Instalacje tryskaczowe - Notatki - Budownictwo, Notatki'z Budowa. Maria Curie-Sklodowska University in Lublin
spartacus_80
spartacus_8015 kwietnia 2013

Instalacje tryskaczowe - Notatki - Budownictwo, Notatki'z Budowa. Maria Curie-Sklodowska University in Lublin

DOC (2 MB)
9 strona
374Liczba odwiedzin
Opis
Inżynieria: notatki z zakresu budownictwa dotyczące instalacji tryskaczowych.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 9
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument

Instalacje tryskaczowe Opis Instalacja tryskaczowa jest stałym urządzeniem gaśniczym, w którym czynnikiem gaśniczym jest woda. Instalacje tryskaczowe dzielimy na mokre i suche. Systemy mokre instalowane są w obiektach, w których nie występują ujemne temperatury. Wszędzie tam, gdzie możliwe są temperatury ujemne stosuje się instalacje tryskaczowe suche. W rurociągach instalacji ciśnienie czynnika utrzymywane jest na poziomie wynikającym z obliczeń hydraulicznych. W normalnych warunkach pracy rurociągi systemu mokrego wypełnione są wodą. W instalacjach suchych rurociągi od tryskaczy aż do zaworu kontrolno alarmowego wypełnione są sprężonym powietrzem lub azotem. Stałe ciśnienie w instalacjach utrzymywane jest pompą dobijającą lub sprężarką.

W momencie wystąpienia pożaru wydzielające się ciepło powoduje wzrost temperatury cieczy w ampułkach tryskaczy powyżej temperatury ich otwarcia. Otwierają się tylko tryskacze znajdujące się bezpośrednio w strefie ognia, co minimalizuje zakres szkód spowodowanych ciśnieniem wody. Przepływająca przez zawór kontrolno-alarmowy woda uruchamia dzwon alarmowy i wyłączniki ciśnienia alarmujące o pożarze i uruchamiające pompę tryskaczową. Woda tłoczona jest do systemu ze zbiornika ciśnieniowego lub przez pompę tryskaczową zasilaną z niewyczerpywalnego źródła wody. System pracuje do momentu ręcznego odcięcia wody.

Elementy instalacji tryskaczowej

1. Rurociąg zasilający doprowadza wodę ze źródła zasilania do chronionych pomieszczeń obiektu

2. Pompa tryskaczowa tłoczy wodę do instalacji tryskaczowej 3. Zbiornik ciśnieniowy stanowi wyczerpywalne lub niewyczerpywalne źródło

wody instalacji tryskaczowej

4. Pompa dobijająca utrzymuje ciśnienie w instalacji 5. Kompresor powietrza utrzymuje poduszkę powietrzną w hydroforze oraz

utrzymuje ciśnienie w instalacji tryskaczowej suchej 6. Zawór kontrolno-alarmowy kontroluje pracę instalacji oraz informuje i

sygnalizuje o jej zadziałaniu

XP95 - Adresowalne czujki analogowe Produkowane przez firmę Apollo Fire Detectors Ltd. czujki serii XP95 to kolejny stopień rozwoju adresowalnych czujek analogowych serii 90. Najwyższy światowy poziom rozwiązań konstrukcyjnych, wysoka niezawodność, elegancki kształt, łatwość mocowania czujek w gnieździe (praktycznie bez użycia siły) to właściwości wyróżniające czujki serii XP95 spośród innych produktów dostępnych na rynku. Czujki były testowane w ekstremalnych warunkach. Wyniki tych testów potwierdziły wysokie walory użytkowe czujek XP95. Czujki są adresowalne, co oznacza, że centrala może prowadzić dialog z wybraną

pojedynczą czujką. Czujki są analogowe, co oznacza że czujki mierzą wartość parametru takiego jak zadymienie lub temperatura w 99 stopniowej skali. W odróżnieniu od czujek konwencjonalnych, które albo uaktywniają alarm pożarowy albo nie, czujki XP95 po konwersji wartości analogowej na formę cyfrową wysyłają zmierzoną wartość do centrali i to centrala podejmuje decyzję o tym, czy zmierzona przez czujkę wartość jest powodem do uaktywnienia alarmu pożarowego. Seria XP95 zawiera czujki typu jonizacyjnego, optycznego, ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP - typ zbij szybkę) oraz dwa rodzaje czujek temperaturowych (jedne przeznaczone do wykrywania zagrożeń w przedziale temperatur standardowych, drugie w przedziale temperatur wysokich).

Adresowalne czujki analogowe serii XP95 Czujki współpracują z centralami sygnalizacji pożarowej. Czujki łączone są jedną parą przewodów, która służy zarówno do zasilania czujek, jak i do transmisji danych pomiędzy centralą a czujkami. W gnieździe czujki przewidziano również zacisk uziemienia, jednak nie ma on znaczenia dla działania czujki. Zaciski podłączeniowe czujek nie mają określonej polaryzacji (jedynie izolator zwarć ma zdefiniowane zaciski: dodatni i ujemny). W stosunku do czujek serii 90 zastosowano rozszerzony protokół transmisji (zwiększono ilość przesyłanych bitów), przez co umożliwiono pełniejszy przepływ informacji pomiędzy centralą a czujkami serii XP95, przy zachowaniu kompatybilności "w dół" (czujka XP95 może zastąpić czujkę serii 90).

Najważniejsze z nowych rozwiązań przedstawiono poniżej: • wprowadzono znacznik alarmu (Alarm Flag). Ten znacznik oraz swój adres

czujka wysyła do centrali w momencie, gdy zadymienie (lub inny mierzony przez czujkę parametr) przekroczy próg alarmu (wynoszący 55 jednostek), a przez najbliższą sekundę od chwili wykrycia alarmu centrala nie zadała czujce pytania o stan zadymienia. Wysłanie znacznika alarmu informuje centralę, że czujka ma ważną informację, która powinna zostać przesłana do centrali "poza kolejką".

• wprowadzono bit parzystości (Parity Bit) - umożliwiający wykrycie błędów transmisji,

• wprowadzono dwa dodatkowe bity typu (Type Flag) zwiększając tym samym do 32 ilość rozpoznawalnych rodzajów urządzeń,

• zwiększono długość słowa danych z 7 do 8 bitów, przez co wzrosła rozdzielczość przesyłanych do centrali wartości analogowych (zadymienia, temperatury). Jednocześnie zarezerwowano przestrzeń na dalsze wydłużenie słowa danych do 12 bitów.

Czujki wysyłają do centrali wartości proporcjonalne do mierzonego parametru (zadymienia, temperatury). Czujki są tak wykalibrowane, że stan alarmu pożarowego odpowiada wysyłaniu przez czujkę wartości równej 55 jednostkom. Jednak w centrali pożarowej, w zależności od lokalnych warunków, możliwe jest włączenie alarmu pożarowego przy innych wartościach wysyłanych przez czujkę. W przypadku, gdy w dozorowanym pomieszczeniu odbywają się procesy technologiczne powodujące zadymienie, zapylenie lub wzrost temperatury, progi alarmu mogą zostać podwyższone. W pokojach hotelowych lub szpitalach, gdzie warunki otoczenia są stabilne, progi alarmu mogą zostać obniżone.

Znajdujące się w czujce diody LED sygnalizujące wykrycie alarmu przez czujkę, jak i dodatkowe sygnalizatory zadziałania podłączane do czujki, zaczynają świecić po otrzymaniu przez czujkę rozkazu z centrali pożarowej. Rozkaz taki wysyła centrala po stwierdzeniu, że odczytana z czujki wartość przekracza ustawiony przez administratora systemu próg alarmu pożarowego. W izolatorze zwarć sytuacja jest inna. W momencie wykrycia zwarcia i rozpoczęcia procesu izolowania znajdująca się w izolatorze żółta dioda zaczyna świecić - jej świecenie jest spowodowane sygnałem z izolatora zwarć.

Jonizacyjna czujka dymu serii XP95 Nr katalogowy 55000-500

W tego typu czujkach źródło promieniowania jonizującego o niskiej aktywności stanowi Ameryk 241 (poziom promieniowania czujek jest niezwykle niski, zatem nie ma ograniczeń ilości instalowanych czujek). Wytworzone pod wpływem promieniowania jony umożliwiają przepływ prądu w komorach: pomiarowej i odniesienia. W momencie pożaru

produkty spalania wiążą jony, zmniejszając tym samym przepływ prądu w komorze pomiarowej (komora odniesienia jest szczelna i dym nie ma do niej dostępu). Pomiar odbywa się w sposób ciągły. Różnica prądów w komorze odniesienia i komorze pomiarowej jest mierzona i poddawana konwersji w przetworniku analogowo - cyfrowym (ADC). Uzyskana wartość jest przesyłana w formie cyfrowej do centrali pożarowej.

Optyczna czujka dymu serii XP95, Nr katalogowy 55000-600

W czujce tego typu co 1 sek. (albo w odpowiedzi na zapytanie z centrali) dioda elektroluminescencyjna wysyła skupioną wiązkę światła podczerwonego. Wiązka ta przechodzi w pobliżu układu obiorczego, nie oświetlając go. W momencie pojawienia się dymu następuje rozproszenie strumienia świetlnego, w wyniku czego światło pada na

fotodiodę układu odbiorczego powodując przepływ prądu. Po wzmocnieniu sygnał jest podawany na przetwornik analogowo - cyfrowy, a otrzymana liczba jest przesyłana do centrali jako wartość aktualnie mierzonego zadymienia. Zadymieniu, które na drodze 1 metra pochłania 2,4% promieniowania odpowiada ustawienie wartości wyjściowej czujki równej 55 jednostkom. Jest to jednocześnie standardowy próg alarmu.

Czujka temperaturowa serii XP95 Nr katalogowy 55000-400 (temperatury standardowe) Nr katalogowy 5500-401 (temperatury wysokie)

W czujce tej pomiar temperatury odbywa się za pomocą pojedynczego termistora. Termistor zmienia wartość swojej oporności w takt zmian temperatury. Odpowiednim zmianom ulega też płynący przez termistor prąd pomiarowy. Zmierzona wartość prądu (proporcjonalna do

temperatury) jest zamieniana na wartość liczbową w przetworniku analogowo - cyfrowym. Charakterystyka przetwornika jest liniowa w zakresie temperatur od 25 do 90 stopni Celsjusza (czujka działa jak miernik temperatury). W centrali sygnalizacji pożarowej może zostać włączony algorytm obliczania prędkości narastania temperatury, prowadzący do przyspieszenia sygnalizacji alarmu w sytuacji gwałtownego narastania temperatury. W temperaturze 25oC czujki obu typów wysyłają wartość równą 25 jednostkom. Dla czujek na temperatury standardowe przyrost wartości wyjściowej wynosi 1 jednostkę na jeden stopień przyrostu temperatury, czyli wartość 55 jednostek (stan alarmu) jest uzyskiwana dla temperatury 55oC. Czujki do pracy w temperaturach wysokich mają inne nachylenie charakterystyki. Wynosi ono 2,17oC/jednostkę wartości wyjściowej, zatem wartość wyjściowa równa 55 jednostkom (próg alarmu) jest uzyskiwana przy temperaturze 90oC.

Izolator zwarć Nr katalogowy 55000-700

Izolator zwarć ma za zadanie odłączanie fragmentu linii w przypadku wystąpienia zwarcia na odcinku linii pomiędzy dwoma izolatorami, lub pomiędzy zaciskami a izolatorem. W momencie zlikwidowania zwarcia chroniony odcinek jest automatycznie podłączany do linii. Przepisy nakazują odseparowanie izolatorami zwarć pomiędzy grupami 32

czujek lub grupami 10 ręcznych ostrzegaczy pożaru oraz pomiędzy ROPami a czujkami (niezależnie od ich liczby).

Ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP) serii XP95 Nr katalogowy 55000-910 (do pomieszczeń zamkniętych), Nr katalogowy 55000-950 (wykonanie hermetyczne)

W stanie normalnej pracy urządzenie wysyła do centrali wartość wynoszącą 15 jednostek. W momencie zbicia szybki zostaje uaktywniony alarm pożarowy. W tym momencie ROP wysyła do centrali znacznik przerwania oraz swój adres, informując centralę, że pojawiły się dane, które muszą zostać przesłane do centrali. Na

zapytanie o poziom wartości wyjściowej, ROP przesyła do centrali wartość 64 (przekraczającą próg alarmu pożarowego wynoszący 55 jednostek). Adresowanie ROP jest dokonywane za pomocą 8 biegunowych mikroprzełączników typu DIP. Adres zerowy odpowiada ustawieniu wszystkich dźwigni w położenie opisane "ON".

Gniazdo czujki z kartą "XPERT" serii XP95 Nr katalogowy 45681-210

Adresowanie czujek odbywa się za pomocą karty XPERT. W rozwiązaniu tym adres czujki jest określony przez mechaniczne usunięcie (lub nie) kołeczków, przez co zostaje określony

"mechaniczny adres" karty XPERT. Następnie karta XPERT zostaje wsunięta w podstawę czujki. W momencie montażu czujki kołeczki naciskają odpowiednie przyciski przełączników, kopiując tym samym swój "mechaniczny adres" na "adres elektroniczny". W tym rozwiązaniu wymiana czujki nie powoduje konieczności ustawiania adresów, co przyśpiesza prace instalatorskie i odbiór techniczny, eliminuje błędy mogące powstać w czasie konserwacji i obsługi obiektu.

Dane techniczne

Stałe urządzenie gaśnicze Argonite Bezpieczeństwo systemu

Stałe Urządzenie Gaśnicze (SUG) ARGONITE wykorzystuje mieszaninę gazów: 50% Azotu i 50% Argonu. Zarówno Azot jak i Argon są naturalnymi gazami obojętnymi -składnikami powietrza, którym oddychamy, stanowiąc odpowiednio ok.78% i 1% jego objętości. Mieszanina ta nie ma żadnego szkodliwego wpływu na powłokę ozonową (jak w przypadku Halonów) ani nie wywołuje efektu cieplarnianego (jak w przypadku CO2). System jest całkowicie bezpieczny dla urządzeń elektronicznych i dla ludzi oraz całkowicie przyjazny dla środowiska naturalnego.

Dla późniejszej eksploatacji i konserwacji zamontowanego systemu istotne znaczenie ma fakt, że w wypadku mieszaniny azotowo-argonowej jako środka gaśniczego nie jest wymagana certyfikacja napełnienia (wymagana dla niektórych systemów), co pozwala na szybkie i tanie napełnienie butli (po wyzwoleniu systemu) w różnych miejscach na terenie kraju.

Zastosowanie SUG ARGONITE jest użyteczny do gaszenia pożarów tam, gdzie użycie systemu gaśniczego wodnego, pianowego lub proszkowego mogłoby spowodować nieobliczalne straty (pomieszczenia komputerowe, archiwa, muzea, centrale telefoniczne). Stosowany jest również w pomieszczeniach, w których obecność ludzi ogranicza lub wyklucza możliwość stosowania innych systemów (np. CO2). Stosowany jest do gaszenia pożarów cieczy palnych -benzyny, oleju, farb i tym podobnych. Brak pozostałości po gaszeniu sprawia, że system bywa szczególnie przydatny do obrony pomieszczeń, które ze względu na swoją ważną rolę powinny możliwie szybko powrócić do stanu użyteczności (np. zapasowe ośrodki ochrony danych w bankach). -Zalecany jest również tam, gdzie wyzwolenie środka nie powinno zakłócić funkcjonowania w pomieszczeniu pozostałej części sprzętu nie objętego pożarem;

(wyzwalany gaz jako tzw. czysty środek gaśniczy nie reguje z palącymi się materiałami -brak szkodliwych substancji przy gaszeniu). -Brak zamglenia podczas wyzwalania pozwala na bezpieczną i sprawną ewakuację personelu ze strefy objętej pożarem.

Efekt gaśniczy

Działanie SUG ARGONITE polega na wymianie atmosfery w bronionej przestrzeni - poprzez wprowadzenie niezbędnej ilości mieszaniny gazowej ARGONITE, dzięki czemu w przestrzeni tej następuje obniżenie objetościowego stężenia tlenu (OST) do poziomu, przy którym dalszy

proces palenia nie jest już podtrzymywany. Dla ugaszenia ogromnej większości pożarów (w tym drewna, papieru, urządzeń elektrycznych) wystarcza już redukcja OST do 15% (dowodzą tego próby w laboratoriach lotniczych, instytutach medycznych, jak też pomiary przeprowadzane podczas prób urządzenia gaśniczego ARGONITE wykonane przez Fire Stop). W SUG ARGONITE zakłada się redukcję OST do poziomu 10,5-12,5 %, co pozwala uzyskać bardzo skuteczny efekt gaśniczy. Poziom ten jest jednocześnie na tyle wysoki, by umożliwić bezpieczne oddychanie podczas ewakuacji osób przypadkowo pozostających w strefie pożaru (stężenia gazów gaśniczych są zgodne z normami ISO i NFPA).

Konfiguracja SUG ARGONITE System SUG ARGONITE może być zaprojektowany jako jednostrefowy lub wielostrefowy. W przypadku systemów jednostrefowych obliczona ilość gazu przeznaczona jest do ochrony danej strefy. W systemach wielostrefowych zmagazynowana ilość gazu wystarcza do ochrony jedno- cześnie tylko jednej ze stref (największej, objętej w danej chwili pożarem). Standardowo środek gaśniczy ARGONITE jest składowany w butlach 80 ltr. W celu zmniejszenia powierzchni składowania butli wprowadzono nowy system o ciśnieniu zwiększonym ze 150 do 200 bar. W systemie tym butle zawierają aż po 22,8 kg środka gaśniczego, co pozwala zaoszczędzić ponad 30% powierzchni składowania (w porównaniu z systemem poprzedniej generacji na 150 bar).

Konstrukcja

System ARGONITE składa sie z zestawu butli ciśnieniowych połączonych za pomocą węży elastycznych do wspólnego kolektora z zaworami zwrotnymi. Butle moga być mocowane w zestawach jedno-, dwu- lub trzyrzędowych. Każda z butli wyposażona jest w zawór szybko- otwierający z siłownikiem (elektrycznym, ręcznym lub pneumatycznym), przez który prowadzony jest gaz do dyszy głównej rozprężnej i dalej rurociągami do dysz rozprężnych umieszczonych w pomieszczeniu chronionym. Średnica dyszy głównej, rurociągu i dyszy rozprężnej dobierane są indywidualnie do kubatury bronionego pomieszczenia.według licencjonowanego komputerowego programu obliczeniowego uznanego przez VdS. Systemy wielostrefowe posiadają dodatkowo kolektor pilotowy i dystrybucyjny pozwalający kierować gaz do określonej strefy bronionej. Centrala wykrywczo-gaśnicza w systemie SUG ARGONITE pozwala na automatyczą współpracę w zakresie wykrywania pożaru, sterowania i kontroli urządzenia

gaśniczego - w tym stanu obwodów elektrycznych (przerwa, zwarcie), stanu obwodów wyzwalania elektrycznego gazu oraz testowania układu. Do systemu są podłączone przyciski ręcznego uruchamiania i zatrzymania SUG, które pozwalają na ręczne lokalne uruchomienie systemu lub zatrzymanie procesu odliczania przed wyzwoleniem gazu.

Sposoby wyzwalania Stałe Urządzenie Gaśnicze ARGONITE można wyzwolić:

• ręcznie (przyciskiem START) • automatycznie (z czujek pożaru lub innym zadanym impulsem elektrycznym) • awaryjnie (siłownikiem na zaworze butli)

Instrukcja o zagrożeniu z czujek pożaru umieszczonych w przestrzeniach bronionych przechodzi do Centrali Wykrywczo- Gaśniczej.Po otrzymaniu sygnału alarmu pożarowego z dwu niezależnych obwodów wykrywczych, centralka uruchamia instalację ostrzegawczo-alarmową oraz rozpoczyna odliczanie czasu zwłoki

wyzwolenia ARGONITE (najczęściej około 30-60 sek). W tym czasie wyłączona zostaje również (jeżeli istnieje) wentylacja wyciągowa i nawiewowa obejmująca strefę gaśniczą, zamykane są odpowiednie klapy i drzwi przeciwpożarowe. Czas zwłoki jest zadany aby zamknąć ewentualne otwarte drzwi i okna w strefie gaszonej oraz opuścić pomieszczenie objęte pożarem. W tym czasie można też zatrzymać proces odliczania i wyzwolenia SUG przyciskiem STOP. Po upływie czasu zwłoki podane zostają dwa sygnały elektryczne:

• do siłownika elektromagnetycznego na odpowiednim zaworze głównym • do siłownika elektromagnetycznego kolektora pilotowego uruchamiającego

odpowiedni zawór kierunkowy. Otwarcie zaworu butlowego pozwala przedostać się mieszance gaśniczej ARGONITE łącznikami elastycznymi do kolektora wysokiego ciśnienia oraz wężami elastycznymi do kolejnych zaworów butlowych, uruchamiając siłowniki pneumatyczne i ręczno-pneumatyczne pozostałych butli zestawu ARGONITE. W konsekwencji następuje uwolnienie gazu z butli i jego przepływ systemem rurociągów rozprowadzających do dysz rozprężnych umieszczonych w przestrzeniach objętych pożarem (w czasie 60-90 sek.).

Referencje Urządzenia SUG ARGONITE są uznane i stosowane w wielu krajach Europy, jak Dania, Wielka Brytania, Belgia, Hiszpania, Luksemburg, Szwecja, Norwegia i wiele innych. W samej tylko Polsce w latach 1994-99 zamontowano już ponad 100 systemów ARGONITE.

Świadectwa i certyfikaty SUG ARGONITE posiada świadectwa uznania wydane przez:

• CNBOP atest nr 143/98 • NFPA (National Fire Protection Association) 1996 edition • i wiele innych.

Jeżeli potrzebujecie Państwo więcej informacji na temat Argonite, prosimy o kontakt z naszym działem Stałych Urządzeń Gaśniczych (SUG).

FESS - system gaśniczy na mgłę wodną

• Super szybkie gaszenie ognia • Minimalne zużycie wody • Ochrona środowiska na najwyższym poziomie • Gaszenie w ciągu sekund

Nasza metoda walki z ogniem jest skoncentrowana na obszarach, gdzie Twoja firma oczekiwała nowych, idealnych rozwiązań. Teraz Twoje oczekiwania mogą już być spełnione. Oferujemy FESS, system ochrony przeciwpożarowej zaprojektowany i wykonany według najnowocześniejszej technologii, jak również najwyższej jakości.

pożar transformatora

FESS zaczyna swoje działanie

płomienie zostają szybko zduszone

mgła wodna odcina dopływ tlenu...

...dodatkowo chłodząc obiekt.

pożar został ugaszony w kilka sekund, zniszczenia są niewielkie.

Jeżeli szukasz... ... wysoce efektywnego systemu ochrony przeciwpożarowej ... całkowicie przyjaznego środowisku środka gaśniczego ... zamiennika dla systemu halonowego ... bezpiecznego zamiennika CO2 ... systemu o wszystkich wyżej wymienionych cechach i minimalnej ilości zużywanego środka gaśniczego ... nie musisz już szukać - wszystkie te cechy spełnia FESS!

Olbrzymie możliwości FESS, jego efektywność, wysoka przyjazność dla środowiska i niskie zużycie wody umożliwiają jego zastosowanie między innymi w:

• elektrowniach • podstacjach transformatorowych • turbinach gazowych • przemyśle chemicznym • rafineriach • tunelach kablowych • pomieszczeniach serwerowych

• polach testowych i obsługowych • papierniach • zakładach przetwórstwa metali

FESS - rewolucyjna technologia Działanie systemu FESS opiera się na:

• efektywnym chłodzeniu • odcinaniu dopływu tlenu do źródła ognia • redukcji ilości dymu w otaczającym powietrzu • redukcji temperatury

Mgła wodna składa się z wysoce rozdrobnionych kropli wodnych o rozmiarach 100 mikrometrów lub mniejszych. Ponieważ duże ilości masy wody w takiej postaci mają olbrzymią sumaryczną powierzchnię, większość wody błyskawicznie wyparowuje. W trakcie parowania woda absorbuje temperaturę otoczenia, w wyniku czego schładza otoczenie. Po zamienieniu się w parę wodną woda zwiększa swoją objętość o około 1600 razy, wypierając tlen i odcinając w ten sposób jego dopływ do ognia. Zoptymalizowana metoda którą woda jest dostarczana umożliwia jej bardzo niskie zużycie. Ponieważ w ten sposób gaszony obiekt jest poddawany działaniu tylko bardzo niewielkich jej ilości, nie ulega dodatkowym uszkodzeniom w trakcie gaszenia. System FESS jest zgodny z wszystkimi metodami wyzwalania, to jest ręcznie, przy pomocy systemu czujników termicznych lub centralnego systemu wykrywczego pożaru.

pożar w tunelu kablowym

do akcji wkracza FESS

mgła wodna błyskawicznie gasi pożar

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument