Układy równowagi fazowej - Notatki - Materiałoznastwo - Część 1, Notatki'z Materiały Inżynieryjne. Warsaw University of Technology
pixel_80
pixel_8014 marca 2013

Układy równowagi fazowej - Notatki - Materiałoznastwo - Część 1, Notatki'z Materiały Inżynieryjne. Warsaw University of Technology

PDF (2 MB)
12 strona
778Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z materiałoznastwa: układy równowagi fazowej.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 12
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 12 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 12 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 12 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 12 pages
Pobierz dokument
7-8 Uklady rownowagi fazowej cz1.pdf

UK ADY RÓWNOWAGI FAZOWEJ

docsity.com

Równowaga termodynamiczna

• Stan równowagi: minimum energii swobodnej lub równo!" potencja#ów chemicznych

• Energia swobodna Helmholtza: F = E – TS

• Zmiana energii wewn$trznej: E = Q + W

• Zmiana entropii: S = - Q / T

• Energia swobodna Gibbsa: G = E + pV – TS

• Entalpia: H = E + pV

docsity.com

Energia swobodna faz stopu

docsity.com

docsity.com

Regu#a d%wigni

• a/b = QB/QA

• a + b = 1

• bc! + ac" = c

• a = (c-c! / c"-c!)

• B = (c"-c) / c"-c!)

docsity.com

Regu#a faz Gibbsa • Liczba stopni swobody z = s – f + 2

• Równowaga czterech i wi$cej faz w uk#adach dwusk#adnikowych jest niemo&liwa (p = const)

• Równowaga trzech faz w tych uk#adach jest mo&liwa w sta#ej temperaturze przy okre!lonym st$&enie sk#adników fazach (eutektyki lub perytektyki)

• Dwie fazy s' w równowadze nawet przy zmianie b'd% st$&enia sk#adnika w fazie, b'd% temperatury

• Dla jednej fazy mo&liwa jest zmiana i st$&enia, i temperatury

docsity.com

Dwusk#adnikowe uk#ady równowagi fazowej

• O zupe#nej rozpuszczalno!ci sk#adników stanie sta#ym

• O ca#kowitym braku rozpuszczalno!ci w stanie sta#ym z eutektyk'

• O ograniczonej rozpuszczalno!ci w stanie sta#ym z eutektyk'

• O ograniczonej rozpuszczalno!ci w stanie sta#ym z perytektyk'

docsity.com

docsity.com

docsity.com

docsity.com

docsity.com

Przyk#ady zmiennej rozpuszczalno!ci w stanie sta#ym

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 12 pages
Pobierz dokument