Recenzja "Rozumienie natury ludzkiej w ujęciu Platona" - Notatki - Filozofia, Notatki'z Filozofia. University of Warsaw
Aleksander88
Aleksander8829 marca 2013

Recenzja "Rozumienie natury ludzkiej w ujęciu Platona" - Notatki - Filozofia, Notatki'z Filozofia. University of Warsaw

RTF (34 KB)
1 strona
910Liczba odwiedzin
Opis
Historia i filozofia: notatki dotyczące recenzji "Rozumienie natury ludzkiej w ujęciu Platona"
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Recenzja Cezary Masztalerz Rec., Marta Glegoła,

Rozumienie natury ludzkiej w ujęciu Platona

Recenzowana praca składa się z trzech rozdziałów: Rozważania nad terminem natura, Natura jako świat zmysłowy, Dusza jako zasada ruchu. Zawiera również wstęp i zakończenie oraz bibliografię i spis treści. W rozdziale pierwszym autor dokonuje wstępnego określenia znaczenia terminu natura, oraz ukazuje jego rozumienie u pierwszych filozofów. W drugim, przedstawia rozumienie natury, jako świata zmysłowego, wypracowane przez Platona. W trzecim prezentuje Platońskie rozumienie duszy. We wstępie jasno postawiono problem badawczy, wskazano na literaturę oraz zaznaczono novum pracy. Autor wskazuje również, na stosowaną przez siebie metodę. W zakończeniu zebrano wyniki dokonanych badań. Bibliografię podzielono na: literaturę źródłową, opracowania, literaturę pomocniczą. Spis treści jest obrazem zawartości merytorycznej pracy. Język jest zasadniczo intersubiektywnie sensowny, nie dają się zauważyć rażące błędy stylistyczne. Poszczególne tezy, stawiane w pracy, są ze sobą powiązane, jednak nie jest rzeczą wyraźną związek treści trzeciego rozdziału z dwoma poprzednimi. W dwu pierwszych autor porusza kwestie rozumienia natury, bądź w ogólności, bądź u samego Platona, w trzecim traktuje o Platońskim rozumieniu duszy. Ta ukazana jest w nim jako zasada ruchu, stąd można wnosić o potrzebie tych ustaleń w całości pracy, jednak brak tutaj jednoznacznego wskazania autora na takową konieczność. Ponadto autor, poprzez swoje sformułowania, może sugerować czytelnikowi, że wedle Platona istnieje w człowieku jedynie jedna dusza, spełniająca różne funkcje. We wstępie autor opisując metodę używa sformułowania Przedmiotem mojego badania będzie natura, dla której postaram się znaleźć przedmiotowe racje jej istnienia w świecie. Powstaje jednak pytanie czy rzeczywiście to jest przedmiotem badania autora. Wydaje się, że są nim raczej ustalenia Platona odnoszące się do natury niż sama natura. Na stronie 10, w 4 linii od dołu winno być raczej nigdy zamiast nigdy . Poza tym nie daje się znaleźć innych błędów literowych. W bibliografii literaturę pomocniczą winny stanowić jedynie pozycje encyklopedyczne.W konsekwencji praca recenzowana tyczy się znajdującego się w temacie problemu. Na płaszczyźnie merytorycznej proponuje pewne jego rozwiązanie. Powyżej wskazane uchybienia nie podważają jej wartości merytorycznej.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument