Kapitał ludzki, dyskryminacji i związki zawodowe - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. University of Wroclaw
Bartek
Bartek5 marca 2013

Kapitał ludzki, dyskryminacji i związki zawodowe - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. University of Wroclaw

PDF (176 KB)
2 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki opisujące zagadnienia ekonomiczne: kapitał ludzki, dyskryminacji i związki zawodowe; definicje.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

12.KAPITAŁ LUDZKI, DYSKRYMINACJI I ZWIĄZKI ZAWODOWE. -ludność kolorowa zarabia mniej nawet po uwzględnieniu różnic w wykształceniu i doświadczeniu zawodowym, jest to ewidentny dowód dyskryminacji na rynku pracy -w gałęziach o stuprocentowym udziale pracowników fizycznych w związkach zawodowych płaca jest wyższa, niż w sytuacji, w której nie byłoby tam związków. W przypadku pracowników umysłowych w gałęziach o wysokim stopniu zaangażowania związkowego jest odwrotnie. Ich płace są niższe -kapitał ludzki- to nagromadzony przez pracownika zasób wiedzy fachowej doświadczenia i umiejętności. O jego wartości decydują stwarzane przezeń możliwości uzyskiwania dochodów w przyszłości. Kapitał ten wynika z poczynionych w przeszłości inwestycji, a jego cel to przynoszenie dochodów w przyszłości -teoria kapitału ludzkiego-zakłada, że różnice w płacach są odbiciem różnic w wydajności poszczególnych pracowników. Pracownicy wykwalifikowani, o wyższej wydajności zarabiają więcej -istnieją dwie interpretacje faktu, ze ludzie lepiej wykształceni zarabiają lepiej: 1)wykształcenie bezpośrednio podnosi wydajność pracowników, co z kolei pozwala mu prędzej czy później uzyskać lepsze zarobki 2)wykształcenie nie wpływa na sprawność zawodowa, a przez to na wydajność pracownika. Ludzie różnią się raczej wrodzonymi predyspozycjami. -pracownicy z wyższym wykształceniem są wprawdzie wydajniejsi, jednak przedsiębiorstwa zatrudniające ich podlegają prawu malejących przychodów -jeżeli wartość zaktualizowana korzyści jakkolwiek byśmy ją obliczyli, przewyższa wartość zaktualizowana poniesionych kosztów, to inwestycja w wykształcenie , mająca na celu powiększenie zasobu wiedzy i kwalifikacji ma uzasadnienie -analiza kosztów i korzyści- jest procedurą ułatwiającą podejmowanie długofalowych decyzji. Decyzja jest prawidłowa, gdy wynika z porównania zaktualizowanej wartości kosztów ze zaktualizowana wartością korzyści -podejmowanie dalszej nauki przez jednostki wynika z: 1)ogólną wielkością oczekiwanych w przyszłości dochodów(wraz z uznaniem pozapieniężnych korzyści z kształcenia) 2)poziomu bezrobocia 3)wartości zaktualizowanej dodatkowego dochodu absolwentów uniwersytetu pomniejszonej o wartość dochodu utraconego w skutek niepodjęcia pracy bezpośrednio po ukończeniu szkoły -jeżeli wykształcenie jest dobrem nominalnym mająca samoistna wartość konsumpcyjną, to popyt na nie będzie wzrastał w miarę wzrostu dochodów. -wyróżniamy dwa typy kwalifikacji: -kwalifikacje specjalistycznedla danego przedsiębiorstwa- wpływają na zwiększenie wydajności danego pracownika tylko wtedy, gdy pracuje on w danym przedsiębiorstwie -kwalifikacje ogólne-to takie umiejętności, które mogą być wykorzystane przez pracownika w innym przedsiębiorstwie np. znajomość funkcjonowania rynku papierów wartościowych im bardziej ogólny i uniwersalny charakter maja nabywane w trakcie pracy umiejętności, tym większa będzie skłonność do obciążenia pracownika kosztami szkolenia -teoria sygnalizacji-mówi, że wykształcenie może mieć uzasadnienie nawet wówczas, gdy nie przyczynia się bezpośrednio do zwiększenia wydajności pracownika. Zakłada ona, że ludzie rodzą się z różnymi wrodzonymi zdolnościami -społecznym pożytkiem ze studiów jest selekcja zdolnych pracowników. Kierując ich do trudnych zajęć społeczeństwo uzyska większa produkcję. 12.2 Dyskryminacja. -różnice średnich zarobków mężczyzn i kobiet czy ludzi różnych ras wynikają z dwóch powodów 1)różne grupa maja zróżnicowany dostęp do wysoko płatnych zajęć 2)różne grupy mogą otrzymywać różną zapłatę za wykonywanie tej samej pracy -pracodawca może doją do wniosku, iż wartość zaktualizowana przyszłych dodatkowych korzyści z wyższej wydajności jest w przypadku kobiet niższa niż w przypadku mężczyzn, gdyż będą one prawdopodobnie pracować krócej niż mężczyźni. Dlatego bardziej opłaca się szkolić i awansować mężczyzn Istnieją dwa systemy płac: 1)system zakładający wolny przebieg awansu płacowego

docsity.com

2)system, który w punkcie wyjścia zakłada niższą stawkę płac, ale umożliwia osiągnięcie wyższych płac w przyszłości(ten system powoduje swoiste ujawnienie planów kobiety, co do czasu trwania zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie) -jeżeli wykształcenie wpływa na wzrost płac, to należy oczekiwać , że przeciętne zarobki mężczyzn będą wyższe, ponieważ: sam system oświatowy może dyskryminować kobiety oraz dlatego, ze kobiety mogą mieć odrębne preferencje -rozkład zarobków zależnie od wieku w przypadku mężczyzn kolorowych jest znacznie bardziej płaski niż w przypadku białych mężczyzn. Ci drudzy mają także większe szansę na systematyczny awans zawodowy i płacowy -biali wykonują trudniejsze zajęcia, w których istotną role odgrywają wykształcenie i praktyka zawodowa 12.3 Związki zawodowe. -związki zawodowe- to organizacje pracowników, których celem jest wpływanie na płace i warunki pracy istnieje założenie, że stopień zaangażowania siły robotniczej w związkach zawodowych spada wtedy, kiedy wzrasta bezrobocie -możliwość zawierania odrębnych umów z pracownikami wzmacniają pozycje negocjacyjna przedsiębiorstwa, dlatego stosuję się zasadę „jeden zakład- jeden związek”(umowa zgodnie z którą wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa są członkami związku zawodowego) -pełne efekty istnienia związku zawodowego obejmują zatem nie tylko wzrost płac i spadek zatrudnienia w gałęzi, lecz również wzrost cen produkowanych wyrobów i niższą produkcje całej gałęzi w punkcie równowagi -im większa jest troska związku o najstarszych członków, tym bardziej prawdopodobne jest dążenie do maksymalizacji płacy niezależnie od skutków dla wielkości zatrudnienia -im bardziej demokratyczny związek i im silniej zajmują go sprawy potencjalnych członków oraz wszystkich zatrudnionych, tym mniej prawdopodobne jest, aby godził się on na ostre ograniczenie rozmiarów zatrudnienia w celu zapewnienia wyższych płac tym, którzy utrzymują się w pracy -w gałęziach o dużym natężeniu krajowej i zagranicznej konkurencji związki zawodowe nie osiągają żadnej premii płacowej na rzecz swoich członków. W gałęziach chronionych przed konkurencja zagraniczną, ale obejmujących dużą liczbę konkurujących ze sobą przedsiębiorstw krajowych, różnice płac z tytułu wysokiego stopnia przynależności związkowej występują tylko wtedy , kiedy cała gałąź jest objęta działalnością jednego związku. Związki zawodowe zyskują natomiast znaczne korzyści płacowe w tych gałęziach , w których działa jedynie kilka przedsiębiorstw krajowych lub zagranicznych -w dziedzinach kontrolowanych przez związki zawodowe praca ma pewne cechy specyficzne min: rozbudowany układ zależności i hierarchii, nieelastyczny czas pracy, nadgodziny ustalane przez pracodawcę, wyższe tempo pracy -może być to rekompensata za uciążliwości przedsiębiorstwa -istnieją na ten temat dwa poglądy: 1)w chwili, gdy związkowi udaje się wywalczyć podwyżkę płac, przedsiębiorstwo korzysta z okazji, aby wymusić wzrost wydajności 2)zmiany w organizacji pracy nie są relacja pracodawców na ograniczenie przez związek podaży pracy w celu podniesienia płacy , lecz raczej przyczyna i uzasadnieniem istnienia związku zawodowego - związki zawodowe zapewniają wyższe płace swoim członkom, ponieważ: 1) wpływają one na ograniczenie podaży pracy, świadomie godząc się na ograniczenie zatrudnienia

w gałęzi w zamian za wyższe płace 2) odgrywają one ważna rolę w negocjowaniu warunków pracy, zapewniając wzrost wydajności, przy

czym dbają o to, aby stosowna cześć wynikających z tego korzyści przypadła również załodze w postaci kompensujących podwyżek płac

-powodem strajku może być spadek wiarygodności partnerów. Jeżeli kierownictwo przedsiębiorstwa jest przekonane, iż pracownicy będą strajkowa aż do osiągnięcia uczciwej ugody, to natychmiast będzie skłonne zaakceptować takie warunki

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument