Istota demokracji bezpośredniej - Notatki - Administracja, Notatki'z Administracja biznesu. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
stevie_k
stevie_k12 kwietnia 2013

Istota demokracji bezpośredniej - Notatki - Administracja, Notatki'z Administracja biznesu. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

DOC (38 KB)
2 strony
1Liczba pobrań
563Liczba odwiedzin
Opis
Zarządzanie: notatki z zakresu administracji odnoszące się do istoty demokracji bezpośredniej.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

PYTANIE 5 1. ISTOTA DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ Rozstrzyganie doniosłych dla obywateli spraw bez jakiegokolwiek pośrednictwa. Instytucje demokracji bezpośredniej rozszerzając zakres urzeczywistniana jest idea suwerenności narodu, wzmacniają demokratyzm systemu ustrojowego państwa i uzupełniają demokrację przedstawicielską. Demokracja bezpośrednia aktywizuje również społeczeństwo i kształtuje jego racjonalną kulturę polityczną..

2. FORMY INSTYTUCJONALNE DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ: • Referendum • Inicjatywa ludowa zapisane w Konstytucji RP z 2.IV.1997r. • Plebiscyt- głosowanie o przynależności do danego obszaru • Veto ludowa • Konsultacje lokalne- np. prezes RM pyta się mieszkańców do której gminy chcą należeć

po zmianie granic

3. ISTOTA REFERENDUM Referendum jest formą bezpośredniej ingerencji społeczeństwa w sprawy publiczne, polegającą na wypowiedzeniu się- w drodze głosowania- w ważnych sprawach życia państwa lub części jego terytorium. Bezpośredni udział obywateli w głosowaniu, posiadanie przez nich jednego głosu i decydujące znaczenie woli większości. Zazwyczaj jest to odpowiedź na pytanie: „tak” lub „nie”.

4. RODZAJE REFERENDUM 1. Ze względu na zasięg terytorialny: • referendum ogólnokrajowe- na terytorium całego państwa:

referendum konstytucyjne ( uchwalenie lub zmiana Konstytucji) • referendum ustawodawcze ( uchwalenie lub zmiana ustawy) • może też odnosić się do zagadnień administracyjnych, finansowych i

międzynarodowych • referendum lokalne- na pewnej części państwa •..2 Ze względu na przedmiot referendum • Kwestie ustrojowe, sprawy niepodległego bytu, umowy międzynarodowe, zmiany

terytorialne, swoboda zachowań moralnych ludzi, przyzwolenie na stosowanie nowoczesnej techniki

•..3 Ze względu na wymagalność przeprowadzenia referendum • Referendum obligatoryjne- gdy jest jedynym prawnie dopuszczalnym sposobem przyjęcia

rozstrzygnięcia • Referendum fakultatywne- gdy dla przyjęcia pewnego aktu nieobowiązkowe jest

zatwierdzenie go w referendum 4. Ze względu na moc prawną rezultatów referendum • Referendum konsultatywne ( opiniodawcze)- tylko przedstawienie opinii • Referendum stanowiące- obywatele podejmują decyzję wiążącą organy państwowe

5. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE • Mogą głosować obywatele, którzy najpóźniej w dniu referendum ukończyli 18 lat • Głosować można tylko osobiście • Organy przeprowadzające referendum: Okręgowe Komisje Wyborcze, Obwodowe

Komisje Wyborcze, Komisarze wyborczy • Referendum jest ważne jeśli zostanie przeprowadzone zgodnie z prawem, ale można

wnieść protest do Sądu Najwyższego w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku referendum i jest nieważne gdy liczba „złych” głosów jest znacząca

Artykuł 125 F 0E 0 REFERENDUM W SPRAWACH O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA PAŃSTWA Prawo zarządzenia referendum ma: a) Sejm uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej ½ liczby posłów na wniosek: * Rady Ministrów * Senatu * Swój własny * Obywateli 500.000 ( nie może dotyczyć: wydatków i dochodów państwa; obronności kraju; amnestii) b) Prezydent RP za zgodą Senatu (zgoda lub nie; ma na to 14 dni) wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej ½ ustawowej liczby senatorów Od dnia uchwalenia lub postanowienia referendum musi się odbyć w ciągu 90 dni. Referendum jest wiążące, gdy weźmie w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania i właściwy organ musi w ciągu 60 dni podjąć jakieś działania.

Artykuł 90 F 0E 0 REFERENDUM WYRAŻAJĄCE ZGODĘ NA RAFTYFIKACJĘ UMOWY MIĘDZYNARODOWEJ ( jeżeli jest to umowa, która przekazuje część kompetencji organów władzy państwowej dla organu międzynarodowego) Sejm bezwzględną większością głosów dokonuje trybu wyrażenia zgody:

• referendum F 0E 0 artykuł 125 • ustawą 2/3 w obu izbach

Artykuł 235 F 0E 0 REFERENDUM ZATWIERDZAJĄCE ZMIANĘ KONSTYTUCJI Senat, Prezydent RP lub co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów może zgłosić wniosek do Marszałka Sejmu o przeprowadzenie referendum, jeśli zmiana dotyczy I, II, XII rozdziału Konstytucji. Mają na to 45 dni od uchwalenia ustawy przez Senat. Marszałek Sejmu ma 60 dni, żeby zwołać referendum. Potem Prezydent RP ma 21 dni na podpisanie zmiany, jeśli tak wyrażają wyniki referendum.

REFERENDUM LOKALNE (artykuł 170) Prawo wnioskowania o przeprowadzenie referendum mają:

a) mieszkańcy gmin i powiatów 10% oraz województw 5% b) organ stanowiący danej jednostki samorządu terytorialnego. Mogą zgłosić referendum w

sprawie samoopodatkowania się (2/3 za) Jest ważne, gdy wzięło co najmniej 30% uprawnionych do głosowania, a wiążące jak więcej jak połowa opowiedziała się za.

6. INICJATYWA LUDOWA Polega na uprawnieniu określonej grupy obywateli do wszczęcia postępowania ustawodawczego:

• inicjatywa konstytucyjna- dotycząca zmian konstytucji • inicjatywa prawodawcza- odnosząca się do ustawodawstwa zwykłego;

grupa 100.000 obywateli w RP

VETO LUDOWE Charakteryzuje się tym, że określona grupa obywateli ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec uchwalonej przez parlament ustawy i domagania się przeprowadzenia w tej sprawie referendum

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument