Integracja w Europie w latach dziewięćdziesiątych - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. University of Wroclaw
Bartek
Bartek5 marca 2013

Integracja w Europie w latach dziewięćdziesiątych - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. University of Wroclaw

PDF (275 KB)
3 strony
665Liczba odwiedzin
Opis
Notatki opisujące zagadnienia ekonomiczne: integracja w Europie w latach '90; Jednolity Akt Europejski, itp.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

35. INTEGRACJA W EUROPIE W LATACH DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH Jednolity Akt Europejski - proces stopniowego rozszerzania EWG – dążenie do ścisłej integracji (przeszkodą odmienne tradycje i standardy regulacji gospodarki i „drażliwość” tematu w sferze polityki) -PRZEŁOM-80’ – coraz większy nacisk na siły rynku, konkurencję i deregulację gospodarki (logika konkurencji)  ujednolicenie ogólnych reguł i ich surowe egzekwowanie, sposób realizacji kryteriów kryteriów gestii państw + - brak konieczności rezygnowania z politycznej kontroli - bezpośrednie włączenie konkurencji w proces integracji - nie trzeba dokonywać wyborów w kategoriach „wszystko, albo nic” - pojawienie się konkurencji pomiędzy różnymi formami regulacji życia gospodarczego w krajach członkowskich (-> unifikacja) 1987 – podpisanie Jednolitego Aktu Europejskiego -> 12.1992 data zakończenia budowy rynku wewnętrznego poprzez harmonizacje przepisów prawnych i systemów regulacji cele:

 zniesienie istniejących ograniczeń międzynarodowych przepływów kapitałowych

 likwidacja wszelkich pozataryfowych barier w handlu w ramach Wspólnot (normy segmentujące dotąd rynek krajowy)

 wyeliminowanie preferencji produktów krajowych w wypadku zakupów publicznych

 zniesienie kontroli granicznej

 postęp w harmonizacji stawek podatkowych rodzaje korzyści: ->z lepszej alokacji zasobów bariery pozataryfowe – występujące w poszczególnych krajach różnice ustawodastw lub stosowanych praktyk handlowych, które nie pozwalają na swobodny międzynarodowy przepływ i usług ->skali – wyeliminowanie trudności z pełnym zdyskontowaniem korzyści skali ->z nasilenia konkurencji – mniejszy zakres kontroli państwa niż dotąd + uzyskanie korzyści skali bez konieczności utrzymania w rynku tak samo dużego udziału, jak w swoim rynku krajowym (problematyka fuzji – Dyrekcja ds.Konkurencji Komisji Europejskiej w Brukseli) Zamierzenia jednolitego aktu europejskiego: - wolny rynek wewnętrzny -zniesienie istniejących ograniczeń przepływów kapitałowych -wyeliminowanie preferencji dla producentów krajowych (zakupy publiczne) -harmonizacja stawek podatkowych -zniesienie kontroli granicznej(opd warunkiem utrzymania zabezpieczeń podyktowanych względami socjalnymi,bezpieczeństwa) Bariery pozataryfowe:różnice ustawodastw i praktyk ustrojowych w poszczególnych krajach, które nie pozwalają na swobodny przepływ towarów,dóbr i usług między krajami Korzyści wynikające z budowy jednolitego rynku dla krajów ue: -efektywna alokacja zasobów -specjalizacja tych produktów ,które dany kraj wytwarza taniej, niż inni -wzrost pkb -zwiększenie mobilności siły roboczej Prowadzenie działalności tam,gdzie stopa zysku jest największa -intensywna wymiana wewnatrzgałęziowa Kto zyska na zniesieniu barier pozataryfowych?

docsity.com

-eksporterzy dysponujący przewagą komparatywną,producenci towarów pracochłonnych w krajach o taniej sile roboczej(np.producenci obuwia z krajów południowej Europy- Grecja, Portugalia) -w nowoczesnych gałęziach kraje północnej europy północnej, poprzez skupienie działalności na danym obszarze Mogą konkurować z USA, np. W produkcji komputerów Co zakłada unia walutowa? -stale i niezmienne kursy walutowe w obrębie unii -swobodę przepływu kapitału -wspólną politykę pieniężną Warunki wejścia do europejskiej unii walutowej? -niska stopa inflacji -niskie nominalne stopy procentowe -stabilność nominalnego kursu walutowego w okresie dwóch lat poprzedzających wejście -kontrola deficytu budżetowego oraz długu publicznego Korzyści i koszty wejścia do EUW -zmniejszenie kosztów transakcyjnych i czasu,zasobów zużywanych na wymianę walut -likwidacja niepewności związanej z kursami walut Koszty -recesja(spadek eksportu,spadek płac)spowodowane zlikwidowaniem możliwości korekt kursowych -brak federalnego mechanizmu redystrybucji dochodu dla krajów,które przeżywają przejściowe kłopoty Europa Środkowo – Wschodnia: -niewydolność systemu gospodarki planowej ery komunizmu -> niski poziom życia, fiasko zakupów kredytowych kredytowych lat 70’ w celu odnowy majątku produkcyjnego – długi -> EBOR (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju) Z czego wynikała niewydolność w 1989 roku -przestarzałe wyposażenie kapitałowe -niska wydajność pracy -niski przeciętny poziom dochodu na jednego mieszkańca -marnotrawstwo zasobów -niedokończone inwestycje -zadłużenie zagraniczne -brak liberalizacji cen Reformy po 1989 roku: -liberalizacja cen(co spowodowało ich początkowy wzrost,a zarazem uruchomiło mechanizm rynkowy) -konieczność utrzymania polityki,w której płace realne nie rosną proporcjonalnie do cen=po pewnym nastąpi wzrost produkcji,wydajnośći,nikt nie musi oczekiwać w kolejkach po towar,nie chodzimy z walizkami nic nie wartych pieniędzy -prywatyzacja przedsiębiorstwa państwowych -zapewnienie wymienialności waluty -niedopuszczanie do hiperinflacji -kontrola dewizowa w zakresie przepływów kapitałowych w przypadku paniki wśród inwestorów zagranicznych i prób wycofania całości kapitału -przeciwdziałanie wysokiemu deficytowi budżetowemu

>reformy podażowe – „uwolnienie cen” - stworzenie warunków do przejęcia przez ceny mechanizmu alokacji zasobów - ceny maja odzwierciedlać rzeczywistą rzadkość zasobów -liberalizacja cen oznacza ich nieuchronny wzrost (niebezpieczeństwo uruchomienia spirali inflacyjnej) -uruchomienie bodźców ekonomicznych – prywatyzacja (zarządzanie poddane motywowi zysku) > handel i inwestycje zagraniczne

docsity.com

Dlaczego sytuacja w tych krajach pogorszyła się w skutek reform? -utrata głównego rynku zbytu(ZSRR) -błędy w zarządzaniu przedsiębiorstwami(próżnia w kontroli właścicielskiej do momentu prywatyzacji)

-niewydolność systemu bankowego w przyznawaniu jak i egzekwowaniu kredytów

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument