Składniki mnożnika bazy monetarnej - Notatki - Finanse, Notatki'z Finanse. University of Lódz
kociak
kociak6 marca 2013

Składniki mnożnika bazy monetarnej - Notatki - Finanse, Notatki'z Finanse. University of Lódz

PDF (156 KB)
1 strona
655Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiające zagadnienia z zakresu finansów: składniki mnożnika bazy monetarnej.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Składniki mnożnika bazy monetarnej 1) RE – parametr nakazowy banku komercyjnego, muszą utrzymywać na rachunku banku centralnego pieniądze obowiązkowo. Jest to instrument kierowania polityką monetarną. Do 1999r był to znaczący instrument, ponieważ stopa była wysoka, aktualnie dla wszystkich firm utrzymuje się na poziomie 5%, ale aktualnie banki mają więcej środków niż kredytów. Wprowadzane na wypadek chybionych kredytów. Są to minimalne rezerwy płynności. Ich zadaniem jest nie tylko kształtowanie wielkości podaży, wpływają również na wielkość pieniędzy w systemie bankowym. 2) RN – rezerwy nadzwyczajne, znaczenie miały gdy transakcje długookresowego oczekiwania, dla małych banków z zagrożeniem. Stan wyższy będą utrzymywać małe

banki, które nie mają stałych klientów i nie orientują się jakie powinny mieć rezerwy obowiązkowe. Na skalę rezerw nadzwyczajnych bank centralny nie ma wpływu 3) c – współczynnik zapotrzebowania na gotówkę określa:

- poziom dochodu - przyzwyczajenie - rozwój sektora bankowego:

 dostępność usług, z których można korzystać  bezpieczeństwo  zaufanie  stopa procentowa

4) RP - rezerwy pożyczkowe, bank centralny nie ma bezpośredniego wpływu na wzięcie kredytu. Ma jednak wpływ po przez stawienie wymogów otrzymania kredytu 5) Kredyt redyskontowy - jest związany z odsprzedawaniem weksli banku

centralnemu przez banki komercyjne. Bank centralny nie posiada możliwości przymusu, co do sprzedawanych weksli, ale: a) ustala cenę transakcji, stopa redyskontowa, jest zawsze niższa od lombardowej b) ustala dla banku komercyjnego kontyngenty redyskonta (okres, maksymalnej kwoty

do jakiej może przedstawić weksel do redyskonta) c) tworzy wymogi na drodze rozporządzeń jakościowe jakie musi odpowiedni weksel

posiadać. Reguły jakim podlegają weksle do redyskonta:

1) weksel musi spełniać warunki wszystkie z 24.04.1997 w ustawie o prawo

wekslowe 2) Musi być uiszczona opłata skarbowa 3) Weksle pochodzące z obrotu gospodarczego 4) W przypadku weksla trasowanego musi być podpis trasanta i trasata, własny

przynajmniej przez wystawcę 5) Weksle muszą być domicylowane określone miejsce płatności (Domicel –

osoba trzecie u której będzie płacenie – przeważnie w bankach) 6) Termin płatności jest w oznaczonym dniu 7) Termin płatności nie później niż do 3 miesięcy od dnia do przedstawienia i

nie krótszy niż do zawiadomienia dłużnika (15 – 90) 8) Akcept trasata musi być bezwarunkowy i koniecznie akcept całej sumy 9) Weksel opatrzony indosem otwartym (in blanco), indos przeniesienie

własności 10) Nie może być skreśleń i poprawek, nie może być klauzul ograniczenia

przeniesienia bądź prawa do poszukiwania zwrotnego (bez podpisu „Recta”) 11) Weksel musi być podpisany w taki sposób aby umożliwiona była identyfikacja

bezpośrednia osób, które się podpisały

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument