Istota, funkcje i znaczenie rachunkowości - Notatki - Rachunkowość, Notatki'z Rachunkowość Finansowa. Cracow University of Economics
Misio_88
Misio_889 maja 2013

Istota, funkcje i znaczenie rachunkowości - Notatki - Rachunkowość, Notatki'z Rachunkowość Finansowa. Cracow University of Economics

RTF (39 KB)
2 strony
488Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z rachunkowości opisujące istotę, funkcje i znaczenie rachunkowości.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Istota, funkcje i znaczenie rachunkowości

1. Istota rachunkowości. Rachunkowość - system rejestrowania zdarzeń gospodarczych ujmujący działalność określonego podmiotu gospodarczego w miernikach pieniężnych i naturalnych. Ma ona na celu ochronę interesów podmiotu, informowanie podmiotów zewnętrznych (inwestorów, banków) oraz dostarczanie informacji przydatnych do zarządzania przedsiębiorstwem. Rachunkowość obejmuje: prowadzenie ksiąg rachunkowych, okresowe ustalanie lub sprawdzanie w drodze inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego (rachunek wyników), kalkulacje, sporządzanie, badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji.Rozwój techniki komputerowej pozwolił na stworzenie i wykorzystywanie w podmiotach gospodarczych informatycznych systemów księgowo-finansowych, które wydatnie usprawniły prowadzenie rachunkowości oraz wykorzystywanie jej do celów informacyjnych i decyzyjnych. 2. Cechy rachunkowości. Wyrażanie wszystkich procesów i operacji gospodarczych w mierniku pieniężnym, pozwalającym sprowadzić je do wspólnego mianownika. Dokonywanie zapisów księgowych wyłącznie na podstawie dokumentów, potwierdzających wystąpienie operacji gospodarczej. Dzięki temu dane i informacje są wiarygodne i mają moc dowodową. Stosowanie do zapisów bieżących specyficznych urządzeń księgowych (konta). Powiązanie kont i ich korespondencję wyznacza zakładowy plan kont. Realizacja zasady podwójnego zapisu, pozwalającej na bieżącą kontrolę poszczególnych urządzeń księgowych. Zachowanie ciągłości ewidencji księgowej1 metoda od bilansu do bilansu . Systematyczne przeprowadzanie inwentaryzacji, czyli działania obejmujące swoim zakresem ogół czynności, których celem jest ustalenie faktycznego stanu zarówno składników aktywów i pasywów przedsiębiorstwa, jak również składników własnych nie ujmowanych w bilansie, bądź też nie stanowiących własności danej jednostki gospodarczej (np. dzierżawionych, przejętych w leasing). Zasadniczym celem inwentaryzacji jest dokonanie weryfikacji zapisów księgowych, co w rezultacie umożliwi wprowadzenie w niej niezbędnych korekt zapewniających jej zgodność ze stanem rzeczywistym. Inwentaryzacja może być przeprowadzana na określony dzień (inwentaryzacja okresowa) względnie w pewnym przedziale czasowym (inwentaryzacja ciągła). Terminy i tryb dokonywania inwentaryzacji regulują odpowiednie przepisy. 3. Funkcje rachunkowości.

Informacyjna tworzenie określonych zbiorów informacji i przekazywanie ich kierownictwu danej jednostki gospodarczej w celu pomocy w podejmowaniu decyzji w zarządzaniu i oceny działalności. Kontrolna realizowana za pomocą określonych środków i reguł postępowania Sprawozdawczo - analityczna sporządzanie zestawień liczbowych przekazywanych dalszym komórkom. Informacje pochodzące z rachunkowości poddawane są analizie sytuacji i wyników działalności jednostki. Dowodowa prowadzenie rachunkowości i archiwowanie jej urządzeń w sposób umożliwiający przedstawienie jako wiarygodny dowód w postępowaniu sądowym i podatkowym. 4. Zasady rachunkowości. Podstawowym elementem jest posiadanie przez jednostkę gospodarczą dokumentacji opisującej przyjęte przez nią zasady rachunkowości. W dokumentacji tej powinno się znajdować: Zakładowy plan kont Wykaz stosowanych ksiąg rachunkowych Dokumentacje systemu przetwarzania danych przy użycia komputera.Jednostki są zobowiązane prowadzić rachunkowość zgodnie z zasadami rachunkowości. Zasadami podstawowymi/nadrzędnymi są: Kontynuacji działalności jej założeniem jest, że w dającej się przewidzieć przyszłości jednostka będzie prowadzić swoją działalność w tym samym zakresie lub niezmienionym istotnie, pod warunkiem, iż nie jest ona nie zgodna z rzeczywistością albo przepisami prawa. Memoriału według tej zasady w księga rachunkowa musi zawierać i zaliczać do wyniku finansowego wszystkie dotyczące danego roku obrotowego osiągnięte przychody i koszty, niezależnie od terminu wpływu należności i zapłaty zobowiązań. Współmierności zgodnie z tą zasadą na wynik finansowy wpływają zrealizowane w danym roku obrotowym przychody i poniesiona dla nich koszty Realizacji zakłada ona. iż zyski powstają dopiero w momencie sprzedaży lub wykonania czynności jej równej (gotówkowej albo bezgotówkowej). Ostrożnej wyceny/ostrożności - wycena aktywów i pasywów jednostki musi być dokonana tak, aby nie został zniekształcony wynik finansowy. Dlatego stosuje się określone reguły (np. amortyzacja2). Aktualizacji należy dokonywać, gdy informacje o potrzebie dokonania korekty wartości jednostka otrzymuje między ostatnim dniem roku obrotowego a dniem, w którym następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych. Istotności nakazuje wyodrębnić w ewidencji te operacje gospodarcze, które mają istotne znaczenie dla oceny sytuacji majątkowej, finansowej, rentowności jednostki i podejmowania decyzji. Ciągłości przewiduje stałe stosowanie identycznych rozwiązań w celu zapewnienia porównywalności danych i informacji liczbowych. Indywidualnej wyceny działając według tej zasady należy wyceniać oddzielnie każdy składnik aktywów i pasywów, przychodów i kosztów. Periodyzacji mówi ona o tym, że wszystkie operacje gospodarcze należy zapisywać w księgach rachunkowy.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument