Pojęcie marketingu - Notatki - Turystyka, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka
Grzegorz
Grzegorz17 czerwca 2013

Pojęcie marketingu - Notatki - Turystyka, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka

PDF (191 KB)
6 strona
423Liczba odwiedzin
Opis
Turystyka: notatki z zakresu turystyki przedstawiające pojęcie marketingu.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 6

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument

1

1. Pojęcie marketingu Marketing jest kategorią ekonomiczną, złożoną, która podlega ewolucji. Marketing jest procesem, a więc nie jest jednorazowym przedsięwzięciem. Jest procesem o charakterze społecznym i zarządczym. Marketing powstał na bazie

procesów społecznych a efekty jego stosowania także mogą rozwiązywać problemy natury społecznej. Teoria marketingu jest cały czas udoskonalana. Lata `90 dwudziestego wieku charakteryzują się powstaniem tzw. marketingu

partnerskiego czyli nawiązywać bliższe kontakty z klientem w myśl zasady że utrzymywanie dotychczasowych nabywców jest mniej kosztowne niż pozyskiwanie nowych

Marketing pochodzi od ang. Słowa „market” czyli rynek czyli jest to działalność nastawiona na rynek. Ojczyzną marketingu są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Zrodził się na przełomie XIX i XX stulecia. Jest to najbardziej

praktyczna teoria działania przedsiębiorstw. Jest to uogólnienie długoletnich, praktycznych doświadczeń przedsiębiorstw działających na rynku.

Marketing to proces, system aktywności ekonomicznej, zasada, działalność, kategoria gospodarki rynkowej, metoda działania, praktyczna teoria działania, wiedza praktyczna, uogólnienie doświadczeń praktycznych, uniwersalna

koncepcja, nowa dziedzina aktywności ludzi, dyscyplina nauk społecznych, wiedza, sposób myślenia o rynku, sposób kierowania przedsiębiorstwem, sposób dodawania nowych wartości, metoda wytwarzania nowych produktów,

Marketing wdł Stowarzyszenia marketingowego to prowadzenie działalności gospodarczej odnoszącej się i skierowanej od producentów do konsumentów, użytkowników.

Wdł Philipa Kotlera teoria marketingu zajmuje się tym jak transakcje są tworzone, pobudzone, ułatwione, wartościowane

2. Ujęcie klasyczne i nowoczesne marketingu

Marketing w ujęciu klasycznym jest zasadą zgodnie z którą nabywca stanowi punkt wyjścia i cel filozofii zarządzania przedsiębiorstwem, jest systematycznym oddziaływaniem i kształtowaniem rynku.

Marketing w ujęciu nowoczesnym(społecznym) dąży do uniwersalizacji w stosowaniu zasad, metod i technik marketingowych również przy realizacji celów społecznych (niekomercyjnych) np. w kulturze, polityce, ochronie

środowiska itp.

3. Wymiar koncepcyjny, decyzyjny i narzędziowy marketingu

Wymiar koncepcyjny – marketing jest związany ze współczesnym rynkiem i potrzebą jego badania

Wymiar decyzyjny – marketing wymaga tworzenia odpowiednich struktur organizacyjnych. Należy tu uwzględniać system informacji marketingowej, wszelką działalność zarządczą i informacje wymagające działania marketingowego

jak agencje marketingowe

Wymiar narzędziowy – podstawę marketingu tworzą podstawowe narzędzia jak produkt, cena, dystrybucja, promocja

4. Znaczenie marketingu

Znaczenie marketingu należy rozpatrywać w trzech płaszczyznach

a) dla przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) marketing jest źródłem redukowania niepewności działania, jest metodą na uzyskanie przewagi konkurencyjnej, ustawia przedsiębiorstwo we właściwej pozycji względem konsumenta, narzuca

mu pewną dyscyplinę myślenia i działania przedsiębiorstw i jego menadżerom, Zmusza do myślenia przed działaniem

b) dla konsumenta marketing może dla konsumenta czymś pozytywnym bo stawia konsumenta w uprzywilejowanej pozycji. Ale są tez pewne zagrożenia ze strony marketingu (negatywy)

- sztuczne przyspieszenie zużycia moralnego produktu (pojawiają się produkty pozorne nowe, są one tylko z nazwy nowe, mają inne opakowanie ale tak naprawdę są takie same.

- nadmierne zróżnicowanie produktów (dokonujemy wiele zakupów na próbę)

- zbyt intensywna reklama

c) dla gospodarki narodowej marketing jest integratorem rynku czyli integruje działania wszystkich podmiotów rynkowych. Uwzględnia planowanie strategiczne, a patrzenie w przyszłość jest niezwykle ważne. Marketing dąży do

doskonalenia funkcjonowania produktów i dzięki marketingowi następuje racjonalne wykorzystanie czynników wytwórczych

5. Cechy i reguły marketingu

Cechy:

1.Aspekt filozoficzny – nie produkt ale potrzeby konsumentów są punktem wyjścia marketingu

2. Aspekt poznawczy – w marketingu obserwuje się ważne dla przedsiębiorstw elementy jego otoczenia

3. Aspekt informacyjny – zbieranie informacji o rynku

4. Aspekt strategiczny – opracowanie długofalowych celów i strategii

5. Aspekt czynnościowy – jest to planowe kształtowanie rynku przez zasób narzędzi marketingowych

6. Aspekt organizacyjny – to koordynacja wszystkich działań i instrumentów marketingowych

7. Aspekt społeczny – podporządkowanie działań i decyzji marketingowych warunkom jakie panują w ramach danego układu społecznego.

Reguły (zasady) marketingu

1. orientacja na nabywców

2. ciągłe badanie i rozpoznawanie potrzeb, preferencji, upodobań konsumentów

3. Wytwarzanie produktów w pełni odpowiadających potrzebom

4. Dostarczanie ich we właściwym czasie, miejscu i po odpowiedniej cenie

5. Komunikowanie się z nabywcami

6. Orientacja marketingowa na tle innych orientacji ( opisane wszystkie i wystarczy sobie porównać)

Orientacja produkcyjna to orientacja stosowana w drugiej połowie XIX w. Wiązała się z ogólnym przyspieszeniem rozwoju gospodarczego z poszerzeniem rynków zbytu, wiązała się ze wzrostem efektywności gospodarczej i z

obniżeniem kosztów w jednostkowych produkcjach ale najważniejszą cechą tego okresu stosowania tej orientacji jest to, ze popyt przewyższył podaż w związku z tym przedsiębiorstwo skupiało uwagę na zaopatrzeniu materiałowo –

technicznym oraz na sprawach organizacyjnych i technicznych. Nie trwało to jednak wiecznie i pojawiła się kolejna orientacja.

Orientacja sprzedażowa wiąże się ze wzrostem znaczenia rynku, wzrost jego nasycenia, poszerzenie i wzmocnienie struktury asortymentowej i stosowane są wówczas pierwsze narzędzia marketingowe jak reklama i sprzedaż masowa

(hurtownie). Przedsiębiorstwa skupiają uwagę na racjonalizację sprzedaży czyli ciągły zbyt czyli to co przedsiębiorstwo wyprodukowało (są to lata 1920-1935)

Orientacja marketingowa (na klienta) związana jest z przejściem krajów wyżej rozwiniętych w tzw fazę obfitości. Rynek staje się zdecydowanie rynkiem konsumenta, pojawia się trwała bariera popytu, pojawiają się rynki

ponadnarodowe i rynki globalne, pojawiają się różne nowości produktowe czyli innowacje, wzrasta kapitałochłonność prac rozwojowo – badawczych, oprócz zaspokojenia bieżących potrzeb przedsiębiorstwa starają się je kreować. Jest

aktywne kreowanie potrzeb i wzorów konsumpcji. Szeroki zakres instrumentów, ciągłe badanie i kształtowanie rynku.

Marketing strategiczny jest to taka faza rozwoju przedsiębiorstwa kiedy przedsiębiorstwa dostrzegają potrzebę opracowania długofalowych koncepcji dostosowania się do zmian w bliższym i dalszym otoczeniu. Impulsem do takiego

podejścia przedsiębiorstw są zaburzenia w gospodarce światowej (kryzysy), ograniczone stany zasobów naturalnych, zanieczyszczenie środowiska.

7. Istota i cechy gospodarki rynkowej

Rynek jest to miejsce komunikowania się jego uczestników. Miejsce konfrontacji jego uczestników, to układ sprzężonych elementów takich jak podaż, popyt i cena. Inne elementy rynku to: rynek obejmuje podmioty rynkowe, rynek

obejmuje przedmioty rynkowe, rynek może kształtować lokalizację i mobilność, ważnym elementem rynku są stosunki rynkowe po miedzy podmiotami, elementami rynku są przepływy informacyjne.

Warunki wymiany rynkowej:

- muszą istnieć nabywcy, którzy zgłaszają określone potrzeby, dysponują siłą nabywczą, środkami pieniężnymi, przejawiający skłonność do zaspokajania potrzeb

- musza istnieć sprzedawcy, którzy są skłonni swoje produkty sprzedać w miejscu, w czasie i w cenach akceptowanych przez nabywców.

Cechy gospodarki rynkowej

1. Pełna swoboda wchodzenia na rynek

2. Przewaga przedsiębiorstw prywatnych

3. Integracja rynku pracy, towarów, kapitału

4. Regulacyjne oddziaływanie mechanizmu rynkowego

5. Powszechna konkurencja i zwalczanie monopolu

6. Ograniczona ingerencja państwa

7. Swoboda importu i eksportu

8. Ochrona własności prywatnej

9. Jednolite, stabilne, powszechnie obowiązujące zasady systemu finansowego, celnego itp.

8. Nabywcy instytucjonalni a nabywcy indywidualni

Nabywcy instytucjonalni:

- nabywają dobra w celu przetworzenia lub produkcji innych dóbr

2

- nabywają urządzenia, surowce, półfabrykaty

- nabywają dobra na podstawie dokumentacji lub informacji technicznych

- częściej podejmują decyzje zespołowe

- tworzą popyt, który przynosi większy zysk

- popyt przez nich zgłaszany częściej podlega wahaniom cyklicznym

- są mniej liczne i bardziej skoncentrowane przestrzennie

- zatrudniają specjalistów

- kanały dystrybucji mają krótsze

- wymagają obsługi na najbardziej wyspecjalizowanym poziomie

Nabywcy indywidualni

Konsument – jednostka przejawiająca i zaspokajająca potrzeby konsumpcyjne

Nabywca – pojęcie wyższe od konsumenta, jest to jednostka, która nabywa dobra i usługi na rynku dla zaspokojenia potrzeb swoich lub innych

Klient – jest to każdy podmiot gospodarczy, potencjalnie zainteresowany kupnem danego dobra

9. Struktura marketingu

Marketing to zintegrowany zbiór instrumentów i działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku opartych na rynkowych regułach postępowania.

Struktura obejmuje:

1. sferę badawczą która obejmuje

a) badanie zjawisk zewnętrznych

b) badanie zjawisk wewnętrznych

c) badania prognostyczne

- ekstrapolacja trendów – znając prognozy możemy realizować plany, ze przyszłość będzie występować z takim trendem

- intuicja

- interpretacja (badania interpretacyjne) przewidywanie jednych zjawisk na podstawie innych zjawisk

2. sfera instrumentalna (sfera uruchomienia i stosowania instrumentów marketingowych)

a) produkt i jego wyposażenie, opakowanie, marka

b) cena

c) dystrybucja

d) promocja

dla przedsiębiorstw usługowych

e) personel

Sfera instrumentalna tworzy kompozycje Marketingu MIX – jest to zbiór zintegrowanych instrumentów poprzez które przedsiębiorstwo oddziałuje na zjawiska rynkowe. Kompozycja musi być. Optymalna, efektywna, skuteczna, trafna,

instrumenty względem siebie powinny być w relacjach komplementarnych czyli uzupełniających a nie subsytycyjnych (czyli wzajemnie się zastępować)

10. Uwarunkowania decyzji marketingu

1. Wiedza o otoczeniu i postępowaniu uczestników rynku jest to wiedza na temat uwarunkowań zewnętrznych

2. Usytuowanie funkcji marketingowych w całokształcie działań – są to uwarunkowania natury wewnętrznej

3. Organizacja służb marketingowych w przedsiębiorstwie. To jaką rangę przypisuje przedsiębiorstwo marketingowi (działalności marketingowej) ma znaczenie w kształtowaniu się pozycji marketingowej

11. System informacji marketingowej

1. Podsystem gromadzenia informacji

a) podszytem operacji operatywnej jest to zbieranie informacji o bieżących zjawiskach w przedsiębiorstwie bez analizowania przyczyn tych zjawisk

b) podsystem wywiadu marketingowego jest to zbieranie informacji o otoczeni: źródła wtórne, publikacje, raporty, prognozy

c) podsystem badań marketingowych zbiór technik i zasad systematycznego gromadzenia, zapisywania, analizowania, interpretowania informacji, które ułatwiają podejmowanie decyzji marketingowych, rozszerzają informacyjne

podstawy podejmowania decyzji. Nie zastępują procesu decyzyjnego ale go wspomagają, powinny być systematyczne, starannie zaprojektowane i zorganizowane

2. Podsystem wspierania decyzji

a) bank metod i technik – metody statystyczne, ekonometryczne, matematyczne

b) bank modeli – w jakiś przybliżony sposób przybliżają uproszczoną rzeczywistość.

12. Rola informacji w procesach decyzyjnych !!!

Informacje są ważnym zasobem przedsiębiorstwa obok takich zasobów jak: zasoby pracy, kapitału, środków produkcji. Informacje to dane po takiej obróbce na skutek której nabierają sensu, niosą określoną wiedzę i umożliwiają

wysuwanie wniosków. Informacje dzięki obróbce danych stają się przedmiotem w praktyce i wpływają na jakość podejmowanych decyzji. Zbieranie danych jest początkiem procesu zarządzania informacją (-ami). To czy dane są

informacjami zależą od osoby do której docierają. Nie ma informacji uniwersalnie użytecznych. Dopiero konkretna sytuacja pokazuje jakie są niezbędne źródła informacji, jaki jest wymagany stopień ich szczegółowości. Nie ma

uniwersalnej miary wartości informacji a wszystko zależy ile dana informacja dodaje do wiedzy, którą już posiadamy i ważny jest również rachunek strat i zysków związanych z posiadaniem informacji. Informacje mogą mieć naturę

jakościową, ilościową. Informacje mogą być zapisane, przedstawione graficznie, mogą być ogólne, szczegółowe. Jeżeli informacja jest zasobem, kapitałem, jest wykorzystywana w decyzjach strategicznych i operacyjnych. Informacje

będą się różnić dokładnością, zakresem, częstotliwością, horyzontem czasowym, organizacją, aktualizacją, źródłem.

13. Istota, cele, procedura, metody badań marketingowych

Badania marketingowe to podsystem gromadzenia informacji w marketingowym systemie informacji. Badania marketingowe to zbiór technik i zasad systematycznego gromadzenia, zapisywania, analizowania, interpretowania

informacji, które ułatwiają podejmowanie decyzji marketingowych, rozszerzają informacyjne podstawy podejmowania decyzji. Nie zastępują procesu decyzyjnego ale go wspomagają, powinny być systematyczne, starannie

zaprojektowane i zorganizowane. Badania marketingowe nie są konieczne (obligatoryjne) ale są wskazane, mają sens.

Określenie celu badań wymaga rozstrzygnięcia przez prowadzącego badanie wraz z kierownictwem firmy, na jakie pytania należy odpowiedzieć i jaki charakter powinna przybrać odpowiedz. Odpowiedz na pytanie Co? – jest opisem.

Odpowiedz na pytanie Dlaczego? – jest wyjaśnieniem. Odpowiedz na pytanie Jak? – sugeruje oddziaływanie.

Badania marketingowe realizuje się w oparciu o program działań marketingowych. Program badań marketingowych to sekwencja działań, kroków, które musza być podjęte aby zrealizować dany cel Od poprawności programu badań

marketingowych zależy trafność uzyskanych wyników, poprawność merytoryczne i metodologiczna oraz koszt badań.

Program badań marketingowych obejmuje (w skład PBM wchodzą)

1 Identyfikacja celów i określenie problemów

2 Formułowanie hipotez badawczych

3 Wybór metod i technik gromadzenia informacji

4 Gromadzenie i przetwarzanie informacji

5 Analiza interpretacji wyników

6 Raport z badań

W badaniach marketingowych wykorzystuje się źródła:

Wtórne: biuletyny, prognozy, magazyny, publikacje, raporty, prognozy

Pierwotne: obserwacje, eksperyment, badania z wykorzystaniem kwestionariusza

Metody badań marketingowych to:

Obserwacja – to metoda wstępna badań, obserwujemy pewne zjawiska, procesy, jako wstępne podejście, ale muszą być spełnione trzy warunki.

1. Dane zjawisko może być przedmiotem obserwacji

2. Powtarza się relatywnie często

3

3 Czas trwanie obserwacji nie jest zbyt długi

Wyróżniamy obserwacje skategoryzowaną, nieskategoryzowaną, bezpośrednią, uczestniczącą, pośrednią, jawną.

Wywiad – to rozmowa kierowana, w toku której badający chce uzyskać od udzielającego odpowiedzi (respondenta) określone informacje. Możemy wyróżnić wywiady: wywiad skategoryzowany, częściowo skategoryzowany,

nieskategoryzowany, bezpośredni, indywidualny, grupowy, telefoniczny.

Eksperyment – jest to symulacja sytuacji rynkowej. Wyróżniamy eksperyment laboratoryjny, naturalny (rynkowy)

Kwestionariusz (ankieta) składa się z pewnych elementów: nazwy badania, pytań marketingowych, metryczki, uwag dotyczących sposobu udzielania odpowiedzi (wypełniania). Wyróżniamy ankietę pocztową, prasową

Rodzaje kwestionariusza

- cel jawny gdy prowadzimy wywiad zogniskowany, bezpośredni, zaleta to, ze możemy nad całością panować, ale jest kosztowny. Może mieć strukturę zamkniętą i otwartą

- cel ukryty kiedy badamy motywacje

Przykłady badań ankiety: pytania otwarte, wybór wielokrotny (3 lub więcej odpowiedzi), skala likerta (ocena stopnia akceptacji danego stwierdzenia: całkowicie się nie zgadzam, nie zgadzam się, zgadzam się), skala ważności (istotny,

dość istotny, niezbyt istotny, zupełnie nieistotny), skala ocen (znakomite, bardzo dobre, dobre, zadowalające), skojarzenia słowne, uzupełnienie zdań, uzupełnienie rysunków, test percepcji tematycznej

Test – należą do szczególnej grupy technik projekcyjnych, będących podstawową grupą metod stosowanych w badaniach motywacyjnych. Spośród różnych technik słownych najczęściej wykorzystuje się testy: skojarzeń słownych,

uzupełnień zdań i apercepcji tematycznej.

14. Organizacja działalności marketingowej

Rozwiązania organizacyjne w zakresie marketingu wewnątrz firmy zależą od: wielkości firmy, charakteru, zasięgu i stopnia zróżnicowania obsługi nowych rynków, misji strategii marketingowej P, stylu zarządzania, kwalifikacji,

asortymentu itp.

Podstawowe kryteria w organizacji służb marketingowych: funkcje, produkty, rynki, segmenty rynku

Struktura organizacyjna jest wewnętrznie zintegrowana całością a składa się:

- celów i zadań organizacji

- ludzi działających dla ich realizacji

- wyposażenia materiałowo – technicznego

- kapitału

- formalnej struktury czyli układu zadań , odpowiedzialności, decyzji

Zmiana otoczenia wpływa na potrzebę modyfikacji struktury przedsiębiorstwa.

15. Analiza SWOT

Jest to metoda rejestracji i klasyfikacji czynników, które warunkują strategię marketingową przedsiębiorstwa. W analizie SWOT wyraża się identyfikacje mocnych stron (atutów) przedsiębiorstwa, wyróżnienie słabych stron

przedsiębiorstwa, wyróżnienie szans w otoczeniu przedsiębiorstwa, wyróżnienie zagrożeń w otoczeniu przedsiębiorstwa.

Wytyczne SWOT (na co zwraca uwagę)

1) wykorzystać szanse

2) uniknąć zagrożeń

3) bazować na atutach i wzmacniać słabości

4) nie ma absolutnie mocnych i absolutnie słabych stron przedsiębiorstwa

5) nie jest metoda sformalizowaną, ujęta w jakieś ścisłe reguły postępowania nie mniej jednak możemy wymienić pewne kroki tej analizy:

1. identyfikacja zasobów albo elementów w których będziemy oceniać

2. ustalenie zestawu kryteriów ocen

3. ustalenie punktowej skali ocen

4. ocena zasobów i wyznaczenie grafiku mocnych i słabych stron

5. analiza wyników

16 Istota i znaczenie Marketingu – MIX

sfera instrumentalna (sfera uruchomienia i stosowania instrumentów marketingowych)

a) produkt i jego wyposażenie, opakowanie, marka

b) cena

c) dystrybucja

d) promocja

dla przedsiębiorstw usługowych

e) personel

Sfera instrumentalna tworzy kompozycje Marketingu MIX – jest to zbiór zintegrowanych instrumentów poprzez które przedsiębiorstwo oddziałuje na zjawiska rynkowe. Kompozycja musi być. Optymalna, efektywna, skuteczna, trafna,

instrumenty względem siebie powinny być w relacjach komplementarnych czyli uzupełniających a nie subsytycyjnych (czyli wzajemnie się zastępować)

Wybór optymalnej kompozycji marketingu MIX oznacza wybór między różnymi właściwościami produktu, po między poziomami cen, po między różnymi kanałami dystrybucji, różnymi kanałami promocji. Stopień oddziaływania

instrumentów marketingowych na zjawiska rynkowe nie zależy od potencjalnych walorów potencjalnego instrumentu rozpatrywanego indywidualnie ale od waloru tego instrumentu na tle zintegrowanej (całej) kompozycji. Efekt

przypisujemy nie pojedynczemu instrumentowi ale całej kompozycji z zmieniając jeden z tych instrumentów należy zmienić pozostałe instrumenty.

W marketingu MIX chodzi o to aby dzięki koordynacji stosowanych narzędzi wywołać zjawisko synergii powodujące, że końcowy efekt łącznego oddziaływania kompozycji marketingowej jest większy niż suma efektów, jaką można

by uzyskać w wyniku niezależnego stosowania poszczególnych instrumentów.

17. Otoczenie przedsiębiorstwa i jego elementy

Zbiór zewnętrznych i wewnętrznych obiektów, sił, wyników, trendów, które oddziaływają w sposób pośredni lub bezpośredni na możliwości rozwojowe przedsiębiorstwa i utrzymanie udanych z nim transakcji.

Otoczenie przedsiębiorstwa jest dość zróżnicowane i istotne jest wyodrębnienie mikro i makrootoczenia

Makrootoczenie przedstawia ogólne ramy działania przedsiębiorstwa na tle których zachodzą zjawiska pochodne, ważne dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jest to otoczenie dalsze, jest to otoczenie wspólne dla wszystkich

podmiotów rynkowych aczkolwiek zakres oddziaływania, siła oddziaływania, kierunek a także wrażliwość podmiotów rynkowych mogą się różnić. Inaczej makrootoczenia działa na przedsiębiorstwa a inaczej na konsumentów.

Makrootoczenie tworzą różnego rodzaju czynniki tz: czynniki ekonomiczne, polityczne, prawne, technologiczne, społeczne, kulturowe, naturalne, demograficzne i czasem zagraniczne (międzynarodowe) Makrootoczenie ma wpływ

pośredni na działalność przedsiębiorstwa

Mikrootoczenie (otoczenie bliższe, zadaniowe, marketingowe) Zbiór tych podmiotów które mają wpływ bezpośredni na działalność przedsiębiorstwa. Są to: odbiorcy, dostawcy, konsumenci, rynek pracy, instytucje, organy administracji

państwowej, organizacje wspierające działalność marketingową, banki, instytucje ubezpieczeniowe.

Analiza otoczenia jest niezbędna gdyż dostarcza informacji potrzebnych do tworzenia prognoz, planów, rozwoju, do formułowania celów, do formułowania celów, do opracowania strategii marketingowej i instrumentów

marketingowych.

Otoczenie przedsiębiorstwa możemy rozpatrywać w dwóch ujęciach:

a) podmiotowym – wyszczególniamy wszystkie podmioty, które mają wpływ na działalność przedsiębiorstwa

b) przedmiotowym wyróżniamy: technologię, normy społeczne, wartości konsumpcji, referencje, regulacje prawne, politykę fiskalną.

Analizując otoczenie możemy wyróżnić

a) zmienne zależne

b) zmienne niezależne

Układ tych zmiennych jest niestały, zmienia się w czasie, zależy od zakresu oddziaływania państwa na procesy społeczno – ekonomiczne, rozwoju, od zakresu interwencji w działalność przedsiębiorstwa

18. Produkt w roli instrumentu marketingowego

Produkt jest to każdy obiekt rynkowej wymiany. Wszystko to co może znaleźć się na rynku, co może zostać zauważone, zakupione, co może zaspokoić potrzeby.

Produkty między sobą różnią się kształtem, wielkością, przeznaczeniem, technologią wytworzenia, kolorem, itd.

4

Produkty grupuje się (klasyfikuje) przy pomocy określonych kryteriów: Klasyfikacja produktu:

-materialne i niematerialne,-dobra trwałego użytku, dobra nietrwałego użytku, usługi

-produkty konsumpcyjne, produkty materiałowe-produkty wybieralne, niewybieralne

19. Struktura produktu

Struktura produktu w ujęciu marketingowym to tzw warstwy albo poziomy produktu.

1. podstawowy pożytek – rdzeń produktu, jądro korzyści, jaką potrzebę jest w stanie zaspokoić np. hotel daje nam sen

2. produkt podstawowy – rdzeń w konkretnej wersji, w podobnej np hotel to budynek z pokojami do wynajęcia

3. produkt oczekiwany – jak nabywca sobie wyobraża dany produkt, to czego oczekuje od tego produktu np. hotel to pokoje w których jest łóżko, łazienka gdzie można wypocząć

4. produkt ulepszony (polepszony) – ulepszona wersja np. w pokoju jest dostęp do Internetu

5. produkt potencjalny – jak jeszcze można dany produkt rozwinąć, ulepszy, rozwinąć w perspektywie czasu.

20. Wyposażenie produktu

(atrybuty produktu)

a) nazwa – powinna być krótka, zwięzła, czytelna, przyjazna w brzmieniu, łatwa do zapamiętania, kojarząca się z określonym środowiskiem, powinno się ją wymawiać podobnie w różnych krajach. Spełnia ważną rolę marketingową

b) jakość – etymologicznie jest to własność własności albo zdolność produktu do zaspokojenia danej potrzeby, zgodnie za jakimiś normami, to co nabywa, wyobraża sobie pod tym pojęciem, jakość ma stronę obiektywną, subiektywną,

to co my sobie wyobrażamy. (dla każdego coś innego). Jakość może mieć stronę materialną (np. wytrzymałość) i emocjonalną (zgodnie z modą, obyczajem). Może mieć jakość totalną – wszechstronne, kompleksowe pojmowanie

jakości, która jest wdrażana po przez realizację systemu zapewnienia jakości na podstawie certyfikatu ISO

c) marka – jest to nazwa, symbol, rysunek, wzór, schemat stworzony celem identyfikacji firmy lub jej produktów oraz odróżnienia ich od konkurencji. Marka zawsze kojarzy się z określonymi cechami, korzyściami, kulturą,

osobowością, wartościami i z określonym użytkowaniem. Marka powinna być prosta, krótka, łatwa do odczytania, zapamiętania, przyjemna w brzmieniu, łatwa do wypowiedzenia w innych językach, chroniona prawem.

Zarządzanie marką w przedsiębiorstwie jest procesem

- nadania marki (branding)- pozycjonowanie marki- wprowadzenie marki w życie- …………… jej otoczenie rynkowe

- ochrona przed nadużyciem, racjonalizacja marki. Wyznacznikiem wartości marki jest:- czas obecności na rynku

- stopień znajomości marki- liczba lojalnych klientów- zasięg geograficzny- wizerunek marki

- stabilność rynkowad) opakowanie jest atrybutem produktu a jego rola wzrasta. Pojawiają się formy samoobsługowej sprzedaży produktów, wzrasta zamożność produktów, wzrasta znaczenie produktów. Opakowanie identyfikuje

markę albo firmę. Poprzez opakowanie możemy wprowadzać innowacje, opakowanie ma znaczenie estetyczne. Poprzez opakowanie możemy szybko odnaleźć produkt na półce (efekt półki)

Rola funkcji opakowania

-funkcja ochronna- zdolność do przechowywania

- transportu- informacyjna

- promocyjna - racjonalizacja procedur sprzedaży

- uwzględnienie nowych trendów (ochrona środowiska i cechy ekologiczne)

e) etykietaf) cena – instrument marketingu i jest elementem rynkowych działań marketingowych. Cena jest aktywnym instrumentem marketingu, tam gdzie występuje cenowa elastyczność popytu

21. Proces zarządzania produktem

Zarządzanie produkcją jest to działalność praktyczna i dziedzina naukowa w ramach teorii organizacji i zarządzania zajmująca się naukowym rozwiązywaniem problemów związanych z realizacją funkcji produkcji. Zarządzenie to obej

muje analizę potrzeb i możliwości, zaopatrzenie i sposoby wytwarzania, czyli cały proces przetwarzania (energii, materii i informacji).

22. Cykl życia produktu

Cykl życia produktu składa się z czterech faz:

I wprowadzenie na rynek II faza wzrostu

III dojrzałość IV spadek

Fary różnią się między sobą wielkością sprzedaży, zyskami, kosztami, celami jakie marketing ustala, zmienia się ilość nabywców, zmienia się marketing.

W fazie wprowadzenia na rynek sprzedaż produktu rośnie powoli ponieważ nie jest on jeszcze znany szerszemu ogółowi, a produkcja jest dopiero rozwijana. W fazie wzrostu konsumenci znają już produkt, w związku z czym jego

sprzedaż nabiera tempa. W fazie dojrzałości następuje spowolnienie sprzedaży związanej z nasyceniem rynku, a także pojawieniem się na nim innych produktów (substytutów), zaspokajających te same potrzeby. W fazie spadku,

wskutek dostępności na rynku licznych substytutów oraz wprowadzenia przez firmę nowych, doskonalszych produktów, sprzedaż gwałtownie spada. Produkty mogą utrzymywać się na rynku przez dziesiątki lat lub przez kilka dni.

Rozpatrując cykl życia produktu zauważamy występowanie takiego zjawiska jak recykl. Taki przebieg procesu oznacza, że sprzedaż produktów po przejściu przez trzy pierwsze fazy znalazła się w fazie regresu intensywnie i skutecznie

przezwyciężanej przy pomocy reklamy, obniżki cen i in. Zabiegi te sprawiają, ze produkt przeżywa niejako „drugą młodość”. Przebieg cyklu życia innych produktów przypomina z kolei archaiczny fryz. Krzywa życia w trakcie lub przy

końcu fazy dojrzałości gwałtownie rośnie pod wpływem dokonywanych modyfikacji. W przypadku towarów podlegających modzie poszczególne fazy życia produktów zostają skrócone, a nawet wyeliminowane. Prawidłowości

rządzące opisywanymi rynkami są zwykle znane handlowcom i wytwórcom. Na wielu rynkach mogą jednak pojawić się produkty, których żywotności nie da się prognozować. Tego typu dobra i usługi zwykło się określać mianem

sezonowych dziwactw. Popyt na dziwactwa gwałtownie się rozwija, a następnie dramatycznie się załamuje, przechodząc z fazy wzrostu w fazę spadku.

23. Metoda BCG i jej znaczenie

Metoda BCG jest to metoda optymalizacji programu asortymentowego przedsiębiorstwa. Analiza portfolio zajmuje się wszystkimi dobrami i usługami oferowanymi przez przedsiębiorstwo. Tworzy to ramy do zakwalifikowania

każdego produktu do jednego z czterech grup:

Zagadkowe dzieci – produkty o niejasnej przyszłości wymagające dużego wsparcia finansowego

Gwiazdy – także produkt rozwojowe wymagające wsparcia

Dojne krowy – produkty o ustabilizowanej pozycji nie wymagające wsparcia a same są źródłem środków finansowych

Psy – najgorsze położenie kiedy utrzymuje się na rynku kiedy przynoszą jakikolwiek zysk a najczęściej jest to po przez minimalizowanie kosztów.

Klasyfikacja jest punktem wyjścia dla ustalenia wzajemnych relacji miedzy produktami oraz podporządkowania poszczególnym ich grupom określonych działań. Idea analizy portfolio wywodzi się z przekonania, że każda linia dobra

czy usługi jest inwestycją, której efektywność trzeba stale analizować. Omawianą metodę stworzono, aby umożliwić kierownictwu wielkich przedsiębiorstw alokację zasobów finansowych między różne linie produktów, w sposób

gwarantujący długotrwałą żywotność. Jedną z najszerzej stosowanych wersji analizy portfolio jest koncepcja opracowana przez firmę doradczą BCG. Wersja ta zakłada, że rola każdego produktu – a ściślej linia produktu można

określić przy pomocy dwóch kryteriów:

1. udziału w rynku

2. dynamiki sprzedaży, będącej wyrazem stadium cyklu życia. Schemat i rezultaty tego podziału przedstawia „macierz sprzedaży i udziałów” Oba kryteria tworzą układ współrzędnych: charakteryzujący pozycje różnych rodzin i linii

produktów, informujący o konsekwencjach zajmowanej pozycji dla gospodarki finansowej przedsiębiorstwa.

24. Cena jako instrument marketingu

Cena – instrument marketingu i jest elementem rynkowych działań marketingowych. Cena jest aktywnym instrumentem marketingu, tam gdzie występuje cenowa elastyczność popytu

Funkcje ceny:

- informacyjna- dochodowa

- równoważenie popytu i podaży- motywacyjna

- psychologiczna. Ustalenie ceny zależy od:

- istniejących rozwiązań instytucjonalnych

- struktury podmiotowej rynku

Cenę wyznaczają:- koszty (stałe, zmienne)

- relacje podaży i popytu- konkurencja

- ograniczenia stwarzane przez państwo i organizacje społeczne

25. metody ustalania ceny i jej wyznaczniki

Ustalanie ceny zależy od:

- istniejących rozwiązań instytucjonalnych

5

- struktury podmiotowej rynku

Ceny wyznaczane są przez: - koszty (stałe, zmienne)

- relacje podaży i popytu- konkurencja- koniunktura- ograniczenia stworzone przez państwo, organizacje społeczne

Koncepcja ustalani ceny: -orientacja kosztowa- orientacja na popyt (podwyższenie lub obniżenie, różnicowanie, optyczne ustalanie ceny)I

- orientacja na ceny do konkurencji (dostosowanie cen do konkurencji, odwrócenie się od cen konkurencji tzw. walka cenowa)

26. Istota i cele dystrybucji Dystrybucja jest podstawowym elementem (instrumentem) marketingu MIX. Dystrybucja z innymi instrumentami ma związek komplementarny ( nie zastępują się tylko uzupełniają) Dystrybucja jest to ogół

czynności i decyzji związanych z dostarczaniem produktów i usług odbiorcom rynku docelowego wraz z zapewnieniem im dogodnych warunków zakupu. Pojęcie dystrybucji należy wiązać z pojęciem kanałów dystrybucji. Kanały

dystrybucji to inaczej kanały marketingu, rynku, jest to droga przemieszczania się dóbr, usług od wytwórcy do odbiorcy.

Funkcje kanałów dystrybucji: a) nawiązywanie kontaktów z rynkiem, gromadzenie i przetwarzanie informacji o rynku, promowanie firmy i jej produktów, uzgodnienie wielkości asortymentu i rozmieszczenia produkcji, zawieranie

transakcji kupna i sprzedażyb) transport, magazynowanie, zamiana asortymentu magazynowego na handlowy, sprzedaż i obsługa zamówień, sortowanie i konsolidacja partii towarowych

27. Kanały dystrybucjiKanały dystrybucji to inaczej kanały marketingu, rynku, jest to droga przemieszczania się dóbr, usług od wytwórcy do odbiorcy. W ramach kanałów dystrybucji można wyróżnić

- uczestników, którzy przekazują sobie pewną własność (prawo własności) i do nich należy zaliczyć: wytwórców, pośredników handlowych, odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych.

- uczestników, którzy nie przekazują prawa własności ale ułatwiają porozumie sprzedających z kupującymi są to agenci, brokerzy, którzy reprezentują interesy producenta i występują w jego imieniu.

- uczestnicy, którzy wspomagają proces wymiany handlowej a więc banki, organizacje ubezpieczeniowe, agencje badań marketingowych, agencje reklamowe, firmy transportowe, firmy spedycyjne

Funkcje (cele) kanałów dystrybucji:a) nawiązywanie kontaktów z rynkiem, gromadzenie i przetwarzanie informacji o rynku, promowanie firmy i jej produktów, uzgodnienie wielkości asortymentu i rozmieszczenia produkcji,

zawieranie transakcji kupna i sprzedażyb) transport, magazynowanie, zamiana asortymentu magazynowego na handlowy, sprzedaż i obsługa zamówień, sortowanie i konsolidacja partii towarowych

Wybór kanałów dystrybucji to jedna z ważniejszych funkcji przedsiębiorstwa. Są to działania wysoce zorganizowane i zindywidualizowane czyli za każdym razem dopasowywane do konkretnej sytuacji

29. Istota, cele, procedura promocji

Promocja jest podstawowym elementem (instrumentem marketingu. Przedstawia ogół działań i środków związanych z komunikowaniem się firmy z rynkiem. Istota promocji jest proces komunikacji, który obejmuje następujące

elementy. Nadawca, odbiorca, kodowanie (kodowanie) informacji, kanał komunikacji, dekodowanie (odczytywanie) informacji, sprzężenie zwrotne, zakłócenia (szum informacyjny)

Promocja realizuje cztery podstawowe cele.1 informacyjne (o produkcie, o zaletach)2 nakłanianie i zachęcanie do zakupu

3 kształtowanie wizerunku firmy i produktu4 promocja pozwala uzyskać przewagę konkurencyjna

Procedura działań promocyjnych:- analiza rynku- wybór rynku docelowego- określenie celów promocji

- dobór instrumentów promocji- ich wdrożenie (zastosowanie)- kontrola efektów i skuteczności działań promocyjnych

30. Instrumenty promocji i ich dobór1 reklama to bezosobowa, odpłatna, zawodowa prezentacja dóbr i usług przez określoną organizację. Dobra reklama nie powinna narzucać się nabywcy, powinna mu pozostawiać swobodę

wyboru, a przede wszystkim informować go. Im więcej superlatyw jest w reklamie tym bardziej prymitywna jest reklama2 sprzedaż osobista to osobisty kontakt sprzedawcy z nabywcą dokonywany w dziale sprzedaży, dokonywany

podczas odwiedzin pośredników w magazynach, sklepach, na targach, stosowana jest gdy produkt jest złożony technicznie, wymaga instruktarzu, gdy cena produktu jest wysoka, gdy produkt jest skierowany do kilku określonych

nabywców. Nabywca ma swobodę wyboru, miejsca, czasu zakupu a takiej swobody nie ma sprzedawca, który musi o nabywcę zabiegać. Ważną sprawą są negocjacje handlowe czyli umiejętność komunikowanie się sprzedawcy z

nabywcą tak aby doszło do transakcji.3 promocja dodatkowa – obejmuje zespół środków zwiększających stopień atrakcyjności produktu dla nabywców i podwyższających ich skłonność do zakupu.

4 public relations jest to proces ciągły związany z przekazywaniem informacji o firmie, jej produktach do środowiska wewnętrznego, zewnętrznego w celu kształtowania pozytywnego kształtowanie przedsiębiorstwa. Specyfiką jest to,

ze gównie promuje firmę a nie produkt, że są to działania skierowane do całego rynku Anie do rynku docelowego. Trudno jest zmierzyć ejektywność i skuteczność tego instrumentu. Zaletą jest zwiększenie wiarygodności firmy. Wadą

jest to, że nie ma osobistego charakteru.Poszczególne narzędzia aktywizacji sprzedaży różnią się od siebie pod względem:

-charakteru oddziaływania (promocja osobowa i bezosobowa)- podmiotu odniesienia (nabywcy indywidualni i instytucjonalni)

- stopnia dyferencji informacji przekazywanych do poszczególnych segmentów rynku (informacje zindywidualizowane i ujednolicone)

- ponoszonych kosztów (wysokie, niskie)- elastyczności działania (instrumenty elastyczne, sztywne) itp.

O doborze i kompozycji elementów promocji decyduje wiele czynników, zależnych i niezależnych od przedsiębiorstwa. Wśród nich najważniejsze znaczenie posiadają: wielkość i sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa, jego cele

długo-, średnio-, krótkookresowe, rodzaj i charakter rynku działania, w tym zgłasza siła aktualnych i potencjalnych układów konkurencyjnych, rodzaj produktu, charakter popytu i stopień jego elastyczności cenowej i dochodowej,

wielkość środków przeznaczonych na promocję, itp. Wszystkie komponenty muszą być traktowane łącznie i Stanowic harmonijną całość.

31. Istota i cele strategii marketingowej przedsiębiorstwa

Strategia w odniesieniu do przedsiębiorstwa określa jego tożsamość, tworzy unikalność firmy. Strategia ma odróżniać firmę od firm konkurencyjnych. Strategia jest to koncepcja funkcjonowania organizmu w długim okresie czasu.

Strategia to także podejście do wykorzystania zasobów firmy aby móc zrealizować jej cele. Strategia to także normy dla działań operacyjnych w firmie. Strategia marketingowa to strategia funkcjonowania związana z rola marketingu w

przedsiębiorstwie. Cele strategii to rezultaty, które chcemy osiągnąć, powinny być jasne, zrozumiałe, mierzalne i określone w czasie. Cel kierunkowy jest punktem orientacyjnym dla wszystkich działań podejmowanych w

przedsiębiorstwie.Strategia marketingowa to metoda najskuteczniejszego osiągania celów marketingowych.

32. Kryteria klasyfikacji i rodzaj strategii marketingowej1. Strategia kształtowania pola rynkowego – koncepcja Ansoffa

Penetrować rynek można w ten sposób, że można wprowadzać nową cenę, działalność reklamowa. Rozwój produktu.

Dywersyfikacja – najbardziej skomplikowana polega na wejściu z nowym produktem na nowy rynek. Może mieć ona różne postacie:

a) dywersyfikacja pozioma – jest to taka forma różnicowania produktu kiedy działalność przedsiębiorstwa jest powiązana z dotychczasową działalnością przedsiębiorstwa a staramy się poprzez produkt zaspokajać inne potrzeby

dotychczasowych nabywców. b) dywersyfikacja pionowa – jest to tworzenie tzw ogniw poprzedzających daną działalność przedsiębiorstwa albo stworzenie nowych ogniw następujących po danej działalności

c) dywersyfikacja równoległa – jest to taka forma działalności przed którą pojawia się nowa działalność przedsiębiorstwa nie związana z dotychczasowym polem działania. Np. tworzenia sieci hotelarskiej przez dotychczasowego

producenta komputerów 2. Strategia percepcji rynku (oparta na segmentacji)

a) strategia działań niezróżnicowanych – polega na tym, że działamy na rynku jako całość, nie dzielimy tego rynku na segmenty rynkowe czyli wszystkich nabywców traktujemy jednakowo (koncepcje marketingu MIX dopasowujemy

do całego rynku.b) strategia działania zróżnicowanego – polega na tym, że również działamy na całym rynku ale traktujemy go jako rynek niejednolity, stosujemy podział na segmenty. Instrumenty marketingu dopasowujemy do

każdego segmentu osobnoc) strategia działania skoncentrowanego – jest taką formą strategii kiedy nie działamy na całym rynku, działamy na wybranym segmencie rynkowym i tylko w odniesieniu do tego segmentu dopasowujemy

instrumenty marketingowe3. Kryterium przekroju stosowanych instrumentów marketingowych

Wyróżniamy: strategię produktu, ceny, promocji, dystrybucji

4. Strategie ze względu na udział w rynku

a) strategia lidera – liderem jest przedsiębiorca, który ma największy udział w rynku, przewodzi w polityce cenowej, innowacyjnej, przewodzi w metodach dystrybucji itd.

b) strategia: pozycja rzucającego wyzwanie – celem takiego przedsiębiorstwa jest zwiększenie udziału w rynku po przez atakowanie głównego konkurenta uderzając w jego słabe strony np. w koszty

c) strategia naśladowcy – mogą być bezpośrednie albo selektywne czyli naśladowanie wszystkich działań jakiegoś przedsiębiorstwa albo tylko wybranych

d) strategia poszukującego luki rynkowej – przedsiębiorstwo poszukuje niszy rynkowej albo małego odcinka na którym może działać nie stykając się z konkurencją a podstawą działalności jest specjalizacja.

5. Strategia przestrzennego zasięgu rynku

a) marketing globalny zakłada brak różnic po między poszczególnymi krajami. Koncentruje się na podobieństwach i do wszystkich krajów w których działa kieruje jedną uniwersalną koncepcję marketingu MIX

b) marketing międzynarodowy przedsiębiorstwa traktują rynek światowy jako zbiór odrębnych rynków krajowych czyli każdy rynek to inni nabywcy, inne potrzeby. Działania przedsiębiorstw koncentrują się na różnicach a nie na

podobieństwach i do każdego rynku danego kraju dopasowuje się inną koncepcję marketingu MIX

6. Charakter rozwoju przedsiębiorstwa

- strategia ekstensywna – angażowanie nowych zasobów

- strategia intensywna – wykorzystywanie instrumentów dotychczasowych zasobów przedsiębiorstwa

- strategia ustabilizowanego wzrostu – kiedy tymi samymi produktami obsługujemy te same segmenty

7. Kryterium które uwzględnia pozycje konkurencyjne przedsiębiorstwa i atrakcyjność rynku.

- strategia ekspansji – przedsiębiorstwo działa na bardzo atrakcyjnym rynku i ma silną pozycję

- strategia eksploatacji pozycji rynkowej i wycofywania się z rynku

- strategia selektywnego rozwoju: strategia ofensywnego, przejściowa, defensywna.

33. Segmentacja rynku i jej znaczenie

6

Segmentacja rynkowa – podział rynku według określonych kryteriów na jednorodne grupy nabywców (segmenty), które wyznaczają firmie obszar ekspansji. Są punktem odniesienia dla formułowania strategii marketingowej.

Segmentacja jest elementem marketingu docelowego.

Segmentacja nie tylko ułatwia poznanie cech i zrozumienie reakcji potencjalnych nabywców, lecz jest także narzędziem racjonalnego wykorzystania kapitału i minimalizacji gospodarczego ryzyka. Ustalenie segmentów rynku ma

istotne znaczenie dla określenia skali i profilu działalności przedsiębiorstwa. Strategia segmentacji rynku zakłada daleko idące dostosowanie ofert przedsiębiorstwa do popytu i preferencji nabywców.

28. Intensywność dystrybucjiWażną kwestią jest intensywność dystrybucji – potrzeba dotarcia do jak największej lub niewielkiej liczby odbiorców

Jeśli chodzi o intensywność wyróżniamy trzy typy dystry

Dystrybucja intensywna

Cele:szeroka dostępności

Posrednicy: duża liczba

Klienci: duża liczba

Działania market. masowa reklama

Produkt powszechnego użytku

Cena umiarkowana

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument