Dydaktyka egzamin modułowy, Egzaminy'z Socjologia Edukacji. Uniwersytet Warszawski
karolina_maria_gola
karolina_maria_gola

Dydaktyka egzamin modułowy, Egzaminy'z Socjologia Edukacji. Uniwersytet Warszawski

DOC (34 KB)
3 str.
1Liczba pobrań
362Liczba odwiedzin
Opis
Dydaktyka – jedna z głównych gałęzi nauk pedagogicznych, która zajmuje się procesami nauczania i uczenia się, wszelkimi przedmiotami na kolejnych poziomach tych procesów, od przedszkola do studiów wyższych, a także mając...
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 3
Pobierz dokument

EGZAMIN MODUŁOWY – DYDAKTYKA OGÓLNA

1. Diagnoza: - elementy diagnozy 1.Opis 2. Ocena 3. Konkluzja 4. Tłumaczenie 5. Postulowanie 6. Stawianie hipotez - typy - Diagnoza genetyczno rozwojowa - Diagnoza środowiskowa - Diagnoza socjologiczna - Diagnoza pedagogiczna - Diagnoza prognostyczna - Diagnoza medyczna - metody - analiza wytworów dziecka -dialog -analiza dokumentów dziecka -wywiad sytuacyjny -testy pedagogiczne - narzędzia

2. Problem 3. Cel

Konspekt zajęć: 1. Temat- inaczej motyw działań 2. Cel ogólny

Cele ogólne – wyznaczają perspektywę pracy dydaktycznej w dłuższym wymiarze czasowym i dotyczą najogólniejszego zakresu tematycznego.

3. Cele szczegółowe Cele szczegółowe – są celami konkretnymi, których realizacja przyczynia się do osiągnięcia założeń – celów ogólnych.

4. Środki dydaktyczne -wzrokowe – ( przedmioty, diagramy, mapy ,modele ,schematy)- pozwalają nabyć uczniowi wyobrażenia adekwatne do rzeczywistości -słuchowe- (płyty, radia, instrumenty muzyczne)- są niezastąpione przy nauce języków obcych i muzyki -wzrokowo-słuchowe- ( telewizja , filmy dźwiękowe)- eksponują w łatwiejszy sposób zagadnienia których ukazanie uczniom w inny sposób byłoby trudniejsze

5. Metody (Kulisiewicz) metody historyczne metody słowne -opowiadanie -opis -dyskusja -pogadanka -praca z książką -wykład

metody poglądowe -obserwacja -pomiar -pokaz metody praktyczne - laboratorium -prace techniczne aktywizujące: -burza mózgów -sytuacyjna - problemowa metody współczesne metody podające -pogadanka -wykład -praca z książką metody waloryzacyjne -impresyjne , ekspresyjne metody praktyczne -metody realizacji zadań -ćwiczenia

6. Treści Układ treści Liniowy Treści są kolejno ułożone i nie pojawiają się ponownie. To spotkanie ucznia z treściami tylko raz. Części tworzą ciąg, są ze sobą powiązane, są nierozerwalne.

Koncentryczny Te same treści powtarzają się co pewien czas. Pogłębia się związki, zależności. Przerwa może liczyć nawet kilka lat. Spiralny Uczniowie stopniowo wzbogacają zakres informacji, pogłębiają treść. Nie ma przerw kilkuletnich. Możliwość powtórnej ekspozycji poszczególnych tematów. Na treści kształcenia składa się : - program nauczania - podręcznik szkolny -to co nauczyciel dodaje od siebie

7. Formy pracy indywidualna grupowa …

8. Gry dydaktyczne Gra dydaktyczna jest metodą nauczania, wykorzystującą grę jako formę ułatwiającą zdobywanie wiedzy i umiejętności. Można wyróżnić: metodę symulacyjną - dotyczy analizy problemów odtwarzanych przez uczniów. Wyniki są porównywane z rozwiązaniami faktycznymi. Stanowią symulacje, której

przedmiotem jest rzeczywistość. Wymaga ona aktywności uczniów biorących udział w grze, a także podlega ściśle określonym regułom[2], metodę sytuacyjną - ma ona za zadanie kształtowanie u uczniów umiejętności wszechstronnego analizowania dylematów czy problemów. Stanowi odniesienie do sytuacji fikcyjnych, ale bardzo prawdopodobnych, metodę inscenizacji (zabawy inscenizacyjne) - dotyczy odtwarzania roli czy dialogu w sytuacji fikcyjnej, np. wcielanie się w bajkową rolę Ma wpływ na wychowanie emocjonalne oraz intelektualne.

9. Przebieg 10. Ewaluacja Efekty działań - twarde (policzalne)

ile osób weźmie udział -miękkie (np. zmiana postaw)

uczestnicy będą wiedzieli jak efektywniej i skuteczniej się uczyć

Należy pamiętać o różnicach szkoły progresywistycznej (Dewey) i klasycznej(Herbart).

Brak komentarzy
Pobierz dokument