Udostępnienie akt stronie - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne
Filip_B
Filip_B30 maja 2013

Udostępnienie akt stronie - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne

PDF (79 KB)
1 strona
688Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego dotyczące udostępnienia akt stronie.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

24. UDOSTĘPNIENIE AKT STRONIE – strona ma prawo przeglądać akta

sprawy sporządzać z nich notatki, odpisy. Żądać uwierzytelnienia odpisów.

Może zrobić ksero w budynku tej instytucji, wyjątkiem jest odmowa prawa do przeglądania akt jeżeli objęte są ochroną tajemnicy państwowej

oraz jeżeli organ wyłączy je ze względu na ważny interes państwowy. W

sprawie odmowy organ wydaje postanowienie na które służy załatwienie

postanowienia.

25. PROTOKOŁY I ADNOTACJE – Realizują zasadę pisemności. (jedną z

zasad ogólnych)

1.Protokoły – sporządza się z każdej czynności postępowania która ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy np. z wniesionego ustnie

podania, z przesłuchania świadka, biegłego, strony z oględzin i rozprawy,

art. 67$ 2 – przykładowe czynności (wyrażenie w szczególności)

Elementy protokołu – Art. 68. 2.Adnotacje – sporządza się z mniej istotnych czynności z których nie

sporządza się protokołów (definicja negatywna art. 72)

Art. 71 – skreślenia i poprawki.

Adnotacje mogą być sporządzone oddzielnie mogą być również zapisem,

na aktach sprawy. NSA stwierdził że adnotacjami nie są notatki pracownika na jego biurku.

26. Stadium wyjaśniające i jego zasady. Jest to 2 stadium zwane

rozpoznawczym , którym powinien kierować się organ. 1.zasada czynnego udziału stron w postępowaniu.

2.Zasada informowania stron i innych uczestników postępowania. Organ

ma informować strony o wszystkich istotnych faktach.

3.Zasada prawdy obiektywnej. Polega na tym że organ ma obowiązek zbierać dowody

4.Zasada równej mocy środków dowodowych z wyjątkiem dok.

Urzędowych które maja szczególną moc. Polega na tym, że wszystkie

dowody mają jednakowe znaczenie w postępowaniu .

5.Zasada swobodnej oceny dowodów – art.80. Polega na tym, że organ sam decyduje które dowody w danej sprawie będą potrzebne i jakie mają

znaczenie.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument