Międzynarodowy handel usługami - Notatki - Ekonomia międzynarodowa, Notatki'z Przywództwo i zarządzanie zespołem. Rzeszów University
hermiona80
hermiona8018 marca 2013

Międzynarodowy handel usługami - Notatki - Ekonomia międzynarodowa, Notatki'z Przywództwo i zarządzanie zespołem. Rzeszów University

PDF (233 KB)
16 strona
4Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu ekonomii międzynarodowej: międzynarodowy handel usługami.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 16
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 16 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 16 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 16 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 16 pages
Pobierz dokument

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI EKONOMICZNE

Temat pracy MIĘDZYNARODOWY HANDEL

USŁUGAMI

„Rewolucja usługowa” trwająca od połowy wieku XX sprawiła, że usługi stały się

najważniejszym sektorem gospodarki większości krajów. Ze względu na szczególny charakter

usług uważano je za zbiór nienadających się przeważnie do obrotu międzynarodowego

czynności, o niskim potencjale rozwojowym. Postęp technologiczny, szczególnie w

telekomunikacji i informatyce, zmienił zasadniczo sposób postrzegania usług i możliwości ich

uczestnictwa w handlu międzynarodowym. Dlatego gwałtowna ekspansja omawianego

sektora, połączona z postępem technologicznym, doprowadziła do rozwoju

międzynarodowego handlu usługami.

Handel ten jest to dziedzina z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych

stosunkowo słabo zbadana. Przede wszystkim przypływy towarowe ze względu na to, że mają

one najdłuższą historie i zawsze dominowały w międzynarodowym handlu.

Handel międzynarodowy również zmienia swój kształt, strukturę oraz

kierunki, które można określić, jako czynniki ( determinanty) wpływające na wymianę.

Wśród nich przede wszystkim to: 1

 koszty bezwzględne,

 koszty względne,

 zasoby podstawowych czynników produkcji oraz ich, jakość,

 wielkość PKB, wielkość PKB w przeliczeniu na mieszkańca oraz strukturę podziału,

 wielkość nakładów na naukę,

 zaplecze naukowo- badawcze- liczbę placówek, naukowców, realizowanych

projektów, pozyskiwanie źródeł finansowania,

 cechy firm- nowoczesność wdrażanych przez nie technologii, przywództwo

technologiczne, zdolność do implementacji postępu technicznego ( zarówno

opracowań pierwotnych, jak i wtórnych, istniejących na rynku), szybkość reagowania

na zmiany, zdolność do różnicowania oferowanych dóbr przy jednoczesnej

specjalizacji i standaryzacji produkcji,

 cechy popytu, czyli jego wielkość, strukturę tzw. (popyt reprezentatywny), zmianę

gustów nabywców pod wpływem wzrostu dochodów, reklam itd.,

 politykę państw narodowych w obszarze szeroko rozumianej współpracy gospodarczej

z zagranicą w tym udział w strefach wolnego handlu, uniach celnych.2

Standardowy model handlu międzynarodowego – jest modelem mieszanym, który

koncentruje się na analizie dwóch dużych problemów:3

 jakie, czynniki tworzą podstawę i korzyści z handlu;

1 J. Rymarczyk: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, redakcja naukowa PWE Warszawa 2006. s.51. 2 Tamże, s.51. 3 T. Rynarzewski, A. Zielińska- Głębocka: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, PWN Warszawa 2006, s.58.

 jakie są warunki międzynarodowej równowagi wymiany.

W modelu standardowym baza handlu może być określona przez warunki podażowe, warunki

popytowe oraz łącznie przez kompleks warunków podażowo- popytowych.

Warunki podażowe obejmują szereg czynników związanych z możliwościami

produkcyjnymi krajów podejmujących wymianę międzynarodową. Możliwości produkcyjne

mogą być ujmowane statycznie, jako dane, lub dynamicznie, jako zmieniające się w wyniku

wzrostu gospodarczego.

Baza handlu tworzona jest prze warunki podażowe:

 jest źródłem korzyści absolutnych i korzyści komparatywnych;

 określa kierunki międzynarodowej specjalizacji międzygałęziowej oraz

wewnątrzgałęziowej;

 wpływa na ceny, po jakich sprzedawane są dobra na rynkach międzynarodowych i

krajowych.

Typowy podażowy model handlu opiera się na następujących pojęciach, kategoriach i

współzależnościach:4

 koszt absolutny i komparatywny;

 korzyść absolutna i komparatywna;

 korzyści z handlu;

 koszt komparatywny a kosz alternatywny ( stały, rosnący, malejący);

 krzywa możliwości produkcyjnych

 funkcja produkcji i izokwanty produkcji;

 stałe i rosnące korzyści skali- ich wpływ na wymianę

 relatywne ceny międzynarodowe( terms of trade).

Dlatego uważam, iż w standardowej teorii handlu baza handlu może być wiązana również z

czynnikami popytowym, które oddziaływają na kierunki wymiany głównie poprzez:

1. poziom dochodów i wielkość wydatków z budżetów rodzinnych;

2. strukturę popytu i preferencje nabywców.

Międzynarodowe przepływy usług to nowa forma powiązań rzeczowych.

4 Tamże, s.58.

Analizę handlu usługami uniemożliwiał brak porównywalnych danych statystycznych

dotyczących obrotów usługowych w poszczególnych krajach.5

Funkcjonuje wiele klasyfikacji usług. Do najbardziej znanych należą:

 klasyfikacja przedmiotowa

 klasyfikacja podmiotowa.

Według klasyfikacji przedmiotowej usługi dzielone są na materialne, ( czyli np.; szewskie,

krawieckie, czy budowlane) i niematerialne ( bankowe, socjalne czy też turystyczne).

Według klasyfikacji podmiotowej usługi dzielone są na rządowe, czyli – misje pokojowe

wojsk, komunalne np.; drogowe i prywatne np.; bankowe, finansowe, teleinformatyczne.6

Klasyfikacje usług handlu międzynarodowego.

Klasyfikacje usług na potrzeby handlu międzynarodowego, istniejące w

poszczególnych krajach i organizacjach międzynarodowych, różnią się przede wszystkim

podejściem do usług świadczonych przez czynniki produkcji, tj. kapitał i pracę.7

W niektórych statystykach uwzględnia się tylko ,,czyste” usługi, w innych do płatności za

usługi włącza się dochody od czynników produkcji, tj. tzw. Usługi czynnikowe- jest

uwzględniane w szerokiej definicji usług, z którą kapitał, jak i praca wykorzystywane za

granicą ,, świadczą usługi” i należność z tego tytułu powinna być ujmowana w rachunku

obrotów usługowych ( dochody z zagranicznych inwestycji bezpośrednich i portfelowych, od

robotników pracujących za granicą).8

Podstawowy podział wyodrębnia usługami samodzielne i usługami niesamodzielne.9

Pierwszy rodzaj usług, samodzielnie ewidencjonowanych w statystykach międzynarodowych,

obejmuje usługi transportowe, turystyczne, bankowe, telekomunikacyjne.

5 J. Wyszkowska- Kuna: Handel usługami w procesie integracji europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego, Łódź 2005.s.5. 6 P. Bożyk: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2008, s.90. 7 A. Budnikowski E. Kawecka- Wyrzykowska( red.): Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 1997, s.59. 8 S. Rączkowski: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 1984, s.141-149. 9 Por. M. Guzek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Zarys teorii i polityki handlowej, PWE, Warszawa 2006, s.128.

Natomiast drugi rodzaj usług nie jest ewidencjonowany w statystykach międzynarodowych, a

ich eksport jest efektem przepływu siły roboczej, kapitału, wiedzy technicznej, a także

transferów i transakcji rządowych.

Wyróżniamy cztery rodzaje międzynarodowego handlu usługami:

 usługi przepływające między producentem a konsumentem w sposób podobny do

towarów, czyli dotyczy to np.; usług telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych oraz

konsultingowych- tzn; aby wyprodukować i wyeksportować usługę, drudzy by ją

nabyć i skonsumować producenci usług, ani ich konsumenci nie opuszczają swoich

krajów;

 usługi produkowane w kraju na potrzeby przybyłych do tego kraju konsumentów

( dotyczy to np. usług świadczonych na rzecz turystów zagranicznych, usług

edukacyjnych na rzecz studentów zagranicznych);

 usługi produkowane czasowo w kraju B przez kraj A na potrzeby konsumentów z

kraju B;

 usługi produkowane trwale w kraju B przez kraj A na potrzeby konsumentów z kraju

B, które były oparte na bezpośrednich inwestycjach zagranicznych. Niezbędny jest tu

nie tylko przepływ ludzi, lecz też przepływ kapitału. Stwarza to poczucie stabilności i

długotrwałej odpowiedzialności za świadczone usługi ( dotyczy to np. usług

bankowych, marketingowych, ubezpieczeniowych).10

Usługi odgrywają coraz większą rolę, jako odrębny składnik wymiany międzynarodowej,

sprzyjający jednocześnie rozwojowi wymiany towarowej i napływowi zagranicznych

inwestycji, oraz odgrywają również ważniejszą rolę w gospodarkach wielu państw,

niezależnie od poziomu i rozwoju.

Usługi stanowią dominującą część produktu krajowego brutto i głównie źródło

zatrudnienia we wszystkich krajach wysoko rozwiniętych. Podobne tendencje widoczne są

również w krajach o niższym poziomie zamożności.11

10 P. Bożyk: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. PWE, Warszawa 2008, s.90. 11 A. Kuźnar: Usługi w handlu międzynarodowym. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007,s.7.

Wspólne lub zbliżone cechy usług można ująć następująco:12

 produkt większości z nich nie przybiera postaci materialnej, w związku, z czym

większości usług nie można produkować na zapas oraz magazynować ( nie można

też wybrać odpowiedniego momentu ich świadczenia)

 trudno je rejestrować, ( czyli, uchwycić moment sprzedaży, w szczególnie w

obrocie międzynarodowym);

 eksport usług jest na ogół bardziej efektywny niż eksport dóbr materialnych.

Do istotnego wzrostu znaczenia usług w gospodarkach poszczególnych krajów oraz w

obrotach międzynarodowych przyczyniło się po II wojnie światowej wiele czynników.

Do najważniejszych należały:13

 wzrost zamożności społeczeństw i dysponowanie większą ilością wolnego czasu, co

stworzyło dodatkowe zapotrzebowanie na usługi wykonywane dotąd w obrębie

gospodarstw domowych; wzrosło również zapotrzebowanie na podniesienie, jakości

świadczonych usług uzupełniających, jak też na usługi przedtem nie istniejące ( np.

usługi turystyczne, bankowe);

 wzrost produkcji towarów, który pociągnął za sobą rozwój usług uzupełniających (np.

transport, ubezpieczenie towarów);

 unowocześnianie sektora usług w miarę postępu techniki, co umożliwiało wzrost

wydajności pracy w tym sektorze i przyczyniło się do zaistnienia nowych rodzajów

usług ( np. telewizja satelitarna, usługi międzybankowe świadczone za pośrednictwem

satelitów);

 zwiększenie możliwości świadczenia usług na odległość, dzięki nowoczesnej technice

( np. komputerowa rezerwacja biletów lotniczych na dowolnych trasach);

 wzrost specjalizacji usług i rozwój wyspecjalizowanych firm usługowych ( np.

powstanie firm specjalizujących się w przewozach towarów, wyodrębnienie się

spedycji z transportu, wąska specjalizacja w usługach ubezpieczeniowych).

12 A. Budnikowski E. Kawecka- Wyrzykowska( red.): Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 1997, s.56- 57. 13 Tamże,s.57-58.

Bardzo istotny wpływ na rozwój sektora usług miały korporacje transportowe. Ich wpływ

na wielkość obrotu usługami nie jest jednoznaczny. Z jednej strony przyczyniły się do

wzrostu eksportu usług, w następstwie rozwoju eksportu towarów oraz usług

wyspecjalizowanych, natomiast z drugiej strony – działalność korporacji doprowadziła do

zastąpienia części eksportu usług ich wytwarzaniem w kraju odbiorcy ( tworzenie tam fili i

oddziałów).14

W wyniku działania wszystkich wymienionych czynników usługi odgrywają obecnie

bardzo istotna rolę w rozwoju gospodarczym wielu krajów i tworzeniu produktu krajowego

oraz w kształtowaniu się sytuacji płatniczej tych krajów. Obserwuje się również następującą

prawidłowość: im gospodarka jest bardziej rozwinięta, tym wyższy jest n niej udział usług w

tworzeniu PKB oraz mają one większy udział w ogólnym zatrudnieniu.15

Do charakterystycznych cech usług można również zaliczyć:

 częste występowanie asymetrii informacji między usługodawcami i

usługobiorcami;

 duże znaczenie reputacji;

 regulację wielu branż przez państwo;

 znaczne zróżnicowanie usług16;

 ograniczoną konkurencję i częste występowanie form rynku, jak naturalny

monopol, oligopol, oraz konkurencja monopolistyczna.

Dlatego uważam, że wyżej wymienione cechy mają ogromne znaczenie zarówno dla

rynków narodowych jak i międzynarodowego handlu usługami.

Podział usług na dwie grupy dokonał Jagdish N. Bhagwati takich jak:17

 ucieleśnione w usługodawcy i wymagające jego fizycznej obecności w miejscu

konsumpcji przez usługobiorcę

 oddzielone od dostawcy i niewymagającej fizycznej obecności usługodawcy i

usługobiorcy w miejscu świadczenia usługami. Proces ten jest rezultatem postępu

technicznego i znajduje odzwierciedlenie w pojawianiu się nowych dóbr

14 Tamże.s,58. 15 Tamże.s.58. 16 J. Misala: Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, SGH, Warszawa 2005, s.21. 17 A. Kuźnar: Usługi w handlu międzynarodowym. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s.19.

materialnych np., płyty, odtwarzacze płyt w miejsce koncertów na żywo), jak i

nowych rodzajów usług( świadczonych na odległość).

Podział ten ma bardzo ważne konsekwencje dla handlu międzynarodowego. Pierwszy

rodzaj usług może zostać poddany przez państwo regulacji w postaci odpowiedniej polityki

migracyjnej. Ograniczenia w stosunku do usług drugiego rodzaju należą od efektu procesu

,,oddzielenia” się usług: czyli nowe dobra wydzielone z działalności usługowej stają się

przedmiotem dobrze zbadanego obrotu towarowego i poddane są restrykcjom w ramach

polityki handlowej.

Podziałem wykorzystywanym nad GATS ( układ ogólny w sprawie handlu usługami)

jest klasyfikacja G. P. Sampsona i R. H. Snapa, którzy dokonali oni podziału

międzynarodowych transakcji usługami według sposobu i miejsca produkcji i handlu

usługami. Klasyfikacja ta przedstawiła się następująco:18

 transakcje bez migracji czynników produkcji i usługobiorcy ( tzw. usługi

odseparowane). Usługi tego rodzaju produkowane są w kraju eksportera, a następnie

przekraczają granice podobnie jak towary. Nie wymagają jednoczesnej fizycznej

obecności usługodawcy i usługobiorcy, oddzielona zostaje produkcja i konsumpcja

usług. Do przykładów zaliczamy usługi konsultingowe, ubezpieczeniowe, projekty

architektoniczne przekazywane korespondencyjne z kraju producenta;

 transakcje wymagające migracji czynników produkcji, ale bez migracji usługobiorcy.

Występuje tu przypływ pracy lub kapitału z kraju eksportera do kraju konsumpcji.

Przykładem są usługi budowlane świadczone przez zagraniczna siłę roboczą czy

importowany kapitał finansowy( np. pożyczki);

 transakcje wymagające migracji usługobiorcy do usługodawcy. Usługami tego rodzaju

będą np. operacja pacjenta w szpitalu za granicą, usługi świadczone na rzecz turystów

zagranicznych, usługi edukacyjne dla studentów przebywających z zagranicy,

naprawy maszyn i urządzeń za granica;

 transakcje wymagające migracji czynników produkcji jak i usługobiorcy, które mają

miejsce na terytorium krajów trzecich np. pacjent i lekarz z różnych krajów spotykają

się w kraju trzecim, gdzie zostanie udzielona pomoc medyczna.

18 Tamże. s.20.

Wszystkie usługi będące przedmiotem handlu międzynarodowego z ta klasyfikacją można

podzielić na te, które wymagają migracji czynników produkcji i usługobiorcy oraz te, które

takiej migracji nie wymagają.

Środki polityki protekcjonizmu mogą ograniczać:

(i) handel usługami odseparowanymi;

(ii) przepływ czynników produkcji niezbędnych do wytwarzania usług;

(iii) przepływ usługobiorców.

Usługi będące przedmiotem handlu międzynarodowego zostały sklasyfikowane w

Układzie ogólnym w sprawie handlu usługami, ( GATS). Zostały one podzielone na cztery

grupy zależności od sposobu dotarcia na rynek:19

 handel trans graniczny, oznaczający sprzedaż usług z terytorium jednego

kraju bezpośrednio na terytorium innego, bez potrzeby migracji

usługodawcy i usługobiorcy; wymiana usług odbywa się w sposób

analogiczny do wymiany dóbr materialnych. Dostawa usługi może nastąpić

przez telefon, faks, Internet, telewizję lub poprzez wysłanie dokumentów,

dyskietek itd. pocztą lub kurierem ( np. kursy korespondencyjne,

telemedycyna, transport towarów);

 konsumpcja za granicą, polegająca na nabywaniu usług w kraju

macierzystym usługodawcy ( np. wycieczki zagraniczne, wizyty turystów

zagranicznych w teatrze lub muzeum, kursy językowe za granicą, opieka

zdrowotna za granicą oraz naprawy maszyn również za granicą);

 Obecność handlowa, która wiąże się z koniecznością przemieszczenia się

usługodawcy do kraju usługobiorcy i ustanowienia tam obecności

handlowej (np. operacje banku zagranicznego w kraju, usługi edukacyjne

zagranicznych szkół, opieka zdrowotna świadczona w zagranicznym

szpitalu, usługi gastronomiczne, zagranicznych restauracji);

 Obecność osób fizycznych, – czyli, jako świadczenie usług w kraju

usługobiorcy przez czasowo przybywające w nim osoby fizyczne. Mogą to

być osoby bezpośrednio świadczące usługi w imieniu własnym lub

19 Tamże, s.23.

zagranicznego pracodawcy, albo zatrudnione przez krajowe

przedsiębiorstwa usługowe.20

Schemat: Sposoby dotarcia z usługą według GATS.21 Kraj A Kraj B Sposób 1: handel trans graniczny

Sposób 4a: obecność osób fizycznych 20 Tamże, s.23. 21 A. Kuźnar: Usługi w handlu międzynarodowym. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s.23.

Konsument z A Usługa przekracza granicę

Konsument z A Świadczenie usługi

Konsument przekracza usługi

Inwestycja bezpośrednia w kraju

świadczenie usługi Filia zagraniczna

Samo zatrudniony jedzie do kraju A lub pracownik wysłany przez firmę z B

Dostawca

Dostawca

Konsument z A

Przedsiębiorstwo Konsument

z A

Sposób 4b: obecność osób fizycznych

Różnice między handlem towarami a handlem usługami

Eksportowane towary fizycznie przemieszczają się z jednego kraju do drugiego,

podczas gdy tylko usługi zawarte w towarach ( np. oprogramowanie na dyskietkach) lub

świadczone za pomocą telekomunikacji( np. przekazy pieniężne pomiędzy bankami) wiążą

się z przekraczaniem granicy kraju eksportera i importera.22 W przypadku pozostałych

transakcji usługowych wymagana jest bezpośrednia bliskość pomiędzy usługobiorcą a

usługodawcą, ponieważ nie można oddzielić czasu i miejsca ich konsumpcji i produkcji.

Międzynarodowy handel usługami zdeterminowany jest przez trzy grupy czynników:

Prawne, ekonomiczno- społeczne i techniczne.

Czynniki prawne przybierają formę barier w dostępie do rynku krajowego.

Można je podzielić na trzy grupy utrudnień:23

1. w przepływie usług przez granicę

2. w przemieszczaniu się osób ( producentów bądź konsumentów usług) przez granicę;

3. w zakładaniu przedsiębiorstw (filii) świadczących usługi.

Do utrudnień w przepływie usług przez granicę zaliczyć należy przede wszystkie

bariery pozataryfowe( w tym kontyngenty ilościowe) ograniczające liczbę transakcji 22 J. Wyszkowska- Kuna: Handel usługami w procesie integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2005, s.12. 23 P. Bożyk” Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE Warszawa 2008, s.91.

Przedsiębiorstwo usługowe

Osoba fizyczna Zatrudnienie czasowe

Konsument z A

Osoba fizyczna

Osoba Fizyczna

Świadczenie usługi

usługowych, a więc niedopuszczające konkurencji zagranicznych producentów usług

ponad z góry określone limity. Do tej samej grupy utrudnień należy zaliczyć bariery

taryfowe i parataryfowe, które dopuszczają wprawdzie usługi zagraniczne na rynki

krajowe, lecz ograniczają konkurencyjność tych usług.24

Do utrudnień w przemieszczaniu się producentów usług przez granicę należy zaliczyć

przede wszystkim ograniczenia wizytowe, trudności w uzyskaniu pozwoleń na pobyt dla

zagranicznych producentów usług, a także pozwoleń na pracę. Ważna rolę odgrywają

również przeszkody dotyczące uznawania dyplomów i innego rodzaju świadectw, a

ponadto procedury dotyczące weryfikacji kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Nie bez znaczenia są też trudności w zapewnieniu warunków mieszkaniowych oraz

przepisy podatkowe, bariery w dostępie doświadczeń społecznych, dyskryminacja w

miejscu pracy itp.25

Do utrudnień w przemieszczaniu się konsumentów usług przez granicę należy zaliczyć

m.in. konieczność posiadania wiz wyjazdowych i pozwoleń na pobyt za granicą,

obowiązek posiadania świadectwa różnego typu szczepień niezbędnych z punktu widzenia

krajów docelowych, ograniczenie swobody przemieszczania się za granicą, przepisy

dotyczące ochrony krajowych konsumentów.

Do utrudnień w zakładaniu przedsiębiorstw ( filii) za granicą należy zaliczyć przede

wszystkim częściowy lub całkowity zakaz tego typu działalności i ograniczenia liczby

przedsiębiorstw zagranicznych, bariery w dostępie do lokalnych źródeł finansowania

działalności gospodarczej, przepisy dotyczące odprowadzania zysków za granicę, utrudnienia

podatkowe, politykę ochrony krajowych konsumentów, stosowanie zamówień rządowych. 26

O formach międzynarodowego handlu usługami decydują czynniki techniczne. Wielu

usług z przyczyn technicznych nie można wyeksportować w sposób podobny do towarów. W

związku z tym albo producent, albo konsument musi przekroczyć granicę, gdyż usługi można

skonsumować tylko w kraju ich produkcji bądź też ich produkcja ta musi zostać przeniesiona

do kraju konsumenta.

Dzięki środkom technicznym część usług może być wyeksportowana bez zmiany miejsca

pobytu ich producentów i eksporterów oraz konsumentów i importerów. Dotyczy to

24 Tamże, s.92. 25 Tamże, s.92. 26 Tamże, s.92.

szczególnie łączności telefonicznej, telewizyjnej, komputerowej, satelitarnej. W ten sposób

świadczone mogą być np. usługi finansowe czy badania.27

Eksport części usług wymaga czasowo pobytu personelu producenta w kraju

sprzedaży. Dotyczy to przede wszystkim eksportu usług budowlanych, niemożliwego bez

pobytu za granicą ekipy budowlanej na czas trwania budowy. Podobne wymogi stawia

eksport usług konsultacyjnych, technicznych czy artystycznych, gdyż bez pobytu personelu z

kraju eksportera w kraju konsumenta sprzedaż tych usług nie jest możliwa.

Niektóre usługi mogą zostać wyeksportowane przy okazji inwestycji zagranicznych o

charakterze kapitałowym.

Dotyczy to szczególnie usług takich jak:

 hotelarskich

 restauracyjnych

 szpitalnych

 naprawczych

 wynajmu samochodów

 handlu detalicznego

Przepisy wielu krajów wymagają, bowiem od zagranicznego producenta usług trwałej

obecności na rynku, aby mógł on uzyskać prawo do sprzedaży.28

27 Por.Z. Zimny: Międzynarodowa wymiana usług, w: Gospodarka światowa, P. Bożyk (red.), PWE, Warszawa 1991, s.163. 28 P. Bożyk; Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE 2008, s.93.

WNIOSKI

Podsumowując pracę uważam, że usługi nabrały dużego znaczenia wymianie

międzynarodowej, oraz, że większość usług nie maja postaci materialnej i nie można ich

magazynować a także uchwycić momentu sprzedaży.

Myślę, że eksport usług jest bardziej efektywny niż eksporty dóbr materialnych – są

bardziej pracochłonne.

BIBLIOGRAFIA

1. Bożyk. P.: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Państwowe

wydawnictwo ekonomiczne, Warszawa 2008.

2. Budnikowski, Kawecka- Wyrzykowska. A ( red.): Międzynarodowe

stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 1997.

3. Guzek. M.: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Zarys teorii i

polityki handlowej, PWE, Warszawa 2006.

4. Kuźnar. A.: Usługi w handlu międzynarodowym. Wydawnictwo Adam

Marszałek, Toruń 2007.

5. Misala. J.: Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria

i mechanizmy funkcjonowania, SGH, Warszawa 2005.

6. Rączkowski.S.: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE,

Warszawa 1984.

7. Rymarczyk J.: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, redakcja

naukowa PWE Warszawa 2006.

8. Zimny. Z.: Międzynarodowa wymiana usług, w: Gospodarka

światowa, P. Bożyk (red.), PWE, Warszawa 1991.

9. Wyszkowska- Kuna. J.: Handel usługami w procesie integracji

europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego, Łódź 2005.

R/K

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 16 pages
Pobierz dokument