Zagadnienia na egzamin - Notatki - Socjologia ogólna - Część 2, Notatki'z Socjologia. University of Warsaw
Kasia_aisaK
Kasia_aisaK4 marca 2013

Zagadnienia na egzamin - Notatki - Socjologia ogólna - Część 2, Notatki'z Socjologia. University of Warsaw

PDF (339 KB)
8 strona
874Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące specyfiki socjologii jako nauki o społeczeństwie; cele i przedmiot socjologii jako nauki.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 8

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 8 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 8 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 8 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 8 pages

Pobierz dokument

badania do opisu zjawisk i prawidłowości w populacji. Hipotezy sformułowane wstępnie pozostają nierozstrzygnięte. Skutki są podobne do przekłamań w zebranych danych.

Wykrycie błędu doboru próby jest trudne i wymaga prześledzenia metodologii badań oraz znajomości realiów tematu badania.

Dobór próby można podzielić na siedem etapów:

 Definiowanie szerokiej populacji  Wybór operatu losowania  Określenie metody doboru  Określenie wielkości próby  Implementacja założeń  Zbieranie danych  Sprawdzenie poprawności doboru

-Przygotowanie narzędzi badawczych – kwestionariuszy, schematów, instrukcji, testów, urządzeń technicznych i wypróbowanie go konstrukcja kwestionariuszy, schematów obserwacji,

Narzędzie badawcze to coś, przy pomocy czego będziemy gromadzić informacje

Sporządzenie listy osób będących naszą próbą- dane demograf i adresowe.

Kwestionariusz: służy do gromadzenia informacji, jest zbiorem powiązanych ze sobą pytań, podporządkowanych problemowi badawczemu czyli jest zbiorem pytań które mają dostarczyć odpowiedzi będących w badaniu wskaźnikami badanych zjawisk (zmiennych)

Budowa kwestionariusza:

Każde pytanie musi odnosić się do problemu centralnego, a wszystkie muszą się ze sobą wiązać w zwartą i konsekwentną całość; Pytania w swoim języku powinny być dostosowane do respondenta, tzn. nie mogą zawierać niezrozumiałtch sformułowań, wyrazów obcych

Należy rozpocząć od pytań prostych, nieskomplikowanych i nieosobistych;

Dane osobowe umieszczamy na końcu;

Na początku umieszczamy pytania pobudzające zainteresowanie respondenta i zachęcające go do dalszej współpracy;

Pytania otwarte, rozwinięte zaczynające się formą DLACZEGO zadajemy nieco później lecz nie za późno, należy się liczyć z tzw. momentem zmęczenia między 15, a 20 minuta odpowiedzi;

docsity.com

Każde pytanie osobiste, drażliwe powinno być poprzedzone pytaniem, które mogłoby uspokoić respondenta, pytania drażliwe nie mogą być dla respondenta zaskoczeniem;

Jeżeli udzielenie odpowiedzi na jakieś pytanie mogłoby być kłopotliwe należy dać możliwość udzielenia odpowiedzi na pytanie - dlaczego tak jest? (usprawiedliwienia się), w ten sposób możliwe będzie utrzymanie dobrego nastroju badanego do dalszej części badania;

Należy ponadto zadbać o podział tematyczny i logiczny pytań, tak by jedno wiązało się z drugim, które po nim nastąpi – w ten sposób unikniemy dezorientacji u respondenta.

Podział Kwestionariusza ze względu na:

Stopień techniki badawczej dla której kwestionariusz jest narzędziem

Kwestionariusz wywiad- narzędzie pomocnicze dla ankietera

Kwestionariusz ankiety- stanowi on narzędzie komunikacji pomiędzy badaczem a respondentem, zatem musi być tak zdecydowany aby pojęcia były wspólne dla badacza i respondenta

Kwestionariusz socjometryczny – wskazanie osoby z którą chce się ( i nie chce) mieć kontakt w danej sytuacji.

Kwestionariusz obserwacji- zawiera listę zachowań i sytuacji na które badacz w trakcie obserwacji powinien zwracać uwagę oraz pytania które badacz będzie zadawał w trakcie obserwacj

Klucz kategoryzacji używany w analizie treści – zestawieni pytań

Kwestionariusz używany w technikach projekcyjnych.

Zestaw problemów/ pytań jakie należy podjąć w czasie zogniskowanego wywiadu grupowego (focus group)- scenariusz

Stopień wystandaryzowania kwestionariusza.

Standaryzacja polega na:

Działaniu na każdego respondenta takimi samymi bodzcami (pytaniami)

Uzyskiwaniu w wyniku tego wyselekcjonowanych odpowiedzi

Podział kwestionariusza ze względu na standaryzacje.

Całkowicie niezestandaryzowane – są wykazem zagadnień, jakie ankieter musi poruszyć (np. kw. Wywiadu swobodnego)

Kwestionariusz cześciowo wystandaryzowany (pytania otwarte i zamknięte)- wywiad kwestionariuszowy

docsity.com

Kwestionariusz wstandaryzowany całkowicie- kw. Ankiety (zawiera większość lub wszystkie pytania zamknięte.

Rodzaje pytań w kwestionariuszu:

Pytania- rozstrzygnięcia- tak/nie, oraz pytania dopełnienia- dlaczego

Pytania o fakty i o opinie

Pytania ze względu na funkcje:

Filtrujące – dzielą zbiorowość na pod grupy którym zadajemy odmienne pytania

Sprawdzające – spr. Wiarygodność informacji

Sondażowe-z reguły zaczynają się od „dlaczego”

Metrykalne – pytania o dane demograficzno społeczne

Pytania ze względu na budowę- otwarte, zamknięte, półotwarte- zamknięte z odp –inne, jakie

Kategorie:

Otwartość logiczna, -GDY na pyt istnieje niesoń maść odp.

Otwartość gramatat =gdy nie jest dołączona liczba odp

Zamk. Logiczna- gdy istnieje skończona il. Odp

Zam. Gramat- dołączono liczbę odp.

Pytania otwarte stosujemy gdy:

Nie znamy ukł. Odniesienia respondenta

Nie domyślamy się możliwych rozkładów odp w danej zbiorowości

Gdy zamknięte pyt są zbyt sugerujące

Gdy chodzi nam nie o treść, ale o sposób formułowania odpowiedzi, „trudno powiedzieć”= brak odp

Eliminujemy takie odp

Pierwszą czynnością przy analizowaniu danych jest liczenie rozkładów.

Kiedy wolno stosować pytania zamknięte:

docsity.com

Gdy znamy ukł. Odniesienia respondenta, znamy dobrze badaną zbiorowość i możemy przewidzieć rozkł. Odp, nie zachodzi obawa sugestii, chcemy sprawdzić funkcjonowanie w badanej zbiorowości danych kat. Odpowiedzi

W badaniach sondażowych do pewnego badania kreujemy rzeczywistość (ankieterzy nie zawsze myślą jak twórcy ankiet)- tej kreacji można w pewnym stopniu uniknąć jeśli znamy ukł. Respondeta trzeba wiedzieć na ile my za pomocą sondażu badamy opinię, a na ile to jak my myślimy że ludzie myślą

Typy pytań zamkniętych

Alternatywa tak/nie,

Pyt. Z kateferiami- dołączonymi listami odp->można wybrać jedna lub wiele odp.

W kwestionariuszach ankiety, w których odpowiedzi zaznaczają respondenci a nie ankieterzy do każdego pytania należy dopiąć opis jak wypełnić dane pytanie.

Rozszerzenie zupełności

-minimalne- co najmniej jedną odp

max- wybrać max ilość odp

ograniczone- wybieramy konkretna odp

nieokreślone- gdy nie określa się kategorii wyboru

Pytania z listą- gdy kafeteria liczy więcej niż 8-10 odp często stosuje się też rangowanie- prośbę o poszeregowanie odp z listy

Pytania o charakter skali- kafeteria w postaci skali , np. zdecydowanie tak, do zdecydowanie nie poprzez kat.pośrednie

Pytanie w postaci tabeli- kombinacja listy i skali- do każdej pozycji skala

Pytania w postaci nafki?- na jednej krawędzi mamy cechę pozytywną na drugiej negatywna tak---nie

Pyt. W postaci historyjek charakterystyk sytuacji czy postaci – badany wybiera tą, która mu się najbardziej podoba, odpowiada jego cechom, sytuacji, opinii etc

Zasady Weryfikacji Pytań:

Czy pytania:

Są zgodne z założoną problematyką pytań

Są wskaźnikami analizowanych zmiennych

docsity.com

Wyczerpują zakres problematyki badań

Nie zostały błędnie sformulowane

Błędy wg Babińskiego

Logiczne- pyt,. O dwie rzeczy naraz, alternatywa w miejsce większej ilości odp,gdy nie podajemy układu odniesienia jakiego ma dotyczyć odpowiedz (np. ilosć książek przeczytanych w ostanim okresie- kiedy)

Nieokreślone roszczenie zupełności

Kategorie z kafeteriami są nierozłączne (pokrywają się)

Merytoryczne- pytanie gł. Problemem badań, jest sformułowane bardzo ogólnie, zastosowanie pytania zamkniętego gdy nie znamy zbiorowości, pytanie zawiera nieznane dla badanego fachowe lub obce wyrazy, lub wyrażenia gwarowe

Sytuacyjne-zastosowanie pytania zamkniętego, gdy dołączone odp. Będą sugerujące, pyt. Nie ma załączonej instrukcji jak na nie odpowiadać pytanie ma zła kafeterie

Techniczne- pytania są formułowane w zbyt skomplikowany sposób, mają zbyt wiele podobnych znaczeniowo kategorii, mają za długie kafeterie, badani mają zbyt mało czasu na wypełnienie kwestionariusza.

Weryfikacja wewnętrzna- sami czytamy kwestionariusz, prosimy kogoś o wskazanie błędów,

Uważnie czytamy pytanie i staramy się ustalić, dlaczego pytanie znalazło się w kwestionariuszu, jakich odp. Dostarcza nam pytanie, czy tych inf. Nie zdobywamy w inny sposób, dlaczego to pyt. Jest tak sformułowane i czy nie lepiej je zmienić?, czy pytanie musi być w tym miejscu kwestionariusza? Jakie są możliwe odp na pytanie, jak będziemy analizować odp. Na to pytanie?

Sprawdzamy całość

Na ile kwestionariusz przystaje do problematyki badań, czy zawiera wszystkie konieczne estymaty- apel mający zachęcić badanych do udziału w badaniu (organizator badań, problematyka, dlaczego badany powinen brać udział w badaniu, zapewnienie o anonimowości, i wyk info tylko do celów badawczych, podziękowanie

Szczegółowe instrukcje do każdego pytania, wszystkie pytania metrykalne, czy ma zaznaczone „reguły przejścia” po pyt. Filtrujacych, czyli na jakie pyt ma odp. Po przejściu bad filtrujacych, czy właściwy jest ukł. Graficzy kwestionariusza, czy czas na udzielenie odp jest odpowiedni, czy uwzględnia progi zmęczenia (I-20 min, II 15, II 10)

Weryfikacja zewnętrzna:

W badaniach pretestowych które sprawdzają, czy skonstruowany kwestionariusz jest właściwym narzędziem

docsity.com

Pretext (spr. Narzędzie ) nie to samo co pilotaż, który sprawdza tematykę, problem

W badaniach pretestowych prosimy ankieterów o notowanie wszystkich pytań respondentów, ich kłopotów i wątpliwości przy wypełnianiu kwestionariusza, ankieterzy zapisują czas wypełnienia kwestionariusza, których pytań respondent nie rozumie (zarówno treści pyt. Jak i instrukcji), prosimy także o uwagi na temat kwestionarisza

Po badaniach pretestowych analizujemy odpowiedzi sprawdzając

Czy na wszystkie pytania udzielono odp (gdy więcej niż 10% nie- trzeba zmiany), czy udzielono odp zgodnie z instrukcją, (jeśli nie pow. 5%-zmiana), czy w pytaniach półotwartych nie jest zbyt szeroka kategoria „inne” – gdy jest powyżej 10% trzeba ją rozszerzyć, czy jakieś kat, nie są pominięte- jeśli brak wyboru tych kategorii nie jest wskaźnikiem zjawiska jakie nas interesuje to należy te kategorie wyżucić, czy w wszystkich pytaniach otwartych nie powt. Się odpowiedzi- jeśli tak- zmienić jedno z nich

-Pilotaż badań – sprawdzenie problemu badawczego, jego uszczegółowienia i, wartości wyjaśniającej przyjętych wskaźników, jednoznaczności pojęć, czy problem w ogóle istnieje; sprawdzenie narzędzi i technik badawczych, strony techniczno-organizacyjnej badań, dostępnych środków finansowych

-Dobór próby

-Badania

-Weryfikacja zebranego materiału empirycznego – w. wstępna i pogłębiona

-Wstępne grupowanie materiału surowego (kodowanie)

-Analiza materiału empirycznego – konfrontacja danych empirycznych z pytaniami i hipotezami, zarówno analiza o charakterze ilościowym, jak i jakościowym

-Testowanie hipotez i uogólnianie wyników badań testowanie siły i kierunku zależności między analizowanymi cechami, słuszności założeń badawczych i sformułowanych na ich podstawie hipotez

-Pisanie końcowego raportu z badań – naukowego lub komercyjnego

opracowanie zebranych materiałów

Weryfikacja – ustalamy czy i jaką wartość naukowa mają zebrane materiały, sprawdzamy zgodność sposobów zbierania danych z przyjętym planem badań, oceniamy rzetelność realizowania tego planu przez osoby uczestniczące w badaniach, sprawdzam same dane;

Selekcja – spośród zebranych danych selekcjonujemy, te które są nam rzeczywiście potrzebne ze względu na podjęty temat badań, następnie spośród wybrane przez nas dane staramy się uporządkować pod względem stopnia ich ważności;

docsity.com

Klasyfikacja – zgromadzone dane dzielimy według pewnych, przyjętych przez badanego cech, które uznał za konieczne. Istotny jest tu tzw. podział logiczny, czyli działanie, które opiera się na wyróżnianiu pojęć podrzędnych względem danego pojęcia nadrzędnego. Poprawny podział logiczny powinien być adekwatny i rozłączny. Na podstawie podziału logicznego uzyskujemy klasy wypowiedzi czy przedmiotów – zbiory, jakie obejmują swoim zakresem np. wszystkie wypowiedzi określonej treści;

Kategoryzacja – polega na łączeniu danych np. wypowiedzi respondentów ze względu na ich wspólne właściwości w określone klasy (kategorie). Istnieją oczywiście reguły ogólnie ważne przy kategoryzowaniu: każda kategoria czy też swoiste ujęcie jednego ze wskaźników powinna być tworzona ze względu na cel badań, kategorie powinny być na tyle ogólne, aby mogły ująć wszystkie przypadki dotyczące danej kwestii, poszczególne kategorie winny wzajemnie się wykluczać;

Skalowanie – umożliwia pewnym właściwościom interesujących nas przedmiotów przyporządkować wartości, liczby lub inne symbole w celu określonego uporządkowania badanych stanów rzeczy oraz wyrażenie tego w sposób liczbowy lub wartościowy. Skala jest pomyślana jako narzędzie pomiaru.

Porządek skalowania jest przeważnie następujący:

1. Dokonuje się wyboru skalowanych danych

2. Określa się ich przydatność ze względu na badany przedmiot

3. Ustala się stopień ich pewności lub wiarygodności

4. Dokonuje się wyboru matrycy (miary), umożliwiającej takie ułożenie danych w sposób uporządkowany, by tworzyły continuum (pewien ciągły zbiór dowolnej liczby elementów przechodzących jeden w drugi).

Warunki etyki badacza

- Zgoda respondenta na udział w badaniu;

- Zapewnienie poufności informacji, jakich udziela respondent;

- Dane do informacji instytucji, jeśli ta się zgadza;

- Zabezpieczyć respondenta przed negatywnym wpływem badań;

- Pogodzenie interesów sponsora i socjologa jako przedstawiciela nauki;

- Unikanie nakłaniania do udziału w badaniach osób słabych, zależnych od innych.

Dlaczego przeprowadzamy badania?

- Poszukujemy skutecznego sposobu działania np. badania socjotechniczne;

- Weryfikujemy teorię;

docsity.com

- Chcemy rozwiązać problem społeczny;

- Ponawiamy badanie w zmodyfikowany sposób;

- Z powodów osobistych, zainteresowania się określoną problematyką

Hipoteza

Z greckiego „hypotesis”, co znaczy założenie, przypuszczenie. Jest to zdanie o domniemanym stanie rzeczy, co do którego nie mamy pewności czy jest prawdziwe czy fałszywe. W warunkach badania hipoteza zostaje potwierdzona (zweryfikowana) lub odrzucona (sfalsyfikowana) albo w szczególnych przypadkach zmodyfikowana poprzez dodanie bądź odjęcie jakiegoś elementu. Hipoteza określa zależności między zmiennymi.

Hipotezy muszą:

Być sprawdzalne empirycznie (tj. zmienne muszą być uchwytne oraz mierzalne);

Mieć charakter prawidłowości (tj. występować w tych samych, niezmiennych warunkach – zasada „ceteris paribus”, choć oczywiście można ustalić pewne sytuacje, w których nie będą prawidłowe);

Mieć moc wyjaśniającą (tj. winny być pomocne przy wyjaśnianiu obserwowalnych zjawisk);

O tyle nowe, by wskazywały na dotąd nieznane aspekty badawcze;

Jasne pojęciowo tzn. wyrażone w jednoznacznych terminach;

Na tyle ogólne, by omawiały i obejmowały fakty i zjawiska jakich dotyczą;

Wolne od wewnętrznych sprzeczności (nie mogą zawierać zdań sprzecznych).

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 8 pages

Pobierz dokument