Kredyty - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia
Konrad_88
Konrad_883 czerwca 2013

Kredyty - Notatki - Ekonomia, Notatki'z Ekonomia

PDF (122 KB)
1 strona
732Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z zakresu mikro e makroekonomii przedstawiające kredyty; różnice pomiędzy kredytem a pożyczką itd.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument
KREDYT BANKOWY-stosunek ekonom

KREDYT BANKOWY-stosunek ekonom.który wynika z zawartej umowy między bankiem i kredytobiorcą

której bank stanowi do dyspozycji kredytobiorcy określoną kwotę śr.pieniężnych,a kredytobiorca zobowiązuje

się zwrócić ją w ustalonym terminie wraz z należnymi banku odsetkami.RÓŻNICE MIĘDZY KREDYTEM A POŻYCZKĄ: Kredyt-*umowa regulowana przez prawo bankowe;*um.zawarta na piśmie;*bank daje do

dyspozycji pien.bezgotówkowy;*od kredytu bank pobiera procent;*jest udzielony na określony cel i

wykorzystywany ma być jak w umowie. Pożyczka:um.cywilno-prawna regulowana k.c;*um.zawarta ustnie,a na piśmie pow.500,- pożyczkodawca daje do dyspozycji kwotę pien ;może być nieodpłatna,*niema

określonego celu i um.nie precyzuje warunków wykorzystania śr.pien. CECHY KREDYTU

BANKOWEGO:*celowość (kred.udzielony jest na określony cel,i bank zastrzega kontrole jego wykorzystania;)*zwrotność (polega na spłacie w terminie i na warunkach uwzględnionych)* terminowość

(polega na ustaleniu terminu zwrotu,nieprzestrzeganie terminu powoduje zachwianie płynności

finansowej)*oprocentowanie (zapłata za korzystanie z kredytu w formie odsetek i prowizji)*zabezpieczenie (bank żąda zabezpieczenia od kredytobiorcy,np.zastawa,poręczenia,hipoteki,itp) FUNKCJE

KREDYTU:(*kreatywna (bank tworzy pieniądz poprzez jego ponowną emisje)*płatnicza (umożliwia

kredytobiorcy zapłacenie płatności wierzycielom czyli przywraca płynność finansową)* finansowa (stwarza możliwości sfinansowania różnych inwestycji czyli jest źródłem finansowania)* kontrolna (bank udziela

kredytu tylko wiarygodnym kredytobiorcom dlatego kontroluje ich sytuacje finansową). KLASYFIKACJA

KREDYTÓW:*wg okresu kredytowania krótkoterminowe (do roku),średnioterminowe (od1roku do 3lat),długoterminowe (pow.roku)*wg sposobu uruchomienia k.w rach.bieżącym,-jest uprawnieniem

posiadacza rachunku i jednocześnie kredytobiorcy do zadłużenia się w tym rachunku na warunkach

określonych w umowie kredytowej.Operacje na ty rachunku: wpływy-zwiejszają zadłużenie, wypływy – zmniejszają. Saldo może być debetowe (wykorzystany kredyt) lub dodatnie (kredytowe).Zadłużenie nie może

przekraczać przyznanego kredytu,ale jest to kred.odnawialny poprzez każda wpłatę na rach.bank. Klient płaci

odsetki od kredytu,obliczane od efektywnie przyznanego kredytu. Gdy saldo r.b.jest dodatnie,klient otrzymuje odsetki od banku (kred.otwarty) k.w rach.kredytowym-występuję w drodze przeksięgowania sumy na

rach.bieżący klienta w ciężar rach.kred.lub bezpośrednio poprzez wykonanie dyspozycji płatniczej klienta w

ciężar rach.kred. wymaga to prowadzenia przez bank odrębnego rach.kred.,na którym ewidencjonuje się wykorzystanie przyznanego kredytu. Wykorzystanie i spłata kredytu jest dostosowywana do cyklu

wytwarzania,magazynwania i sprzedazy (np.kredyt na skup płodów rolnych). wg przedmiotu kred.obrotwe-

udzielane na finansowanie bieżących potrzeb związanych z dział.gosp.,z zaopatrzeniem,z produkcją,sprzedażą lub procesem rozliczeń pien. Przedmiotami tych kred.mogą być: zapasy towarów i wyrobów got.*produkcja

w toku *nakłady przyszłych okresów *należności z ty t.rozliczen z odbiorcami. Wśród k.o. wyróżnia

się:kred.płatnicze (kasowe,płatnicze)zaciągane na pokrycie wymagalnych zobow.i pilnych płatności gotówkowych *kred.sezonowe (zaciągane na skup produktów sezonowydh lub sfinansowanie gromadzonych

zapasów przedsezonowych). Kred.inwestycyjny-udzielane na finansowanie przedsięwzięć zmierzających do

otworzenia,modernizacji i zwiększenia majątku tzw.przedsiębiorstwa. Mogą służyć finansowaniu: *inwest.rzeczowych (zakup sprzętu,maszyn,nieruchomości,śr.transportu,itp) *wart.niemat.(zakup patentów)

*inw.finans.(zakup udziałów,akcji). Tego typu kred.zaliczane są do kr.śred.-lub dług.term. k.konsumpcyjne-

udzielane najczęściej na zakupy ratalne dokonywane przez gosp.dom.,sprzętu elektronicznego,itp.Banki zawierają umowy z wł.sklepu,regulujace zasady obsługi kredytowej klientów sklepu przez dany bank.

Kredytowanie przez bank sprzed.dóbrtrw.użytku przyczynia się do zwiększenia obrotów handlu detalicznego.

*wg formy kredytowania *k. dyskontowe(we kslowe)-udzielane poprzez zakup weksli przed ich terminem

płatności. *k.akceptacyjne-polegaja na akceptowaniu wystawionych na bank weksli transportowych. Bank

zobowiązuję się do udzielania kredytu na ich wykupienie. Wykorzystanie tego kredytu może również nastąpić poprzez poręczenie weksla poprzez bank *k.czekowe-przeznaczone na pokrycie czeków

rozrachunkowych,gwarantowanych przez bank,w przypadku braku środków na rach.wystawcy czeku.

*k.lombardowe-udzielone pod zastaw przedmiotów wartościowych,pap.wart.wystawcy czeku. *k.hipoteczne-udzielone pod zastaw hipoteczny ustanowiony na nieruchomości *k. inkasujące

wierzytelności (faktoring-pośrednictwa udzielane pod zastaw wierzytelności w drodze cesji odpowiednich

dokumentów). *wg waluty kredytu *k.złotowe-udzielane w walucie krajowej,tzn.w zł po l. *k.dewizowe- udzielane są w głównie w 3walutach: **USD(dolarach amer.) **Euro **CHF (frankach szwajcarskich).

/Mogą być kred.obrot.lub inwestycyjnymi w zależności od przedmiotu kredytu. Do wniosku o udzielanie

kred.dew.kred.jest zobowiązany dołączyć dokumenty potwierdzające import danych. Spłata kred.wraz z odsetkami i prowizja bankową następuję w złotych,wg kursu obowiązującego w term.spłaty kredytu. *wg

specjalnych warunków kredytowania (poza kred.zwykłymi) *k.preferencyjne-udzielane na korzystniejszych

warunkach na określone cele,np.na rozwój produkcji rolnej i przetwórstwa rolngo,na ochronę środowiska. k.na budownictwo mieszkaniowe-dla ludzi,którzymają szczególne przywileje,m.in.przy

systematycznych oszczędzaniu,premie gwarancyjne i tanie kredyty z Kra jowego Funduszu

Mieszkaniowego. wg kategorii ryzyka-banki kierując się 2kryteriami: * terminowością spłaty kapitału oraz odsetek *ocena sytuacji ekonom-finaowej dłużnika dokonują następującej klasyfikacji kredytów(bez

odsetek):**należności normalne-obejmuja te kred.w odniesieniu do których niewystepuja poważniese

nieprawidłowości w spłatach kapitałów i odsetek,a sytuacja eko -fin kred.nie budzi szczególnych obow. **n.pod obserwacja-kred.których opóźnienie w spłacie kap.lub ods.nmie przekracza miesiąca,a sytuacja eko-

fin dłużnika nie budzi obaw,które jednak budzą wątpliwości wg kryteriów ustalonych przez bank. Dla

należn.tych zaliczanych przez bank do tej kategorii istnieje obow.utwrzenia rezerwy celowej w wys.1,5&należn. **n.pon.standardu-kred.których opóźnienie w spłacie kap.lub ods.wyn.pow.1m-ca,nie dłużej

jednak niz3m-ce,a syt.fin.dłużnika ulega wyraźnemu pogorszeniu. Dla kred.utworzonych w tej kat.konieczne

jest utworzenie rezerwy celowej w wys.nie mniejszej niż20% wart.należn.(bez ods0. **n.wątpliwe- opóźn.wyn.ponad3m-ce i nie przekracza 6m-cy;syt.eko-fin ulega znacznemu pogorszeniu,szczególnie gdy

ponoszone straty naruszają fundusze własne. Do należn. Tej kat.istnieje obow.utorznia rezerwy cel.w wys.nie

mniejszej niż 50%wart.nalez.(bez ods.) **n.stracone-opoz.wyn.wiecej niż6m-cy;wystapiło nieodwracalne pogorszenie syt.eko-fin.,uniemożliwiające spłatę długu albo dłużnik został postawiony w stan upadłości lub

likwidacji lub też nieznane jest miejsce pobytu dłużnika,czy tez wszczęto postępowanie egzekucyjne wob ec

dłużnika. Dla nalez.tych istnieje obow.utworzenia rezerwy w wys.100%nalez.(bez ods). REZERWY CELOWE obciążają bieżące koszty banku kryterium podziału wg kategorii ryzyka ma również

zastosowanie przy ocenie udzielonych przez bank gwarancji bankowych oraz poręczeń spłaty kredytów.

Warunki otrzymania kredytu: *wypełnienie wniosku kredytowego;wniosek zawiera: *podstawowe inf.o kredytobiorcy *kwotę kredytu *cel *terminy spłaty *zabezpieczenie Oprócz w/w powinno być dołączone do

wniosku: *inf. o stanie pranym firmy *sprawozdanie fin *zaśw.o stanie majątkowym poręczycieli (żyrantów)

*biznes plan (plany przedsięwzięć) *badanie zdolności kredytowej-czyli zdoln.kredytobiorcy do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w umownych term. Bank ustala ją za podst.szczegółowej analizy

sytuacji fin.kredytobiorcy,która ma wykazać stopień wypłacalności przedsięb.i jego płynność finansową.

*akceptacja celu na który kredyt ma być wypłacony Kred.przyznaje się na cele: *uzupełnienie KW *potrzeby płatnicze *przedsięwzięcia rozwojowe Środki fin.na określony cel musza być dokładne obliczone

*podpisanie umowy kredytowej -um.zawarta musi być na piśmie.zawiera strony,kwote,cel,term.spłty,sposób

zapłaty;zabezp., ys.oprocentowania,prowizje bankowe. Warunki umowyzmienionej muszą być n a piśmie. Wniosek sporządza kredytobiorca. Umowa przez bank. *przyznanie kredytu przez bank.

Zabezpieczenie kredytu: *zabez.osobiste *poręczenie osób 3cich *por.wekslowe *gwarancje bankowe

(udzielone przy kred.zagranicznych) *zabez.rzeczowe *blokada śr.na rach.bank. *złożenie w banku kaucji w post.waluty lub pap.wart. *zastaw rzeczy i praw zbywalnych *hipoteka (obciążanie nieruch.na rzecz banku)

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument