Defekty struktury - Notatki - Materiałoznastwo - Część 3, Notatki'z Materiały Inżynieryjne. Warsaw University of Technology
mellow_99
mellow_9914 marca 2013

Defekty struktury - Notatki - Materiałoznastwo - Część 3, Notatki'z Materiały Inżynieryjne. Warsaw University of Technology

PDF (1 MB)
11 strona
981Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z materiałoznastwa: defekty struktury; polikrystaliczna struktura metali, granice ziaren.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 11

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 11 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 11 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 11 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 11 pages

Pobierz dokument
3-4 Defekty struktury cz3.pdf

docsity.com

Polikrystaliczna struktura metali

Metale w stanie sta ym mog! wyst"powa# jako monokryszta y i polikryszta y

• Monokryszta y charakteryzuj! si" prawid owym rozmieszczeniem przestrzennym atomów z zachowaniem jednakowej orientacji wszystkich elementarnych komórek sieciowych w ca ej obj"to$ci kryszta u. S! to cia a anizotropowe. Metale rzadko wykazuj! struktur" monokryszta ów.

• Metale techniczne s! zwykle polikryszta ami, sk adaj!cymi si" z ziaren, z których ka%de ma w przybli%eniu prawid ow! prawid ow! struktur" krystaliczn!. Przypadkowa orientacja krystaliczna poszczególnych ziaren powoduje, %e polikryszta y s! cia ami quasi-izotropowymi. Wielko$# ziaren w metalach technicznych 1-100 µm. W obr"bie ziarna mo%na wyró%ni# podziarna, u o%one wzgl"dem siebie pod ma ymi k!tami, od kilku minut do kilku stopni.

docsity.com

Polikrystaliczna struktura metali

• Monokryszta y i polikryszta y

• Ziarna: cz"$ci kryszta u o prawid owej strukturze krystalicznej o osiach nachylonych wzgl"dem siebie o k!t dezorientacji

• Granice w!skok!towe i szerokok!towe

• Granice koherentne, niekoherentne i pó koherentne

docsity.com

docsity.com

docsity.com

Granice ziaren

Granice ziaren stanowi! powierzchniowe wady budowy krystalicznej. W metalu polikrystalicznym oddzielaj! ziarna ró%ni!ce si" orientacj! krystaliczn! a tak%e sk adem.

Wyró%nia si":

Granice w!skok!towe i szerokok!towe

docsity.com

docsity.com

Granice w!skok!towe powstaj! w

miejscu zetkni"cia si" podziaren,

charakteryzuj! si" niewielkim

k!tem dezorientacji, maj! budow"

dyslokacyjn!.

docsity.com

Granice szerokok!towe charakteryzuj! si" du%ym k!tem

dezorientacji krystalicznej ziaren. Budowa tych granic jest bardzo

z o%ona. W strefie granicy u o%enie ziaren jest zaburzone. Granica

zawiera dyslokacje oraz wybrzuszenia i wyst"py.

docsity.com

docsity.com

Granice mi"dzy ziarnami ró%nych faz nazywaj! si"

granicami mi"dzyfazowymi. Dzieli si" je na: koherentne,

niekoherentne i pó koherentne.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 11 pages

Pobierz dokument