Dzisiejszy świat i lęk - Notatki - Teologia duchowości, Notatki'z Teologia
Monika_B
Monika_B11 czerwca 2013

Dzisiejszy świat i lęk - Notatki - Teologia duchowości, Notatki'z Teologia

PDF (318 KB)
3 strony
857Liczba odwiedzin
Opis
Teologia: notatki z zakresu teologii duchowości dotyczące dzisiejszego świata i lęku
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

DZISIEJSZY ŚWIAT I LĘK

[2] Świat dzisiejszy bardzo często proponuje to, co jest przyjemne, płytkie i krótkotrwałe. Lecz niestety nierzadko długotrwałe w negatywnych skutkach… Wypij sobie jeden kieliszek, a humor Ci się poprawi… Zapal sobie „zioło”, a depresja minie - mówi świat…

[3] Nie ma dla nas miejsca na tej Ziemi… Kto za wszelką cenę próbuje odnaleźd sobie wygodne miejsce na tym świecie – ten się już zagubił w sobie…

[4] Niestety dzisiejszy świat często mówi: „Dobrze, że Pan Bóg jest - niech sobie żyje i czyni to, co uważa za słuszne. Ale moim prawdziwym bogiem jest kasa, bo to ona daje mi szczęście…”

[5] Ważny jest w życiu porządek, jak również to, by ulepszad warunki swojego bytu. Ale nie zawsze z korzyścią jest dla człowieka to, gdy rodzi on się w luksusie i od dziecka przyzwyczaja się do dobrobytu, co ma miejsce m.in. w krajach wysoko rozwiniętych. Możemy wtedy mówid o nim, że jest „w gorącej wodzie kąpany”. W tej sytuacji może mied w przyszłości skłonnośd do unikania większych trudów życia i wysiłków oraz prawdopodobnie posiadad większą tendencję do popadania w stany depresyjne… Bo ważne, by w życiu dochodzid samemu do wielu rzeczy, a nie tylko dostawad gotowe rozwiązania, i idąc na łatwiznę korzystad z wszelkich możliwych udogodnieo. Potrzebne jest nawet doświadczenie pewnego niedostatku, który może stymulowad do szukania wyższych wartości i uruchamiad wewnętrzną siłę do walki oraz zmagania się z przeciwnościami losu…

[6] Im szybciej i łatwiej dostępne są jakieś dobra materialne, tym łatwiej powszednieją i tracą one na wartości… Mowa tu przede wszystkim o krajach dobrobytu i progresu technicznego…

Lęk, grzech i poczucie winy

[1] Lęk i skłonnośd do grzechu to chyba dwa najpotężniejsze, destrukcyjne siły będące w człowieku…

[2] Skunks nie jest paskudny ponieważ tak, jak inne zwierzęta, jest stworzeniem Bożym. Paskudna i śmierdząca jest ludzka pycha i zazdrośd…

[3] Dlaczego człowiek się lęka???!!! Czego się boi???!!! Wciąż nie potrafimy sobie odpowiedzied na to pytanie…

[4] Anioł ciemności próbuje nas na różne sposoby zwieśd i chce, abyśmy unieśli się pychą i myśleli w duchu, że jesteśmy mądrzejsi od innych… W pokorze nas Chryste umacniaj i nie pozwól oddad się pokusom!

[5] Dwaj najwięksi wrogowie ludzkiej duszy – pierwszy z nich to kłamstwo, z którym związany jest m.in. zamęt, drugi zaś to grzech…

[6] Nierzadko bardziej przykry i dokuczliwy jest lęk od samych faktów, które go wywołują… Dlatego warto się często zdobyd na trochę odwagi! Ciężko jest przecież wyobrazid sobie życie w ciągłym strachu, lęku i poczuciu zagrożenia…

[7] Lęk, niepokój i ciągła niepewnośd… Skąd się one biorą i jakie są ich skutki? Byd może biorą się stąd, że mamy w sobie zbyt mało miłości i niewiele jej doświadczyliśmy w życiu… Dlatego brak nam spojrzenia miłości oraz dostrzegania w życiu tego, co piękne. Byd może również stąd, że mamy w sercu rany, jesteśmy słabi i często pozostajemy bezradni wobec różnorakich problemów;

docsity.com

szukamy w życiu różnorodnych, często szybkich rozwiązao, które nie zawsze przynoszą ulgę… To wszystko może powodowad, że w tym, co nas otacza, często dostrzegamy pierw to, co złe, a dopiero później zaczynamy ewentualnie widzied jakieś dobre strony kogoś lub czegoś. Patrzymy bowiem na świat tak naprawdę według tego, co mamy w sercu. A często serca nasze wypełnione są różnymi „śmieciami” i ranami, dlatego sami ze sobą żyjemy w jakimś wewnętrznym konflikcie… Niekiedy mamy skłonnośd do zamykania się w sobie i wycofywania się z życia towarzyskiego. Te rany serca sprawiają, że oko nasze inaczej widzi i na co innego zwraca uwagę… Wówczas serce nasze jest „wyczulone” na pewne „rzeczy” i kryje w sobie lęk… Patrzymy przez to, czym w życiu „nasiąknęliśmy”… W danej sytuacji często w pierwszej kolejności dostrzegamy jakieś zagrożenie i zaczynamy czud się niepewnie…

[8] Patrzysz według tego, co masz w sercu… I jest to zasada, której po prostu nie da się zmienid… Jeżeli nosisz w sercu niepokój, lęk czy jakieś złe pragnienia, rzeczywistośd wokół Ciebie często wywołuje w Tobie strach i lęk… W dodatku nie wykluczone, że spodziewasz się nierzadko złych pragnieo i zamiarów ze strony ludzi wokół Ciebie… Bo Twoja percepcja świata zależy od tego, co się kryje w Twym sercu…

[9] Ludzki lęk i poczucie winy są bronią szatana…

[10] Władza nad drugim człowiekiem i uzależnienie go od siebie może u niego powodowad lęk, poczucie winy i wyrzuty sumienia…

[11] Pycha ludzka ma swoją własną rację…

[12] Dlaczego grzech jest niebezpieczny? Otóż dlatego, że człowiek dobrowolnie i świadomie zamyka swoją duszę na miłośd Bożą, przez co sam skazuje siebie na potępienie…

[13] Pycha ludzka może byd wynikiem m.in. jakiejś ludzkiej słabości, bezradności lub lęku…

[14] Grzech jest świadomą intencją, która sprawia, iż w ludzkiej duszy w miejsce tego, co Boże i święte, wchodzi to, co niegodziwe. W momencie pojawienia się grzechu prawda zostaje „wyparta” przez kłamstwo na skutek pychy szataoskiej. Następuje dobrowolne odrzucenie przez człowieka miłości Bożej, a co za tym idzie, utrata Bożej łaski, stopniowe odcinanie się od Boga i zaślepienie… Wszystko to zaś wiąże się nierozerwalnie z ludzkim egoizmem…

[15] Przed grzechem pojawia się wpierw kłamstwo. Po dzieo dzisiejszy ma miejsce kuszenie szatana, a następnie zrywanie zakazanego owocu…

[16] Prawdą jest, że winniśmy zabiegad całym sercem o pokój dla swej duszy, który pochodzi od Jezusa Chrystusa. Pewne zaś lęki i niepokoje, którymi obciążona jest nasza dusza, mogą chronid nas przed zagrażającą nam pychą… Mogą nadto motywowad do szukania oraz otwierania się na Bożą łaskę i pomoc…

[17] Zło było, jest i będzie… Ale Pan Bóg nie chciał, aby było udziałem człowieka… Dlatego dał zasady; nie pozwolił, by zrywad zakazany owoc…

[18] Choroba i cierpienie mogą dośd skutecznie „ujarzmiad” ludzką pychę…

[19] Ludzka pycha sprawia, że człowiek pozostaje w jakimś wewnętrznym konflikcie… Nigdy nie pozwala mu czud się zupełnie wolnym…

docsity.com

[20] Wydaje się, iż często nadmierna obawa przed naiwnością i złudzeniami spowodowana jest ranami, które są w ludzkim sercu…

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument