Analiza strategiczna przy pomocy macierzy BCG - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
bart_ender
bart_ender12 marca 2013

Analiza strategiczna przy pomocy macierzy BCG - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

PDF (104 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu zarządzania: analiza strategiczna przy pomocy macierzy BCG jest oparta na dwóch kryteriach: stopie wzrostu sprzedaży na danym rynku oraz względnym udziale w rynku.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Analiza strategiczna przy pomocy macierzy BCG

W nawiązaniu do koncepcji cyklu życia produktu firma konsultingowa

Boston Consulting Group opracowała metodę analizy asortymentu produkowanego przez firmę, określaną jako macierz BCG, która jest

oparta na dwóch kryteriach: stopie wzrostu sprzedaży na danym rynku

oraz względnym udziale w rynku. Stopa wzrostu sprzedaży informuje o

istocie rynku i ma ścisłe powiązania z cyklem życia wyrobów. Wzrost

sprzedaży warunkuje osiągnięcie . zaplanowanego udziału w rynku. W celu określenia stopy wzrostu sprzedaży na . rynku można wykorzystać

następujące wskaźniki :

przeciętny roczny wzrost sprzedaży w cenach stałych;

przeciętny roczny wzrost sprzedaży w cenach bieżących; prognozę średniego wzrostu sprzedaży w następnych latach;

prognozowany przeciętny wzrost sprzedaży na następne cztery lata oraz

prognozę tempa wzrostu na dziesięć lat od punktu wyjścia.

Tempo sprzedaży 10 % przyjmuje się jako granicę podziału rynku, poniżej 10 % mamy rynek o niskim wzroście sprzedaży, powyżej - rynek o

wysokim wzroście sprzedaży. Drugim kryterium jest względny udział w

rynku. Jest to procentowy udział sprzedaży danego produktu na rynku

podzielony przez procentowy udział sprzedaży największego konkurenta. Znając tempo wzrostu sprzedaży danego produktu oraz jego względny

udział w rynku, możemy ustalić pozycję różnych produktów czy usług

firmy na macierzy. Operując kryteriami BCG wyróżniła cztery grupy

wyrobów: gwiazdy, znaki zapytania, dojne krowy, psy.

Gwiazdy cechuj~ duża. dynamika sprzedaży oraz wysoki udział w rynku. Na utrzymanie ich silnej pozycji potrzebne są duże nakłady finansowe.

Stąd zaliczane są do tzw. pożeraczy gotówki w firmie. Posiadanie wielu

gwiazd w strukturze asortymentowej firmy daje dobre rokowania na

przyszłość. I. . odwrotnie brak lub mała liczba gwiazd w strukturze produkcji firmy świadczy o braku pomyślnych perspektyw dla

przedsiębiorstwa, niesie duże zagrożenie dla utrzymania się firmy na

rynku.

Znaki zapytania lub inaczej trudne dzieci charakteryzuje niski udział w rynku oraz wysokie tempo sprzedaży. Produkty zajmujące tę pozycje mają

niepewną przyszłość. Są to produkty nowo wprowadzane na rynek lub

rozwojowe, których sprzedaż załamała się. Znaki zapytania wymagają

dużych nakładów finansowych w celu podtrzymania lub zwiększenia

sprzedaży . Dojne krowy są to produkty ustabilizowane na rynku, charakteryzujące się

niską stopa wzrostu sprzedaży oraz wysokim udziałem w rynku. Nie

wymagają dużych nakładów finansowych, wręcz przeciwnie, same

dostarczają gotówki. Sprzedaż tych wyrobów jest wysokooprocentowana i stanowi główne źródło przychodów fiffi1y.

Pozycję psów zajmują wyroby w fazie spadku sprzedaży, które nie rokują

nadziei na przyszłość. Powinno się je jak najszybciej wycofać, aby uwolnić

docsity.com

gotówkę na inne bardziej zyskowne cele. Bardzo często psy są wyrobami

samofinansującymi się: nie przynoszą ani zysków, ani strat.

Analiza portfela metodą BCG w zarządzaniu strategicznym na szczeblu centrali ma różne zastosowania. Po pierwsze, może służyć do planowania

przepływu gotówki w ramach istniejącej struktury produkcyjnej. Zalecane

są strategie:

dla dojnych krów- uwolnienie środków, dla psów- wycofanie się z rynku.

dla gwiazd- inwestycje,

dla znaków zapytania - postępowanie selektywne, w zależności od sytuacji

na rynku. Po drugie, metoda ta pozwala dostrzegać niebezpieczeństwa i ryzyko

wynikające z posiadania niekorzystnej struktury asortymentowej. Po

trzecie, analiza portfelowa pozwala na planowanie właściwej struktury

asortymentowej firmy, która zapewni długofalowy rozwój przedsiębiorstwa przez odpowiednie pokierowanie strumieniem pieniędzy .

Idealna struktura asortymentowa firmy powinna obejmować:

odpowiednią liczbę produktów gwiazd, które w przyszłości zamienią się w

ustabilizowane dojne krowy,

dostateczną liczbę dojnych krów, czyli produktów finansujących rozwój innych produktów,

sposób na likwidację psów, które nie wytwarzają gotówki,

posiadanie pewnej liczby znaków zapytania, które dzięki dużym nakładom

finansowym mogą się zamienić w przyszłości w gwiazdy.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument