Cechy rynku doskonałego - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia
Konrad_88
Konrad_883 czerwca 2013

Cechy rynku doskonałego - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia

PDF (148 KB)
4 strony
557Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z zakresu mikro e makroekonomii opisujące cechy rynku doskonałego.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
2

2. CECHY RYNKU DOSKONAŁEGO Rynek jest to porozumienie między sprzedającymi i kupującymi w których podaż (poprzez działania sprzedawców) i popyt (poprzez działania kupujących) określają cenę towaru.

Rynek doskonały występuje wówczas gdy spełnione są następujące warunki:

1. Rozproszenie po stronie popytu i podaży. Oznacza istnienie wielu producentów i kupujących, każdy z podmiotów dysponuje jednakową

siłą ekonomiczną, w rezultacie żaden z podmiotów nie może wpływać na kształtowanie się cen. Dzięki temu każdy podmiot ma bardzo mały udział w globalnym popycie lub globalnej podaży i tym samym pojedyncze decyzje nie mają wpływu na cenę rynkową.

2. Brak barier wejścia na rynek. Swoboda wejścia i wyjścia do prowadzenia działalności - nie istnieją żadne bariery wejścia ani

wyjścia z branży. Dzięki temu przy większym zapotrzebowaniu ze strony kupujących producenci będą mogli swobodnie rozpocząć dodatkową produkcję, zwiększając tym samym podaż, a przy zmniejszonym zapotrzebowaniu wycofać się nie ponosząc dodatkowych strat. 3. Przejrzystość rynku.

Istnieje doskonała informacja o rynku, oznacza że sprzedający oraz kupujący dysponują pełnymi informacjami o towarach i warunkach zawierania transakcji (w tym zwłaszcza o cenach).

4. Racjonalne decyzje Podejmują swoje decyzje w oparciu o racjonalne kryteria (w oparciu o ceny) dane z zewnątrz (z rynku).

5. Jednorodność dóbr i usług. Oznacza, że dobra o tym samym przeznaczeniu mają jednakowe cechy fizyczne i są

postrzegane przez nabywców jako jednakowe (posiadają te same wartości użytkowe), niezależnie od tego, jaki producent je wytworzył.

W praktyce rynek doskonały występuje rzadko, najlepsze przykłady rynku doskonałego

można znaleźć wśród produktów rolnych np. rynek ziemniaków, kapusty. Jeżeli któryś z wymienionych w.w warunków nie jest spełniony mówimy wtedy o rynku

niedoskonałym.

3. POPYT I CZYNNIKI GO OKREŚLAJĄCE Popyt to zapotrzebowanie na dobra i usługi zgłaszane przez nabywców przy danej cenie i w danym czasie. Wyróżniamy:

Popyt efektywny - tzn. taki, przy którym chęć nabycia produktu lub usługi, poparta jest posiadaniem odpowiednimi środkami finansowymi przez nabywcę/kupującego.

Popyt potencjalny – wyraża zamiar nabycia określonego ale potencjalny nabywca nie dysponuje w tym czasie odpowiednimi środkami finansowymi. W przypadku poprawy sytuacji dochodowej nabywcy popyt potencjalny może przekształcić się w popyt efektywny.

Zmiana popytu może wiec następować w wyniku równoczesnych zmian wielu czynników. Jeśli chcemy uchwycić związki miedzy zmianami popytu a zmianami tylko jednego z czynników stosujemy klauzulę ceteris paribus ( inne czynniki nie ulegają zmianie).

Czynniki wpływające na popyt:

1. Cena

Zależność między popytem a ceną jest na ogół zależnością odwrotną. Wzrost ceny powoduje

spadek popytu, zaś spadek ceny powoduje wzrost popytu. Wzrost ceny z c1 do c2 powoduje spadek popytu Q1 do Q2, i odwrotnie spadek ceny z c2 do c1 powoduje wzrost popytu z Q2 do Q1.

Poruszanie się po krzywej popytu w gorę lub w dół jest graficznym odzwierciedleniem reakcji popytu na zmianę ceny.

Poza czynnikiem ceny na popyt mają również wpływ tzw. czynniki pozacenowe:

2. Dochód

Związek miedzy zmianami popytu a zmianami dochodu nabywcy jest to na ogół relacja jednokierunkowa, tzn. wzrost dochodu powoduje wzrost popytu, a spadek dochodu spadek popytu.

3. Ceny dóbr komplementarnych i substytucyjnych

Dobra komplementarne to dobra uzupełniające się (konsumowane łącznie) w zaspokajaniu określonej potrzeby. Wzrost ceny dobra, powoduje spadek popytu na to dobro, wpływając więc na spadek popytu na dobro komplementarne. Np. wzrost cen samochodów spowoduje spadek popytu na benzynę.

Dobra substytucyjne to dobra zastępujące się w zaspokajaniu te samej potrzeby. Dlatego wzrost ceny jednego z substytutów podnosi popyt na drugi, który w tej sytuacji jest relatywnie tańszy. Np. wzrost ceny masła spowoduje wzrost popytu na margarynę.

4. Gusty i nawyki nabywców Szczególnie przy kształtowaniu popytu na takie produkty, jak odzież, obuwie, wyposażenie

mieszkań. Dokonując wyboru spośród towarów oferowanych do sprzedaży, konsument daje wyraz swoim upodobaniom, swoim nawykom.

5. Reklama, 6. Oddziaływania marketingowe (promocja) 7. Sezonowość 8. Moda 9. Tradycja, święta 10. Dostępność kredytów, wysokość stopy procentowej 11. Dostępność sprzedaży ratalnej 12. Oczekiwania co do kształtowania się cen w przyszłości. 13. Liczba ludności i jej struktura wg. płci, wieku, wykształcenia, zatrudnienia.

Np. starzejące się społeczeństwo charakteryzuje się wzrostem skłonności do oszczędzania, co wpływa na spadek popytu konsumpcyjnego.

Wpływ czynników pozacenowych znajduje odzwierciedlenie w pojawieniu się nowej krzywej popytu:  przesuniecie w prawo krzywej popytu, jeśli czynnik jest korzystny (np. wzrost dochodu,

promocja)  w lewo, gdy czynnik niekorzystny (np. wzrost stopy procentowej)

7. PODAŻ I CZYNNIKI JĄ OKREŚLAJĄCE Podaż – ilość dóbr jaką producenci są skłonni zaoferować do sprzedaży po danej cenie w określonym czasie.

Czynniki określające podaż:

1. Cena

Podaż i cena zmieniają się w jednakowym kierunku. Wzrost ceny powoduje wzrost podaży, spadek ceny zmniejszenie rozmiarów podaży (przy klauzuli ceteris paribus). Dzieje się tak dlatego, że wzrost ceny powoduje wzrost opłacalności produkcji, co motywuje producenta do zwiększania rozmiarów podaży.

Wzrost ceny z c1 do c2 powoduje wzrost podaży Q1 do Q2, i odwrotnie spadek ceny z c2 do c1 powoduje spadek podaży z Q2 do Q1.

Poruszanie się po krzywej podaży w górę lub w dół jest graficznym odzwierciedleniem reakcji popytu na zmianę ceny.

Pozacenowe czynniki: 2. Koszty produkcji (np. ceny czynników produkcji) 3. Zmiana technologii, organizacji produkcji a także postęp techniczny 4. Ilość firm funkcjonujących na rynku (konkurencja) 5. Działania państwa na zachowanie producentów (np. poprzez wysokość stopy procentowej,

podatków, subsydia) Np. wzrost stopy procentowej oznacza wyższe koszty pozyskania kapitału 6. Czynniki naturalne (np. klęski żywiołowe) 7. Oczekiwania producentów dotyczące przyszłości

Wpływ czynników pozacenowych znajduje odzwierciedlenie w pojawieniu się nowej krzywej podaży:  przesuniecie w prawo krzywej popytu, jeśli czynnik jest korzystny (np. nowe technologie,

postęp techniczny, spadek cen surowców)  w lewo, gdy czynnik niekorzystny (np. wzrost podatków, wzrost stopy procentowej, klęska

żywiołowa)

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument