Teoria wyboru konsumenta - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. University of Wroclaw
Bartek
Bartek5 marca 2013

Teoria wyboru konsumenta - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. University of Wroclaw

PDF (330 KB)
4 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki opisujące zagadnienia z zakresu ekonomii: teoria wyboru konsumenta; cztery elementy charakteryzujące konsumenta i jego otoczenie rynkowe.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

6. TEORIA WYBORU KONSUMENTA Zasady wyboru konsumenta Model składa się z czterech elementów charakteryzujących konsumenta i jego otoczenie rynkowe. Są to:

 -dochód konsumenta

 -ceny poszczególnych dóbr

 -gusty konsumenta

 -założenie behawioralne, zgodnie, z którym konsumenci starają się w maksymalnym stopniu zaspokoić swoje potrzeby. Konsument wybiera koszyk dóbr dający mu największą satysfakcję.

Dochód konsumenta + ceny poszczególnych dóbr = ograniczenie budżetowe konsumentaOgraniczenia budżetowe opisują różne koszyki (kombinacje ilościowe) dóbr dostępne dla konsumenta. To, jakie kombinacje są dostępne dla konsumenta, zależy od: -wysokości jego dochodu -cen poszczególnych dóbr Np. Student, który swój tygodniowy budżet – 50 ,może wydać na posiłki albo na kino. Jeden obiad kosztuje 5, a jeden bilet do kina 10. Jakie kombinacje posiłków i filmów może zafundować sobie student? Nie chodząc w ogóle do kina może zjeść 10 posiłków, a nie jedząc posiłków, może kupić 5 biletów do kina => wiele innych kombinacji. Wszystkie dostępne kombinacje nazywamy ograniczeniami budżetowym. Ograniczenie budżetowe wskazuje maksymalna ilość jednego dobra, którą możemy kupić przy określonej nabywanej ilości drugiego dobra. Substytucyjność między posiłkami i filmami: można zjeść więcej posiłków, ale kosztem mniejszej liczby filmów. Z uwagi na te substytucyjność student musi wybierać miedzy posiłkami a filmami. Linia budżetowa

Ograniczenia budżetowe – linia budżetowa – ilustruje maksymalne kombinacje liczby posiłków i filmów. Nachylenia linii budżetowej zależy jedynie od stosunku cen obu dóbr (np.aby kupić jeszcze jeden bilet do kina musimy zrezygnować z dwóch posiłków, bo bilet do kina kosztuje dwa razy więcej niż posiłek) Nachylenie linii budżetowej = -Ph : Pv, Gdzie: Ph – cena dobra, którego ilość mierzymy na osi poziomej Pv – cena dobra, którego ilość mierzymy na osi pionowej (np. Cena posiłku Ph wynosi 5,a cena biletu do kina Pv – 10. Nachylenia linii budżetowej wynosi -1/2, a znak minus wskazuje na odwrotna zależność (substytucyjność). Musimy zrezygnować z pewnej ilości dobra, jeżeli chcemy mieć więcej drugiego) Gusty

docsity.com

1.Założmy, iż konsument potrafi uszeregować różne koszyki (kombinacje) dóbr według poziomu satysfakcji, czyli użyteczności, którą one przynoszą. 2.zakładamy, ze konsument woli mieć więcej, a nie mniej. Krańcowa stopa substytucji filmów posiłkami jest to liczba filmów, z których musi zrezygnować konsument, jeżeli chce zwiększyć o jednostkę liczbę posiłków, nie zmieniając łącznej użyteczności. 3.Kiedy jednak stosunek liczby oglądanych filmów do liczby posiłków jest już bardzo niski, wtedy nie opłaca się rezygnować z filmów dla jeszcze większej liczby posiłków => założenie o malejącej krańcowej stopie substytucji. Gusty konsumenta ujawniają malejącą krańcową stopę substytucji, gdy przy stałej sumie użyteczności dodatkowe jednostki jednego dobra można pozyskiwać kosztem coraz mniejszych ilości drugiego dobra. (np. Studentowi może być obojętne, czy wybierze koszyk X (6 filmów i 0 posiłków), czy Y (3 filmy i 1 posiłek), czy tez Z ( 2 filmy i 2 posiłki). Ale przechodząc od kombinacji X do Y, poświęca 3 filmy w zamian za 1 posiłek. Natomiast przechodząc od Y do Z, poświęca tylko 1 film za 1 dodatkowy posiłek. Takie gusty odpowiadają założeniu o malejącej krańcowej stopie substytucji. Krzywe obojętności jako sposób przedstawiania gustów Krzywa obojętności obrazuje wszystkie kombinacje dwu dóbr dające konsumentowi taką samą całkowita użyteczność. Krzywe obojętności maja nachylenia ujemne. Zwiększając liczbę posiłków, zwiększamy sumę użyteczności. Krzywe obojętności stają się bardziej płaskie w miarę przesuwania się po nich w prawo =>to wynika bezpośrednio z założenia, ze konsument woli więcej niż mniej oraz ze jego gusty spełniają założenia o malejącej krańcowej stępie substytucji.

Z definicji krzywej obojętności wynika, że wszystkie punkty na U3U3 reprezentują jednakową użyteczność. Różnica miedzy krzywymi U2U2 i U3U3 polega na tym, ze każdy punkt położony na U3U3 zapewnia zwiększa użyteczność niż jakikolwiek punkt leżący na U2U2 => krzywe obojętności położone wyżej są lepsze. Krzywe obojętności nie mogą się przecinać!!! Maksymalizacja użyteczności a wybór konsumenta Mapa obojętności ukazuje gusty konsumenta. Konsument spośród dostępnych koszyków wybiera ten, który daje mu maksymalna użyteczność. Aby ustalić, który punkt na tej linii ( na rysunku) maksymalizuje użyteczność, musimy się odwołać do gustów konsumenta.(np. Żarłok zdecyduje się na inny punkt niż kinoman, wybierając więcej posiłków, a mniej filmów). Konsument wybierze punkt D, gdyż punkt ten zapewnia maksymalna użyteczność, a wiec przesuniecie w lewo od C lub w prawo od A zwiększa użyteczność. Dostosowanie do zmian dochodu

docsity.com

Przy wyższym dochodzie student może kupić większą ilość jednego dobra lub obu dóbr. W związku z tym linia budżetowa przesuwa się w gorę => wybierze konsument punkt w którym nowa linia budżetowa jest styczna do najwyższej osiągalnej krzywej obojętności. Ale to też zależy od gustów konsumenta. Tak wiec wzrost dochodu o 60 %powoduje zwiększenie popytu na seanse filmowe o 100%, co potwierdza, ze kino jest dobrem luksusowym o elastyczności dochodowej większej od jedności. Wzrost dochodu o 60% powoduje zwiększenie popytu na posiłki 33% ( żywność jest dobrem normalnym – elastyczność dochodowa wyższa od zera). Ścieżka wzrostu dochodu pokazuje, jak pod wpływem wzrostu dochodu konsumenta zmienia się wybierany przez niego koszyk dóbr. Zmiany cen i linia budżetowa Podwyżka ceny zubaża konsumenta, ograniczając jego możliwości nabywcze przy danym dochodzie pieniężnym. Stopa życiowa konsumenta obniża się. Efektem substytucyjnym zmiany cen nazywamy dostosowanie popytu do samej zmiany relacji cen. Efekt substytucyjny wzrostu ceny posiłków zmniejsza jednoznacznie wielkość zapotrzebowania na nie. Podwyżka relatywnej ceny posiłków zachęca konsumenta do częstszego chodzenia do kina, które teraz jest tańsze. Efektem dochodowym jest dostosowanie popytu do zmiany realnego dochodu. Jeżeli oba dobra są dobrami zwykłymi (normalnymi), to zmniejszenie realnego dochodu spowoduje spadek zapotrzebowania na obydwa dobra. Dobra niższego rzędu Efekt dochodowy może zadziałać w przeciwnym kierunku, gdy rozważane dobro jest dobrem niższego rzędu =>spadek realnego dochodu powoduje zwiększenie popytu. Takie dobra niższego rzędu są nazywane dobrami Giffena (twierdził, ze wzrost ceny chleba zwiększa popyt na chleb, zgłaszany przez ludzi ubogich). Nie każde dobro niższego rzędu jest dobrem Giffena. W praktyce rzadko spotyka się dobra tak niskiego rzędu, by efekt dochodowy mógł przeważyć nad efektem substytucyjnym. Empirycznie przyjmuje się obecnie, ze dla dóbr niższego rzędu efekt substytucyjny przeważa nad efektem dochodowym i popyt maleje wraz ze wzrostem ceny. Mieszana elastyczność cenowa popytu 1.Mieszna elastyczność cenowa popytu jest ujemna.(np. Wzrost ceny posiłków prowadzi do zmniejszenia popytu na filmy) 2.mieszana elastyczność cenowa popytu jest dodatnia. (np. istnieją substytuty chleba, np. ziemniaki – popyt na ziemniaki rośnie, gdy cena chleba rośnie). Silny jest efekt substytucyjny, działający w kierunku zwiększenia popytu na inne rodzaje żywności. Dodatni efekt elastyczności cenowej byłby jeszcze większy, gdyby inne rodzaje żywności były dobrami niższego rzędu. Od indywidualnej do rynkowej krzywej popytu Rynkowa krzywa popytu jest to suma indywidualnych krzywych popytu wszystkich konsumentów nabywających określone dobro. Otrzymujemy ją, pytając każdego z konsumentów, ile danego dobra zakupi przy rożnych cenach. Ponieważ przy obniżce ceny każdy konsument zwiększa swoje zakupy, więc łączny popyt rynkowy także musi wzrastać w miarę spadku ceny. Rynkowa krzywa popytu jest poziomą sumą indywidualnych krzywych popytu.(np. przy cenie 5 pierwszy konsument kupuje11 jednostek dobra, a drugi – 13 jednostek. Łączny popyt rynkowy przy cenie 5 wynosi 24 jednostki). Dobra komplementarne i dobra substytucyjne Konsumenci odwrócą się od dóbr konsumowanych łącznie z dobrem, którego cena wzrosła. (np. Rośnie cena fajek. Co się stanie z popytem na tytoń fajkowy? W miarę spadku popytu na fajki będzie się zmniejszał również popyt na tytoń fajkowy.)

docsity.com

Ilekroć mamy do czynienia z dobrami komplementarnymi, wzrost ceny jednego dobra wpływa także na zmniejszenie popytu na drugie dobro. Świadczenia rzeczowe i świadczenia pieniężne Transferem nazywamy świadczenie, zazwyczaj pochodzące z budżetu państwa, które różne osoby otrzymują za darmo, np. Zasiłki dla bezrobotnych wypłacane z funduszu ubezpieczeń społecznych. Niektóre transfery maja postać świadczenia pieniężnego, inne są dokonywane w naturze. Świadczenia rzeczowe polegają na nieodpłatnym przekazaniu jakiegoś dobra (usługi). Załóżmy ze konsument dysponuje suma 100, którą przeznacza na posiłki i filmy, przy czym oba dobra kosztują 10 za jednostkę. Państwo przyznaje konsumentowi bezpłatne bony żywnościowe na cztery posiłki. Jak wpłynie to na linie budżetową? Konsument może być mniej usatysfakcjonowany pomocą żywnościową utrzymywana w naturze niż jej ekwiwalentem pieniężnym. Konsument wolałby może wydać na żywność mniej, a więcej na kino. W przypadku świadczenia pieniężnego dostępna jest nowa linia budżetowa. Świadczenia gotówkowe umożliwiają konsumentowi wydanie dodatkowych pieniędzy w dowolny sposób. Natomiast świadczenia rzeczowe mogą ograniczyć swobodę wyboru konsumenta. Jeżeli występuje takie ograniczenie, to uzyskany przyrost użyteczności będzie mniejszy niż przy transferze gotówkowym o tej samej wartości pieniężnej. Świadczenia rzeczowe mimo to cieszą się dużą popularnością w sensie politycznym.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument