System bankowy we Francji - Notatki - Politologia - Część 2, Notatki'z Politologia
Moniczka
Moniczka13 czerwca 2013

System bankowy we Francji - Notatki - Politologia - Część 2, Notatki'z Politologia

PDF (428 KB)
10 strona
2Liczba pobrań
774Liczba odwiedzin
Opis
Politologia: notatki z zakresu politologii opisujące system bankowy we Francji. Część 2.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 10
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument

Urząd Rynków Finansowych

Działalność tego urzędu ukierunkowana jest głównie na ochronie  oszczędności zainwestowanych w instrumenty finansowe,  informowaniu inwestorów oraz trosce o dobre funkcjonowanie  rynków instrumentów finansowych

docsity.com

Rada Regulacji Finansowych i Ryzyka  Systemowego

W skład jej wchodzą: • Minister Gospodarki i Finansów jako przewodniczący • Gubernator Banku Francji • Wiceprzewodniczący Urzędu Kontroli Oszczędnościowej • Przewodniczący Urzędu Rynków Finansowych • Przewodniczący Urzędu Standardów Rachunkowości

Jest to instytucja, która stanowi zwieńczenie systemu regulacji i  nadzoru. Do jej zadań należy analiza sytuacji na rynkach  finansowych oraz ocena ryzyka systemowego, czuwanie nad  współpracą i wymianą informacji pomiędzy instytucjami  kierowanymi przez osoby je reprezentujące.

docsity.com

Struktura systemu bankowego

Podstawową kategorią systemu bankowego we Francji jest  instytucja kredytowa. Wyodrębnia się jej dwa rodzaje: 

• takie, które posiadają licencje na wykonywanie wszystkich  operacji bankowych (banki sensu largo

• takie, które posiadają licencję do tylko części określonych  czynności bankowych i finansowych (spółki finansowe oraz  specjalne instytucje finansowe).

docsity.com

Spółki finansowe

Mogą one wykonywać te czynności bankowe, które zostały  wymienione w przyznanych im licencjach. Najczęściej jest to jeden  lub kilka rodzajów specjalistycznych operacji, przede wszystkim:  udzielanie kredytów konsumpcyjnych, kredytów na finansowanie  budownictwa mieszkaniowego, średnio i długoterminowych  kredytów dla przedsiębiorstw, prowadzenie operacji leasingowych,  usługi factoringowe, poręczenia i gwarancje. Spółki finansowe nie  mogą jednak przyjmować od swoich klientów wkładów a vista i  wkładów na okresy krótsze aniżeli dwa lata.

docsity.com

Specjalne instytucje finansowe

Instytucje, którym państwo powierzyło stałą realizację zadań z  zakresu interesu publicznego. Nie mogą wykonywać innych operacji  bankowych aniżeli wynika to z ich misji. Do grupy tej należą m.in.  instytucje finansujące: rozwój regionalny, inwestycje w małych i  średnich przedsiębiorstwach, nieruchomości.

docsity.com

Banki sensu largo

W skład tej grupy wchodzą: • banki handlowe • banki spółdzielcze i podobne • banki komunalne 

Cechą charakterystyczną tych banków jest prawo przyjmowania od  ludności różnego rodzaju wkładów, a szczególnie wkładów a vista i  wkładów terminowych (do 2 lat). 

docsity.com

Banki handlowe

Stanowią podstawową kategorię instytucji kredytowych. Do  najważniejszych grup należą:

• wielkie banki uniwersalne posiadające rozbudowaną sieć placówek  we Francji i prowadzące działalność w skali ponadnarodowej (np.  BNP ‐ Paribas)

• banki nastawione przede wszystkim na współpracę z dużymi  przedsiębiorstwami i prowadzące operacje międzynarodowe

• banki regionalne i lokalne o ograniczonym obszarze działalności • banki wyspecjalizowane, nastawione na finansowanie tylko 

niektórych rodzajów działalności • tzw. rynki bankowe ukierunkowane szczególnie na operacje 

lokacyjne i zarządzanie aktywami na różnych segmentach rynku  finansowego

• banki wykonujące swoje operacje głównie w departamentach i  terytoriach zamorskich

docsity.com

Banki spółdzielcze i podobne W skład tej grupy wchodzą:

• banki ludowe finansujące ludność, przedsiębiorstwa, wolne zawody i  instytucje publiczne

• grupa Credit Agricole składająca się z kas regionalnych i lokalnych,  początkowo utworzona przez rolników w celu zaspokajania ich potrzeb  finansowych, obecnie największe ugrupowanie bankowe we Francji, w  skład grupy kapitałowej banku Credit Agricole wchodzą oprócz banków  spółdzielczych także duże banki komercyjne oraz spółki finansowe i  przedsiębiorstwa inwestycyjne

• grupa Credit Mutuel składająca się przede wszystkim ze spółdzielczych  instytucji kredytowych uprawnionych do wykonywania wszystkich  operacji bankowych, w skład grupy banku Credit Mutuel wchodzą  oprócz banków spółdzielczych także banki handlowe, spółki finansowe i  przedsiębiorstwa finansowe, drugi pod względem wielkości bank we  Francji

• kasy oszczędnościowe i przezornościowe gromadzące oszczędności  pracowników i udzielające im kredytów

docsity.com

Banki komunalne

Instytucje publiczne nadzorowane przez Ministra Gospodarki i  Finansów. Gromadzone są w nich zasoby pieniężne pochodzące z  funduszy własnych, dotacji państwa i samorządu oraz pożyczek  zaciąganych w Kasie Depozytów i Konsygnacji oraz w Krajowej Kasie  Oszczędności. 

docsity.com

Fundusz Gwarantowania Depozytów Instytucją gwarantowania depozytów we Francji jest Fundusz  Gwarantowania Depozytów, który pełni dwie podstawowe funkcje:  jest instytucją gwarantowania depozytów bankowych oraz papierów  wartościowych, a także podejmuje działania pomocowe w stosunku  do banków zagrożonych upadłością. FGD nie dokonuje natomiast  analiz aktualnej sytuacji w bankach, ani też oceny otoczenia  makroekonomicznego, w którym one działają. W skład Rady  Nadzorczej FGD wchodzi czternastu przedstawicieli: czterech  przedstawicieli z czterech banków, które mają największy udział w  składce na rzecz Funduszu, pozostałe instytucje bankowe dokonują  ze swojego grona wyboru kolejnych dziesięciu członków Rady. Rada  zbiera się przynajmniej cztery razy do roku. Rada mianuje  trzyosobowy Zarząd Funduszu. Mianowanie, jak i odwołanie przez  Radę Nadzorczą członków Zarządu FGD wymaga większości  oddanych głosów. Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej kwartalne  raporty o działalności FGD wraz z analizą ryzyka utrzymania przez  Fundusz płynności.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 10 pages
Pobierz dokument