дніпропетровська обл, Projekty'z Makroekonomia. Politechnika Lwowska
yulia_bonchik
yulia_bonchik

дніпропетровська обл, Projekty'z Makroekonomia. Politechnika Lwowska

DOCX (104 KB)
29 str.
358Liczba odwiedzin
Opis
міжнародна економіка
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 29
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 29 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 29 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 29 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 29 str.
Pobierz dokument

Міністерство Освіти і Науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Інститут економіки і менеджменту

Кафедра теоретичної та прикладної економіки

Наукова робота

з курсу «Макроекономіка»

на тему:

«Динаміка основних економічних показників Дніпропетровської області»

(Варіант №3)

Підготувала:

ст. гр. МК-11 Бончик Юлія

Прийняв:

асист. каф. ТПЕ Колодій Ю.С.

1

Львів 2013

2

Зміст:

Вступ………………………………………………………………………………….3

Завдання 1. Валовий регіональний продукт (ВРП)…………………….…………4

Завдання 2. Зайнятість населення…………………………………….……………6

Завдання 3. Безробіття………………………………………………………………8

Завдання 4. Кон’юнктура ринку………………………….……………………….10

Завдання 5. Індекс споживчих цін………………………………………………..12

Завдання 6. Інвестиції………………..…………………………………………….14

Завдання 7. Зовнішньоекономічна діяльність……………………………………16

Завдання 8. Заощадження домашніх господарств……………………….………19

Завдання 9. Узагальнююча характеристика розвитку області на

основі показників ВРП, безробіття та інфляції……....…………..21

Висновки………………………………………………………………...………….26

Додаток……………………………………………………………………………...27

Список використаної літератури……………………………………….…………28

3

Вступ

Для того, щоб студент добре орієнтувався в ринковій системі України. Мав

практичні навики аналізу економічних процесів, ним мають виконуватися наукові

роботи.

Виконання наукової роботи студентами може відбуватися у два етапи, а саме:

перший: при безпосередній участі викладача; другий: без його участі в навчальній

діяльності студента.

Перший етап відбувається у формі обов'язкових аудиторних занять та

консультацій.

Другий етап – це вивчення теоретичних та практичних питань з

використанням навчально-методичної та довідкової літератури у поза аудиторний

час.

НРС передбачає самостійне опрацювання теоретичного матеріалу: вивчення

окремих питань теми шляхом опрацювання рекомендованої літератури та

виконання індивідуальних практичних завдань у вигляді конспекту, реферату,

практичної або графічної роботи.

З метою набуття студентами практичних вмінь та навичок, щодо застосування

статистичних методів в аналізі тих чи інших явищ і процесів суспільного життя

передбачається виконання практичних завдань шляхом самостійного збору та

аналізу інформації з окремих тем курсу.

Виконуючи практичні завдання, студентам слід дотримуватись вимог, які

задаються у методичних вказівках.

Кожному із студентів видається індивідуальний варіант роботи.

4

Отже, метою наукової роботи набуття практичних навичок щодо аналізу

економічних та соціальних навичок Дніпропетровської області в динаміці

2006-2010 рр.

5

Завдання 1. Валовий регіональний продукт (ВРП)

На регіональному рівні узагальнюючим показником, який характеризує

рівень розвитку економіки регіону є валовий регіональний продукт (ВРП).

Валовий регіональний продукт у ринкових цінах визначається як сума

валової доданої вартості усіх видів економічної діяльності, включаючи чисті

податки на продукти.

Валова додана вартістьрозраховується як різниця між випуском та проміжним споживанням кожного виду економічної діяльності, зменшена на

величину оплати послуг фінансових посередників. Вона містить у собі первинні

доходи, що створюються учасниками виробництва.

Чисті податкице податки на продукти за виключенням субсидій на продукти.

Податки на продукти - це податки, які справляються пропорційно кількості

або вартості товарів і послуг, вироблених, реалізованих або імпортованих

виробничою одиницею-резидентом. До них відносяться податок на додану

вартість, акцизний збір, імпортні та експортні мита, податок з реклами, готельний

збір, єдиний податок на підприємницьку діяльність, збір на розвиток

виноградарства, садівництва і хмелярства, митні збори, відрахування від плати за

транзит природного газу, нафти та аміаку через територію України тощо.

Субсидії на продукти – це перш за все, субсидії, які надаються пропорційно

кількості або вартості продуктів та послуг, реалізованих на внутрішньому ринку

або експортованих виробничою одиницею-резидентом. Вони включають

відшкодування із державного та місцевих бюджетів підприємствам у порядку

державного регулювання цін на сільськогосподарську та іншу продукцію. Другий

різновид таких субсидій призначається для покриття поточних збитків

підприємств (зокрема, житлово-комунального господарства, установ культури

тощо), поліпшення їхнього фінансового становища шляхом поповнення

оборотних коштів або компенсації окремих витрат.

6

Таблиця 1

Динаміка індексів фізичного обсягу ВРП Дніпропетровської області у розрахунку на одну особу протягом 2006-2010 років

№ з/п Показники Значення показників

2006 2007 2008 2009 2010

1 Індекс фізичного обсягу ВДВ, % до попереднього року

108,8 106,1 98 84 106,6

2 Абсолютні відхилення, %-х пунктів - базисні - -2,7 -10,8 -24,8 -2,2

- ланцюгові - -2,7 -8,1 -14 22,6

Абсолютні відхилення (базисні) визначаються різницею між подальшого

значення та значення базисного року, тобто 2006.

Абсолютні відхилення (ланцюгові) дорівнюють різниці між подальшим

значенням та попереднім.

Рис. 1 Динаміка індексів фізичного обсягу Дніпропетровської області

Висновки:

В першому завданні здійснено аналіз Індексу фізичного обсягу ВДВ

Дніпропетровської області у відсотках до попереднього року, визначено динаміку

індексів фізичного обсягу ВРП даної області у розрахунку на одну особу протягом

2006-2010 років. Що стосується базисних відхилень, то бачимо, що в динаміці

п’яти років ВРП знижується, а якщо говорити про абсолютні, то зростання

відбулося лише у 2010 році у порівнянні із 2009 роком.

Завдання 2. Зайнятість населення

Зайнятість населення — це економічна категорія, яку розглядають з двох

точок зору: зайнятість як економічне поняття і зайнятість як економічна проблема.

Зайнятість населення як економічне поняття — це діяльність громадян, що

пов'язана із задоволенням особистих та суспільних потреб і, як правило,

7

приносить їм дохід у грошовій або іншій формі. Зайнятість населення як

економічна проблема — це співвідношення чисельності працездатного населення

і зайнятого населення, яке характеризує ступінь використання трудових ресурсів

суспільства і ситуацію на ринку праці. Зайняте населення — це громадяни, які

працюють за наймом, виконуючи роботу протягом повного або неповного

робочого дня, а також ті, хто має роботу, що оплачується, і це підтверджено

відповідним договором, контрактом, узгодженим документом тощо. Зайняте

населення є активною частиною трудових ресурсів, яка задіяна в суспільному

виробництві. А зайнятість показує ступінь участі працездатного населення в

народному господарстві.

Зайнятість населення забезпечується державою за допомогою здійснення

активної соціально-економічної політики, спрямованої на задоволення його потреб

у добровільному виборі виду діяльності, а також стимулювання створення нових

робочих місць і розвитку підприємництва. Громадяни вільно обирають види

діяльності, не заборонені законодавством. Примусове залучення до праці у будь-

якій формі неприпустиме. Добровільна незайнятість громадян не є підставою для

притягнення їх до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Законом Україні «Про зайнятість населення» від 1 березня 1991 р. № 803-ХІІ

(із змін, і доп.) (ст. 1) передбачено, які категорії громадян в Україні належать до

зайнятого населення.

Отже, із соціальної точки зору зайняті — це громадяни, які працюють

відповідно до своїх здібностей і вподобань і самостійно обрали місце роботи

Таблиця 2

Динаміка чисельності зайнятого населення Дніпропетровської області протягом 2006-2010 років

№ з/п Показники Значення показників

2006 2007 2008 2009 2010

1 Зайнятість населення, %

58,9 59,3 59,9 59,3 60,3

2 Абсолютні відхилення, %-х пунктів - базисні - 0,4 1 0,4 1,4

- ланцюгові - 0,4 0,6 -0,6 1

8

Рис. 2 Динаміка чисельності зайнятого населення Дніпропетровської обл.

Висновки:

В другому завданні проведено аналіз зайнятості населення Дніпропетровської

області у відсотках, визначено динаміку чисельності зайнятого населення даної

області протягом 2006-2010 років. Як бачимо у області в динаміці 5-и років

абсолютні відхилення показують зниження на 0,6% у 2009 році у порівнянні із

2008 роком, а базисні відхилення показують постійне зростання показників по

відношенню до 2006 року.

Завдання 3. Безробіття

Безробіттяце соціально-економічне явище, при якому частина робочої сили (економічно активне населення) не зайнята у сфері економіки. Тобто у

реальному житті безробіття виступає як перевищення пропозиції робочої сили над

попитом на неї. В Україні вперше у 1991 році з прийняттям Закону «Про

зайнятість населення» законодавчо визначається безробіття. Безробітними

вважаються люди працездатного віку, які втратили роботу з незалежних від них

причин, не мають заробітку, а також ті громадяни, що виходять вперше на ринок

праці, зареєстровані в центрах зайнятості, шукають роботу і здатні приступити до

праці.

До безробітних, зареєстрованих в органи державної служби зайнятості,

відносяться особи, що не мають роботи, шукають роботу і в установленому

порядку отримали офіційний статус безробітного в органах державної служби

зайнятості.

Сутність безробіття полягає в тому, що це не випадкове, а закономірне

явище, породжене процесом нагромадження капіталу в умовах ринкової

економіки, основаної на приватній власності на засоби виробництва. Ринкова

економіка за таких умов неминуче породжує безробіття, одночасно останнє є

неодмінною умовою її нормального функціонування.

9

Безробіття не може бути доцільним ні в економічному, ні в

соціальному плані, оскільки його зростання створює цілий комплекс проблем:

скорочується купівельна спроможність населення, бюджет втрачає платників

податків, підприємство - персонал. Зростають ризик соціального напруження,

додаткові витрати на підтримку безробітних. Створення в Україні цивілізованого

ринку праці, який би дозволяв громадянину оперативно знайти необхідну роботу

з умовами праці, що відповідають вимогам безпеки й гігієни, з гідною

заробітною платою, а роботодавцю - працівників необхідної кваліфікації, можливе

тільки за наявності ефективної системи працевлаштування.

Таблиця 3

Динаміка безробіття населення Дніпропетровської області

протягом 2006-2010 років

№ з/п Показники Значення показників

2006 2007 2008 2009 2010

1 Безробіття населення (за методологією МОП), %

1,9 1,6 2,5 1,7 1,6

2 Абсолютні відхилення, %-х пунктів - базисні - -0,3 0,6 -0,2 -0,3

- ланцюгові - -0,3 0,9 -0,8 -0,1

Рис. 3 Динаміка безробіття населення Дніпропетровської області (за

методологією МОП)

Висновки:

В завданні №3 проведено аналіз безробіття населення Дніпропетровської

області у відсотках, визначено динаміку чисельності безробітного населення даної

області протягом 2006-2010 років. У 2007 році у порівнянні із 2006 роком базисні

показники зменшилися на 0,3%, у 2008 році у порівнянні із 2006 роком навпаки

10

зросли на 0,6%, у 2009 році у порівнянні із 2006 роком знову спостерігаємо

базисне зменшення 0,2% і у 2010 році у порівнянні із 2006 роком – на 0,3%. Що

стосується абсолютного ланцюгового відхилення, то в нього така сама динаміка:

2006-2007рр. – - 0,3%, 2007-2008рр. – +0,9%, 2008-2009рр. – -0,8%, 2009-2010рр. –

-0,1%.

Завдання 4. Кон’юнктура ринку

Кон’юнктура ринку – система показників та умов, що характеризують

поточний стан попиту, пропозиції, цін i рівня конкуренції на ринку (товарному,

фондовому та ін.) у цілому чи на окремих його сегментах.

Ринкову кон’юнктуру загалом можна визначити як сукупність певних сил

або чинників, які на певний проміжок часу формують конкретну ситуацію на

ринку. Така ситуація характеризується певним співвідношенням базових

економічних показників, серед яких передусім виокремлюють попит та

пропозицію. Характер співвідношення попиту та пропозиції як на макро-, так і на

мікрорівні свідчить про міру збалансованості ринку загалом.

Співвідношення попиту й пропозиції, яке лежить в основі кон'юнктури

ринку, впливає на структуру й розміщення народного господарства. Якщо

коливання кон'юнктури короткотермінові, вплив незначний або й зовсім мізерний,

але якщо підвищення або пониження попиту на певні товари має довготермінову

тенденцію, істотні зрушення у розміщенні продуктивних сил неминучі.

Кон'юнктура ринку є станом економіки загалом, окремої галузі або

конкретного товарного ринку, що формується певними чинниками і виражається в

конкретних показниках. До чинників, які впливають на кон'юнктуру ринку,

належать стихійні лиха, соціальні та політичні конфлікти, науково-технічний

прогрес, рівень монополізації, валютна та кредитно-грошова системи, державне

регулювання економіки, енергетичні та екологічні проблеми, сезонність, стан

інформаційних систем та ін.

11

Кон'юнктура ринку — ситуація, що склалася на ринку, збіг обставин чи стан

речей на ринку, здатних впливати на господарську діяльність конкретного

підприємства і розвиток економіки в цілому.

Вивчення економічної кон'юнктури країни чи окремого товарного ринку

необхідно для того, щоб правильно оцінити її поточний стан, передбачити можливі

зміни і розробити відповідну стратегію розвитку.

Таблиця 4

Динаміка коефіцієнта навантаження на ринку праці Дніпропетровської області протягом 2006-2010 років

№ з/п Показники Значення показників

2006 2007 2008 2009 2010

1 Коефіцієнт навантаження

2 2 3 5 5

2 Абсолютні відхилення, %-х пунктів - базисні - 0 1 3 3

- ланцюгові - 0 1 2 0

Рис. 4 Динаміка коефіцієнта навантаження на ринку праці Дніпропетровської

області

Висновки:

У четвертому завданні наукової роботи проведено аналіз кон’юктури ринку

Дніпропетровської області, динаміку коефіцієнта навантаження за 2006-2010 роки.

Бачимо, що величина коефіцієнта навантаження в динаміці 2006-2010 рр.

відповідно до базового 2006 року зростає, а також у 2006-2007 рр. залишається на

одному рівні, у 2007-2008 рр. – на 1%, у 2008-2009 рр. – на 2%, у 2010-2009 рр. теж

залишається на одному рівні.

Завдання 5. Індекс споживчих цін

12

Індекс споживчих цін (ІСЦ) характеризує зміни у часі загального рівня цін на

товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання. Він є

показником зміни вартості фіксованого набору споживчих товарів та послуг у

поточному періоді порівняно з базисним.

Методологія розрахунку ІСЦ відповідає загальним стандартам Consumer

Price Index Manual: Theory and practice 2004 (ILO, IMF, OECD, Eurostat, United

Nations, World Bank). Розрахунок ІСЦ базується на структурі споживчих грошових

витрат всього населення.

Споживчий набір, що є основою для розрахунку ІСЦ, є єдиним для всіх

регіонів країни і включає товари та послуги, найбільш репрезентативні та важливі

для усіх домашніх господарств. Набір складається з 335 товарів (послуг) -

представників. Спостереження за змінами цін (тарифів) проводиться в усіх

регіонах країни. Інформація про ціни (тарифи) збирається в 140 міських

поселеннях - обласних центрах, містах Києві, Сімферополі, Севастополі та інших,

які відібрані на основі процедури стратифікованого багатоступеневого відбору з

елементами методу імовірності, пропорційній розміру.

Відбір міських поселень, в яких проводиться спостереження за змінами

споживчих цін (тарифів) на товари (послуги), здійснюється на центральному рівні

і є репрезентативним для розрахунку ІСЦ для кожного з 27 регіонів країни.

Спостереження за змінами споживчих цін (тарифів) не проводиться в

сільській місцевості. Товари (послуги), які купуються з метою нагромадження

(предмети старовини, витвори мистецтва, антикварні ювелірні вироби тощо),

інвестицій (придбання житла, землі та інших матеріальних і не матеріальних

активів), заощадження, сплата прямих податків, внески до Пенсійного фонду,

страхування життя, штрафи не включаються до споживчого набору.

Не враховується продаж товарів у кредит на основі відстрочених

платежів, продаж товарів, що перебували у використанні, реалізуються на

пільгових умовах та товари (послуги), вироблені для власного споживання.

Таблиця 5

Динаміка Індексу споживчих цін Дніпропетровської області

13

протягом 2006-2010 років

№ з/п Показники Значення показників

2006 2007 2008 2009 2010

1 Індекс споживчих цін, %

110,4 117,6 125,4 117 109,8

2 Абсолютні відхилення, %-х пунктів - базисні - 7,2 15 6,6 -0,6

- ланцюгові - 7,2 7,8 -8,4 -7,2

Рис. 4 Динаміка індексу споживчих цін Дніпропетровської області

Висновки:

В п’ятому завданні наукової роботи проведено аналіз індексу споживчих цін

Дніпропетровської області у відсотках, визначено динаміку індексів споживчих цін

даної області протягом 2006-2010 років. Бачимо, що показник протягом 5-и років

змінювався не стабільно: з 2006 по 2009 відбулося значне збільшення показника у

порівнянні із базовим 2006 роком, а з 2009 по 2010 відбувалося знову зменшення

на 0,6%. Що стосується ланцюгового відхилення, то зниження відбувається вже у

2009 році у порівнянні із 2008 роком на 8,4% і у 2010 році у порівнянні із 2009

роком на 7,2%.

Завдання 6. Інвестиції

Основу сучасної ринкової економіки становлять відносини, пов'язані з

інвестуванням у виробництво матеріальних благ.

В економічній та юридичній літературі стосовно природи інвестицій існують

суперечливі погляди. Поняттям "інвестиції" не охоплюються комерційні угоди,

такі, як продаж товарів або аналогічні торговельні операції. На практиці під

інвестиціями розуміють традиційні інвестиції у формі капітальних вкладень,

внески у спільні підприємства або позики, а також інші види інвестування, які

14

здійснюються на основі контрактів з розподілом одержаного прибутку між

учасниками.

Є. Черевик вважає, що інвестиція — це капітал, нагромаджений і не

використаний для споживання за певний період виробничої діяльності та знову

вкладений у виробництво.

Термін "інвестиція" переважно вживається у розумінні "капітальні

вкладення". Н. Кузнєцова, зазначає, що поняття "інвестиції" та "капітальні

вкладення" співвідносяться як категорії загального й окремого: інвестиція у

відтворення основних фондів і приріст матеріально-виробничих запасів

здійснюється у формі капітальних вкладень.

У літературі під інвестиціями здебільшого розуміють вкладення фінансових

і матеріально-технічних засобів з метою одержання бажаного соціально-

економічного ефекту.

У Законі України "Про внесення змін до Закону України "Про

оподаткування прибутку підприємств" визначається, що інвестиція – це

господарська операція, що передбачає придбання основних фондів,

нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на

кошти або майно.

Визначення інвестицій як вкладення капіталу з метою подальшого його

збільшення є характерним для загальної економічної теорії.

Таблиця 6

Динаміка інвестиційної місткості ВРП Дніпропетровської області протягом 2006-2010 років

№ з/п Показники Значення показників

2006 2007 2008 2009 2010

1 Інвестиційна місткість ВРП, %

20,51 20,90 17,25 14,20 10,82

2 Абсолютні відхилення, %-х пунктів - базисні - 0,39 -3,26 -6,31 -9,69

- ланцюгові - 0,39 -3,64 -3,05 -3,38

15

Інвестиційна місткість ВРП розраховується шляхом ділення обсягу

інвестицій на обсяг ВРП та подається у відсотках. Використовуємо дані подані у

таблиці 6.1.

Таблиця 6.1

Інвестиції ВРП Рік 10737 52347 2006 14874 71173 2007 18063 104687 2008 13254 93331 2009 12570 116136 2010

Рис. 6 Динаміка інвестиційної місткість ВРП Дніпропетровської області

Висновки:

У завданні №6 здійснено аналіз інвестиційної місткості Дніпропетровської

області у відсотках протягом 2006-2010 років. Як бачимо, базисні зміни відповідно

до 2006 років свідчать про зростання показника у 2007 році на 0,39% та зниження

у наступних роках на 3,26%, 6,31%, 9,96%. Що стосується абсолютних відхилень,

то спостерігаємо зростання у 2007 році та подальше зниження: 2008 до 2007 року

– на 3,64%, 2009 до 2008 року – на 3,05%, 2010 до 2009 року – на 3,38%

Завдання 7. Зовнішньоекономічна діяльність

Основним законодавчим актом, який закріплює правові засади здійснення

зовнішньоекономічної діяльності вітчизняними суб'єктами господарювання, є

Закон України від 16 квітня 1991 року "Про зовнішньоекономічну діяльність". Цей

Закон визначає основні правові та організаційні засади здійснення ЗЕД в Україні і

спрямований на удосконалення правового регулювання усіх видів ЗЕД, включаючи

зовнішню торгівлю, економічне, науково-технічне співробітництво, надання

послуг відповідно до загальновизнаних засад, принципів, норм і правил

міжнародної торгівлі та зобов'язань, взятих Україною в рамках міжнародних угод.

16

У Господарському кодексі України від 16 січня 2003 року загальним положенням

про зовнішньоекономічну діяльність присвячена Глава 37.

Зовнішньоекономічна діяльність- це діяльність суб'єктів господарської

діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на

відносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами.

Правовою формою реалізації ЗЕД є зовнішньоекономічний договір

(контракт). У міжнародних договорах, як єдиний критерій для визначення

міжнародного характеру договору використовують критерій місцезнаходження

комерційних підприємств сторін на територіях різних держав. Це є доказом того,

що перетин митного кордону є не обов'язковою умовою зовнішньоекономічного

договору.

Фізичні особи, які мають постійне місце проживання на території України,

мають зазначене право, якщо вони зареєстровані як підприємці відповідно до

Закону України. Фізичні особи, які не мають постійного місця проживання на

території України, мають зазначене право, якщо вони є суб'єктами господарської

діяльності за законом держави, у якій вони мають постійне місце проживання або

громадянами якої вони є. Юридичні особи мають право здійснювати

зовнішньоекономічну діяльність відповідно до їх статутним документам з моменту

знаходження ними статусу юридичної особи.

Таблиця 7

Обсяги експорту-імпорту товарів Дніпропетровської області області

протягом 2006-2010 року

№ з/п Показники Значення показників

2006 2007 2008 2009 2010

1 Експорт, % 19,6 19,9 19,7 13,1 15,6 2 Імпорт, % 7,8 0,9 8,8 10,2 7,9 Динаміка частки експорту підприємствами у загальному обсязі експорту товарів

державою 3 Експорт регіону,

млн $ 8149,94 9819,20 13163,50 5199,30 8010,40

4 Експорт України, млн $

47817,22 49296,10 66954,40 39695,70 51405,20

Продовження табл. 7 5 Частки експорту 17,04 19,92 19,66 13,10 15,58

17

підприємствами у загальному обсязі експорту товарів державою, % (Ерегіону/ ЕУкраїни)*100%

6 Абсолютні відхилення, %-х пунктів

- базисні - 2,87 2,62 -3,95 -1,46 - ланцюгові - 2,87 -0,26 -6,56 2,48

Рис. 7 Динаміка частки експорту підприємствами у загальному обсязі експорту

товарів державою Дніпропетровської області

Висновки:

В завданні 7 проведено аналіз зовнішньоекономічної діяльності

дніпропетровської області у відсотках, визначено динаміку частки експорту

підприємствами у загальному обсязі експорту товарів державою протягом

2006-2010 років. Як бачимо, часка експорту області у структурі України у 2007

році у порівнянні із 2006 роком зросла на 2,87%, у 2008 у порівнянні із базовим

2006 роком – на 2,62%, у 2009 у порівнянні із базовим 2006 роком знизилася на

3,95%, у 2010 у порівнянні із базовим 2006 роком – на 1,46%. Що стосується

ланцюгового відхилення, то у 2007 році у порівнянні із 2006 роком зросла на

2,87%, у 2008 у порівнянні із 2007 роком знизився на 0,26%, у 2009 у порівнянні із

2008 роком знизилася на 6,26%, у 2010 у порівнянні із базовим 2009 роком зріс на

2,48%.

Завдання 8. Заощадження домашніх господарств

18

Добровільне відкладення грошей на задоволення своїх потреб в

майбутньому є основою заощаджень населення. Під заощадження слід розуміти

частину грошових доходів населення, яка призначена для того щоб забезпечити

потреби у майбутньому і котра формується внаслідок скорочення поточного

особистого споживання. Рівень доходів населення зумовлює потребу

нагромаджувати гроші, щоб придбати потрібний товар або сплатити послугу в

майбутньому.

Термін «домогосподарство» часто використовується в економіці при аналізі

заощаджень населення. Домогосподарство – один з трьох основних суб’єктів

економічної діяльності (держава, підприємство, домашнє господарство). Оказує

економічні об’єкти та процеси, що проходять там де постійно проживають людина,

сім’я.

Домогосподарство – термін для позначення групи людей що проживають

спільно та мають загальні побутові витрати. Не завжди «домогосподарство»

включає людей, родичів чи сусідів. В той час як людина-індивідуум

є отримувачем доходів, домогосподарство є той одиницею, де приймається багато

рішень по витратам.

Домашнє господарство - господарство, яке ведеться одним або декількома

особами, що проживають сумісно і що мають загальний бюджет.

Домогосподарство об'єднує всіх найнятих робітників, власників капіталів, землі,

цінних паперів, які зайняті і незайняті в суспільному виробництві .

Заощадження населення можна вважати інвестиційними ресурсами у тому

випадку, коли домогосподарство ухвалює рішення вкласти свої заощадження в

об'єкти підприємницької діяльності або інші види діяльності з метою збільшення

їх вартості.

Суть заощаджень полягає у відмовленні в даний час від задоволення деяких

потреб. Об'єктивна необхідність в створенні заощадження виявляється в системі

мотивів їх освіти.

Таблиця 8

19

Обсяги залучених банками коштів на рахунки фізичних осіб в

розрахунку на одного мешканця Дніпропетровської області протягом 2006-2010 року

№ з/п Показники Значення показників

2006 2007 2008 2009 2010

1 Депозити домашніх господарств, залучені депозитними корпораціями

108860 167239 217860 214098 275093

2 Населення, чол. 3180232 1202531 3419604 3395089 3352172 Динаміка обсягу залучених банками коштів та рахунки фізичних осіб в розрахунку на

одного мешканця 3 Обсяг залучених

банками коштів та рахунки фізичних осіб в розрахунку на одного мешканця, %

3,42 4,89 6,42 6,39 8,25

4 Абсолютні відхилення, %-х пунктів

- базисні - 1,47 2,99 2,96 4,83 - ланцюгові - 1,47 1,53 -0,03 1,87

Рис. 8 Динаміка обсягу залучених банками коштів та рахунки фізичних осіб в

розрахунку на одну особу Дніпропетровської області

Висновки:

У завданні проведено аналіз обсягу залучених банками коштів та рахунки

фізичних осіб в розрахунку на одного мешканця Дніпропетровської області у

відсотках, визначено динаміку цього обсягу протягом 2006-2010 років. Бачимо, що

в динаміці 2006-2010 років відповідно до базового року значення зростають, і

лише у 2009 у порівнянні із 2008 роком значення спадають на 0,03%.

20

Завдання 9. Узагальнююча характеристика розвитку області на основу

показників ВРП, безробіття та інфляції

Таблиця 9

Динаміка співвідношення обсягу ВРП Дніпропетровської області у розрахунку на одну особу до обсягу ВРП на одну особу по державі протягом

2006-2010 років

№ з/п Показники Значення показників

2006 2007 2008 2009 2010

1 Обсяг ВРП Дніпропетровської області, в розрахунку на одну особу, тис грн.

15239 20868 30918 27737 34709

Продовження табл. 9

2 Обсяг ВРП України в розрахунку на одну особу, тис. грн.

11630 15496 20495 19832 23600

3 Співвідношення обсягу ВРП Дніпропетровської області у розрахунку на одну особу до обсягу ВРП на одну особу в середньому по державі, %

131,03 134,67 150,86 139,86 147,07

4 Абсолютні відхилення, %-х пунктів

- базисні - 3,64 19,82 8,83 16,04 - ланцюгові - 3,64 16,19 -11,00 7,21

Рис. 9 Співвідношення обсягу ВРП Дніпропетровської області у розрахунку на

одну особу до обсягу ВРП на одну особу в середньому України

21

Висновки:

В завданні проаналізовано обсяг ВРП Дніпропетровської області та України в

розрахунку на одну особу бачимо величину показників в тис. грн. з 2006 по 2010

роки. Бачимо, що частка у порівнянні із 2006 роком постійно зростає: на 3,54% у

2007 році, на 19,82% у 2008 році, на 8,83% у 2009 році і на 16,04% у 2010 році. А

у динаміці 2008-2009 рр. частка обсягу ВРП знизилася на 11%, пізніше у 2010

році знову спостерігаємо зростання відповідно до 2009 року.

Таблиця 10

Динаміка співвідношення обсягу безробіття Дніпропетровської області до

обсягу безробіття по державі протягом 2006-2010 років

№ з/п Показники Значення показників

2006 2007 2008 2009 2010

1 Обсяг безробіття Дніпропетровської області, тис. ос.

85,4 82,5 84,1 129,4 117,7

2 Обсяг безробіття України, тис. ос.

1515 1417,6 1425,1 1958,8 1785,6

3 Співвідношення обсягу безробіття Дніпропетровської області до обсягу безробіття по державі, %

5,64 5,82 5,90 6,61 6,59

4 Абсолютні відхилення, %-х пунктів

- базисні - 0,18 0,26 0,97 0,95 - ланцюгові - 0,18 0,08 0,70 -0,01

Рис. 10 Співвідношення обсягу безробіття Дніпропетровської області до обсягу

безробіття України

Висновки:

Проаналізувавши динаміку обсягу безробіття Дніпропетровської області та

України у 2006-2010 рр., бачимо ріст безробіття по відношенню до 2006 року: у

22

2007 році – на 0,18%, у 2008 році – на 0,26%, у 2009 році – на 0,97%, У 2010 році

– на 0,95%. І лише зниження рівня безробіття у області спостерігаємо у 2010 році

у порівнянні із 2009 роком на 0,01%.

Таблиця 11

Динаміка співвідношення обсягу інфляції Дніпропетровської області до

обсягу інфляції по державі протягом 2006-2010 років

№ з/п Показники Значення показників

2006 2007 2008 2009 2010

1 Обсяг інфляції Дніпропетровської області, тис. ос.

119,8 114,4 124,4 113 109,3

2 Обсяг інфляції України, тис. ос.

111,6 116,6 122,3 112,3 109,1

3 Співвідношення обсягу інфляції Дніпропетровської області до інфляції по державі, %

107,35 98,11 101,72 100,62 100,18

4 Абсолютні відхилення, %-х пунктів

- базисні - -9,23 -5,63 -6,72 -7,16 - ланцюгові - -9,23 3,60 -1,09 -0,44

Рис. 10 Динаміка співвідношення обсягу інфляції Дніпропетровської області до

обсягу інфляції України

Висновки:

Проаналізувавши обсяги інфляції Дніпропетровської області та України

бачимо зниження показників в динаміці. У порівнянні із базовим 2006 роком

показник спадає на 9,23% у 2007 році, на 5,63% у 2008 році, на 6,72% у 2009 році і

на 7,16% у 20010 році. Зростання спостерігається лише у 2008 році у порівнянні із

2007 роком на 3,60%.

23

24

Висновки

У науковій роботі ми розглянули динаміку основних економічних показників

Дніпропетровської області.

Підбивши підсумки результатів роботи, можемо сказати, що ця область є

досить економічно стійкою, однак фінансово-економічна криза без сумнівів

вплинула і на економіку цієї області. В динаміці 2006-2010 рр. бачимо незначне

зниження обсягу валового регіонального продукту, але зростання зайнятості та

зниження рівня безробіття, що говорить про те, що у цій області люди готові

працювати і є робочі місця. Область має чималу частку експорту у обсязі

загального експорту держави, підтримує тісні зовнішньоекономічні зв’язки. Якщо

говорити про інвестиційну діяльність, то домашні господарства вкладають кошти

у банки задля майбутнього нагромадження.

Підбивши підсумки, бачимо, що обсяги ВРП області займає значну частку у

обсязі всього ВРП країни, безробіття тут має досить низьку частку, а обсяг інфляції

постійно спадає.

Отже, можна зробити висновок, що Дніпропетровська область найменше

відчуває вплив кризових явищ.

25

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 29 str.
Pobierz dokument