Dobór materiałów konstrukcyjnych - Notatki - Materiałoznastwo - Część 1, Notatki'z Materiały Inżynieryjne. Warsaw University of Technology
mellow_99
mellow_9914 marca 2013

Dobór materiałów konstrukcyjnych - Notatki - Materiałoznastwo - Część 1, Notatki'z Materiały Inżynieryjne. Warsaw University of Technology

PDF (3 MB)
35 strona
793Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z materiałoznastwa: dobór materiałów konstrukcyjnych; sprężystość i wytrzymałość, naprężenie.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 35
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 35 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 35 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 35 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 35 pages
Pobierz dokument
M Dobor 2-4-got cz1.pdf

Dobór materia ów konstrukcyjnych

Dr in!. Hanna Smole"ska

Materia y edukacyjne DO U#YTKU WEWN$TRZNEGO

Cz%&' II

docsity.com

Spr%!ysto&' i wytrzyma o&'

docsity.com

Napr%!enie – odkszta cenie spr%!yste

docsity.com

docsity.com

docsity.com

Sofa

docsity.com

Sofa: nowoczesne meble (cz( walory estetyczne z fizycznym komfortem (zwykle!). Poniewa! istotny jest projekt, koszty i metoda produkcji, dobór materia ów gra istotn( rol%.

Nowoczesny fotel zaprojektowany z pianki polimerowej umieszczonej w metalowym szkielecie

docsity.com

Komfort mebla b%dzie zale!ny od:

•Mi%kko&ci materia u – ograniczenie nacisku na cia o •Sztywno&ci materia u – cia o nie mo!e „ton('” w fotelu szczególnie w momencie siadania

W asno&ci mechaniczne: napr%!enia &ciskaj(ce pod wp ywem masy cia a nie mog( spowodowa' odkszta cenia przekraczaj(cego za o!one granice.

Rozpatrywane w asno&ci to: •Wspó czynnik odkszta cenia obj%to&ciowego (K), •Przewodno&' cieplna •Absorpcja wody

docsity.com

Ci&nienie wywierane na fotel w momencie siadania wynosi ok. 0,4 0,5 MPa, a wst%pne odkszta cenie fotela wynosi ok. 80%

! "

#K

MPa MPa

63,0 8,0

5,0 #

794 1063,0

5,0 3

# $ % GPa MPa

Problem ogranicza si% do wyboru pianki dla której wspó czynnik odkszta cenia obj%to&ciowego jest równy K ~0.60 MPa, czyli stosunek napr%!e" &ciskaj(cych do wspó czynnika odkszta cenia obj%to&ciowego [MPa/GPa] jest bliski 800.

docsity.com

Zestawienie W asno&ci materia u piankowych: napr%!enia &ciskaj(ce/wspó czynnik odkszta cenia obj%to&ciowego ("/K) versus przewodno&' cieplna

Z warunku deformacji korzystnym wyborem s(: Poliuretanowa pianka elastomerowa PU (Polyurethane elastomer foam), speniony polimer &redniej g%sto&ci (foamed polymer -medium density) i spienione polimery du!ej g%sto&ci (foamed polymers -high density). Ten ostatni wykazuje tak!e najlepsze w asno&ci cieplne, nisk( absorpcj% wody (~0.1%) oraz cen% porównywaln( z pozosta ymi.

docsity.com

Napr%!enie – odkszta cenie trwa e

docsity.com

docsity.com

docsity.com

Krzywa napr%!enie-odkszta cenie dla materia ów poch aniaj(cych energi%. Obszar pod p askim (plateau) odcinkiem krzywej odpowiada poch oni%tej energii W lub energii na jednostk% obj%to&ci Wvol

docsity.com

docsity.com

A – materia sztywny i s aby np. CERAMIKA

B - materia sztywny i wytrzyma y np. CERAMIKA

C - materia sztywny i wytrzyma y np. METAL

C` - materia &rednio sztywny i wytrzyma y np. METAL

D- materia gi%tki i &rednio wytrzyma y np. POLIMER

E - materia gi%tki i s aby np. POLIMER

docsity.com

docsity.com

Re – granica plastyczno&ci dla ró!nych grup materia ów –

bardziej prawid owo "f – wytrzym o&' t.j. napr%!enia niszcz(ce:

Re – metale i polimery,

wytrzyma o&' na &ciskanie - ceramika,

wytrzyma o&' na rozdarcie - elastomery,

wytrzyma o&' na rozci(ganie - kompozyty

docsity.com

docsity.com

docsity.com

Przej&cie w stan kruchy

docsity.com

docsity.com

docsity.com

Materia na spr%!yn% p ask(

Spr !yna o kszta"cie blaszki, prostok#tnej w przekroju, podpartej na ko$cach i obci#!onej w %rodku si"# F, ugina si o warto%& delta '

3

3

4Ebt

Fl #&

docsity.com

Najwi%ksze napr%!enie na powierzchni wynosi

2 2

3

bt

Fl #"

Warunkiem poprawnej pracy jest aby w trakcie u!ytkowania nie nast(pi o trwa e odkszta cenie. Jednocze&nie maksymalne napr%!enia nie mog( przekracza' napr%!e" niszcz(cych

f bt

Fl "'

2 2

3 2

6

l

t

E

f &" ()) *

+ ,, -

.

Najlepsze b%d( materia y dla których najwi%kszy b%dzie wska)nik M

E M

f"#

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 35 pages
Pobierz dokument