Wstęp do filozofii - Notatki - Filologia polska, Notatki'z Filologia polska. University of Silesia in Katowice
niesmialy
niesmialy8 marca 2013

Wstęp do filozofii - Notatki - Filologia polska, Notatki'z Filologia polska. University of Silesia in Katowice

PDF (190 KB)
1 strona
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące tematów z filologii polskiej: wstęp do filozofii; zagadnienia do egzaminu.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Wstęp do filozofii ZAGADNIENIA DO EGZAMINU:

1. Charakterystyka tego, czym jest filozofia, jaka jest jej geneza, jaki przedmiot, a jaka metoda. 2. Filozofia a wyobrażenia mityczne starożytnych Greków. 3. Działy filozofii. 4. Paradygmaty filozofii (ontologiczny, mentalistyczny, lingwistyczny). 5. Arché (pierwsza zasada) u filozofów presokratejskich (TALES, ANAKSYMANDER, ANAKSYMENES). 6. Koncepcja rzeczywistości jako wiecznego przepływu (HERAKLIT). 7. Koncepcja bytu PARMENIDESA. 8. Pluralizm: EMEDOKLESA, ANAKSAGORASA oraz DEMOKRYTA. 9. Koncepcje mistyczne Pitagorasa. 10. Relatywizm SOFISTÓW (sensualizm, utylitaryzm, konwencjonalizm, relatywizm sytuacyjny). 11. Intelektualizm etyczny SOKRATESA (dwie prawdy: cnota to tyle co wiedza, zło nie jest wynikiem działań dobrowolnych) 12. Teoria idei Platona (sens słowa idea, przysługując im metafizyczna charakterystyka, Demiurg, stosunek wiata idei do świata zmysłów 13. Teoria wiedzy podług Platona (anamneza, hierarchia sposobów poznania). 14. Forma i materia u Arystotelesa (koncepcja substancji, koncepcja złożeń bytowych). 15. Teoria wiedzy podług Arystotelesa (demarkacja nauk, podział władz zmysłowych i umysłowych, koncepcja rozumu biernego oraz rozumu

czynnego, teoria nauki). 16. Antyczne teorie etyczne (intelektualizm etyczny SOKRATESA, racjonalizm etyczny PLATONA i ARYSTOTELESA, hedonizm EPIKURA,

STOICYZM). 17. Teocentryczna koncepcja filozofii św. Augustyna (teoria Boga, teoria wiedzy oraz poznania, koncepcja etyczna). Filozofia człowieka. 18. Istota i istnienie podług ŚW. TOMASZA (stosunek Boga do świata, pięć dowodów na to, iż Bóg rzeczywiście istnieje). 19. KARTEZJUSZ (metoda i jej główne wyróżniki, teoria prawdy). 20. Przebieg procesu wątpienia, którego zwieńczeniem jest wiedza pewna, u Kartezjusza (etapy wątpienia, kres tego procesu, dowód

ontologiczny na istnienie Boga, relacja zachodząca pomiędzy Bogiem a światem). Teoria afektów. Zalecenia moralne. 21. Empiryzm obiektywny LOCKE'a (teoria idei, czym one są i ich podział). 22. Immaterializm BERKELEY'a (zasada: esse est percipi, teoria Boga). 23. Agnostycyzm HUME'a (relacje zachodzące pomiędzy agnostycyzmem a empiryzmem). 24. Monadologia LEIBNITZA (prawdy rozumu, stosunek Boga do świata, teoria monady). 25. KANT- rewolucyjna koncepcja filozofii (dwa rodzaje poznania: intelektualne oraz zmys łowe; intelekt a rozum; kwestie metafizyki). 26. Etyka Kanta (zestawienie etycznej koncepcji Kanta z teoriami antycznymi, obowiązek a szczęście, imperatywy kategoryczne a imperatywy

hipotetyczne). 27. Koncepcja filozoficzna Hegla (idealizm obiektywny, duch i przyroda)

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument