Dziedziczenie ustawowe - Notatki - Prawo międzynarodowe, Notatki'z Prawo. University of Bialystok
Moniczka
Moniczka13 maja 2013

Dziedziczenie ustawowe - Notatki - Prawo międzynarodowe, Notatki'z Prawo. University of Bialystok

RTF (51 KB)
5 strona
468Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z prawa międzynarodowego opisujące dziedziczenie ustawowe; kiedy występuje, jego rodzaje, krąg spadkobierców.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 5
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument

Dziedziczenie ustawowe

Spis treści: Pojęcie dziedziczenie ustawowe Rodzaje dziedziczenia w prawie

cywilnym Kiedy ma miejsce dziedziczenie ustawowe Kto należy do kręgu spadkobierców Grupy dziedziczenia Kolejność dziedziczenia Wzór umowy najmu Bibliografia Celem mojej pracy jest wytłumaczenie, a może i nawet przybliżenie pojęcia dziedziczenie ustawowe . Pewnie wielu z nas, ludzi nie wie tak do końca co to oznacza, pewnie wielu ludzi nawet nie wie jakie ma prawa, w jakim stopniu może dziedziczyć majątek bliskiej osoby. I właśnie dlatego chcę teraz przybliżyć jak to wszystko wygląda DZIEDZICZENIE USTAWOWE dziedziczenie wg przepisów ustawy (głównie przepisów kodeksu cywilnego) mające miejsce gdy spadkodawca nie sporządził testamentu lub testament jest nieważny albo gdy osoby powołane do dziedziczenia nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami. Dziedziczenie ustawowe może odnosić się do całego spadku albo do jego części. Reguły dziedziczenia ustawowego opierają się na stosunku pokrewieństwa, małżeństwa lub przysposobienia. Prawo cywilne wyróżnia następujące rodzaje dziedziczenia: 1) ustawowe - następuje w sytuacji, gdy np.: spadkodawca nie zostawił testamentu, bądź okazał się on nieważny, bądź spadkobierca testamentowy spadek odrzucił lub został uznany za niegodnego, albo zmarł przed spadkodawcą. Kolejność dziedziczenia ustawowego określają art. 931-937 Kodeksu cywilnego, 2) testamentowe - spadkobiercą staje się osoba wskazana w testamencie. Formy testamentu określają art. 949-954 Kodeksu cywilnego. Dziedziczenie ustawowe ma miejsce, gdy spadkodawca nie pozostawił ważnego testamentu albo gdy osoby powołane do dziedziczenia nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami. W dziedziczeniu ustawowym co do części spadku ma miejsce, gdy spadkodawca nie powołał do tej części spadkobiercy albo gdy którakolwiek z kilku osób, które zostały powołane do całości spadku nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami.Przy czym w ostatnim wypadku dziedziczenie ustawowe nie występuje jeżeli działa podstawienie lub przyrost . Reguły dziedziczenia ustawowego mogą być uważane za zastępujące wole spadkodawcy. KRĄG SPADKOBIERCÓW Kodeks cywilny wymienia następujących bliskich spadkodawcy: małżonek zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki, itd.) rodzice rodzeństwo zstępni rodzeństwa

GRUPY DZIEDZICZENIA Polskie prawo spadkowe dzieli spadkobierców ustawowych na dwie grupy kolejno powoływane do spadku. Do pierwszej grupy należą zstępni i małżonek spadkodawcy (art. 931 kc), Do drugiej grupy zalicza się małżonka, rodziców, rodzeństwo i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy (art. 932-934 oraz 935 kc). KOLEJNOŚĆ DZIEDZICZENIA Spadkobiercy ustawowi zostali podzieleni na grupy dochodzące kolejno do dziedziczenia ustawowego. Przy czym spadkobiercy należące do grupy dalszej dochodzą do dziedziczenia dopiero wówczas, gdy nie ma spadkobierców należących do grupy bliższej. Wielkość udziałów poszczególnych spadkobierców określa szczegółowo Kodeks cywilny. Dzieli ona spadkobierców ustawowych na 3 grupy, do których należą: 1) małżonek i dzieci spadkodawcy, a jeżeli dziecko nie dożyło otwarcia spadku w jego miejsce wchodzą jego zstępni. 2) małżonek spadkodawcy, jego rodzice, rodzeństwo oraz zstępni rodzeństwa 3) w przypadku braku spadkobierców należących do pierwszej i drugiej grupy, do dziedziczenia z ustawy dochodzi Skarb Państwa Możliwe jest określenie udziałów w stałym ułamku lub w zależności od liczby spadkobierców dochodzących do dziedziczenia podział według głów. Jeżeli w miejsce nieżyjących krewnych spadkodawcy powołani zostają ich zstępni, określenie wielkości udziału następuje według szczepów. Polega to w pierwszej kolejności na określeniu udziału jaki przypadałby nieżyjącemu krewnemu bliższego stopnia, a następnie jego podział w częściach równych między zstępnych zmarłego.Dzieci i dalsi zstępni Jeżeli spadkodawca nie pozostawał w związku małżeńskim lub jeżeli jego małżeństwo zostało unieważnione po jego śmierci, a także małżonek został wyłączony od dziedziczenia na podstawie art. 940 KC do dziedziczenia dochodzą dzieci. Dziedziczą one w częściach równych. Jeżeli dziecko nie dożyło otwarcia spadku, jego udział przypada jego dzieciom (wnukom spadkodawcy) w częściach równych. Określenie wielkości udziałów dzieci spadkodawcy następuje według głów, natomiast dalszych zstępnych według szczepów. Dziedziczenie spadkobierców grupy drugiej Spadkobiercy należący do drugiej grupy dochodzą do dziedziczenia, jeżeli spadkodawca nie pozostawił zstępnych lub żyjący zstępni są traktowani jakby nie dożyli otwarcia spadku (zrzekli się dziedziczenia, zostali uznani za niegodnych, odrzucili spadek). Małżonek zaś dochodzi do dziedziczenia zarówno w pierwszej jak i w drugiej grupie spadkobierców. Jego udział w spadku w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem lub zstępnymi rodzeństwa wynosi zawsze połowę spadku. Rodzeństwo przyrodnie dziedziczy tak jak rodzone, a rodzone dochodzą do dziedziczenia niezależnie od tego, czy pozostają w związku małżeńskim. Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który

by mu przypadał, przypada po połowie drugiemu z rodziców i rodzeństwu spadkodawcy. Jedyny spadkobierca - małżonek Jeżeli spadkodawca nie pozostawił rodziców, rodzeństwa ani zstępnych rodzeństwa - jedynym spadkobiercą zostaje małżonek w stosunku do całości spadku. Przy czym, gdy do spadku dochodzi małżonek w zbiegu z innymi spadkobiercami niż zstępni spadkodawcy, którzy mieszkali z nim razem w chwili jego śmierci, może żądać ze spadku ponad swój udział spadkowy, przedmiotów urządzenia domowego, z których za życia spadkodawcy korzystał wspólnie z nim lub wyłącznie sam. Do roszczeń małżonka z tego tytułu stosuje się przepisy o zapisie (art. 939 KC) Dziedziczenie Skarbu Państwa Z braku spadkobierców ustawowych (osób należących do pierwszej i drugiej grupy, tj. małżonka, zstępnych, rodziców, rodzeństwa, zstępnych rodzeństwa) spadek z ustawy przypada Skarbowi Państwa. Jego sytuacja prawna jako spadkobiercy ustawowego jest inna niż pozostałych spadkobierców. Skarb Państwa nie może odrzucić spadku, który przypada mu z mocy ustawy i nie składa oświadczeń woli co do spadku, a jego przyjęcie uważane jest za przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Dzieci małżonek po równo, ale małżonek min.1/4. Jeżeli dziecko nie dożyło to dzieci tego dziecka (czyli wnuki spadkodawcy) dziedziczą jego udział po równo (dotyczy też dalszych zstępnych). Gdy nie ma dzieci, to małżonek rodzice rodzeństwo, ale małżonek minimum, a każdy z rodziców tego, co przypada łącznie rodzicom i rodzeństwu, reszta po równo między rodzeństwo: Jeżeli któryś z rodziców nie dożył, to jego udział po połowie dla drugiego małżonka i całego rodzeństwa: a jeżeli do spadku powołani są obok małżonka tylko rodzice albo tylko rodzeństwo, dziedziczą oni w częściach równych to, co przypada łącznie dla rodziców i rodzeństwa. Ze względu na wspólność majątkową małżeńską majątek spadkodawcy jest z reguły w połowie własnością jego współmałżonka. Dziedziczeniu podlega jedynie udział w majątku wspólnym, reszta to własność małżonka nie objęta spadkiem.Na zakończenie mojej pracy chciałabym powiedzieć, że to jest tylko jedno z możliwych dziedziczeń. Występuje jeszcze dziedziczenie testamentowe, ale o tym to może innym razem. Mam nadzieję, ze przybliżyłam choć troszkę pojęcie dziedziczenia ustawowego. Można powiedzieć, że to dziedziczenie w jakiś sposób jest sprawiedliwe, ponieważ pieniądze trafiają do osób bliskich a jeśli osoba np. dziecko nie żyje to pieniądze trafiają na wnuka. UMOWA NAJMU zawarta dnia ....................................... w ....................................................... pomiędzy........................................................................................................ ....................................................................................................................... .................................................zwanym dalej Wynajmującym,a............................................................................................

............................................zam. w ................................................................................................................... .....................zwanym alej Najemcą. 11.Wynajmujący oddaje w najem Najemcy......................................................................................................... ............................... 2. Wynajmujący oświadcza, że jest jedynym właścicielem przedmiotu najmu. Wynajmujący umożliwi Najemcy prawidłowe korzystanie z przedmiotu najmu a w szczególności korzystanie z energii elektrycznej, bieżącej wody, telefonów, centralnego ogrzewania. Koszty korzystania z tycz usług ponosi Najemca. 2Najemca będzie korzystał z przedmiotu najmu w następujący sposób............................................................................................................ ....................................................................................................................... ............................................. 3Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz w wysokości .............................................. zł 4Oddzielnej zgody Wynajmującego wymagają następujące czynności: - podnajem, oraz oddanie przedmiotu najmu do bezpłatnego używania osobom trzecim, - wszystkie zmiany i ulepszenia przedmiotu najmu. 5Najemca będzie dokonywał we własnym zakresie konserwacji przedmiotu najmu oraz napraw bieżących. 6Umowa zostaje zawarta na okres od ................ ............... do ................. ................ . 7Każda ze stron może umowę wypowiedzieć z zachowaniem .......................okresu wypowiedzenia. 8Wynajmujący może rozwiązać umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeżeli Najemca zalega z należnym czynszem za ........................... lub narusza inne postanowienia umowy. W przypadku zaistnienia okoliczności, o którym mowa wyżej, Najemca obowiązany jest rozliczyć się z Wynajmującym i opuścić przedmiot najmu w terminie ........................ dni. 9Zmiany umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 10Opłatę skarbową z tytułu tejże umowy uiści Najemca. 11W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 12Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.................................................... ...................................................... Wynajmujący Najemca

Bibliografia: E. Skowrońska-Bocian "Prawo spadkowe" Z. Radwański "Kodeks cywilny a prawo regulujące zagadnienia rodziny" A. Dyoniak "Ochrona rodziny w razie śmierci jednego z małżonków" Kodeks Cywilny Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy http://pl.wikipedia.org/wiki/Dziedziczenie_ustawowe

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 5 pages
Pobierz dokument