Biała księga - Notatki - Finanse i bankowość, Notatki'z Bankowość i finanse. University of Silesia in Katowice
lilly_of_the_valley
lilly_of_the_valley19 marca 2013

Biała księga - Notatki - Finanse i bankowość, Notatki'z Bankowość i finanse. University of Silesia in Katowice

PDF (4 MB)
44 strony
474Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finansów i bankowości: biała księga; definicja.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 44
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 44 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 44 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 44 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 44 pages
Pobierz dokument

Biała Księga w sprawie ulepszenia ram

prawnych wspólnego rynku dla funduszy inwestycyjnych

Dr Renata Pałka PRAWO FINANSOWE Wykonał: Stanisław Dyżewski studia niestacjonarne sem. III FOP

Fundusze inwestycyjne

Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery

wartościowe (UCITS) oraz fundusze niebędące przedsiębiorstwami zbiorowego

inwestowania w zbywalne papiery wartościowe

Fundusze inwestycyjne

 Fundusze inwestycyjne  Przedsiębiorstwa zbiorowego

inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS)

 Fundusze nie będące przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (non-UCITS)

Fundusze inwestycyjne

Odrębne instrumenty inwestycyjne, tworzone wyłącznie w celu gromadzenia aktywów inwestorów oraz inwestowania

tych aktywów w ramach zdywersyfikowanego portfela.

Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery

wartościowe (UCITS)

Fundusze inwestycyjne utworzone i zatwierdzone zgodnie z dyrektywą 85/611/EWG która określa dla funduszy jednolite wymogi organizacyjne, zarządcze i nadzorcze. Ustala ona zasady dywersyfikacji funduszy, płynności funduszy oraz zastosowania dźwigni. Zawiera listę aktywów, w które inwestować może fundusz.

Fundusze nie będące przedsiębiorstwami zbiorowego

inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (non-UCITS)

Wszystkie fundusze niezharmonizowane, niezależnie czy podlegają przepisom krajowym czy nie. Do grupy tej należy szereg bardzo różnych form inwestycji i produktów inwestycyjnych np.: otwarte fundusze nieruchomości, fundusze towarowe i fundusze kapitału prywatnego „private equity”

Dyrektywa w sprawie funduszy UCITS Główne elementy dyrektywy nie działają skutecznie Nadane uprawnienia związane są ze zbyt wysokimi

kosztami monitoringu zgodności przestrzegania przepisów Nie daje towarzystwom funduszy inwestycyjnych

wystarczającej elastyczności w zakresie organizowania lub restrukturyzowania działalności

Podnosi to koszty i zmniejsza zyski dla inwestorów Konieczne jest osiągnięcie skutecznej konkurencji na każdym etapie łańcucha wartości sektora funduszy

Rozwiązanie większych problemów

1. Powstaje coraz większa luka pomiędzy sektorem UCITS a rzeczywistością rynkową

2. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych staną się jednym z podstawowych podmiotów dostarczających osobom fizycznym produkty służące oszczędzaniu na czas emerytury

Rozwiązanie większych problemów

3. Konkurencyjne produkty finansowe 4. Sprostanie wyzwaniom globalnej

konkurencji

Biała księga – działania:

1. Wzmocnienia swobód wspólnego rynku tj. skuteczniejsza obsługa inwestorów europejskich oraz globalnych przez sektor funduszy inwestycyjnych

2. Zapewnienia inwestorom możliwości podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych oraz polegania na wykwalifikowanych pośrednikach służących obiektywną, specjalistyczną pomocą

Biała księga – działania:

3. Określenia, czy należy stworzyć ramy wspólnego rynku umożliwiające transgraniczne oferowanie europejskim inwestorom prywatnym niektórych rodzajów funduszy niezharmonizowanych oraz najskuteczniejszego sposobu ich ewentualnego stworzenia

Biała księga – działania:

4. Rozpoczęcia prac nad europejskim systemem prywatnego plasowania, aby usprawnić sprzedaż funduszy niezharmonizowanych oraz instrumentów finansowych inwestorom instytucjonalnym i posiadających zaawansowaną wiedzę w innych państwach członkowskich

Wspieranie wydajności w europejskim sektorze funduszy

 Wąskie gardła oraz braki w „europejskim paszporcie” UCITS

 Nie spełniające standardów ujawnienie informacji inwestorom

 Wzrost liczby małych funduszy o niskiej wydajności

 Przeszkody w specjalizacji funkcjonalnej i geograficznej

Usuwanie barier administracyjnych w sprzedaży transgranicznej

 Szczegółowa weryfikacja ex-ante dokumentacji funduszu przez instytucję w kraju docelowym

 Maksymalnie dwumiesięczny okres oczekiwania na weryfikację zgodności z krajowym prawem reklamowym

 Dokumentacja oraz inne informacje przekazywane na szczeblu organów regulacyjnych

 Wprowadzenie mechanizmów współpracy organów nadzoru do szybkiego rozwiązywania stwierdzonych problemów

 Organy nadzoru w państwie docelowym powinny koncentrować się na monitorowaniu przestrzegania krajowych przepisów w zakresie sprzedaży i reklamy przez pośredników bezpośrednio odpowiedzialnych za te działania w docelowej jurysdykcji, a nie czynnościach zagranicznych towarzystw funduszy inwestycyjnych

Ułatwienia transgranicznych fuzji funduszy

 Stworzenie odpowiednich warunków prawnych i regulacyjnych w przypadku fuzji funduszy

 Fundusze w pełni będą brały pod uwagę potrzeby swoich inwestorów

 Skuteczne informowanie o fuzji z wyprzedzeniem oraz umożliwienie posiadaczom jednostek bezpłatnej ich odsprzedaży

 Rozszerzenie o neutralność krajowych regulacji pod względem podatkowym w przypadku fuzji funduszy z siedzibą w różnych państwach członkowskich

Łączenie aktywów (asset pooling)

Łączenie aktywów pozwala na jednoczesne zarządzanie aktywami zgromadzonymi przez różne fundusze przy utrzymaniu obecności funduszy krajowych na różnych rynkach docelowych.

Umiejętności i koszty dobrych zespołów zarządzających aktywami mogą zostać rozłożone na większą grupę aktywów.

Łączenie aktywów (asset pooling)

Komisja zaproponuje zmiany do zasad dywersyfikacji oraz innych postanowień dyrektywy celem umożliwienia szerszego łączenia rzeczywistego

„Paszport” dla spółek zarządzających

Zadaniem paszportu będzie: • Rozwianie obaw organów nadzoru związane

z rozdzieleniem odpowiedzialności za nadzór nad administracją funduszu od odpowiedzialności za nadzór nad zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi

• Nie komplikuje wydajnego pod względem podatkowym ukształtowania łańcucha funduszu

• Nie likwiduje wszystkich możliwości nadzoru w kraju, w którym zlokalizowano fundusz

„Paszport” dla spółek zarządzających

• Jasno określa zakres odpowiedzialności różnych organów nadzoru

• Wyjaśnia obowiązki jednych organów nadzoru wobec innych Ma to zwiększyć zaufanie do stabilności struktur transgranicznych

Zmiany do dyrektywy umożliwiające zatwierdzonemu

towarzystwu funduszy inwestycyjnych zarządzanie funduszami korporacyjnymi i kontraktowymi w innych państwach członkowskich

Wzmocnienie współpracy w ramach nadzoru

Skuteczny nadzór nad strukturami i funkcjami transgranicznymi musi być poparty pełną i terminową współpracą między odpowiednimi instytucjami krajowymi

Wyjaśnienie obowiązków jednych organów nadzoru wobec innych

Instytucje odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów

 Zapewnienie pomocy w odpowiednim terminie

 Interwencjonowanie w przypadku pojawienia się trudności powstałych w obrębie ich jurysdykcji

Warunkiem jest: Posiadanie uprawnień do ścigania i nakładania kar za nieprawidłowe postępowanie towarzystw funduszy inwestycyjnych

Usprawnienia niewymagające zmian dyrektywy

 Ścisły termin zatwierdzania w państwie, w którym fundusz ma swoją siedzibę

 Obieg informacji oraz obsługa/rozliczanie zleceń funduszy

 „Paszport” depozytariusza

Usprawnianie wspólnego rynku funduszy z korzyścią dla inwestora

końcowego

 Uproszczony prospekt emisyjny  Systemy dystrybucyjne: pierwszeństwo dla

interesu inwestorów

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 44 pages
Pobierz dokument