Transport intermodalny - Notatki - Logistyka - Część 1, Notatki'z Logistyka. University of Lódz
stokrotka80
stokrotka8019 marca 2013

Transport intermodalny - Notatki - Logistyka - Część 1, Notatki'z Logistyka. University of Lódz

PDF (1 MB)
26 strona
913Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu logistyki: transport intermodalny.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 26
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 26 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 26 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 26 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 26 pages
Pobierz dokument

TRANSPORT INTERMODALNY

Magdalena Piorun

Jolanta Cetnar

Gr. 3

GENEZA TRANSPORTU INTERMODALNEGO

Lata 50-te Pojawia się koncepcja tzw. przewozów bezpośrednich Lata 60-te Poszukiwano nowych rozwiązań, przewoźnicy

różnych gałęzi w porozumieniu ze spedytorami, zaczęli oferować usługi, których warunki były oparte na spedytorskich konosamentach na przewóz kombinowany;

Lata 60/70-te Podjęto działania na rzecz ujednolicenia warunków przewozu kombinowanego. Usprawnieniu uległy przede wszystkim czynności ładunkowe i organizacyjne, zmienia się również technika transportu;

Lata 80-te Pojawiają się nowe tendencje w rozwoju systemów transportowych, ukierunkowane ku idei kompleksowych usług transportowych.

PŁASZCZYZNY INTEGRACJI TRANSPORTU INTERMODALNEGO

techniczno-technologiczna– przystosowanie środków transportu z różnych gałęzi oraz urządzeń przeładunkowych i manipulacyjnych do obsługi tej samej, zunifikowanej jednostki ładunkowej,

organizacyjna– jeden operator obejmuje pieczę nad całym procesem transportowym,

dokumentacyjna– jeden dokument transportowy na całą trasę dostawy,

cenowa – podobne lub takie same zasady kwotowania cen za przewóz jednostki ładunkowej środkami różnych gałęzi transportu aż do przedkładania klientowi jednej stawki obejmującej cały proces dostawy,

prawna – jeden kontrakt obejmujący cały proces transportowy wraz z jednolitym systemem regulacji i odpowiedzialności.

Transport kombinowany: przewóz ładunku środkami transportowymi co najmniej dwóch gałęzi transportu.

Transport łamany: ma miejsce wówczas, gdy są zastosowane co najmniej dwa środki transportowe, ale pochodzące z tej samej gałęzi transportu.

Transport bezpośredni: oznacza przewóz ładunku od miejsca nadania do miejsca odbioru jednym środkiem transportu przez jednego przewoźnika.

Międzynarodowy transport intermodalny: oznacza przewóz towarów przy użyciu co najmniej dwóch różnych gałęzi transportu na podstawie umowy o przewóz intermodalny z miejsca położonego w jednym kraju, gdzie towar przejął w pieczę operator transportu intermodalnego do oznaczonego miejsca przeznaczenia położonego w innym kraju.

4 ISTOTNE ELEMENTY TRANSPORTU INTERMODALNEGO

 Konieczność użycia środków co najmniej dwóch gałęzi,

 Konieczność wystąpienia tylko jednej umowy o przewóz,

 Konieczność wystąpienia tylko jednego wykonawcy odpowiedzialnego za przebieg dostawy towaru,

 Konieczność zjednostkowania ładunku.

KLASYFIKACJA TRANSPORTU INTERMODALNEGO

ze względu na zasięg:  przewozy krajowe,  przewozy międzynarodowe,  przewozy kontynentalne,  przewozy międzykontynentalne,

ze względu na rodzaj użytych jednostek ładunkowych:  przewozy kontenerów,  przewozy naczep,  przewozy nadwozi wymiennych,  przewozy samochodów ciężarowych,  przewozy pojemników specjalnych,

ze względu na charakter użytych środków transportowych:  przewozy szynowo-drogowe,  przewozy drogowo-morskie,  przewozy drogowo-lotnicze,  przewozy szynowo-drogowo-morskie,  przewozy szynowo-drogowo-lotnicze,  przewozy szynowo-drogowo-rzeczne,

ze względu na charakter operatora:  transport bezpośredni – operatorem jest przewoźnik główny,  transport pośredni – operatorem jest przewoźnik

pomocniczy,

ze względu na liczbę dysponentów/właścicieli środków transportowych:  transport jednopodmiotowy,  transport wielopodmiotowy,

ze względu na sposób ustalania cen i odpowiedzialności:  transport jednolity,  transport odcinkowy.

INFRASTRUKTURA PUNKTOWA TERMINALE KONTENEROWE

Elementy bazy kontenerowej w porcie morskim:

 nabrzeże,  place przeładunkowo-składowe,  brama dla pojazdów

samochodowych,  kolejowe stanowisko

przeładunkowe,  magazyn zbiorczo-rozdzielczy,  centrum dyspozycyjno-kontrolne,  stanowisko do mycia i czyszczenia

kontenerów oraz warsztat.

Do urządzeń przeładunkowych i manipulacyjnych portowej bazy kontenerowej zaliczamy:

- suwnice bramowe nadbrzeżne, - samojezdne suwnice torowe, - suwnice bramowe szynowe, - wozy podnośnikowe czołowe i boczne, - wozy podsiębierne, - żurawie kontenerowe.

Do urządzeń przeładunkowo manipulacyjnych w terminalach lądowych należą:

- samojezdne suwnice bramowe torowe, - suwnice bramowe jezdniowe, - samojezdne żurawie, - uniwersalne wozy podnośnikowe czołowe do

obsługi nadwozi wymiennych, naczep i kontenerów.

SUWNICE

ŻURAWIE

WÓZ PODSIĘBIERNY I PODNOŚNIKOWY CZOŁOWY

TERMINALE SZYNOWO-DROGOWE

Terminale lądowe  znajdują się w pobliżu węzłowych stacji kolejowych,

między którymi regularnie kursują pociągi towarowe,  w przypadku przewozów wykonywanych techniką

RoLa nie są wykorzystywane żadne urządzenia przeładunkowe, gdyż pojazdy samochodowe same wjeżdżają na wagony po pochylni przystawionej do ostatniego (pierwszego) wagonu,

 naczepy siodłowe można załadować na wagony w sposób poziomy (wykorzystując ciągnik manewrowy) lub pionowy (wykorzystując dźwig szynowy lub samojezdny)

Terminal PKP w Małaszewiczach ma stałe połączenia m.in. z Bałtyckim Terminalem Kontenerowym w Gdyni, portami w Antwerpii i Rotterdamie, uczestniczy w transporcie kombinowanym nadwozi wymiennych na trasie Duisburg-Małaszewicze (przeładunek z wagonów na ciężarówki)-kraje WNP

Jednostki ładunkowe w polskich terminalach to głównie kontenery

Wyposażenie standardowe to suwnice bramowe o udźwigu 30-50 ton. Słabym punktem krajowych

terminali jest brak urządzeń do przeładunku naczep samochodowych

Terminale promowe przeładunek jest nieskomplikowany, samochody ciężarowe oraz ciągniki z naczepami wjeżdżają same na promy przez furtę rufową i wyjeżdżają przez furtę dziobową (lub odwrotnie)

TERMINALE LOGISTYCZNE Centra logistyczne

 służą do obsługi obrotu towarowego  są zlokalizowane przede wszystkim na zapleczu wielkich

aglomeracji miejsko-przemysłowych, w pobliżu portów morskich lub dużych węzłów kolejowych

 wykorzystywane przede wszystkim do kształtowania optymalnych łańcuchów zaopatrzenia i zbytu

 to rozbudowane obiekty dysponujące przede wszystkim magazynami, powierzchniami składowymi oraz urządzeniami przeładunkowymi i manipulacyjnymi

 dokonuje się w nich składowania i dystrybucji materiałów, surowców oraz wyrobów gotowych, a także wykonuje się czynności związane z pakowaniem, znakowaniem itp. Odpowiednio przygotowane partie towarów są dostarczane do zakładu produkcyjnego bądź też do sieci detalicznych lub hurtowych.

Udziały form przewozów intermodalnych w Polsce

1% 16%

83%

Naczepy Nadwozia wymienne Kontenery

INFRASTRUKTURA LINIOWA

PRZEWOZY LĄDOWE (linie kolejowe, drogi kołowe)

 muszą zapewnić szybki i bezpieczny transport ładunków  linie kolejowe powinny być przystosowane do szybkości równej 120 km/h i

być w dobrym jakościowo stanie technicznym, zapobiegającym wstrząsom i przechyłom w czasie jazdy

 dobry jakościowo stan techniczny jest wymagany również w transporcie drogowym, a szybkość przewozu jest tu wyznaczana przepisami kodeksów drogowych

 kłopot sprawiają przejazdy długich i ciężkich pojazdów przez ośrodki miejskie- wydłużony czas przewozu, dewastacja nawierzchni ulic- pożądane jest korzystanie z dróg szybkiego ruchu, autostrad i obwodnic

 ograniczenia w zakresie dopuszczalnej wysokości pojazdów drogowych i szynowych stwarzają mosty, wiadukty i tunele oraz sieci elektryczne.

Schemat realizacji przewozów szynowo-drogowych

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 26 pages
Pobierz dokument