Postępowanie administracyjne ogólne zwane też jurysdykcyjnym - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne
Filip_B
Filip_B30 maja 2013

Postępowanie administracyjne ogólne zwane też jurysdykcyjnym - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne

PDF (115 KB)
1 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego dotyczące postępowania administracyjnego ogólnie zwane też jurysdykcyjnym.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

1. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE OGÓLNE ZWANE TEŻ JURYSDYKCYJNYM. Ma na celu przyznanie uprawnienia lub nałożenia obowiązku w formie decyzji administracyjnej np: przyznanie koncesji, wydanie pozwolenia na budowę itp. Nałożenie obowiązku to np: - większy wymiar podatku w drodze decyzji administracyjnej, - nakaz rozbiórki samowoli budowlanej, - nakaz zlikwidowania stada zwierząt dotkniętych chorobą zakaźną. DEF. Postępowanie administracyjne – jest tociąg czynności organu administracji

publicznej oraz innych podmiotów i uczestników postępowania mające na celu rozpatrzenie i rozstrzygnięcie indywidualnej sprawy administracyjnej

poprzez wydanie decyzji oraz weryfikacja tej decyzji. Elementy definicji: 1. Ciąg czynności - postępowanie odbywa się w trzech stadiach:

a) stadium wszczęcia postępowania - wszczyna się na wniosek lub z urzędu, b) stadium wyjaśniające - zwane dowodowym lub rozpoznawczym, c) stadium orzekania - organ wydaje decyzję ewentualnie zawiera ugodę.

2. Organ administracji publicznej- art. 5 &2 pkt. 3 kpa naczelne i centralne organy

administracji państwowej, terenowe organy administracji rządowej, organy samorządu terytorialnego.

3. Inne podmioty - czyli strona tzn. adresat decyzji, oraz podmioty na prawach strony

(organizacja społeczna, Rzecznik Praw Obywatelskich) obok podmiotu są uczestnicy postępowania - osoby, które mają pojedyncze uprawnienia lub obowiązki w postępowaniu, ale sprawa ich nie dotyczy np. świadkowie, biegli, osoby trzecie, które mają okaz. przedmiot oględzin.

4. Indywidualna sprawa administracyjna - tzn. dotyczące konkretnej osoby znanej z

imienia, nazwiska i adresu, dotycząca konkretnej

sytuacji. 5. Sprawa administracyjna - tzn. uregulowana przepisami prawa

administracyjnego.Musi to być jednocześnie sprawa indywidualna i sprawa administracyjna.

6. Forma decyzji administracyjnej - przepisy kpa przewidują załatwienie sprawy

poprzez wydanie decyzji. Decyzja w przepisach prawa może występować pod nazwą np. koncesja, licencja, zezwolenie, pozwolenie, nakaz, zakaz, świadczenie, obowiązek, uprawnienie, itp.

Postępowanie obejmuje również weryfikację decyzji. Postępowanie administracyjne odbywa się w jednym z dwóch trybów głównym lub

nadzwyczajnym. Postępowaniew trybie głównym - to postępowanie w pierwszej i drugiej instancji.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument