Konwergencja - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Cracow University of Economics
Misio_88
Misio_887 marca 2013

Konwergencja - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Cracow University of Economics

PDF (190 KB)
2 strony
1Liczba pobrań
652Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające stwierdzenia z zakresu ekonomii: konwergencja; teoria konwergencji, efekt doganiania, model swoi-obcy, ilościowa teoria pieniądza
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument
Konwergencja (łac

Konwergencja (łac. convergere, zbierać się, upodabniać się), teoria konwergencji, efekt

doganiania. Sugeruje ona, że względne zacofanie może wbrew pozorom ułatwiać rozwój

gospodarczy kraju. Mimo znacznie niższej produktywności pracy w krajach słabo

rozwiniętych często osiągają one wyższe wskaźniki wzrostu gospodarczego niż kraje wysoko

uprzemysłowione. Niektórzy zwolennicy tej teorii biorą pod uwagę możliwość zrównaniu się

krajów z tych dwóch grup pod względem poziomu rozwoju gospodarczego w przyszłości.

Sytuacja taka nazywana jest efektem doganiania

Jest wiele argumentów potwierdzających słuszność tej teorii. Po pierwsze bazując na prawie

malejących przychodów, można wysnuć wniosek, że ta sama ilość kapitału zainwestowana w

biednym kraju, w którym jest go niewiele przyniesie znacznie większą korzyść niż w kraju

bogatym.

Po drugie techniczne uzbrojenie pracy w krajach biednych jest na tak niskim poziomie, że

zwiększenie go nie wymaga dużych nakładów kapitału. W krajach bogatych znaczna część

funduszy przeznaczana jest na utrzymanie zaawansowanych technologicznie, a zatem drogich

środków produkcji. Trudno jest zwiększać i tak już wysokie techniczne uzbrojenie pracy i

wymaga to znacznie większych nakładów finansowych.

Ostatnim argumentem przemawiającym za słusznością tej teorii jest możliwość taniego

wykorzystywania przez kraje słabo rozwinięte, technologii już opracowanych i

sprawdzonych. W krajach bogatych są one najczęściej przestarzałe, ale jednocześnie

rewolucjonizują technicznie produkcję w krajach biednych. Oprócz zaoszczędzenia czasu i

pieniędzy na badania naukowo-techniczne, kraje te ograniczają do minimum ryzyko

zawodności danej technologii. Najlepszym dowodem mogą być niektóre kraje Azji

południowo-wschodniej zwane "azjatyckimi tygrysami" (np. Korea Południowa, Singapur),

które rozwój swoich gospodarek oparły na transferze technologii z krajów zachodnich

Model swoi-obcy (ang. insider-outsider theory) to model nowej teorii bezrobocia

przymusowego, który wyjaśnia dlaczego pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie mogą

zażądać wyższych płac niż domagać mogliby się ci, którzy pozostają bez pracy. Określenie

„swoi” dotyczy zatrudnionych pracowników, „obcy” − bezrobotnych. Z punktu widzenia

ekonomii, przedsiębiorstwo powinno dążyć do minimalizacji kosztów, pozornie zatrudnienie

nowej, tańszej siły roboczej byłoby racjonalne. Jednak model zwraca uwagę na dwa

dodatkowe czynniki:

konieczne byłoby poniesienie kosztów zwolnienia starych oraz przyjęcia i przeszkolenia

nowych pracowników,

może dojść do obniżenia jakości współpracy między pracownikami.

Przedsiębiorcy akceptują więc wyższą, narzuconą stopę płac „swoich” i przesuwają się

wzdłuż krzywej popytu na pracę prowadząc do wysokiego poziomu bezrobocia.

Efekty działania modelu to między innymi:

niewielkie fluktuacje liczby pracowników,

spadek zatrudnienia przy każdym poziomie inflacji,

wywoływanie zjawiska histerezy.

Ilościowa teoria pieniądza – twierdzenie o istnieniu zależności przyczynowo-skutkowej

między ilością pieniądza w obiegu a poziomem cen. Jeśli rozmiary handlu są stałe, ceny

zmieniają się wprost proporcjonalnie do podaży pieniądza. Zależność tą możemy zapisać za

pomocą wzoru:

docsity.com

gdzie

 P – poziom cen,

 M – ilość pieniądza w obiegu,

 T – wolumen transakcji kupna-sprzedaży w danym okresie,

 V – szybkość obiegu pieniądza.

Z powyższego wynika, że popyt na wydawanie pieniądza zależy od trzech czynników:

 transakcyjnej szybkości pieniądza, którą określają: stopień rozwoju systemu

bankowego, częstotliwość wpłat i wypłat, długość okresu płatności, szybkość

komunikacji (transakcyjna szybkość pieniądza zmienia się wolno, więc można

przyjąć, że jest stała)

 liczby transakcji, którą określa stopień wykorzystania zasobów (to również zmienia

się powoli, więc jest w przybliżeniu stałe)

 cen (jedyna zmienna wpływająca na popyt na pieniądz: procentowy wzrost cen

powoduje taki sam procentowy wzrost popytu na pieniądz).

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument