Podział norm prawa - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne
Filip_B
Filip_B30 maja 2013

Podział norm prawa - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne

PDF (252 KB)
3 strony
620Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego przedstawiające podział norm prawa.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Postępowanie administracyjne procesowe

PODZIAŁ NORM PRAWA

Normy prawa dzielimy na materialne i prawa formalnego . Każdemu prawu

materialnemu odpowiada procedura . Stosowanie norm zawartych w ustawach wymaga

wydawania aktów , indywidualnych decyzji . Najpierw ustala się stan faktyczny ,

następnie stosuje się odpowiednią normę prawna dla określenia stanu faktycznego

i prawnego sprawy indywidualnej dotyczącej indywidualnie oznaczonego podmiotu .

Początki procedury administracyjnej można upatrywać w państwie absolutnym . Miała ona postać instrukcji , regulującej postępowanie urzędników i ewentualnie współudziału poddanych . Nie przewidywano w nich żadnych praw

procesowych dla poddanych , stąd mogli oni jedynie składać prośby , skargi , żale , lamenty . Jednakże nie nakładały one żadnych obowiązków na urzędników wobec poddanych . Dopiero państwo prawne skrępowało samowolę administracji , nadało prawa obywatelom wobec administracji i ustanowiło pewne gwarancje procesowe dla obywateli . Na staży praw obywatelskich zaczęto stawiać sądy i tu nie ograniczano kontroli aktów administracyjnych do sadów powszechnych , ale zaczęto tworzyć specjalne trybunały administracyjne . I tak np. w krajach , w których rozwój nauk administracyjnych był największy ( Austria , Niemcy ) tworzono takie sądy . W Austrii utworzono w 1876 roku Trybunał Administracyjny , który w niezmiennej prawie postaci funkcjonuje po dzień dzisiejszy . To jego orzecznictwo , wespół z dorobkiem nauki administracji pozwoliło w 50 – tą rocznice jego istnienia dopracować się kodeksu postępowania administracyjnego .

I tak w 1925 roku uchwalono w Austrii 4 ustawy : 1. o ogólnym postępowaniu administracyjnym ,

2. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji , 3. o ogólnych postanowieniach prawa karno – administracyjnego i postępowania

karno - administracyjnego , 4. przepisy wprowadzające ustawę o postępowaniu administracyjnym .

W ślad za Austrią w 1928 r. kodeksy takie pojawiły się w Czechosłowacji , Polsce ,

Jugosławii , a po II wojnie światowej w USA , Bułgarii , Niemczech , Hiszpanii , do dnia

dzisiejszego nie ma takiego kodeksu postępowania administracyjnego. Przy

ograniczonym dorobku nauk administracyjnych ogólne zasady postępowania

administracyjnego tak zostały wdrożone do praktyki , że funkcjonują jak naturalne

prawo zwyczajowe .

W Polsce po odzyskaniu niepodległości rozpoczęto tworzenie jednolitego systemu prawnego , spośród trzech zaborczych . Z uwagi na szczególny dorobek austriacki a także na rzesze urzędników . posłów , studentów uniwersytetu w Lizt–u kadry naukowe uniwersytetów , możliwe było przyswojenie na polskim gruncie instytucji austriackich .

Stąd też Prezydent RP korzystać a konstytucyjnej delegacji do wydawania rozporządzeń z

docsity.com

mocą ustawy 22 marca 1928 r. wydał 3 rozporządzenia odwzorowane na austriackich ustawach : 1. o postępowaniu administracyjnym (Dz. U. Nr 36 , poz. 341) 2. o postępowaniu przymusowym w administracji ( Dz. U. Nr 36 , poz. 342 ) 3. o postępowaniu karno – administracyjnym ( Dz. U. Nr 38 , poz. 365 ) .

Jakość prawnej regulacji rozporządzeń Prezydenta RP świadczy o długowieczności tych aktów , bowiem wypracowane do 1925 r. w Austrii , przeniesione do Polski a następnie inkorporowane ( przeniesione do KPA ) w dniu 14 czerwca 1960 r. , funkcjonują po dzień dzisiejszy , bowiem KPA przygotowywane było od roku 1958 przez specjalnie powołany przez Radę Ministrów zespół , który w swoich pięciu projektach zamieszczał podstawowe instytucje wcześniej ustanowione i funkcjonujące . Vacatio legis ( okres od ogłoszenia ustawy do jej wejścia w życie ) od 14 czerwca do 31 grudnia 1960

r. wykorzystano na odpowiednie przygotowanie administracji do stosowania tego aktu . Zespół powołany przez RM wydał pod red. Dr Bogumirskiego wzory pism procesowych do KPA .

Do dnia dzisiejszego aktualizowane wzory te zamieszczane są w komentarzach do

KPA , ułatwiając pracownikom redagowanie aktów administracyjnych i innych pism procesowych , chroniąc jednocześnie przed popełnieniem błędu . Po 1960 r. istotne nowelizacje KPA związane były ze zmianami ustrojowymi administracji . Dotychczas posługujemy się tekstem znowelizowanym jednolitym z 1980 r. , bowiem w dniu 31 stycznia 1980 Sejm uchwalił ustawę o NSA oraz o zmianie ustawy Kodeksu Postępowania Administracyjnego . Premier obwieścił tekst jednolity 17 marca 1980 r. ( Dz. U. Nr 9 , poz. 26 ) . Kolejna istotna zmiana wprowadzona została do KPA po 10 – latach , w 1990 r. w związku z odtworzeniem samorządu terytorialnego . W 1995 r. uchwalona została nowa

ustawa o NSA , co spowodowało kolejną zmianę w postaci skreślenia przepisów o zaskarżaniu decyzji ostatecznych do NSA , Kolejną zmianę wprowadzono następną ustawą z 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( skreślone zostały przepisy o postępowaniu podatkowym ) . Obecnie przygotowywane zmiany związane są z tworzeniem dwuinstancyjnym sądownictwa administracyjnego . Winno to nastąpić do dnia 17 października 2002 r. , wynika to z Konstytucji . Zmiany mogą być istotne w przypadku rezygnacji z dwuinstancyjnego postępowania administracyjnego , jeżeli wykładnia przepisów Konstytucji wyraźnie nie będzie się temu sprzeciwiała . W przypadku

zachowania dwuinstancyjności postępowania administracyjnego zmiany mogą być nieistotne lub nieznaczne . Podobnie jak ogólne postępowanie administracyjne trwałym okazało się rozporządzenie o postępowaniu przymusowym , z którego dekretem z 28 stycznia 1928 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych wyłączono ten rodzaj postępowania a pozostałe części obowiązywały aż do roku 1966 , bowiem w tym to roku uchwalona została ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji . Jest to ustawa z dnia 17 czerwca 1996 r. , która po pół roku vacatio legis weszła w życie 1 stycznia 1967 roku . Ustawa ta obowiązuje do dzisiaj , mimo sygnalizacji potrzeb jej zmiany . W sprawach karno – administracyjnych zmiany zostały wprowadzone ustawą z 15 grudnia 1951 roku o orzecznictwie karno – administracyjnym . Przepisy te wprowadziły w życie postanowienia o kolegiach ds. wykroczeń , funkcjonujące od kwietnia 1952 najpierw przy organach administracji a obecnie przy sądach .

Nadzór nad tymi kolegiami sprawuje Minister Sprawiedliwości .

Po nowelizacjach z lat ’80 , ’90 , ’95 , ’97 KPA uregulował postępowanie :

- jurysdykcyjne – orzecznicze w sprawach indywidualnych , rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej , mówi o tym art. 1 § 1 ,

- rozstrzygania sporów o właściwość między organami administracji publicznej oraz między tymi organami a sądami

- w sprawach wydawania zaświadczeń ( nie ma w nich strony ) są to czynności materialne nie przejawiające woli , zaświadczenie o niczym nie rozstrzyga ,

- w sprawach skarg i wniosków .

docsity.com

Postępowanie jurysdykcyjne a także w sprawach wydawania zaświadczeń może

toczyć się przed organem administracji publicznej i to wszystkich stopni a także organami niepaństwowymi i niesamorządowymi , jeżeli owe wykonują zadania administracji i są upoważnione do wydawania decyzji ( np. organy samorządów zawodowych wydają decyzję o wpisaniu na listę adwokatów , radców prawnych itp. ).

Akt administracyjny z reguły wydaje organ . Może on być ujmowany w znaczeniu ustrojowym jak i funkcjonalnym . W pierwszym przypadku przepisy ustrojowe określają kompetencje i wskazują właściwy organ upoważniony do wydawania aktów prawnych . W drugim zaś przypadku mamy do czynienia ze zjawiskiem zleceniem zadań administracji i w związku z nim przenoszeniem kompetencji np. organizacja społeczna powołana w celu ochrony przyrody może zostać upoważniona do nakładania kar administracyjnych .

Celem postępowania jurysdykcyjnego jest załatwianie spraw administracyjnych i to w określonej formie , aby uchronić obywateli przed unikaniem przez organy administracji stosowania właściwych form , z którymi związane są prawa procesowe stron .

Ustawodawca w art. 104 KPA postanowił , że sprawy administracyjne załatwia się w formie decyzji . NSA w swoim orzecznictwie przyjmuje , że uchybienie obowiązku formy decyzji nie pozbawia strony prawa do złożenia odwołania od stanowiska organu , mimo nienadania mu właściwej formy

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument