Wstęp - Notatki - Badania operacyjne, Notatki'z Badania Operacyjne. University of Szczecin
Osholom
Osholom5 marca 2013

Wstęp - Notatki - Badania operacyjne, Notatki'z Badania Operacyjne. University of Szczecin

PDF (229 KB)
2 strony
509Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące badań operacyjnych: wstęp do tematu; metody optymalizacji.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

Wstęp

Kilka słów o przedmiocie

Tematem zajęć będą Metody Optymalizacji a nie same Badania Operacyjne. Ponieważ

większość z tych metod powstała na potrzeby Badań Operacyjnych, pozostaniemy przy tej drugiej nazwie.

Zajmować będziemy się metodami optymalizacji, służącymi do rozwiązywania problemów decyzyjnych. Program zajęć obejmuje zapoznanie się z metodami rozwiązywania następujących problemów

Problemy i modele decyzyjne

Każdy system działania rodzi tzw. sytuacje decyzyjne. Sytuacją decyzyjną nazywać będziemy ogół czynników, które wyznaczają postępowanie decyzyjne podmiotu podejmującego decyzję, zwanego na ogół decydentem.

Następstwem prawie każdej sytuacji decyzyjnej jest pewien problem decyzyjny, którego rozwiązanie wyznacza racjonalną decyzję. Problem decyzyjny można zdefiniować następująco:

 istnieje cel lub zbiór celi które należy osiągnąć  istnieją alternatywne sposoby dojścia do celu  optymalny sposób lub kombinacja sposobów nie jest oczywista.

Badania operacyjne (ang. operational research) należą do tych dziedzin wiedzy, które zajmują się metodami rozwiązywania problemów decyzyjnych, wynikających z potrzeb racjonalnej działalności człowieka.

Rozwiązanie problemu decyzyjnego za pomocą badań operacyjnych jest procedurą składającą się z następujących etapów:

 rozpoznanie sytuacji decyzyjnej i wynikającego z niej problemu decyzyjnego  budowa modelu decyzyjnego  rozwiązanie problemu decyzyjnego (metodą badań operacyjnych lub

programowania matematycznego)  ocena poprawności i realności uzyskanych rozwiązań oraz ewentualna weryfikacja

modelu decyzyjnego

 przedstawienie rozwiązań decydentowi i ostateczne przygotowanie decyzji.

Nie każdy problem decyzyjny może być rozwiązany za pomocą badań operacyjnych. Rozwiązać można jedynie problemy dobrze ustrukturalizowane, dające się przedstawić w postaci modelu matematycznego. Nie da się rozwiązać metodami badań operacyjnych problemów nieustrukturalizowanych i słabo ustrukturalizowanych.

Budowa modelu decyzyjnego jest jednym z trudniejszych etapów w procedurze

podejmowania decyzji. W praktyce najwięcej problemów sprawia:  wyróżnienie istotnych cech sytuacji decyzyjnej i ujęcie ich w modelu

Problemy liniowe Problemy nieliniowe

Problemy

ciągłe

Problemy

dyskretne

Programowanie liniowe

(metoda sympleks,

sztuczna baza,

dualność)

Programowanie

nieliniowe

Programowanie liniowe

całkowitoliczbowe (algorytm Gomory'ego)

Problemy

statyczne

Problemy

dynamiczne

Wieloetapowe procesy

decyzyjne

Jednowymiarowy proces

alokacji

(programowanie dynamiczne)

docsity.com

 modelowanie - tę samą sytuację często można odwzorować za pomocą kilku modeli.

Od postaci sformułowanego modelu zależą szanse jego efektywnego rozwiązania - stąd przy formułowaniu modelu należy mieć rozeznanie co do metod, którymi można go

rozwiązać.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument