Pytania z chemii organicznej - Notatki - Chemia, Notatki'z Chemia
hannibal00
hannibal0031 maja 2013

Pytania z chemii organicznej - Notatki - Chemia, Notatki'z Chemia

PDF (75 KB)
1 strona
437Liczba odwiedzin
Opis
Chemia: notatki z zakresu chemii przedstawiające pytania z chemii organicznej.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Pytania z chemii organicznej.

I Skład pierwiastkowy związków chemicznych. 1. Wyznaczyć wzór empiryczny np. C=40%, H=6,8 %, O=53,2%,

M=60u. ( odp: C2H4O2) 2. Wiązania chemiczne związków organicznych ( chodzi o: pojedyncze,

podwójne, Π, δ). 3. Jak wykazać obecność węgla i wodoru w związkach organicznych ( z

dośw. 1). 4. Jak znajduje się halogeny i fluorowce (z dośw.). 5. Z 230g pewnej substancji powstało 15g CO2 , 7g H2O. Z jakich

pierwiastków składa się substancja , określić jej skład procentowy. 6. Czemu służy znajomość wzoru empirycznego? 7. Azot i fosfor – wykrywanie ( z dośw.). 8. Sprawdź debet na Twojej karcie kredytowej. 9. Do czego jest potrzebny wzór sumaryczny i przepis na niego. 10. Wpływ wiązań pojedynczych i podwójnych na aktywność

pierwiastka. 11. Tlen, azot, woda. Suma 90g/mol. Wyprowadzić wzór sumaryczny. 12. Czym różnią się wiązania Π i δ? 13. Do czego służy i na czym polega analiza elementarna. 14. Wyznaczyć wzór rzeczywisty, gdy M=76,1u, C=47,3%, H=10,6%.

O=?. 15. Wyznaczanie siarki i fosforu – krótki opis i reakcje.

II Węglowodory 1. Hybrydyzacja atomu węgla w etenie i w acetylenie, etanie. 2. Uzupełnij reakcję i nazwij produkty: a)C2H6 + O2 ,b), c). 3. Nitrowanie benzenu. 4. Reakcje spalania alkanów. Chlorowanie tolnenu. 5. Typy hybrydyzacji w (chyba) olienie. I tu kilka wzorków… 6. Omów na przykładzie regułę Würtza. 7. 4 metody otrzymywania alkanów. 8. Narysować wzory strukturalne związków… 9. Reakcje alkenów z H2O, HX4 10. Izomeria. Izomery heksanu. 11. Budowa elektronowa benzenu. Sekstet elektronowy. 12. Ułożyć równanie i napisać produkty zgodnie i niezgodnie z regułą

Markownikowa: CH3 – CH = CH2 + HBr

III Alkohole i fenole 1. Różnice między alkoholami, glikolami i fenolami. 2. Narysować: orto-metylofenol, 2,3-dimetylo-3-pentanol, 2-propanol. 3. Napisać równania reakcji: fenolu z zasadą sodową, fenolu z

odwodnikiem octowym. 4. Narysuj wszystkie izmoery C3H7OH, zapij C2H5OH. 5. Na podstawie konkretnych przykładów omówić rzędowość alkoholi. 6. Reakcja hydrolizy manganianu sodu (CH3Ona). Omów odczyn. 7. Wzory do nazwania. 8. Przemysłowe otrzymywanie etanolu i jego właściwości chemiczne. 9. Reakcja alkoholu ze związkiem organicznym. 10. Właściwości fenolu. 11. 25g Advocata, 30g Smirnoffa, zalać Spritem. Dużo lodu!!! 12. Napisać 4 reakcje powstawania alkoholi.

IV Aldehydy i ketony 1. Zdefiniuj próbę Tollensa i Tromera, podaj równania reakcji. 2. Reakcje aldehydów i ketonów z hydroksyloaminą i hydrazyną. 3. Utworzyć równania alkoholi, od których pochodzą podane aldehydy i

ketony. 4. Jak laboratoryjnie rozróżnić aldehydy i ketony (wzór reakcji)? 5. Napisać jak najwięcej wzorów aldehydów i ketonów zw. C6H12Ocośtam. 6. Narysować keton 2-butanon; 2,2-dimetylo-3pentonol;fenyloetanol. 7. Porównać reakcje otrzymywania aldehydów i ketonów. 8. Jak laboratoryjnie odróżnić pentanol od pentanonu? 9. Nazwać podane związki. 10. Reakcja aldehydów z NH3. 11. Napisać reakcję: jodek etylowy –etanol –etanal –kw. octawy.

V Kwasy karboksylowe. 1. Czym są mydła i jak je otrzymujemy? 2. 4 sposoby otrzymywania kwasów karboksylowych. 3. Napisać wzory związków: kw. oleinowy, kw.

chlorometylokarboksylowy, octan etylu. 4. Reakcje kw. karboksylowych z metalami i H metali. 5. Nazwać kwasy: kilka wzorów. 6. Stanąć na rękach i zastukać energicznie podeszwami. Obserwować

wydzielający się związek. 7. Reakcja estryfikacji. 8. Spójrz na siebie. Jak Ty wyglądasz? Ogol się. Zetnij te kołduny. 9. Hydroliza palnitynianu sodowego. 10. Napisać wzory związków: kwas stearynowy,

dwujakiśtamkarboksylowy VI Krystalizacja

1. Co to jest rozpuszczalność? 2. Przebieg krystalizacji. 3. Narysuj wykres fazowy wody. Co to jest punkt potrójny?

4. Jakieś bliżej nieokreślone zadanko. 5. Energia sieci krystalicznej a energia solwatacji, albo coś tam.

Pytania z chemii nieorganicznej.

I Zjawiska fizyczne i chemiczne.

1. 3 przykłady reakcji syntezy. 2. Z reakcji „jakiejś” do uzupełnienia współczynniki (dużo pkt.) 3. Przemiany polimorficzne i alotropowe.

II Szybkość reakcji chemicznych. 1. Oblicz stałą równowagi dla reakcji: H2 + I2 2HJ, 2H2 + O2 H2O 2. W którą stronę przesunie się proces reakcji: 2CO2 2CO + O2, jeżeli:

a) zwiększymy ciśnienie b) zwiększymy temperaturę c) dodamy katalizator (chyba bez zmian) d) zwiększymy stężenie CO2 (w prawo) e) zwiększymy stężenie O2 (w lewo) f) zwiększymy stężenie CO (w lewo)?

3. Zależność szybkości reakcji od temperatury. 4. Różnice pomiędzy czymśtam jedno – i wielofazowym 5. Podobne jak 2. Tylko: N2+3H2 3NH3+Q

6. CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O, K=4, do roztworu użyto 5 moli C2H5OH i 2 mole CH3COOH. Oblicz ile moli powstało gdy reakcja byłą w równowadze.

7. Co to znaczy, że katalizatory zatruwają reakcję? Na czym polega zatruwanie katalizatora? 8. Jak temperatura wpływa na rozpuszczalność ciał stałych? Prawo działania

mas. 9. Reakcje nieodwracalne.

III Roztwory i niektóre ich własności. 1. Ze 120g 50% roztworu odparowano 40g rozpuszczalnika. Obliczyć Cp

otrzymanego roztworu. 2. Obliczyć Cm 13,45% roztworu Na2CO3, którego gęstość d = 1,14g/cm3. 3. Obliczyć ile należy odważyć Na3PO4 , aby sporządzić 2,5 dm3 0,5

molowego roztworu M(Na3PO4) =164 4. 120g NaOH rozpuszczono 2dm3 H2O. Oblicz stężenie procentowe

roztworu. 5. 3g roztworu o d = 1,09 kg/dm3 zawiera 0,6 g AlCl3. Obliczyć stężenie

procentowe i molowe roztworu. 6. Co to jest stężenie molowe? 7. Wodorotlenki amfoteryczne + reakcje. 8. Oblicz ile gram wody z 10% roztworu m substancji m=50g.

IV Dysocjacja 1. Prawo rozcieńczeń Ostwalda. 2. Reakcja hydrolizy - cząsteczkowa i jonowa CH3COONa. 3. Jakie jest stężenie jonów wodorotlenowych, jeśli ph=13? 4. Wiązania koordynacyjne i polaryzacyjne. 5. Słabe kwasy i słabe zasady, (słabe elektrolity?). 6. Obliczyć stężenie molowe, czyli ile moli przypada na jeden płaszcz?

V Elektroliza 1. Pierwsze prawo Faradaya. 2. Ochrona katodowa i anodowa statku. 3. Ile gazu wydzieli się podczas elektrolizy H2SO4, I=1A, t=30min. 4. Obliczyć SEM ogniwa i narysować schemat. 5. Szereg napięciowy metali – co to jest i jak powstał. 6. Jaką elektrodą jest Cu – Zn; Ag – Al., jak to można udowodnić. 7. Słabe elektrolity(?) 8. Nie garb się. 9. Elektroliza stopionego NaCl

VI Roztwory koloidalne. Adsorpcja. 1. Adsorpcja monolekularna. 2. Adsorpcja w transporcie morskim. 3. Właściwości układów koloidalnych. 4. Koagulacja i peptyzacja. 5. Rodzaje adsorpcji, typy. Omówić.

Odpowiedzi nie są pewne !!!

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument