Zarządzanie strategiczne według definicji Gryfina - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
bart_ender
bart_ender12 marca 2013

Zarządzanie strategiczne według definicji Gryfina - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

PDF (237 KB)
3 strony
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: zarządzanie strategiczne wg definicji Gryfina; interpretacja nowych zjawisk jako wersja starych zjawisk, nieumiejętność łączenia przyczyn i skutków.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Zarządzanie strategiczne w/g definicji Gryfina:

Zarządzanie jest to zestaw działań obejmujących planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie skierowanych na zasady organizacji ludzkie, rzeczowe i informacyjne, podejmowanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji sprawnie i skutecznie. Zarządzanie jest szerszym pojęciem niż planowanie. Planowanie jest jednym z elementów zarządzania. Właściwie jeśli mówimy o planowaniu i zarządzaniu strategicznym to zaczęło się od planowania strategicznego. W tej chwili już przechodzimy znacznie dalej i mówimy o zarządzaniu całą organizacją nakierowanym na realizację planów strategicznych. Sytuacja w jakiej funkcjonujemy w ostatnim okresie ulega ogromnej zmianie, mówimy że żyjemy w

burzliwych czasach i otoczeniu. Następują ogromnie dynamiczne i szybkie zmiany w otoczeniu

funkcjonowania organizacji. Zmiany te wiążą się z przemianami gospodarczymi. Przede wszystkim

następuje upadek niezależności gospodarczej państwa, powstają różnego rodzaju wspólnoty

gospodarcze, które powodują zacieranie się różnic między krajami a to z kolei wymusza konieczność

dostosowania się wielu gospodarek do poziomu przeciętnego. Postępuje globalizalizacja działań

gospodarczych, czyli właściwie firmy zaczynają działać na rynku globalnym, mają klientów w różnych

częściach świata i kierują do nich swoje produkty. Zmienia się także podejście ludzi do pracy, życia,

działania. Piter Draker twierdził: „duch przedsiębiorczości krąży po świecie”. Społeczeństwa są coraz

lepiej wykształcone, coraz bardziej świadome, mają coraz większe potrzeby i aspiracje ale także

wykazują się coraz większą przedsiębiorczością. Ostatnio zauważa się w gospodarce światowej

wzrost liczby małych i średnich przedsiębiorstw. Może to brzmieć dziwnie, bo to wielkie koncerny,

molochy to wszystko wchłaniają, ale są to molochy produkcyjne. Natomiast jeśli chodzi o całą sferę

usług to zauważamy, że tych małych i średnich firm jest coraz więcej. Wiąże się to m.in. z tym że

ludzie mają coraz więcej wolnego czasu tj. przesuwanie się zatrudnienia ze sfery produkcji do sfery

usług. Tydzień pracy się skraca, co w konsekwencji powoduje, że ludzie mają coraz więcej czasu

wolnego i to też przenosi aktywność w stronę możliwości zapełnienia tego wolnego czasy. Widoczne

jest również w coraz większym upodmiotowienie pracownika. Pracownik nie jest trybikiem w maszynie

ale jest człowiekiem, jest podmiotem pracy na który należy zwracać uwagę. Wiąże się to z większymi

wymaganiami stawianymi przez pracowników. Po pierwsze są lepiej wykształceni, po drugie są

bardziej świadomi, po trzecie mają coraz większy dostęp do informacji. Właściwie w tej chwili dostęp

do informacji staje się prawie nieograniczony. To wiąże się ze stylem zarządzania, kierowania

organizacjami. Następuje właściwie nieodwracalna zmiana w stylach zarządzania. Kończą się

organizacje bardzo scentralizowane. W coraz większym stopniu idziemy w kierunku decentralizacji i

działania. Ważne jest aby uświadomić sobie, że w coraz większym stopniu musimy zwracać uwagę na

przyszłość, czyli wydłuża się horyzont planowania. Wiąże się to z jednej strony z oczekiwaniami

pracowników, z drugiej strony z burzliwością zmian zachodzących w otoczeniu. Aby można było w

odpowiedni sposób znaleźć się w takiej sytuacji konieczne jest myślenie strategiczne. Aby myśleć

strategicznie musimy zwrócić uwagę na kilka elementów. Dążyć do poznania sytuacji, badania szans,

wyboru celu i zasad wykorzystania zasobów, wybiegając myślą na wiele lat w przód. Musimy

przewidzieć jak ta przyszłość będzie wyglądała. W związku z tym należy stosować zespół technik oraz

metod analizy i syntezy umożliwiających realizację tych dążeń, gromadzić niezbędne do tego

informacje. Musimy umieć ocenić sytuacje aktualną i przyszłą, charakteryzować się stanem umysłu i

wolą zmiany obszarów i sposobów działania zgodnie ze zmianą stanu otoczenia.

docsity.com

Mówiąc o myśleniu strategicznym musimy zwrócić uwagę na to że konieczne są zmiany, że zmiany są

nieodwracalne, musimy nieustannie wprowadzać zmiany i dostosowywać się do potrzeb otoczenia.

Musimy ekstrapolować, antycypować przyszłość. Ale nie możemy mówić tylko o przewidywaniu

przyszłości ale musimy bardzo mocno oprzeć się na dotychczasowych doświadczeniach.

W każdej sytuacji, w momencie kiedy zaczynamy działać najlepiej jest krytykować i stwierdzać, że nasi poprzednicy zrobili absolutnie wszystko źle, odcinamy się od tego co było. Jeśli zarządzamy firmą to musimy być świadomi tego, że my nie możemy wszystkiego zlikwidować i zacząć od początku. Mamy pewną bazę, doświadczenie, zasoby które są i na bazie tych zasobów dopiero możemy budować przyszłość. W naszym kraju obecnie totalnie krytykuje się to co było dotychczas, biorąc jeszcze pod uwagę niestabilność polityczną to tego typu działanie może spowodować wiele zamętu w firmach gdzie stara się wszystko zaczynać od początku. Podstawowym zasobem organizacji są ludzie. Wprowadzając strategię do firmy nie możemy wszystkich pracowników zmienić z dnia na dzień, nie możemy doprowadzić do tego, że nagle zaczną inaczej myśleć, pracować. Strategię musimy dostosować do ludzi których mamy m.in. Można ich szkolić, dążyć do ich rozwoju, ale to zajmuje ileś czasu. Żeby stworzyć coś absolutnie nowego, konieczna jest odrobina szaleństwa czyli tzw. koncepcje

irracjonalne. Ale same koncepcje irracjonalne nie wystarczą do tego by można mówić o sprawnym

zarządzaniu. Koncepcje irracjonalne są potrzebne żeby wskazać kierunek, znaleźć coś absolutnie

nowego ale muszą zostać sprowadzone do rzeczywistości czyli do koncepcji racjonalnych. Myślenie

strategiczne jest konglomeratem, mieszankom koncepcji irracjonalnej ale sprowadzonej do

rzeczywistości czyli koncepcji racjonalnych, zracjonalizowanych można byłoby powiedzieć koncepcji

irracjonalnych.

Mówiąc o strategicznym działaniu musimy zwrócić uwagę na pewną filozofię działania organizacji czyli

organizacja nie powinna koncentrować się tylko i wyłącznie na zysku, ale na poprawie

konkurencyjności. Jeśli firma jest konkurencyjna to w konsekwencji dobrze sobie radzi na rynku i

osiąga zysk. Nie szukamy wyłącznie okazji które dadzą nam zysk, ale staramy się budować własne

kompetencje tak byśmy mogli sprawnie działać na rynku i być konkurencyjni. Powinniśmy się

uniezależnić od jednego rodzaju działalności. Jeśli będzie działo się coś niekorzystnego w jednej

sferze to my mamy możliwość przejścia znalezienia się w innej sferze. Równie ważne jest stałe

badanie sytuacji w jakiej organizacja funkcjonuje, stałe dostosowywanie się do tej sytuacji. Konieczne

jest tutaj ustalanie celów dla całej organizacji i ich konsekwentne realizowanie. Możemy powiedzieć,

że firma w której działa się strategicznie ma pewien spójny zestaw celów w miejsce wiązki często

sprzecznych z sobą. Jeśli mamy ustalone cele dla całej organizacji to wszystkie obszary funkcjonalne

powinny współdziałać aby te cele osiągnąć. W związku z tym może być mniej konfliktów pomiędzy

różnymi obszarami funkcjonalnymi, bo każdy z tych obszarów: produkcja, marketing, finanse,

zarządzanie zasobami ludzkimi wszyscy powinni dążyć do osiągnięcia, zrealizowania celów całej

organizacji, powinni współpracować, współdziałać powinni być świadomi tego co trzeba zrobić. Ważne

jest konsekwentne stosowanie strategii.

W myśleniu strategicznym istotne jest uświadomienie sobie tego jak postrzegamy rzeczywistość. Tu

ważna jest teza „w myśleniu strategicznym znaleźliśmy naszego wroga

i tym wrogiem jesteśmy my”. Managerowie interpretują nowe zjawiska jako wersje starych zjawisk,

dlatego odpowiedź na nowe przyjmuje starą formę. Tu pojawia się tendencja do upraszczania

rzeczywistości i niezdolność do łączenia przyczyn i skutków.

docsity.com

Interpretacja nowych zjawisk jako wersja starych zjawisk.

W miarę nabierania doświadczenia, w miarę pracy w firmie bardzo często popadamy w rutynę. nabieramy coraz większego doświadczenia i w momencie pojawienia się problemu staramy się rozwiązać go tak jak sobie radziliśmy z tym dotychczas i to przynosiło sukcesy, ale bardzo często jest tak że nowych problemów nie da się rozwiązać za pomocą dotychczasowych metod. Psychologowie amerykańscy prowadzili badania dotyczące umiejętności twórczego, kreatywnego

myślenia. 95 % badanych dzieci w wieku 5 lat posiadało cechy kreatywnego myślenia, 40 %

ośmiolatków, 3 % czterdziestolatków. Wytłumaczono to w następujący sposób. W miarę nabierania

doświadczenia ludzie w coraz mniejszym stopniu starają się wykorzystać swoje dotychczasowe

zasoby wiedzy, nie starają się tworzyć czegoś nowego.

Przyczyny tego zaczynają się już od naszej edukacji szkolnej, kiedy dziecko zaczyna się sprowadzać

na określone tory. Managerowie starają się rozwiązywać nowe zjawiska w sposób który potrafią. Dość

paradoksalnie brzmi tendencja do upraszczania rzeczywistości. Uczymy się że w zarządzaniu należy

upraszczać, ale ta tendencja sprowadza się do tego, że bardzo często analizujemy tylko jeden wariant

rozwoju przyszłości. Jeśli zamierzamy wprowadzić jakąś zmianę, zamierzamy zrobić coś nowego,

bardzo często nie chcemy albo nie dopuszczamy takiej myśli do siebie aby przy okazji zbadać skutki

w innych obszarach. Czasami przynosi to skutki nienajlepsze.

Konsekwencją tego że organizacja jest systemem jest fakt iż składa się ze wzajemnie powiązanych ze

sobą, odziaływujących na siebie podsystemów. W związku z tym zmiana w jednym podsystemie

bardzo często pociąga za sobą zmiany w innych podsystemach. Czasami zwolnienie lub zatrudnienie

pracownika może spowodować bardzo daleko idące konsekwencje, bo firma jest zestawem naczyń

połączonych. Tendencja do upraszczania rzeczywistości powoduje, że nie zdajemy sobie sprawy, że

skutki naszych działań będą daleko idące.

Nieumiejętność łączenia przyczyn i skutków. Nie ma żadnego zjawiska w rzeczywistości, które nie ma

swojej przyczyny. Często okazuje się że przyczyny zjawisk negatywnych które są w tej chwili tkwią

gdzieś w przeszłości i bardzo często trudno jest dotrzeć do tego co rzeczywiście spowodowało taką a

nie inną sytuację. Trudno jest znaleźć w przeszłości działania, decyzje, które spowodowały obecne

kłopoty. Jeśli w tej chwili podejmujemy jakąś decyzję, szczególnie decyzję dotyczącą przyszłości to

musimy sobie uświadomić, że my teraz wprowadzamy zmiany a skutki będą widoczne dopiero za jakiś

czas. Czasami przyjmuje się pracownika, który ma pewne niepokojące cechy osobowościowe, ale

mimo wszystko przyjmuje się go nie zdając sobie sprawy z tego jakie on może wprowadzić

zamieszanie. Inne decyzje to zmiana profilu działalności firmy, wprowadzenie nowego produktu,

wejścia na nowe rynki itd. W działaniu strategicznym powinniśmy myśleć w kategoriach przyczyna –

skutek.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument