Instrumenty finansowe na rynku kapitałowym - Notatki - Finanse, Notatki'z Finanse. University of Lódz
kociak
kociak6 marca 2013

Instrumenty finansowe na rynku kapitałowym - Notatki - Finanse, Notatki'z Finanse. University of Lódz

PDF (171 KB)
2 strony
651Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające zagadnienia z zakresu finansów: instrumenty finansowe na rynku kapitałowym.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Instrumenty finansowe na rynku kapitałowym:  Papiery wartościowe

- akcje - obligacje

 Listy zastawne  Instrumenty pochodne

- kontakty forward - kontrakty futures - opcje - swapy

 Pozostałe

- Kwity depozytowe - Powszechne świadectwa Udziałowe NFI

Akcje:

- papier wartościowy reprezentujący część kapitału zakładowego podmiotów gospodarczych

- tytuł własności - papier wartościowy nie podlegający spłacie ( nie ma terminu wykupu) - instrument lokacyjny przynoszący dywidendę - instrument pozwalający finansować powstanie i rozwój podmiotów

gospodarczych - o charakterze długoterminowym i rozwojowym

Prawa wynikające z posiadania akcji:

1. Prawo do uczestnictwa w spółce akcyjnej 2. Prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

umożliwia współdziałanie o: - podział zysku - likwidację spółki i podziału jej majątku - podniesienie kapitału akcyjnego 3. prawo do udziału w zysku rocznym ( dywidenda) 4. Prawo doboru akcji nowych emisji 5. Prawo do udziału w kwocie likwidacyjnej ( po pokryciu

przez spółkę wszystkich zobowiązań) Jeżeli chodzi o prawa od 2. – 5. są to prawa pochodne 1. to można je zmienić w zależności od statusu przyjętego przez spółkę.

W zależności od ekonomicznego lub prawnego charakteru przyjętych kryterium akcji może mieć ona wartość:

a) Nominalną ( odzwierciedla pewną część majątku) b) Emisyjną c) Rynkową d) Księgową

Ad a) suma składa się na wysokość kapitału zakładowego. Akcje nie mogą być wydane poniżej nominalnej wartości akcji Ad b) Ile inwestor zapłaci przy pierwszym zakupie (proponuje nabycie akcji inwestorom) np. akcje po 500 proponuje po 530,-. Pomiędzy emitentem lub inwestorem ( przy emisji pierwotnej) lub przez pośredników CemisyjnaCnominalna Ad c) rzeczywista wartość wynikająca przez popyt i podaż określona w wyniku kwotowania papierów wartościowych  r. Publiczny – kwotowanie wszystkich walorów codziennie

docsity.com

Ad d) Odzwierciedla ile warta jest akcja wg wartości księgowej w księgach Rodzaje akcji:  w zależności od przepisów prawa i postanowień statusu:

- imienne ( założycielskie) nie mogą być obrotem, wpisany emitent,

informacje identyfikujące posiadacza, obrót ograniczony. W statusie może być mowa o wykupie najpierw akcjonariuszom, ale nie osobom trzecim, przeważnie są uprzywilejowane

- na okaziciela ( przy zmianie właściciela do księgi rewidencyjnej) Są prostsze i płynniejsze w obrocie jest swoboda, ale mogą wydane dopiero po całym spłaceniu sumy

 Z punktu widzenia uprawnień właścicieli

- zwykłe ( bez przywilejów, dodatkowych specjalnych korzyści - uprzywilejowane ( dodatkowe uprzywilejowania ) np.

- co do głosu na walnym max do 2 głosy na 1 akcję - co do dywidendy i pierwszeństwa jej otrzymania ( wyższa dywidenda nie może przekroczyć wysokości dywidendy od akcji zwykłych o więcej niż ½ ich wartości) założycielskie gdzie pisze, że jak inni nie dostaną bo nie ma ty dostaniesz w zamian nie ma głosu na walnym - co do pierwszeństwa otrzymania części majątku w przypadku likwidacji spółki - co pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji ( akcje z prawem poboru)  akcje emitowane w seriach

 Ze względu na formę pokrycia równowartości posiadanych walorów - pieniężne, których objecie może nastąpić po opłaceniu 25% ich wartości

nominalnej ( do czasu pełnego opłacenia muszą być akcjami imiennymi lub posiadacz akcji bezimiennych do czasu pełnej wpłaty otrzymuje jedynie świadectwo tymczasowe

- aportowe – powinny być pokryciem w całości do czasu zatwierdzenia przez walne sprawozdania za rok obrotowy, w którym nastąpiło ich objecie powstają akcjami imiennymi ( dopiero po wycenie otrzymuje akcje)

 Ze względu na krąg adresatów - ogólnodostępne ( każdy zainteresowany może nabyć) - pracownicze – związane z prywatyzacją po cenie niższej mogą być

ograniczone co do obrotu, aby zapobiec zaniżeniu 9 np. po roku – preferencyjna cena a różnica jest opodatkowana), kredyty

- użytkowe (nie występują w obrocie) gdy chcę zredukować kapitał akcyjny – zakup własnych akcji przez zakład, bez głosu, bez dywidendy.

 Ze względu na pozycję ekonomiczno-finansową emitenta - dochodowe – za stały pewny dochód od firm regularnie płacony dywidendy,

pewne ekonomiczne, fundamenty w dobrej kondycji

- rozwojowe – oprócz gwarantowanej dywidendy, spodziewam się wzrostu wartości rynkowej tych firm

- spekulacyjne – albo w krótkim czasie przyniesie wysokie wartości lub stracić, śmieciowe, nieznanych firm, ryzykowne

Spółki akcyjne muszą mieć duży kapitał aby mieć pewność firmy, a poza tym obrót akcjami może być ograniczony – gdy 5-10% o akcjach z głosem – to muszę poinformować w urzędzie monopolowym, a 2% w Komisji Pap.Wartościowych, a 20 – 30% muszę o zgodę prosić do Komisji

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument