Organy administracji rządowej - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne
Filip_B
Filip_B30 maja 2013

Organy administracji rządowej - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne

PDF (108 KB)
1 strona
682Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego przedstawiające organy administracji rządowej.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

1. Organy administracji rządowej - naczelne i centralne organy wg. kpa tzw. ministrowie (Premier, ministrowie,kierownicy

centralnych Urzędów (np. GUS), przewodniczacy komitetów) - terenowe organy administracji rządowej dzielą się na organy administracji zespolonej (np. wojewoda, kierownicy służb, inspekcji i straży działających w jego lub we własnym imieniu np. Inspektor Ochrony Środowiska, Inspeksja Weterynaryjna), i organy administracji niezespolonej tzw. specjalnej- działa w wąskich dziedzinach należy do niej 15 grup organów wymienionych w załączniku do ustawy O administracji rządowej w województwie (np. organy adm. celnej, skarbowej, morskiej, górniczej, leśnej, wojskowej, organy statystyczne); administracja niezespolona z wojewodą podlega

określonym ministrom, podział jest również inny niż w województwie. 2. Organy administracji jednostek samorządu terytorialnego - dzieli się na gminę, powiat, województwo samorządowe. W gminie decyzję wydaje I instacja czyli wójt, burmistrz, prezydent, lub zarząd jeżeli przepisy tak stanowią Odwołanie II instancja do SKO chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej (np. wojewoda). W powiecie I instacja starosta lub zarząd powiatu, II instancja SKO chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej np. wojewoda. Województwo samorządowe - decyzje wydaje marszałek województwa, II in. odwołanie do SKO lub do ministra (w sprawach zleconych przez rząd). 3. Organy administracji w znaczeniu funkcjonalnym - to organy państwowe lub inne podmioty, którym z mocy prawa lub na podstawie porozumień została przyznana

kompetencja do wydawania decyzji. Organy które nie są organami administracji publicznej tylko obok. Należą do nich (organy przedsiębiorstw zakładów, organy organizacji zawodowych, spółdzielczych, samorządowych np. organy szkoły wyższej – rektor (wyd. decyzję w sprawie skreślenia z listy studentów) , rada adwokacka.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument