Zestawienie bilansów - Notatki  - Analiza ekonomiczno-finansowa, Notatki'z Analiza gospodarki. Warsaw School of Economics
Henryka
Henryka22 marca 2013

Zestawienie bilansów - Notatki - Analiza ekonomiczno-finansowa, Notatki'z Analiza gospodarki. Warsaw School of Economics

PDF (272 KB)
10 strona
1Liczba pobrań
644Liczba odwiedzin
100%on 1 votesLiczba głosów
Opis
Notatki przedstawiają tematy z zakresu analizy ekonomiczno - finansowej: zestawienie bilansów.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 10

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 10 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 10 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 10 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 10 pages

Pobierz dokument

Arkusz1

tys. zł % tys. zł % AKTYWA OGÓŁEM 124 749,00 135 905,80 108,94 A. MAJĄTEK TRWAŁY 52 065,60 49 915,80 95,87 1. WART. NIEMATERIALNE I PRAWNE 992,00 375,40 37,84 2. RZECZOWY MAJ. TRWAŁY 32 072,40 29 926,10 93,31 a. środki trwałe (1) 29 185,00 28 713,30 98,38 b. inwestycje rozpoczęte 2 822,60 1 212,80 42,97 3. FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY 17 759,60 18 332,00 103,22 4. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 748,50 674,80 90,15 B. MAJĄTEK OBROTOWY 72 683,70 85 990,00 118,31 1. ZAPASY 33 967,10 33 453,50 98,49 2. NALEŻNOŚCI 35 119,50 26 284,50 74,84 3. ŚRODKI PIENIĘŻNE 1 886,80 24 876,90 1 318,47 4. RMK 1 710,20 1 374,90 80,39

tys. zł % tys. zł % PASYWA OGÓŁEM 124 749,00 135 905,80 108,94 A. KAP. WŁASNY 57 461,80 71 942,40 125,20 1. AKCYJNY 3 250,00 3 250,00 100,00 2. ZAPASOWY 31 315,20 45 835,00 146,37 3. REZERWOWY Z AKT. WYCENY 5 037,00 5 024,40 99,75 4. REZERWOWY 2 803,00 2 803,60 100,02 5. NIE PODZELONY WYNIK FINANSOWY - - - 6. WYNIK FINANSOWY ROKU BIEŻĄCEGO 15 056,30 15 029,80 99,82 B. KAPITAŁ OBCY 67 287,20 63 963,40 95,06 1. KREDYTY DŁUGOTERMINOWE 10 203,40 6 947,70 68,09 2. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 56 803,90 47 417,90 83,48

3. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE. 279,9 9597,8 3 429,01

majątek trwały/aktywa ogółem 0,367282338 zapasy/aktywa obrotowe 0,389039423 należności/aktywa obrotowe 0,305669264

kapitał własny/aktywa stałe 144,1275107 kapitał obrotowy netto 42501,9 Kon w wartości zapasów i należności (0,5) 0,71147176

STRUKTURA REZERW

tys. zł dynamika tys. zł dynamika 1. rezerwy na podatek dochodowy 883,70 11,90 647,20 73,24

2. Pozostałe rezerwy 5 603,40 75,30 7 661,70 136,73

3. Rezerwy na świadczenia 950,00 12,80 1 000,00 105,26 emerytalnych i podobne OGÓŁEM REZERWY 7 437,10 195,70 9 308,90 125,17

kapitał stały 92417,7

dynamika MO 118,3071308

dynamika sprzedaży netto 114,00

Wyszczególnienie 2004 2005

Wyszczególnienie 2004 2005

Wyszczególnienie 2004 2005

Strona 1

docsity.com

Arkusz1

środki transportu Środki trwałe ogółem

Budynki i budowle Majątek aktywny środki transportu Środki trwałe ogółem

Budynki i budowle Majątek aktywny środki transportu Środki trwałe ogółem

Stopień umorzenia środków trwałych

Budynki i budowle Majątek aktywny środki transportu Środki trwałe ogółem

Strona 2

docsity.com

Arkusz1

Tys. zł % tys. zł % 150 486,30 110,73 202 469,60 134,54

50 539,80 101,25 65 451,85 129,51 299,60 79,81 433,92 144,83

30 499,60 101,92 44 358,98 145,44 26 597,70 92,63 30 452,08 114,49

1 559,60 128,59 13 570,86 870,15 18 482,00 100,82 19 668,78 106,42

619,40 91,79 548,01 88,47 99 946,40 116,23 137 017,70 137,09 52 480,80 156,88 60 770,43 115,80 36 851,40 140,20 59 943,18 162,66

8 242,70 33,13 13 274,79 161,05 2 371,40 172,48 3 028,70 127,72

tys. zł % tys zl % 150 486,30 110,73 202 469,30 134,54

87 214,80 121,23 106 589,17 122,21 3 125,00 96,15 3 125,00 100,00

60 423,70 131,83 76 872,56 127,22 4 952,80 98,57 4 933,87 99,62 1 678,30 59,86 1 678,25 100,00

- - - 17 035,00 113,34 19 979,46 117,28 63 271,50 98,92 95 880,40 151,54

4 795,60 69,02 7 647,95 159,48 46 245,30 97,53 76 398,98 165,20

12230,6 127,43 11833,47 96,75

0,335843196 0,323267542 0,525089448 0,443522479 0,368711629 0,437484938

172,5665713 162,8512716 57521 63202,14

0,64389996 0,523570954

tys. zł dynamika tys. zł dynamika 451,30 69,73 641,00 142,03

10 508,40 137,15 10 195,40 97,02

1 000,00 100,00 750,00 75,00

11 959,70 128,48 11 586,40 96,88

108060,8 128653,99

116,2302593 137,0911809

109,00 134,00

20072006

2007

2006 2007

2006

Strona 3

docsity.com

Arkusz1

środki transportu Środki trwałe ogółem

Budynki i budowle Majątek aktywny środki transportu Środki trwałe ogółem

Budynki i budowle Majątek aktywny środki transportu Środki trwałe ogółem

Stopień umorzenia środków trwałych

Budynki i budowle Majątek aktywny środki transportu Środki trwałe ogółem

Strona 4

docsity.com

Arkusz1

STR. I DYNAMIKA ZAPASÓW

tys. zł struktura dynamika tys. zł 1. Materiały 21 055,50 62,00 168,30 23 948,70 2. Produkcja w toku 5 665,60 16,70 113,50 5 013,60 3. Wyroby gotowe 2 342,20 6,90 50,70 2 216,50 4. Towary 4 860,50 14,30 89,30 2 032,70 5. Zaliczki na poczet dostaw 43,20 0,10 9,00 241,90 RAZEM ZAPASY 33 967,10 100,00 121,10 33 453,50 Dynamika sprzedaży STR. I DYNAMIKA NALEŻNOŚCI

tys. zł struktura dynamika tys. zł 1.Należności handlowe 31 479,10 89,60 151,60 19 774,00 2. Należności podatkowe 3 196,20 9,10 126,50 6 208,50 3. Pozostałe należności 444,30 1,30 144,70 301,60 OGÓŁEM NALEŻNOŚCI 35 119,50 100,00 148,80 26 284,50

STR. I DYNAMIKA ZOBOWIĄZAŃ BIEŻĄCYCH

tys. zł struktura dynamika tys. zł 1.Zobowiązania handlowe 25 701,20 71,57 225,30 27 431,80 2. Zobowiązania podatkowe 4 420,90 12,31 110,00 3 372,60 3. Zobow. Z tytułu wynagrodzeń 898,30 2,50 106,10 1 606,90 4. Zaliczki na poczet dostaw 4 705,10 13,10 248,60 10 805,00 5. Pozostałe zobowiązania 185,90 0,52 98,90 749,90 OGÓŁEM ZOB. BIEŻĄCE 35 911,40 100,00 195,70 43 966,20

Struktura kapitału własnego % Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 kapitał akcyjny 5,7 4,52 3,58 2,93 Kapitał zapasowy 54,5 63,71 69,28 72,12 kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 8,8 6,98 5,68 4,63 kapitał rezerwowy 4,9 3,90 1,92 1,57 wynik finansowy 26,2 20,89 19,53 18,74

Struktura kapitału obcego % Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 Zobowiązania krótkoterminowe 84,8 74,1 73,1 79,7 Zobowiązania długoterminowe 15,2 10,9 7,6 8,0

Struktura kapitału obcego krótkoterminowego % 2004 2005 2006 2007

Kredyty 23,3 69,5 77,1 68,92 Zobowiązania bieżące 63,2 17,7 3,4 17,6 Fundusze załogi 0,4 0,5 0,4 0,1 RMB i przychody przyszłych okresów 0,5 0,6 0,6 0,3 Rezerwy 13,1 12,7 18,6 13,0

Wartość środków trwałych

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie 2004 2005

Wyszczególnienie

2004 2005

2004 2005

2004 2005

Strona 5

docsity.com

Arkusz1 wartośc brutto umorzenie wartość netto wartośc brutto

Budynki i budowle 21 525,00 8788,3 12736,7 23654,93 Majątek aktywny 48 610,90 33407,9 15203 51358,75 środki transportu 1601,6 982 619,6 1745,4 Środki trwałe ogółem 71 737,50 43178,2 28559,3 76759,08

2004 2005 2006 2007 Budynki i budowle 109,9 106,1 104,5 Majątek aktywny 105,7 98,3 109,8 środki transportu 109,0 126,3 99,9 Środki trwałe ogółem 107,0 101,3 107,8

2004 2005 2006 2007 Budynki i budowle 109,5 172,4 60,7 Majątek aktywny 89,5 261,2 39,4 środki transportu 92,3 212,0 65,7 Środki trwałe ogółem 98,5 216,2 48,4

2004 2005 2006 2007 Budynki i budowle 30,0 30,8 32,3 31,3 Majątek aktywny 67,8 66,9 64,9 66,1 środki transportu 2,2 2,3 2,8 2,6 Środki trwałe ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0

Stopień umorzenia środków trwałych 2004 2005 2006 2007

Budynki i budowle 110,5 10,9 1099,3 Majątek aktywny 113,0 39,6 277,2 środki transportu 119,5 84,6 141,7 Środki trwałe ogółem 112,6 34,9 320,5

Dynamika środków trawałych brutto

Dynamika środków trawałych netto

Struktura środków trawałych

Strona 6

docsity.com

Arkusz1

struktura dynamika tys. zł struktura dynamika tys. zł struktura 71,59 113,74 32 418,50 61,77 135,37 34 215,20 56,30 14,99 88,49 8 223,20 15,67 164,02 14 460,20 23,79

6,63 94,63 1 835,40 3,50 82,81 1 539,30 2,53 6,08 41,82 5 988,00 11,41 294,58 8 487,20 13,97 0,72 559,95 4 015,70 7,65 1 660,07 2 068,60 3,40

100,00 98,49 52 480,80 100,00 156,88 60 770,40 100,00 114,00 109,00

struktura dynamika tys. zł struktura dynamika tys. zł struktura 75,23 62,82 24 755,90 67,18 125,19 44 342,40 73,97 23,62 194,25 11 936,50 32,39 192,26 13 373,20 22,31

1,15 67,88 159,00 0,43 52,72 2 228,20 3,72 100,00 74,84 36 851,40 100,00 140,20 59 943,80 100,00

114,00 109,00

struktura dynamika tys. zł struktura dynamika tys. zł struktura 62,39 106,73 33 698,30 79,31 122,84 46 850,80 65,96

7,67 76,29 2 660,90 6,26 78,90 2 098,10 2,95 3,65 178,88 1 703,60 4,01 106,02 1 365,70 1,92

24,58 229,64 3 297,00 7,76 30,51 15 720,10 22,13 1,71 403,39 1 129,00 2,66 150,55 4 995,50 7,03

100,00 122,43 42 488,80 100,00 96,64 71 030,20 100,00

2007

2005 2006 2007

2005 2006

2005 2006 2007

2006 20072005

Strona 7

docsity.com

Arkusz1 umorzenie wartość netto wartośc brutto umorzenie wartość netto wartośc brutto umorzenie

9708,12 13946,81 25104,67 1057,99 24046,68 26228,45 11630,42 37752,63 13606,12 50480,78 14939,99 35540,79 55417,07 41414,11

1173,7 571,7 2204,98 992,88 1212,1 2203,58 1407 48634,45 28124,63 77790,43 16990,86 60799,57 83849,1 54451,53

Strona 8

docsity.com

Arkusz1

dynamika 105,54 175,85

83,87 141,74

51,51 115,80 134,00

dynamika 179,12 112,04

1 401,38 162,66 134,00

dynamika 139,03

78,85 80,17

476,80 442,47 167,17

2007

2007

2007

2007

Strona 9

docsity.com

Arkusz1 wartość netto

14598,03 14002,96

796,58 29397,57

Strona 10

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 10 pages

Pobierz dokument