowiadają z uzasadnieniami innego stanowiska, wyniki są

opracowywane (one coraz bardziej zbliżają się do jakiegoś wspólnego stanowiska) i w następnej turze

wysyłane są znowu wyniki badań, ale z uzasadnieniami rozbieżności. Zdarza się, że te uzasadnienia

są na tyle logiczne, że eksperci zmieniają swoje dotychczasowe stanowisko, modyfikują. I tak ta

ankieta powtarzana jest wielokrotnie, aż dojdzie się do jakichś uzgodnionych wielkości. Po co się

przeprowadza metodę delficką (to jest kosztowna metoda, pracochłonna i czasochłonna); są sytuacje

kiedy jest to najlepsza metoda, gdy chcemy określić kierunki rozwoju. Tutaj eksperci z danej dziedziny

nie kontaktują się ze sobą bezpośrednio, a więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że spektrum

odpowiedzi, pomysłów będzie dość szerokie. Ponadto w tej metodzie w fazie wstępnej nie pojawia się

zjawisko tzw. myślenia grupowego, gdzie ktoś kogoś zasugeruje i idziemy w jednym kierunku, co jest

niebezpieczne. Ważne tutaj jest to, że przy zmianie swojego stanowiska jest prośba o uzasadnienie tej

zmiany. Konieczność uzasadnienia stanowiska wymaga głębszego zastanowienia się i rozważenia

czy rzeczywiście jest to słuszne czy nie. Nie buduje się strategii wykorzystując tylko i wyłącznie

metodę delficką. Jest ona wykorzystywana do tworzenia scenariuszy w fazie przygotowawczej. Fakt,

że eksperci nie kontaktują się ze sobą powoduje, że mają oni różne punkty widzenia, a te różne

punkty widzenia już dają różne pomysły. To nie jest podstawa budowy scenariusza, jest to jedna z

metod wspomagających.

Bardzo często stosowaną metodą aczkolwiek obarczoną ogromnym błędem jest analiza trendu. Może

być stosowana tylko i wyłącznie w przypadku zjawisk dających się skwantyfikować (dających się

policzyć). Analiza trendu polega na tym, że staramy się określić jak rozwijało się określone zjawisko w

przeszłości np. jak kształtował się potencjał rynku, jak kształtowała się wielkość sprzedaży, jak

kształtowało się zatrudnienie, zapotrzebowanie na jakieś produkty czy usługi. Staramy się znaleźć ileś

okresów w przeszłości i na tej podstawie musimy znaleźć pewne zależności matematyczne. Później

dokonując ekstrapolacji tego trendu przewidujemy jak dane zjawisko będzie się kształtowało w

przyszłości. Zakładamy więc, że trendy, które były w przeszłości będą również w przyszłości. Czyli nie

nastąpią żadne zmiany o charakterze nieciągłym; te tendencje z przeszłości będą w przyszłości. To

jest niebezpieczeństwo polegające na tym, że przyszłość traktujemy jako kontynuację przeszłości.

Jest to metoda bardzo prosta do zastosowania, dlatego często się ją stosuje. Jeśli analiza trendu jest

jedną z kilku metod, które stosujemy, to jest znakomita, ponieważ pokazuje nam, gdzie ewentualnie

moglibyśmy się znaleźć w przyszłości. Staramy się znaleźć trend, czyli jakieś zależności, które były w

docsity.com

przeszłości. Może dojść do błędu, jeśli będzie się stosowało tylko i wyłącznie analizę trendu,

szczególnie dotyczy to zjawisk, które rozwijają się bardzo dynamicznie. Przykład z przemysłem

motoryzacyjnym (sprzedaż samochodów w Polsce).

Inną metodą opartą na analizie trendu jest analiza luk. Np. mamy trend rozwoju organizacji o trend

rozwoju otoczenia, czyli staramy się znaleźć jakieś prawidłowości i trendy rozwoju i trendy otoczenia

organizacji. Pierwsza luka to tzw. luka zgodności, tempo rozwoju naszej firmy jest takie jak tempo

rozwoju rynku. Jest to dość korzystne dla naszej firmy, ponieważ w przypadku luki zgodności jeśli nie

pojawią się jakieś nieprzewidziane zjawiska, czyli np. jakiś bardzo dynamiczny rozwój któregoś z

konkurentów, czy nie pojawi się jakiś nowy konkurent na naszym rynku, to my mamy szanse w miarę

spokojnie na tym rynku funkcjonować jeszcze przez jakiś czas, bo możemy się w sposób naturalny

rozwijać zgodnie z naszymi planami i będziemy mogli ulokować nasze produkty na rynku. Luka

nadmiaru (drugi rodzaj), to sygnał bardzo dla nas niekorzystny, dla naszej firmy. Bo my rozwijamy się

znacznie szybciej niż przewidujemy, że będzie rozwijał się rynek. Jakie są tego konsekwencje? Z

jednej strony może uda nam się jakiegoś konkurenta wyeliminować i przejąć jego część rynku. Luka

nadmiaru zapowiada ostrą konkurencję i trudności, jakie mogą na tym rynku wystąpić. Jest to sygnał

dla firmy, że może trzeba szukać jakichś innych rynków, segmentów, bądź innych źródeł aktywności.

Luka niedoboru to sytuacja, w której rynek rozwija się szybciej niż my. Może ona występować na

bardzo dynamicznie rozwijającym się rynku. Jest to rynek określony jako bardzo korzystny i

teoretycznie jest to sytuacja dla nas najlepsza. Jeśli mamy lukę niedoboru, tzn. że rynek jest

atrakcyjny. W związku z tym nie jest wykluczone, że na ten rynek będą chcieli wejść nowi konkurenci,

a nowi konkurenci to jest zupełnie inny rodzaj zagrożenia i trzeba się liczyć z innym rodzajem

konkurencji. Z punktu widzenia firmy najkorzystniejsza jest luka zgodności jeśli istnieje, aczkolwiek

luka niedoboru też może być, jest symptomem w miarę korzystnym.

Konieczne stało się znalezienie, zastosowanie i wykorzystanie metod, które uwzględniałyby możliwość

istnienia zjawisk o charakterze nieciągłym (w przeciwieństwie do ww. metod: analizy trendu i analizy

luk).

Są to metody określane jako scenariuszowe (scenariusze). Jest to opis prawdopodobnego wariantu

sytuacji jaka może mieć miejsce w określonej przyszłości. Musimy opisać pewną przyszłość, pokazać

dokąd zmierzamy. Powszechne stosowanie scenariuszy w firmach datuje się od lat siedemdziesiątych

(1972), czyli wielkiego kryzysu naftowego. Nie były one zbyt poważnie traktowane.

Model ideowego scenariusza tzw. lejka scenariuszy.

Mamy teraźniejszość i musimy przewidzieć co będzie w przyszłości. Nasza przyszłość to jest x.

Przyjmujemy, że w punkcie XA bylibyśmy w sytuacji, gdyby nic nieprzewidzianego się nie pojawiło,

czyli gdybyśmy np. zastosowali prostą analizę trendu danego zjawiska (zakładając, że przyszłość

byłby kontynuacją przyszłości). Bardzo często punkt XA określamy jako ten najbardziej

prawdopodobny wariant rozwoju. Jeśli teraz w punkcie (czasie) Z1 nastąpi jakieś zakłócenie, to w

konsekwencji znajdziemy się albo w punkcie XB albo punkcie XC. Będzie inaczej, albo lepiej albo

gorzej. Jeśli zakłócenie pojawiłoby się dopiero w punkcie Z2, to moglibyśmy się znaleźć w stanie XB1,

czyli to byłby ten nasz opis przyszłości. Tworząc scenariusze właściwie operujemy zakresem

scenariuszy ekstremalnych, czyli przyjmujemy wariant, w którym rozwój rzeczywistości będzie bardzo

docsity.com

korzystny dla nas, będzie korzystniejszy niż gdyby był kontynuacją przeszłości. Czyli te perspektywy w

przyszłości są znacznie lepsze dla nas niż były dotychczas. Ale musimy także przewidzieć sytuację, w

której perspektywy są znacznie gorsze. Często mówi się o wersji optymistycznej i pesymistycznej

scenariusza. Zawsze jednak musimy przyjąć wersję pośrednią – jedną lub dwie – kiedy będzie tak

sobie. W zależności od tego jaki rodzaj scenariusza przyjmiemy możemy mówić o różnym sposobie

kształtowania tejże przyszłości. W bardzo różny sposób możemy dokonywać opisu stanów

końcowych.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument