Zarządzanie testy - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo
Lady_Pank
Lady_Pank20 czerwca 2013

Zarządzanie testy - Notatki - Prawo, Notatki'z Prawo

PDF (147 KB)
6 strona
568Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa dotyczące zarządzania, testy.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 6

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument

1 znajdowanie się rzeczy w stanie dającym się zazwyczaj określić przez jej stosunek do

jakieś innej rzeczy lub do jakieś części jej samej to:

a) zachowanie nieumyślne b) zachowanie się c) działanie d) zachowanie umyślne

2 działanie może polegać: a) wyłącznie na powstrzymywaniu się od czegoś b) zachowaniu się w określony sposób c) wyłącznie na wykonywaniu czegoś d) zarówno na wykonywaniu czegoś jak i na powstrzymywaniu się od czegoś

3splot czynów własnych mający charakter pokonywania trudności dla uczynienia

zadość czyimś potrzebom istotnym nazywamy: a) pracą b) zabawą c) walką’ d) zdobywaniem wiedzy

4 sprawcą danego zdarzenia jest ten: a) kto zobowiązany jest do działania b) kto ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzenia w sensie subiektywnym c) czyj impuls dowolny jest przyczyną tego zdarzenia d) kto ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzenia w sensie obiektywnym

5 przypadek związku przyczynowego w którym przyczyną jakiegoś działania jest

działanie dwóch lub więcej osób działających w tym samym czasie nazywamy: a) współsprawstwem kierowniczym b) współsprawstwem współczesnym c) współsprawstwem d) współsprawstwem następczym

6współsprawstwo: a) wzmacnianie poczucia odpowiedzialności b) wywiera zmienny wpływ na poczucie odpowiedzialności c) nie ma wpływu na poczucie odpowiedzialności d) osłabia poczucie odpowiedzialności proporcjonalnie do liczby współsprawców

7 antycypowany stan rzeczy na tyle ważny dla działającego że dla niego samego jest on

gotów podjąć działanie: a) cel pośredni b) cel indywidualny c) cel główny d) cel partykularny

8 użycie środków niegodziwych dla celów godziwych powoduje że: a) mogą być one sprawne jak środki godziwe jeżeli ze swojej istoty są one sprawne b) nie można w ogóle rozpatrywać sprawność działania c) są zawsze one mniej sprawne niż środki godziwe bo są dotknięte \środkiem wartości d) mogą być one sprawne jak środki godziwe bez względu na ich sprawność

9cennością kosztu działania nazywamy: a) sumę cenności wszystkich przewidywanych skutków działania b) sumę cenności wszystkich przewidywanych skutków działania c) sumę cenności wszystkich negatywnie ocenianych przewidywanych i nie

przewidywanych skutków działania

d) sumę cenności wszystkich przewidywanych i nie przewidywanych skutków działania

10w instytucjach zarządzanych powodzenie można mierzyć stopniem a) osiąganie celu b) zbliżania się do stanu ocenianego pozytywnie ze względu na wartość będącą podstawa

oceny

c) zbliżania się do stanu ocenianego pozytywnie ze względu na osiągnięcie celów instytucji

d) zbliżania się do stanu ocenianego pozytywnie ze względu na osiągnięcie celów instytucji z zachowaniem z góry ustalonego stosunków wyników użytecznych do

kosztu ich osiągnięcia

11 ekonomiczność działania to: a) wielkość wymiarowa dająca się wyrazić za pomocą liczby mianowanej stosowana do

porównania cenności kosztów wyniku użytecznego do cenności kosztów

b) efektywność wykorzystania nakładu finansowego c) wielkość bezwymiarowa dająca się wyrazić za pomocą liczby niemianowanej

stosowana dla oddania stosunku cenności wyników użytecznych do cenności kosztów

d) efektywność wykorzystania nakładu pracy żywej 12 działanie jest niekorzystne jeśli:

a) wartość stosunków cenności wyników użytecznych do cenności kosztów jest mniejsza o jeden

b) cenność wyników użytecznych jest mniejsza od cenności kosztów a działanie jest w pełni skuteczne

c) cenność wyników użytecznych jest mniejsza od cenności kosztów d) cenność wyników użytecznych jest mniejsza od cenności kosztów a działanie jest

nieskuteczne

13 metoda wydajnościowa ekonomizacji polega na : a) zmniejszeniu kosztów przy jednoczesnym wzroście wyników użytecznych b) wzroście wyniku użytecznego przy utrzymaniu kosztów bez zmian ‘ c) zmniejszeniu kosztów przy utrzymywaniu wyniku użytecznego bez zmian d) wzroście kosztów i wyniku użytecznego jeżeli wyniki rosa szybciej niż koszty

14 termin sprawność jest nazywana ogólną każdego z walorów praktycznych w sensie a) uniwersalnym b) syntetycznym c) technicznym d) ogólnym

15 Podstawowe walory praktycznego działania to: a) skuteczność, korzystność, energiczność b) spolegliwość, udatność, skuteczność, c) skuteczność, , korzystność, ekonomiczność, d) skuteczność, wydajność, energiczność

16 inwigilacja czysta polega na a) zastąpienie działania ujawnieniem możliwości działania b) samoczynnym odbywaniem się procesów zgodnych z zamierzeniem podmiotu

działającego

c) postępowanie wg schematu opracowanych dla powtarzalnych masowo sytuacji d) instrumentalizacji i automatyzacji

17 zwlekanie z działaniem pozbawiających nas pola manewru nazywamy: a) uniwersalizacją działania b) minimalizacją interwencji c) kunktacją d) antycypacją

18 wskaż prawidłowa relację pojęć:

a) organizacja nie jest instytucją b) każda organizacja jest instytucją c) każda instytucja jest organizacją d) oba pojęcia są synonimiczne , czyli równorzędne względem siebie

19instytucjami w nauce zarządzania są: a) rzeczy zorganizowane, których składniki współprzyczyniaja się do powodzenia

całości

b) organizacje wyposażone w normy prawne c) rzeczy zorganizowane złożone z ludzi połączonych jakąś wiązką celów wraz

zasobami, których ci ludzie używają w swym dzianiu

20 grupa ludzi bardziej trwale nizinni związana jest z instytucją , współprzyczyniajaca

się swym działaniem do osiągnięcia celów wspólnych , podlegająca wspólnemu

kierownictwu, dla których zwyczaj wynagrodzenia za świadczenie na rzecz instytucji

stanowi główne źródło utrzymania

a) zarząd instytucji b) rdzeń instytucji c) krąg zewnętrzny instytucji d) otoczenie instytucji

21 rozpiętość kierowania to liczba:

a) bezpośrednich i pośrednich podwładnych b) szczebli kierowania c) bezpośrednich podwładnych d) pośrednich podwładnych

22 najważniejszym stopniem ostrości konfliktu jest:

a) konflikt wartości b) walka c) kooperacja negatywna d) sprzeczność interesów stron konfliktu

23 przez szczeble kierowania rozumiemy; a) liczbę bezpośrednich podwładnych b) poziom hierarchii organizacyjnej c) odległość pomiędzy dwoma sąsiednimi poziomami w hierarchii organizacyjnej d) człon kierowniczy rozpatrywanego przedziału instytucji

24 spłaszczanie struktur to proces;

a) zmniejszający sprawność kierowania z uwagi na zbyt duże rozczłonkowanie struktury b) poprawiający komunikację pomiędzy organizacjami c) poprawiający sprawność kierowania z uwagi na zmniejszenie rozczłonkowania

struktury

d) nie ma jacy wpływu na sprawność kierowania. 25 do struktur klasycznych zaliczamy:

a) strukturę klasyczną b) strukturę macierzową c) strukturę zespołową d) strukturę dywizjonalną

26 więź o charakterze jednostronnym w ramach której przełożony decyduje o sposobie

wykonywania zadania przez podwładnego to:

a) więź służbowa b) więź funkcjonalna typu hierarchicznego

c) więź techniczna d) więź informacyjna

27struktura liniowa to struktura organizacyjna w której

a) nie występują sprzężenia funkcjonalne b) sprzężenia funkcjonalne pokryją się ze sprzężeniami służbowymi c) nie występują sprzężenia informacyjne d) sprzężenia funkcjonalne nie pokrywają się ze sprzężeniami służbowymi

28 ogół czynności scharakteryzowanych przez to że dotyczą bezpośrednio realizacji

końcowego, zewnętrznego celu (głównego i ubocznego) danej jednostki nazywamy:

a) funkcją regulacyjną b) funkcją pomocniczą c) funkcją organiczną d) funkcją podstawową

29 kontrola wstępna koncentruje się na :

a) zasobach b) elementach nakładów wpływających do systemu organizacji c) transformacji nakładów w wyniki d) grupy nieformalne

30 przejaw organizacji nieformalnej w strukturze widzianej statystycznie to:

a) zachowania organizacyjne b) sprzężenia organizacyjne i grupy nieformalne c) grupy nieformalne

31 stosunki nieformalne w organizacji całkowitej obejmują:

a) stosunki rzeczywiste b) stosunki nierzeczywiste i nieświadome c) część stosunków rzeczywistych i część nierzeczywistych oraz świadomych d) część stosunków świadomych oraz całość stosunków rzeczywistych oraz

nieświadomych.

32 wskaż prawidłowe sformułowanie:

a) wg Fayola zarządzanie to planowanie, podejmowanie decyzji, przewodzenie, organizowanie, kontrolowanie.

b) Wg Griffina zarządzanie to planowanie, podejmowanie decyzji, organizowanie, kontrolowanie ,rozkazywanie.

c) wg Fayola zarządzanie to przewidywanie, rozkazywanie, organizowanie, koordynowanie, kontrolowanie.

d) Wg Griffina zarządzanie to przewidywanie, rozkazywanie, organizowanie, koordynowanie, kontrolowanie.

33 synergia to:

a) matematyczny model zarządzania b) rodzaj stosunków międzyludzkich c) zjawisko współdziałania ze sobą podsystemów, które przynosi większy efekt

organizacyjny niż suma efektów poszczególnych podsystemów

34 osiągnięcia szkoły behawioralnej:

a) skoncentrowanie uwagi na zarządzaniu jako przedmiocie badań naukowych b) podważanie poglądu, że pracownicy są narzędziem c) opracowanie skomplikowanych technik służących w podejmowaniu decyzji

35 konkretne organizacje lub grupy które mogą wpływać na organizacje stanowiące:

a) otoczenie zewnętrzne b) otoczenie wewnętrzne c) otoczenie ogólne

d) otoczenie celowe 36 zakres w jakim otoczenie jest względnie proste lub względnie złożone stanowi:

a) stopień zmienności otoczenia b) stopień jednorodności otoczenia c) poziom niepewności otoczenia

37 przedsiębiorstwo które zlokalizowane jest głównie w jednym kraju lecz pozyskuje

znaczna część swoich zasobów lub dochodów z innych krajów to:

a) przedsiębiorstwo krajowe b) przedsiębiorstwo międzynarodowe c) przedsiębiorstwo wielonarodowe d) przedsiębiorstwo globalne

38 mankamentami licencji są:

a) większa niepewność b) podział własności c) sprzyjanie konkurencji d) wysokie koszty transportu

39cele ustalane na średnim szczeblu i dla menadżerów średniego szczebla organizacji to:

a) cele operacyjne b) cele strategiczne c) cele taktyczne

40 plany trwale obowiązujące określające kroki, jakie należy podejmować w

określonych okolicznościach nazywamy:

a) wytycznymi polityki b) planami ciągłymi c) standartową procedurą działania

41 diagnoza mocnych i słabych stron organizacji jest przedmiotem:

a) analizy otoczenia b) analizy organizacji c) formułowania strategii

42 menadżer akcentujący utrzymanie status quo z umiarkowaną innowacją i wzrostem

nazywany jest modelem adaptacyjnym

a) poszukiwaczem b) analitykiem c) obrońcą d) menadżerem biernej reakcji

43 strategia analityka zalecana jest wówczas gdy: a) jednostka działa w otoczeniu wykazując stabilność i niewielką niepewność lub ryzyko b) otoczenia ma charakter dynamiczny, rosnący oraz cechuje je niepewność i ryzyko c) otoczenie jest umiarkowanie stabilne mimo ze zawiera pewien stopień niepewności i

ryzyka

44 w macierzy Ansoffa strategia rozwoju rynku oznacza:

a) kontynuację sprzedaży dotychczasowego produktu na dotychczasowym rynku b) kontynuację sprzedaży dotychczasowego produktu na nowym rynku

c) kontynuację sprzedaży na dotychczasowym rynku nowych produktów d) wchodzenie z nowymi produktami na nowe rynki

45 sytuacja w której dostępność poszczególnych możliwości i związane z każdą z nich

potencjalne korzyści stanowi prognostyczną technikę modelowania przyczynowego

nazywaną:

a) stan pewności b) stan ryzyka c) stan niepewności

46 równanie które wykorzystuje pewien zestaw zmiennych do przewidywania innej

zmiennej stanowi prognostyczną technikę modelowania przyczynowego nazywaną:

d) modelem regresji e) wskaźnikiem ekonomicznym f) modelem ekonometrycznym g) techniką jakościową

47 Alternatywa dla specjalizacji zakładająca przydzielenie pracownikowi większej

liczby zadań do wykonania to: a) rotacja stanowisk pracy b) rozszerzenie stanowisk pracy c) wzbogacenie stanowisk pracy d) podejście od strony stanowisk pracy e) zespoły robocze

48 koncepcję biurokratycznej organizacji oparto na typie władzy:

a) charyzmatycznej b) tradycyjnej c) legalnej

1 – b 2 –d 3 –a 4 – c

5 – b 6 –d 7 – c 8 – c

9 –c 10 – b

11 – c 12 – c 13 – b 14 – a 15 – c 16 – b 17 – c 18 – c 19 - c

20 – b 21 – b 22 – c 23 – b 24 – c 25 – b 26 –a 27 – b 28 – d 29 – b 30 – b 31 – d 32 – a 33 –

c 34 – b 35 – d 36 – b 37 – b 38 – c 39 – c 40 – c 41 – c 42 – b 43 – c 44 – b 45 – b

46 - a 47 - b 48 - c

następne 100 pytań za parę dni

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 6 pages

Pobierz dokument