Polska polityka transportowo-spedycyjna w aspekcie przewozów międzynarodowych - Notatki - Logistyka, Notatki'z Logistyka. Cracow University of Economics
Kamila_S
Kamila_S10 maja 2013

Polska polityka transportowo-spedycyjna w aspekcie przewozów międzynarodowych - Notatki - Logistyka, Notatki'z Logistyka. Cracow University of Economics

RTF (49 KB)
4 strony
801Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z logistyki opisujące polską politykę transportowo-spedycyjną w aspekcie przewozów międzynarodowych.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument

Polska polityka transportowo-spedycyjna w aspekcie przewozów międzynarodowych

Spis treści: 1. Ogólne cele polityki transportowej i spedycyjnej 2. Przewozy międzynarodowe w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej 3. Przewozy pasażerskie umowa INTERBUS 4. Międzynarodowe przewozy towarowe a) Konwencja CMR b) Konwencja TIR c) Polska Izba Cła, Logistyki i Spedycji 5. Budowa centrów logistycznych, wykorzystanie wszelkich rodzajów spedycji - szansą na rozwój branży i jej udział w rynkach zagranicznych. Ogólne cele polityki transportowej sprowadzają się do realizacji takich zadań,jak: modernizacja transportu, jego harmonijny rozwój wraz z funkcjonowaniem gospodarki oraz tworzenie struktur sprzyjających rozwojowi gospodarczemu. Realizacja tych założeń przebiega zwykle długofalowo i ma charakter strategiczny. Składa się na nią szereg działań mających za zadanie rozwijanie sieci dróg istacji (punktów) oraz węzłów transportowych, osiągnięcie większego bezpieczeństwa ruchu poprzez stosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, ochrona środowiska naturalnego, przeciwdziałanie tendencjom monopolistycznym, sprzyjanie konkurencji przez zapewnienie równych szans. Z transportem wiąże się pojęcie spedycji- czyli działań podejmowanych przez osobę fizyczną lub prawną za wynagrodzeniem, w imieniu zleceniodawcy lub własnym (na jego rachunek), dotyczących wysłania, odbioru, zorganizowania procesu przemieszczania przesyłki .Do usług spedycyjnych zalicza się również poradnictwo transportowe, ubezpieczenia, przeładunek, składowanie, pakowanie, konfekcjonowanie, dystrybucja i logistyka. Stworzenie z transportu i spedycji wspólnej działalności ma ogromne znaczenie w przypadku gospodarki rynkowej służy bowiem lepszemu ,bardziej skutecznemu dotarciu do klienta oraz atrakcyjniejszej ofercie skierowanej do podmiotów gospodarczych zarówno w kraju jak i za granicą. Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej wiele firm pozyskało partnerów w Europie Zachodniej, umożliwiając im coraz szersze kontakty ze wschodem w związku z poszerzeniem Unii. Położenie naszego kraju (między wschodem a zachodem) daje nam możliwość rozwoju w zakresie branży logistyczneji spedycyjnej oczywiście w ramach międzynarodowych umów i konwencji. Nie bez znaczenia jest też zwiększony ruch pasażerski w kierunku Europy Zachodniej i Południowej ze względu na wyjazdy do pracy obywateli polskich, którzy w państwach unijnych poszukują lepszego zarobku, możliwości rozwoju, czy też lepszego startu w życiu ( w przypadku ludzi młodych). W związku z tym

zwiększenie przewozów pasażerskich spowodowało zaistnienie na polskim rynku prócz renomowanych przewoźników także tanich lini lotniczych,i przewoźników autokarowych w celu szybszego i częstszego przemieszczania się osób za granicę i z powrotem. Obserwujemy też budowę i rozbudowę mniejszych portów lotniczych , a budowa tej infrastruktury daje gospodarce zyski a ludziom miejsce pracy. W przypadku międzynarodowego przewozu osób w naszym kraju stosowana jest umowa INTERBUS w sprawie Międzynarodowych Okazjonalnych Przewozów Pasażerskich Autokarami i Autobusami. Zgodnie z polskim prawem dotyczy tylko przewoźników wykonujących międzynarodowy zarobkowy przewóz osób, przewożących te osoby pojazdami przystosowanymi do przejazdu 9 i więcej osób włącznie z kierowcą. Umowa obejmuje przejazdy wymagające i niewymagające zezwoleń.Nie wymagają zezwoleń według INTERBUS - przewozy przy drzwiach zamkniętych (ten sam pojazd przewozi tą samą liczbę pasażerów, przywożąc ich z powrotem do miejsca początkowego) - przewozy z pasażerami tam i bez nich z powrotem - przewóz tam bez pasażerów ci zabierani są w drodze powrotnej - przewozy tranzytowe - puste autobusy przeznaczone do wykorzystania wyłącznie w celu wymiany autobusu uszkodzonego lub zniszczonego podczas wykonania przewozu międzynarodowego. Wykonywanie przewozów INTERBUS odbywa się na podstawie dokumentu wystawionego przez przewoźnika książeczka zawierająca 25 ponumerowanych formularzy (każdy z kopią). Oryginał musi być przewożony w autokarze, do formularzy musi być dołączona lista pasażerów, chyba że strony umowy zadecydują inaczej. Polska polityka w zakresie przewozów międzynarodowych towarów opiera się na podpisanych przez władze państwa konwencjach , które muszą stosować zarówno spedytorzy jak i przewoźnicy.Konwencja CMR stosowana jest do umów o przewóz drogowy towarów pojazdami niezależnie od miejsca zamieszkania i przynależności państwowej stron, jeśli miejsce przyjęcie przesyłki do przewozu i miejsce przewidziane do jej dostawy znajdują się w dwóch różnych krajach, z których przynajmniej jeden jest krajem umawiającym się. Przewozy dokonywane są na podstawie listów przewozowych wystawianych przez nadawcę przewoźnikowi lub spedytorowi i odbiorcy. Każdy z nich musie być potwierdzony i dokładnie wypełniony, by umożliwić właściwe wykonanie umowy przewozu i w razie potrzeby dokonania kontroli przewożonego ładunku.Aby zredukować trudności przewoźników międzynarodowych (inspekcje na granicach, nakładanie krajowych zobowiązań ochronnych) powodujące zwiększenie kosztów, opóźnień oraz przeszkód w transporcie stosowana jest Konwencja z zastosowaniem karnetów TIR . Dotyczy ona przewozu towarów bez

przeładunku przez jedną lub kilka granic, od wyjściowego urzędu celnego jednej umawiającej się strony do docelowego urzędu celnego innej lub tej samej umawiającej się strony.W celu zapewnienia możliwości przewozu towarów z minimalną interwencją przejściowych urzędów celnych oraz aby dać zabezpieczenie dla władz celnych przepisy TIR zwierają pięć podstawowych filarów systemu celnego: - towary powinny być przewożone pojazdami i kontenerami zabezpieczonymi celnie - podczas przewozu ewentualne cła i podatki powinny być zabezpieczone międzynarodowymi gwarancjami - towarom powinien towarzyszyć międzynarodowo akceptowalny karnet TIR, otworzony w kraju wyjazdu i używany jako dokument nadzoru celnego w krajach wyjściowych, tranzytowych i docelowych - środki nadzoru celnego powinny być akceptowane przez wszystkie kraje tranzytowe i docelowe - dostęp do procedur TIR dla międzynarodowych stowarzyszeń wydających karnety i osób fizycznych czy prawnych stosujących je powinien być zatwierdzony przez władze państwowe W Polsce wydawaniem karnetów TIR zajmuje się Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce w porozumieniu z Głównym Urzędem Celnym. W ruchu międzynarodowym według TIR pojazd przewożący towary pod zamknięciem celnym musi spełniać wymagania:- żaden towar nie może być wyjęty lub włożony do zamkniętej części pojazdu bez zerwania zabezpieczenia celnego- zamknięcie celne powinno być złożone w prosty i skuteczny sposób- pomieszczenie przeznaczone do załadunku nie może zawierać ukrytych pomieszczeń- wszystkie miejsca mogące pomieścić towary muszą być dostępne dla kontroli celnej Na podstawie karnetu TIR odprawa dokonywana jest u nadawcy oraz w kraju przeznaczenia.Obecnie działa elektroniczny system kontroli całej gospodarki karnetami od wydania do zwolnienia. Wszelkie zmiany i lista nowo dopuszczonych przewoźników musi być na bieżąco aktualizowana i przekazywana do organu ONZ-TIREXB przez Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce w porozumieniu z GUC. W związku z rozwojem branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej obejmujących swym zakresem nie tylko przewóz, ale też składowanie, magazynowanie, dostarczanie, przechowywanie itp. towarów, Ogólnopolskie Zrzeszenie Agencji Celnych powołało do życia Polską Izbę Cła, Logistyki i Spedycji. Tej zdaniem jest: - wspieranie inicjatyw gospodarczych członków OZAC - ochrona i reprezentacja interesów członków wobec organów państwowych, samorządowych i innych organizacji krajowych i

zagranicznych przed monopolizmem, dumpingiem i nieuczciwą konkurencją, - współpraca z organami państwowymi i instytucjami o charakterze doradczym i opiniodawczym w zakresie podstaw prawnych w odniesieniu do usług spedycji, agencji celnych, logistyki i handlu zagranicznego, - gromadzenie i rozpowszechnianie informacji rynkowej, marketingowej, zaopatrzeniowej, finansowo ekonomicznej i technicznej - organizowanie sądownictwa polubownego , mediacji oraz uczestnictwo w sporach dotyczących działalności członków PIC,LiS.Izba ma też rozwijać współprace z organami administracji państwowej i samorządowej, pomagać w realizacji inicjatyw gospodarczych, prowadzić działalność szkoleniową. Aby liczyć się na rynku przewozów międzynarodowych istnieje konieczność budowy w Polsce centrów logistycznych. O logistycznym charakterze swoich usług mówią coraz częściej przewoźnicy kolejowi, chcący włączyć się w walkę z konkurencją przewozów samochodowych. Na ich korzyść przemawiają: - łatwa dostępność do kolejowej sieci przewozowej, - gęsto rozsiane stacje wyposażone w magazyny i place składowe, - możliwości korzystania z różnego typu wagonów, - możliwość korzystania z transportu intermodalnego, - posiadanie własnych kontenerów, nadwozi wymiennych, a także taboru samochodowego, - terminowość dostaw, - ochrona środowiska. Coraz częściej firmy spedycyjne rozważają łączenie transportu kolejowego i kombinowanego. Mamy możliwości spedycji samochodowej i kolejowej oraz spedycji morskiej. Nasze położenie geograficzne umożliwia nam zapewnienie usług transportowych Zachodnia Europa Wschodnia Europa oraz przez porty w Gdyni, Gdańsku Północna Europa.Aby tego dokonać koniecznością staje się inwestowanie w budowę sieci autostrad oraz rozbudowa i unowocześnienie kolei. Tego typu inwestycje jak pokazuje życie u nas zwykle opóźniają się bądź nie dochodzą do skutku, a bez tego nawet najlepiej działający transport, spedycja i logistyka nie będą stanowić zakładanej konkurencji dla międzynarodowych przewoźników.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 4 pages
Pobierz dokument