Definicje Edukacji Zdrowotnej - Notatki- Edukacja zdrowotna, Notatki'z Socjologia Zdrowia i Choroby. University of Warsaw
Polanski_R
Polanski_R

Definicje Edukacji Zdrowotnej - Notatki- Edukacja zdrowotna, Notatki'z Socjologia Zdrowia i Choroby. University of Warsaw

PDF (199 KB)
2 str.
5Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiają definicje edukacji zdrowotnej: zostaje zdefiniowana m.in. procesem uczenia się ludzi jak żyć, aby zachować i doskonalić zdrowie własne i innych.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 str. / 2
Pobierz dokument
Definicje Edukacji Zdrowotnej:

Definicje Edukacji Zdrowotnej:

 Proces, w którym ludzie uczą się dbać o zdrowie własne i społeczności, w której żyją (Williams)

 Proces oparty na naukowych zasadach, stwarzający sposobność planowego uczenia się i zmierzający do umożliwienia jednostkom podejmowania świadomych decyzji

dotyczących zdrowia i postępowanie zgodnie z nimi (Rezolucja Rady Wspólnoty

Europejskiej)

 Każda kombinacja różnorodnych doświadczeń edukacyjnych, ukierunkowanych na podejmowanie przez ludzi dobrowolnych działań sprzyjających zdrowiu (Greek, Kreuter)

 Całokształt działań zmierzających do kształtowania zachowań zdrowotnych ludzi, by rozwijać kompetencje skutecznego wpływania na zdrowie własne i społeczności w której

żyją (Charońska)

 Podejmowanie wysiłków na rzecz wzrostu kompetencji jednostek i grup w sferze samodzielnego działania na rzecz zdrowia, na różnych poziomach życia społecznego

 Proces pedagogiczno – społeczny wykorzystujący metody i techniki stosowane w naukach społecznych (pedagogice, psychologii, socjologii, ekonomii, prawodawstwie) w kierunku

zmiany zachowań o charakterze prozdrowotnym osób i grup społecznych (Krawański)

 Każda planowana działalność ukierunkowana na uczenie się o zdrowiu i chorobie (Tones, Green)

Cechy współczesnych definicji edukacji zdrowotnej:

- uczenie się tzn. aktywność i zaangażowanie osób uczestniczących w edukacji zdrowotnej

- proces całożyciowy, systematyczność oddziaływań oraz ich planowanie

- oddziaływanie na jednostki i grupy, osoby zdrowe i chore, w celu zwiększenia ich

kompetencji

- dobrowolność udziału – bez przymusu i nacisku uczących się, przy pełnym zrozumieniu i

akceptacji przez nich działań podejmowanych w ramach edukacji zdrowotnej

- interdyscyplinarność edukacji zdrowotnej

Def. Wg. Woynarowskiej: edukacja zdrowotna jest całożyciowym procesem uczenia się

ludzi jak żyć, aby zachować i doskonalić zdrowie własne i innych, w przypadku

wystąpienia choroby lub niepełnosprawności aktywnie uczestniczyć w jej leczeniu,

radzić sobie i zmniejszać jej negatywne skutki.

Tak jakby cele, czyli co edukacja zdrowotna powinna wykształcić:

Wiedza: treści przyjęte i utrwalone w umyśle człowieka w wyniku gromadzenia doświadczeń i uczenia się. Wiedza jako informacje w edukacji zdrowotnej: fakty, dane,

skutki określonego działania itp. Pomiar wiedzy stosuje się w przypadku diagnozy potrzeb

oraz badania efektów edukacji zdrowotnej

Nawyk: zautomatyzowane wykonanie jakiejś czynności uwarunkowane jakąś regułą, z czasem świadomość istnienia reguły zanika, ale pozostaje kontrola świadomości nad

wykonywaną czynnością np. mycie rąk, zębów

Przekonania: względnie stały składnik świadomości człowieka, który wynika z przeświadczenia, że pewien stan rzeczy jest taki, a nie inny. Skład przekonań: poznanie

jakiegoś stanu rzeczy, emocjonalna akceptacja zdobytej wiedzy, skłonność do

postępowania zgodnie z nią. Pomiar przekonań służy ewaluacji efektów edukacji

zdrowotnej

postawy : trwałe predyspozycje do reagowania lub zachowania się w określony (przewidywalny) sposób. Przedmiotem postawy mogą być osoby, grupy, rzeczy,

instytucje, normy społeczne

docsity.com

Postaa (Mika): względnietrwała statura procesów poznawczych, emocjonalnych, i

tendencji zachowań odnoszących się do zdrowia. Postawa ma 3 komponenty: poznawczy

(przekonania, myśli wiedza), emocjonalny (reakcje, emocje, uczucia), behawioralny

(zachowania zw. ze zdrowiem). Postawa może być pozytywna lub negatywna. Badanie

postaw: obserwacja zachowania (w warunkach naturalnych lub eksperymentalnych),

rejestrowanie zachowań o charakterze werbalnym (słowne wyrażanie opinii).

umiejętności: sprawność do wykonywani czegoś, to co robimy dobrze wykonujemy w sposób płynny, elastyczny i zapewniający osiągnięcie jakiegoś celu. Dla utrzymania

zdrowia niezbędne jest opanowanie wielu różnorodnych umiejętności, prostych i

złożonych:

- umiejętności związane ze zdrowiem fizycznym: higiena, pielęgnacja ciała, samobadanie,

umiejętności zw. ze zdrowiem seksualnym, zachowanie bezpieczeństwa w różnych

sytuacjach (np. przechodzenie przez jezdnię), udzielanie pierwszej pomocy

- umiejętności dotyczące zdrowia psychospołecznego zwane umiejętnościami życiowymi:

umożliwiają pozytywne zachowania przystosowawcze: umiejętności interpersonalne,

twórcze i krytyczne myślenie, skuteczne porozumiewanie się empatia, kierowanie życiem

w zdrowy i produktywny sposób

zachowania: kształtowanie zachowań prozdrowotnych. Podstawowym narzędzie badawczym zachowań zdrowotnych jest kwestionariusz ankiety ze skategoryzowanymi

pytaniami. Celem badania jest określenie jak często dane zachowaniewystępuje

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument