Co motywuje ludzi do pracy - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Poznan University of Economics
Helena_84
Helena_848 maja 2013

Co motywuje ludzi do pracy - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia. Poznan University of Economics

RTF (46 KB)
3 strony
655Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z zakresu ekonomii dotyczące powodów które motywują ludzi do pracy.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Co motywuje ludzi do pracy

Definicja Motywacji: Motywowanie do pracy polega na wytworzeniu pewnego układu sił, które skłonią pracownika do zachowania się w wymagany przez pracodawcę sposób. Jest to więc proces świadomego i celowego oddziaływania na pracowników poprzez dostarczanie środków i możliwości spełnienia ich oczekiwań w taki sposób, aby obie strony (pracodawca i pracownik) odniosły korzyści. Zasady skutecznego motywowania: - zasada proporcjonalności - zakłada proporcjonalność wynagrodzenia za wykonanie zadania oraz ponoszonych nakładów i uzyskanych efektów, -zasada motywowania pozytywnego - mówi, że pozytywna motywacja do pracy jest skuteczniejsza niż karanie, a działania wynagradzane będą wykonane, - zasada zróżnicowania - należy oprzeć kryteria wynagrodzeń na systemie norm i wartości uznawanych przez uczestników organizacji, nie powinny być one jednakowe dla wszystkich grup zawodowych, - zasada niewielkiej odległości czasowej - zakłada iż wynagrodzenie ma tym większy wpływ na wyniki pracy, im mniejszy jest odstęp pomiędzy działaniem, a zapłatą z tego tytułu, - zasada kompleksowości i systematyczności - oznacza to, iż skuteczna motywacja powinna obejmować cały kompleks oddziaływań dostosowanych do oczekiwań pracowników, - zasada prostoty i przejrzystości systemu motywacyjnego system motywowania powinien być prosty i zrozumiały dla pracowników oraz akceptowany przez nich, - zasada internalizacji celów organizacji - każdy pracownik powinien wiedzieć, jakie zachowanie jest niezbędne, aby organizacja osiągnęła swoje cele, wysoka efektywność zatrudnionych osób występuje, gdy ich system wartości pokrywa się z tym, co ma wartość dla organizacji, - zasada uwzględniania motywu samourzeczywistnienia - poczucie wartości, ważności, użyteczności, misji wykonywanej pracy może być dla pracownika równie ważnym wynagrodzeniem, jest to typ wynagrodzenia motywujący znacznie bardziej niż pieniądze, - zasada zachowania progów bodźcowych - zasada ta mówi, iż aby zwiększyć wysiłek pracowników w pracy należy zwiększyć także ich płace, - zasada umowy prawnej - polega na akceptacji przepisów zawartych w systemie wynagradzania przez pracowników i pracodawcę. Oczekiwania pracownika w stosunku do pracodawcy, jak też oferta pracodawców często wybiegają dużo dalej niż wynagrodzenie. I choć nieraz nie zdajemy sobie z tego sprawy, to właśnie dodatki decydują czy jesteśmy zadowoleni z pracy czy też nie. I choć niektórzy nazywają taką formę przywiązania do miejsca pracy "złotymi kajdankami", to chyba nikt się przed nimi nie wzbrania. Motywacja pracownika, to nie tylko pensja... Często zdarza się, że pensja jest tylko jednym z elementów, i to nie zawsze najważniejszym, wynagrodzenia i motywacji do pracy. Systemy premiowania finansowego pracowników odgrywają bardzo ważną rolę w systemie płacowo-motywującym przedsiębiorstwa. W dużej mierze jest to uzależnione od działu i stanowiska. System premiowy związany jest ze stanowiskami, na których istnieje bezpośrednie i wyliczalne przełożenie zaangażowania pracownika na wyniki jego, jego działu czy firmy. Najczęściej są to takie działy jak sprzedaż czy marketing.Premie, tantiemy i prowizja możne być dobra motywacją...Są one

najczęściej uzależnione od wyników osiąganych przez pracownika lub grupę (dział). Mogą być wypłacane od umowy, kontraktu bądź też za określony okres czasu (miesięcznie, kwartalnie, rocznie) lub też od zysku firmy. W skrajnych przypadkach mogą to być kwoty o wiele wyższe niż wynagrodzenie zasadnicze. Pożyczki udzielane przez zakład pracy na bardzo preferencyjnych warunkach...Udzielane często z możliwością częściowego lub całkowitego anulowania spłaty po spełnieniu określonych warunków są dla firmy podwójnie korzystne. Nie tylko zadowalają pracownika i pozwalają na szybkie spełnienie jego potrzeb materialnych, ale także związują go na długo z zakładem pracy.

Konkursy organizowane przez firmy dla pracowników... Dodatkową motywacją dla zwiększenia zaangażowania i osiągania jak najlepszych wyników są konkursy dla pracowników np. w dziale sprzedaży. Osoba, która w okresie konkursu osiągnęła najlepsze wyniki może liczyć na nagrodę rzeczową, premię pieniężną czy też atrakcyjną wycieczkę (np. znany producent napojów funduje swoim najlepszym sprzedawcom 2 tygodniowy pobyt w USA). Akcje i opcje na akcje... Nowoczesną formą wynagradzania i motywowania pracownika, ale też wiązania go z firmą są akcje i opcje na akcje. Mogą na nie liczyć zwłaszcza managerowie i szczebel zarządzający w firmach nowej ekonomii. Często stanowią one dużą wartość jednak możliwość ich realizacji uwarunkowana jest odpowiednim stażem w firmie. Ten sposób wynagradzania motywuje do dołożenia wszelkich starań by podnieść wartość firmy. Szkolenia, kursy i studia ...Wykształcenie, z którym pracownik przystępuje do pracy jest często już na wstępie niewystarczające, dlatego ważną rolę odgrywają wszelkiego rodzaju szkolenia. Pracodawca może nie tylko opłacać takie szkolenia, ale w przypadkach, gdy szczególnie mu zależy na pracownikach refundować dodatkowe koszty z tym związane jak przejazdy i zakwaterowanie, jeżeli takie szkolenie odbywa się w innym mieście, czy nawet za granicą. Kursy językowe ...Popularne są również kursy językowe, zwłaszcza w przedstawicielstwach firm zagranicznych, które mogą mieć zarówno charakter grupowy jak i indywidualny.

Wyjazdy szkoleniowe ...Ciekawą formą podnoszenia kwalifikacji i umiejętności a co za tym idzie i motywacji pracowników,są wyjazdy szkoleniowe do zakładów lub centrali za granicą organizowane dla najlepszych pracowników np. po jakimś okresie pracy. Mogą to być zarówno krótkie, kilkudniowe wyjazdy jak i staże trwające nawet kilka miesięcy. Otrzymane certyfikaty, dyplomy i tytuły naukowe nie tylko podnoszą wartość pracownika na rynku pracy, ale często przekładają się na bardzo wymierne dodatki płacowe

Programy rozwoju dla "high potencial"...Ciekawą i nowoczesną formą kształtowania kariery zawodowej są organizowane programy rozwoju i indywidualne ścieżki kariery dla młodych, ale obiecujących pracowników stanowiących tzw. "high potencial".

Świadczenia dodatkowe

Zgodnie ze współczesnymi trendami, wynagrodzenie pracownika, poza pieniężnymi składnikami, powinno składać się również ze składników pozafinansowych, popularnie nazywanych dodatkowymi świadczeniami lub po prostu dodatkami. Włączanie do pakietów wynagrodzeń tego rodzaju świadczeń nie tylko prowadzi do oszczędności na kosztach pracy ale również, a może przede wszystkim, pełni funkcję motywacyjną.Niepieniężne składniki ,,motywatorów : Najbardziej popularne niepieniężne składniki motywujące, to telefon komórkowy i laptop - dostęp do tych dodatków zależy od ważności stanowiska w strukturze firmy. Dodatkowe ubezpieczenie to również dosyć popularny dodatek pracownik jest ubezpieczony na koszt pracodawcy. Najczęściej jest to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ale wielu pracodawców funduje swoim pracownikom ubezpieczenie na życie. Samochód służbowy wykorzystywany do celów prywatnych, z posiadania którego cieszą się oczywiście najczęściej kierownicy i dyrektorzy. Dodatkowa, bezpłatna opieka medyczna- pracownik korzysta z określonego pakietu usług w prywatnych centrach medycznych. Kolejny dodatek ,a zarazem motywacja pracowników, stosowany przez pracodawców to finansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych. Oczywiście im większa firma, tym częściej można w niej spotkać pracowników uczęszczających po pracy do fitness club u czy na basen opłacony przez pracodawcę. Ubezpieczenie emerytalne, popularnie nazywane trzecim filarem. Jest to dodatek, na sukces którego musimy jeszcze długo poczekać, ale może on być dobrym motywatorem. Tylko w sytuacji, gdy ludzie wykazują chęć do jakiegoś działania i są do tego działania prawidłowo zmotywowani, można być pewnym o efekty. Motywacja dostarcza powodów, dla których ludzie pragną dobrze spełniać swoje obowiązki. Wniosek stąd jeden - pracujemy dla pieniędzy. I w zasadzie nic w tym dziwnego... Dobrze jednak, jeśli godziwemu wynagrodzeniu towarzyszy komfort psychiczny i zadowolenie z tego, co się robi. Pieniądze są ważne, jednak przecenianie ich mocy jest błędem.

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument