Wiedza o gospodarce, egzamin wstępny - Notatki - Ekonomia - Część 3, Notatki'z Ekonomia. Warsaw School of Economics
Elzbieta84
Elzbieta8425 marca 2013

Wiedza o gospodarce, egzamin wstępny - Notatki - Ekonomia - Część 3, Notatki'z Ekonomia. Warsaw School of Economics

PDF (257 KB)
9 strona
1000+Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach wyeksponowane zostają zagadnienia z dziedziny ekonomii: wiedza o gospodarce, egzamin wstępny. Część 3.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 9
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
wiedza o gospodarce cz. 4

1

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Pakt lanckoroński zawarty w Polsce w 1923 roku dotyczył:

a) kwestii odszkodowań niemieckich b) postulatów płacowych związków zawodowych c) zasad reformy rolnej d) polsko – czechosłowackiej strefy wolnego handlu

2. Strajk górników brytyjskich w 1926 roku spowodował:

a) kryzys energetyczny w Polsce b) solidarnościowe wystąpienia górników polskich c) załamanie złotego d) wejście polskiego eksportu węgla na rynki skandynawskie

3. Konstytucja Księstwa Warszawskiego z 1807 roku:

a) uwłaszczała chłopów b) znosiła pańszczyznę c) likwidowała rentę feudalną d) zrównywała obywateli wobec prawa

4. Ksawery Drucki – Lubecki był:

a) ministrem skarbu Królestwa Polskiego w latach 20-tych XIX wieku b) namiestnikiem Galicji, który przygotował tam reformę uwłaszczeniową c) kierownikiem resortu finansów PKNW w 1944 roku d) pierwszym prezesem Banku Polskiego SA

5. Podczas "dyskusji CUP-owskiej" w 1948 roku głównym antagonistą Czesława

Bobrowskiego był: a) Marceli Nowotko b) Stanisław Mikołajczyk c) Eugeniusz Kwiatkowski d) Hilary Minc

6. Leseferyzm był to: a) nowy sposób wytopu surówki żelaza, który odegrał istotną rolę podczas drugiej

rewolucji przemysłowej b) radykalny odłam ruchu związkowego, nawołujący do niszczenia maszyn c) odmiana merkantylizmu, kładąca nacisk na ochronę praw pracowników d) doktryna, że państwo nie powinno wtrącać się do gospodarki

7. System Rezerwy Federalnej to:

a) amerykański bank centralny, utworzony w 1913 roku b) amerykańskie zasoby złota, zdeponowane w Fort Knox po 1936 roku c) niemiecki system rezerw walutowych, utworzony po reformie w 1948 roku d) zasoby finansowe Międzynarodowego Funduszu Walutowego utworzone po

konferencji w Bretton Woods

docsity.com

2

8. Nowy Ład to nazwa: a) radzieckiej polityki gospodarczej po 1921 roku b) polityki gospodarczej prezydenta F. D. Roosevelta w USA c) polityki gospodarczej III Rzeszy d) specjalnych stosunków gospodarczych łączących Wielką Brytanię z jej dawnymi

koloniami 9. W latach 1984 – 1985 rząd Margaret Thatcher zwycięsko wyszedł z konfrontacji ze

strajkiem: a) dokerów b) kontrolerów lotu c) służby zdrowia d) górników

10. Rewolucja Meidżi to:

a) powstanie antyeuropejskie w Chinach w latach 1876 – 1879 b) proces modernizacji Japonii po 1868 roku c) upadek cesarstwa i powstanie republiki w Indiach d) proces europeizacji Turcji po upadku kalifatu

11. Nowym podatkiem, na którym Władysław Grabski oparł swoją reformę walutową, był

podatek: a) od ponadnormatywnego wzrostu wynagrodzeń (tzw. popiwek) b) dochodowy c) majątkowy d) spadkowy

12. Polsko – niemiecka wojna celna wybuchła w roku:

a) 1871 b) 1925 c) 1938 d) 1969

13. W 1915 roku przemysł Królestwa Polskiego poniósł ciężkie straty na skutek:

a) rabunkowej polityki Niemców i Austriaków b) ciężkich działań wojennych c) ewakuacji fabryk w głąb Rosji d) akcji sabotażowych

14. Przeprowadzone w Galicji pod koniec XVIII wieku tzw. reformy józefińskie

doprowadziły do: a) zniesienia serwitutów b) ograniczenia pańszczyzny c) uwłaszczenia chłopów d) parcelacji wielkich majątków ziemskich

docsity.com

3

15. Reforma walutowa w Polsce w 1950 roku polegała na: a) uwolnieniu kursu złotego b) zastąpieniu marki polskiej złotym w relacji 10 000 : 1 c) zastąpieniu starego złotego nowym w relacji 100 : 1 d) zastąpieniu starego złotego nowym w relacji 10 000 : 1

16. Napoleońska blokada kontynentalna wprowadzona w 1806 roku miała na celu:

a) podkopanie mocarstwowej pozycji Rosji b) utrzymanie w Europie korzystnych dla Francji wysokich cen rolnych c) zamknięcie Europy przed tanim importem ze Stanów Zjednoczonych d) zniszczenie gospodarcze Wielkiej Brytanii

17. John Law był:

a) wynalazcą krosna zwanego "latającym czółenkiem" b) sprawcą spekulacji we Francji na początku XVIII wieku c) założycielem pierwszej na świecie spółki kolejowej d) pierwszym prezesem Banku Światowego

18. Problemami skutków eksplozji demograficznej w XIX wieku zajmował się szczególnie:

a) Adam Smith b) John Stuart Mill c) Dawid Ricardo d) Tomasz Malthus

19. Amerykański Lend – Lease Act z marca 1941 roku dotyczył:

a) pożyczek wewnętrznych na potrzeby wojny b) pomocy zbrojeniowej dla sojuszników c) pomocy humanitarnej dla ofiar wojny d) starań o uzyskanie pożyczki brytyjskiej

20. „Wielki Skok” w Chinach, zapoczątkowany w roku 1957, polegać miał na:

a) szybkim wzroście poziomu życia b) szybkim wzroście produkcji żelaza c) szybkim rozwoju infrastruktury d) szybkim rozwoju rolnictwa

21. Po raz pierwszy pieniądze papierowe emitowano w Polsce

a) podczas "potopu" szwedzkiego b) podczas powstania kościuszkowskiego c) w okresie Księstwa Warszawskiego d) podczas powstania listopadowego

22. Tzw. strajk polski, który pojawił się w okresie wielkiego kryzysu, polegał na:

a) odmowie przychodzenia do pracy i pozostaniu w domu b) strajku okupacyjnym c) pozornym wykonywaniu nakazanych czynności d) strajku głodowym

docsity.com

4

23. Kurs dolara po reformie Władysława Grabskiego wynosił: a) 2,25 złotego b) 5,18 złotego c) 24 złote d) 130 złotych

24. Uwłaszczenie chłopów polegało na:

a) parcelacji wielkich majątków ziemskich b) likwidacji poddaństwa osobistego chłopów c) likwidacji pańszczyzny d) nadaniu chłopom na własność ziemi wcześniej użytkowanej

25. Po II wojnie światowej były wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski:

a) pozostał na emigracji b) był aresztowany za działalność przedwojenną c) został pełnomocnikiem rządu do odbudowy Wybrzeża d) w 1946 roku zmarł w Rumunii

26. Autorem koncepcji łączącej początki kapitalizmu z rozwojem religii protestanckiej był:

a) Karol Marks b) Max Weber c) Marcin Luter d) św. Tomasz z Akwinu

27. Kolej transsyberyjska powstała:

a) pod koniec XIX wieku b) podczas I wojny światowej ze względów strategicznych c) w ramach pierwszego radzieckiego planu 5-letniego d) podczas II wojny światowej ze względów strategicznych

28. Który z wymienionych krajów podczas wielkiego kryzysu w latach 1929 – 1933 jako

pierwszy zawiesił wymienialność swojej waluty na złoto: a) Stany Zjednoczone b) Niemcy c) Francja d) Wielka Brytania

29. W ramach polityki Nowego Ładu administracja prezydenta Roosevelta szczególnie zajęła

się rozwojem: a) Kalifornii b) Alaski c) rolniczych terenów prerii d) doliny rzeki Tennessee

30. Nazwą "zielona rewolucja" określamy: a) rewolucję islamską w Iranie w 1979 roku b) wprowadzenie w latach 60-tych i 70-tych nowych upraw w Trzecim Świecie c) wzrost znaczenia ruchów ekologicznych pod wpływem zmian klimatycznych

obserwowanych od lat 70-tych d) szybki rozwój rolnictwa europejskiego po utworzeniu Europejskiej Wspólnoty

Gospodarczej (EWG)

docsity.com

5

31. Serwituty były to: a) zobowiązania chłopów do pewnych bezpłatnych świadczeń na rzecz szlachty b) obowiązek dostarczania określonego kontyngentu rekrutów ze wsi c) uprawnienia chłopów do korzystania z dworskich łąk i lasów d) duże majątki ziemskie świadczące określone usługi na rzecz wojska

32. W XIX wieku miasta: Drohobycz, Jasło i Krosno były ośrodkami przemysłu:

a) solnego b) naftowego c) cukrowniczego d) zbrojeniowego

33. Firma Polskie Koleje Państwowe powstała:

a) w połowie XIX wieku b) na początku XX wieku c) w okresie międzywojennym d) po II wojnie światowej

34. W 1828 roku z inicjatywy Ksawerego Druckiego – Lubeckiego utworzono:

a) Bank Emisyjny w Polsce b) Bank Polski SA c) Bank Polski d) Narodowy Bank Polski

35. Bony towarowe PKO wprowadzone w 1960 roku upoważniały do:

a) otrzymania paczek zaopatrzeniowych w okresie świąt b) zakupu w sklepach tzw. eksportu wewnętrznego c) wymiany złotych na dolary d) opłaty kosztów podróży do krajów kapitalistycznych

36. Homestead Act z 1862 roku regulował stosunki własności:

a) w Australii b) na tzw. Dzikim Zachodzie c) w wielkich miastach amerykańskich d) na uprzemysłowionych obszarach Wielkiej Brytanii

37. Pierwsze metro na świecie powstało w:

a) Nowym Jorku b) Paryżu c) Budapeszcie d) Londynie

38. Projekt Manhattan był to program:

a) regulacji przestrzennej największych miast amerykańskich b) budowy bomby atomowej c) rozbudowy przemysłu zbrojeniowego podczas II wojny światowej d) pomocy dla sojuszników podczas II wojny światowej

docsity.com

6

39. Plan opracowany w 1924 roku przez Charlesa Dawesa dotyczył: a) obniżenia barier celnych b) utworzenia w Europie strefy wolnego handlu c) problemu niemieckich odszkodowań wojennych d) stabilizacji walut europejskich po I wojnie światowej

40. Europejski Bank Rozbudowy i Rozwoju (EBOR) powstał w roku:

a) 2004 b) 1948 c) 2000 d) 1991

41. Po 1933 roku Polska należała do:

a) bloku szterlingowego b) złotego bloku c) strefy franka d) strefy dolara

42. W ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego zbudowano fabrykę opon w:

a) Olsztynie b) Czechowicach-Dziedzicach c) Dębicy d) Kwidzynie

43. Reforma uwłaszczeniowa w Królestwie Polskim nastąpiła w roku:

a) 1807 b) 1831 c) 1848 d) 1864

44. Kariera Łodzi jako ośrodka przemysłu włókienniczego rozpoczęła się:

a) przed pierwszym rozbiorem Polski b) w latach 20-tych XIX wieku c) w latach 80-tych XIX wieku d) w Drugiej Rzeczypospolitej

45. Działający w latach 1919 – 1939 Centralny Związek Polskiego Przemysłu, Handlu i

Finansów popularnie zwany był: a) Korporacją b) Centralą c) Lewiatanem d) Mastodontem

46. John D. Rockefeller był założycielem: a) United States Steel Corporation b) Standard Oil c) General Electric d) American Tobacco Company

docsity.com

7

47. Kołchoz w ZSRR był gospodarstwem: a) państwowym b) spółdzielczym c) prywatnym d) dziedzicznym

48. Twórcą niemieckiej reformy walutowej w latach 1923 – 1924, która położyła kres inflacji, był: a) H. Brunning b) A. Speer c) H. Schacht d) W. Funk

49. Podczas II wojny światowej plan Morgenthaua przewidywał: a) powojenną odbudowę gospodarczą Europy b) powojenną współpracę walutową c) przekształcenie Niemiec w kraj rolniczy d) powojenną integrację gospodarczą Europy

50. Rubel transferowy był: a) walutą radziecką w latach 1947 – 1960 b) walutą rozliczeniową używaną od 1963 roku w Radzie Wzajemnej Pomocy

Gospodarczej (RWPG) c) walutą rozliczeniową Wspólnoty Niepodległych Państw po 1991 roku d) walutą białoruską po 1991 roku

51. Premier Władysław Grabski podał się w 1925 roku do dymisji z powodu: a) wotum nieufności w Sejmie b) stanu zdrowia c) żądań Związku Radzieckiego d) konfliktu z prezesem Banku Polskiego

52. Waluta w Generalnej Guberni nosiła nazwę:

a) marka polska b) złoty polski c) marka niemiecka d) czerwoniec

53. W zaborze pruskim poddaństwo osobiste chłopów zostało zniesione w roku:

a) 1795 b) 1807 c) 1848 d) 1886

54. Dekret o reformie rolnej w Polsce z 1944 roku dotyczył majątków powyżej:

a) 5 hektarów b) 50 hektarów c) 180 hektarów d) 500 hektarów

docsity.com

8

55. W czasach PRL szerokotorowa linia kolejowa prowadziła od granicy polsko – radzieckiej do: a) baz wojskowych w okolicach Legnicy b) Warszawy c) Petrochemii Płockiej d) Huty Katowice

56. W specyficznym ustroju agrarnym dawnej Rosji tzw. mir był:

a) odpowiednikiem folwarku b) obszarem pozostawionym w danym roku odłogiem c) wspólną własnością gminną d) odpowiednikiem dziesięciny

57. Plan opracowany przez Owena Younga w 1929 roku dotyczył:

a) pomocy dla biedniejszych krajów w obliczu wielkiego kryzysu b) kwestii niemieckich reparacji wojennych c) otwarcia rynku europejskiego dla eksportu amerykańskiego d) stabilizacji światowych cen surowców

58. Okres komunizmu wojennego w Rosji przypadł na lata:

a) 1914 – 1918 b) 1918 – 1921 c) 1941 – 1945 d) 1917 – 1991

59. Przyjęta w USA w ramach polityki Nowego Ładu Ustawa Wagnera regulowała:

a) zasady interwencjonizmu w rolnictwie b) program zbrojeń w obliczu zagrożenia wojennego c) sytuację związków zawodowych d) zasady produkcji i sprzedaży alkoholu

60. Podczas II wojny światowej Niemcy uzyskiwały ropę naftową z:

a) Iranu b) Rumunii c) Kaukazu d) Morza Północnego

docsity.com

9

ODPOWIEDZI

1 c 16 d 31 c 46 b 2 d 17 b 32 b 47 b 3 d 18 d 33 c 48 c 4 a 19 b 34 c 49 c 5 d 20 b 35 b 50 b 6 d 21 b 36 b 51 d 7 a 22 b 37 d 52 b 8 b 23 b 38 b 53 b 9 d 24 d 39 c 54 b

10 b 25 c 40 d 55 d 11 c 26 b 41 b 56 c 12 b 27 a 42 c 57 b 13 c 28 d 43 d 58 b 14 b 29 d 44 b 59 c 15 c 30 b 45 c 60 b

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument