Ustanie stosunku pracy urzędnika - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo
Lady_Pank
Lady_Pank20 czerwca 2013

Ustanie stosunku pracy urzędnika - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo

PDF (184 KB)
4 strony
473Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa opisujące ustanie stosunku pracy urzędnika mianowanego.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

1

Ustanie stosunku pracy urzędnika mianowanego

Urzędnik mianowany ustanawiany jest na podstawie aktu administracyjnego

charakterze jednostronnym. Mianowania dokonuje kierownik danego urzędu, po uprzednio

wyrażonej przez kandydata zgodzie. W treści aktu mianowania powinny by zawarte

wszystkie charakteryzujące dany stosunek prawny elementy, określające stanowisko, czas i

miejsce pracy, składniki wynagrodzenia i wysokość wynagrodzenia zasadniczego oraz

datę). Przed podjęciem obowiązków służbowych pracownik jest zobligowany do złożenia

na ślubowania w formie pisemnej. Dodatkowo, przed minowaniem osoba kandydująca na

stanowisko urzędnika mianowanego powinna obligatoryjnie ukończyć aplikację

administracyjną. Jest to szkolenie, zarówno obejmujące teorię jak i praktykę, mające na

celu przygotowanie danej osoby do pracy w urzędach 1 .

Nawiązanie stosunku pracy na podstawie mianowania skutkuje koniecznością

rozstrzygania wszelkich powstałych sporów w zakresie pracowniczym w trybie

administracyjno-prawnym. Tryb ten obowiązuje w zakresie 2 :

- nawiązywania stosunku pracy,

- rozwiązywaniu stosunku pracy,

- przeniesienia urzędnika na inne lub niższe stanowisko,

- zlecenia wykonywania innej pracy,

- przeniesienia,

- zawieszenia w pełnieniu powierzonych obowiązków.

Mianowanie jest pozaumownym stosunkiem pracy. Jest to sposób nawiązania pracy

tam, gdzie wymaga tego jej szczególny charakter i w sytuacjach, gdy pracownikom stawia

się szczególnie wysokie wymagania. Zatrudnienie na podstawie powołania jest określane

jako podległość służbowa 3 .

Zgodnie z art. 76 kodeksu pracy stosunek pracy na podstawie mianowania

nawiązywany jest w przypadkach określonych w odrębnych przepisach. Te odrębne

przepisy to tzw. pragmatyki służbowe (szczególne unormowania branżowe). Są to akty

prawne regulujące prawa i obowiązki grup pracowników służb publicznych. Takie

1 Z. Cieślak, J. Jagielski, J. Lang, M. Szubiakowski, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Prawo

Administracyjne, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2001, s. 83. 2 Tamże, s. 85.

3 M. Taniewska-Peszko, Komentarz do ustawy o pracownikach samorządowych (w:) Prawo pracy pod red.

Z.Salwy T. 2, Warszawa 2001, s. 72.

2

szczególne zapisy zawierają m.in. ustawa o Prokuraturze, ustawa o służbie cywilnej, ustawa

o pracownikach państwowych, Karta Nauczyciela) 4 .

Szczególny charakter pracy polega na wykonywaniu przez pracownika obowiązków

w warunkach podporządkowania. Podporządkowanie to polega na poddaniu mianowanego

pracownika, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, jednostronnym

decyzjom władzy służbowej, które zmieniają umówione warunki pracy (np. zlecenie

pracownikowi wykonywania przejściowo innych niż umówione obowiązków służbowych,

przeniesienie na takie samo lub równorzędne stanowisko do innego urzędu, czasowe

skierowanie do pracy w innej miejscowości). Przepisy określające stosunki pracy z

mianowania dopuszczają m.in. przenoszenie tych pracowników, za ich zgodą, na inne

stanowiska niż określone w akcie mianowania. Zgoda pracownika na taką zmianę nie

oznacza, że stosunek pracy z mianowania przekształca się wtedy w stosunek pracy oparty

na umowie o pracę 5 .

Mianowanie jest aktem jednostronnym, sporządzanym w formie pisemnej. Do

powstania stosunku pracy z mianowania potrzebna jest zgoda pracownika, przejawiająca

się w przyjęciu nominacji. Z tego powodu nawiązanie stosunku pracy z mianowania ma

charakter administracyjny (obsadzenie stanowiska) i jako taki podlega reżimowi prawa

administracyjnego, a nie prawa pracy. Tak więc o tym, czy decyzja o zwolnieniu ze służby

jest zgodna z prawem, rozstrzyga nie wyrok sądu pracy, lecz uchylenie lub stwierdzenie

nieważności decyzji o zwolnieniu dokonane w trybie przepisów kodeksu postępowania

administracyjnego lub przez NSA. Podwójnej ocenie podlegają natomiast skutki aktu

mianowania: w sferze prawa administracyjnego – skutek polegający na obsadzeniu

stanowiska, a w sferze prawa pracy – skutki nawiązania stosunku pracy. Akt mianowania

stanowi decyzję administracyjną i w tym zakresie nie podlega reżimowi prawa pracy 6 .

Mianowanie zazwyczaj następuje na czas nieokreślony. Nie jest przy tym możliwe

mianowanie na okres próbny. Jest stosowane do osób związanych

z administracją państwową, samorządową, sądownictwem, prokuraturą, szkolnictwem i

szkolnictwem wyższym. Pracownik mianowany podlega specjalnym wymaganiom

kwalifikacyjnym, zaostrzonej odpowiedzialności (zwłaszcza dyscyplinarnej), a także

podległości służbowej. Jego prawa pracownicze podlegają specjalnej ochronie (m.in.

zwiększona stabilizacja zatrudnienia, którą zapewnia wyczerpujące wyliczenie w akcie

4 http://www.pracuj.pl/_files/kodeks_pracy.pdf z dnia 16 lutego 2009.

5 Orzeczenie SN z 11 marca 1997 r., sygn. akt I PKN 34/97, OSP z 1998 r. nr 11, poz. 202.

6 Postanowienie NSA z 15 kwietnia 1991 r., sygn. akt II SA 258/91, OSP z 1992 r. nr 11, poz. 231.

3

prawnym dotyczącym danej grupy pracowników przyczyn uzasadniających rozwiązanie

stosunku pracy, a także określenie wymaganej w tym względzie procedury). Pracownik

mianowany ma też zazwyczaj prawo do dodatkowych świadczeń (np. urzędnik służby

cywilnej otrzymuje dodatek z tytułu posiadanego stopnia służbowego, który stanowi część

jego wynagrodzenia). Zawarcie umowy o pracę z pracownikiem, który zgodnie z

bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa powinien być zatrudniony na podstawie

mianowania, należy traktować jako mianowanie, jeżeli umowę zawarł organ do tego

uprawniony. Stosunek pracy z mianowania może być przekształcony w umowę o pracę na

mocy umowy stron na mocy porozumienia stron 7 .

Szczególne unormowania w pragmatykach służbowych dotyczą też zasad i sposobu

nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z pracownikiem mianowanym. Regulacja

sposobów i przyczyn uzasadniających ustanie stosunku pracy z pracownikiem

mianowanym, zawarta w przepisach pozakodeksowych, jest szczególna i wyczerpująca. Do

pracowników mianowanych nie mają więc zastosowania przepisy kodeksu o wypowiadaniu

pracownikom warunków pracy i płacy. Przepisy prawa pracy stosuje się do nich tylko

wtedy, gdy dana pragmatyka zawiera wyraźne odesłanie do ustawodawstwa pracy, a nie na

mocy art. 5 k.p 8 .

Stosunek pracy urzędnika mianowanego ma charakter trwały i wiąże się w sposób

ścisły ze stanowiskiem, na które mianowanie nastąpiło. Sytuacje, w których modyfikacja

stosunku pracy jest możliwa, reguluje art. 7 ustawy o pracownikach samorządowych 9 .

Przepis ten przewiduje odpowiednie stosowanie art. 10 ust. 1-1b i 5 ustawy o pracownikach

urzędów państwowych. Generalnie przeniesienie pracownika mianowanego na inne

stanowisko pracy może następować w sytuacji, gdy wymagają tego potrzeby pracodawcy

samorządowego (na okres do trzech miesięcy w ciągu roku) lub w przypadkach

wyjątkowych, jak reorganizacja i likwidacja stanowiska lub szczególne potrzeby

pracodawcy. Nowe stanowisko pracy musi odpowiadać kwalifikacjom pracownika,

natomiast wynagrodzenie być nie niższe niż dotychczasowe (przez minimum sześć

miesięcy w przypadku likwidacji stanowiska) 10

.

7 Wyrok SN z 17 listopada 1997 r., sygn. akt I PKN 360/97, OSNP z 1998 r. nr 17, poz. 502.

8 E. Ura, Prawo urzędnicze, Warszawa 2007, s. 53.

9 http://prawo.finn.pl/xml/prawo/administracja/administracja/r2005/051020u z dnia 16 lutego 2009.

10 M. Taniewska-Peszko, jw., s. 112.

4

Wypowiedzenie mianowanemu pracownikowi samorządowemu warunków pracy

może nastąpić tylko z tych samych przyczyn, które uzasadniają rozwiązanie stosunku pracy

(art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych) 11

.

Szczególna ochrona stosunku pracy pracowników samorządowych mianowanych,

wynikająca z potrzeby stabilizacji stosunku pracy tej grupy pracowników, uzasadnia

stosowanie wprost tego przepisu do wypowiedzenia zmieniającego. Oznacza to, że

wypowiedzenie mianowanemu urzędnikowi warunków pracy może nastąpić z tych samych

przyczyn, z których dopuszczalne byłoby definitywne rozwiązanie z nim stosunku pracy.

11

Art. 7 i 10 ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 ze zm.).

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument