Na czym polega finansowanie poprzez wekse - Notatki - Finanse przedsiębiorstw, Notatki'z Finanse przedsiębiorstw. University of Wroclaw
Bartek
Bartek5 marca 2013

Na czym polega finansowanie poprzez wekse - Notatki - Finanse przedsiębiorstw, Notatki'z Finanse przedsiębiorstw. University of Wroclaw

PDF (193 KB)
3 strony
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające zagadnienia dotyczące finansów przedsiębiorstw: finansowanie poprzez wekse, faktoring.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 3
Pobierz dokument

Pytanie 26 – Na czym polega finansowanie poprzez weksel? Ta forma finansowania krótkoterminowego wynika z możliwości dyskontowania czyli realizowania we- ksli. Istnieją dwa rodzaje weksli:

1. Weksle handlowe – weksel to papier wartościowy o określonej dokładnie przez prawo wekslowej formie, charakteryzuje się tym że złożenie na nim podpisu stanowi podstawę i przyczynę zobo- wiązania wekslowego podpisującego. Weksel jest dokument potwierdzającym istnienie zobowią- zania osób, które weksel podpisały.

2. Weksle bankowe (kredyty akceptacyjne) – wystawiane i akceptowane przez bank lub inną in- stytucję finansową, z której nie zawiera się podstawowych transakcji handlowych, następnie są one dyskontowane przez bank albo stronę trzecią, którą może być firma bankowa lub instytucja dyskontowa. Za akceptację weksla pobiera ona określoną opłatę lub prowizję. Kiedy przypada

termin zapłaty weksla jest on przedstawiony bankowi akceptującemu, który musi dokonać za- płaty. Potrzebne na dokonanie zapłaty fundusze muszą być dostarczone przez klienta a sposób tego dokonania powinien wcześniej zostać uzgodniony między bankiem a klientem. Jednak zgodnie z prawem obowiązek dokonania płatności spoczywa na akceptancie. Jeśli weksel jest dyskontowany przez stronę trzecią, stopa dyskonta będzie oparta na ocenie zdolności kredyto- wej akceptanta (banku lub innej instytucji dyskontowej) z tego powodu może być ona korzyst- niejsza niż przy normalnych wekslach handlowych.

Pytanie 27 – Faktoring i sposoby finansowania przez faktoring. Faktoring to umowa wg której księgowane sumy należne przedsiębiorstwu są odkupywane przez spół- kę faktoringową. Zwalnia to przedsiębiorstwa z konieczności ściągania długów, jednocześnie umożliwia pozyskiwanie od dłużników gotówki przed terminem płatności długu.

docsity.com

Istnieją dwa podstawowe rodzaje faktoringu:

1. Faktoring regresywny, gdzie przedsiębiorstwo ponosi ryzyko wątpliwych należności. 2. Faktoring bezregresywny, gdzie ryzyko związane z wątpliwymi należnościami ponosi instytucja fak-

toringowa.

Spółka faktoringowa staje się prawnym właścicielem długów i płaci ich wartość z góry zwykle na począ- tek w wysokości 80% długu, reszta zostaje wypłacana gdy:

a) dłużnicy zapłacą instytucji faktoringowej, w przypadku faktoringu regresywnego, b) nadchodzi termin płatności długu, w przypadku faktoringu bezregresywnego.

W zakres odpowiedzialności spółki faktoringowej wchodzi:  świadczenie usług związanych z prowadzeniem rachunków sprzedaży od momentu wystawienia

faktury;  inkaso długów;

 dostarczenie klientom aktualnych informacji kredytowych;  określenie limitów kredytu na podstawie założeń kredytowych przedsiębiorstwa oraz zdolności

kredytowej każdego z dłużników. W efekcie tej oceny niektórzy dłużnicy mogą być wyłączeni z umowy faktoringowej.

Pytanie 28 – Korzyści z dyskontowania faktur jako źródła finansowania.

Dyskontowanie faktur – odmiana faktoringu, w którym firma faktoringowa wypłaca klientom pewną część nie zapłaconych faktur, klient jednak we własnym zakresie nadal ściąga należne mu pieniądze. W ten sposób jego odbiorcy nie dowiadują się, że zdecydował się na faktoring, co samo w sobie mogłoby ich skłonić do przypuszczeń, że ma kłopoty, a tym samym zakłócić stosunki handlowe.

Pytanie 29 – Wady i zalety finansowania poprzez pożyczki średnioterminowe. Pożyczka średnioterminowa jest stałą umową wiążącą pożyczkobiorcę z pożyczkodawcą oraz zobowią- zuje strony do przestrzegania wszelkich uzgodnionych terminów i warunków w całym okresie objętym umową. Zalety:

1. W umowie ustalone są zarówno terminy jak i kwoty spłat, dlatego ryzyko finansowe przedsiębior- stwa jest mniejsze niż w przypadku overdraftu.

2. Ustalone umową warunki pozwalają przedsiębiorstwu na sporządzenie bardziej wiarygodnej pro- gnozy przepływu gotówki.

3. Terminy i kwoty spłat mogą być lepiej dopasowane do profilu przepływów gotówkowych przedsię- biorstwa. Jeśli stopa oprocentowania jest zmienna, jest to dla przedsiębiorstwa bardziej korzystne w okresach spadku stóp procentowych, ale mniej korzystne w okresach ich wzrostu. Jeśli natomiast oprocentowanie pożyczki jest stałe pożyczkobiorca więcej korzysta w okresach wzrostu stóp pro-

centowych, traci natomiast w okresach ich spadku.

4. Pożyczka średnioterminowa umożliwia bardziej racjonalne korzystanie z overdraftu kiedy pojawiają się trudności ze sprostaniem towarzyszącym my wymogom.

5. Pożyczki średnioterminowe mogą zapewnić stabilność bilansu przedsiębiorstwa, co trudno osiągną poprzez korzystanie z długu krótkoterminowego.

Wady:

1. Jeśli się okaże, że uzgodnione terminy nie mogą być dotrzymane grozi to zmiana lub zerwaniem umowy.

2. Jeśli przedsiębiorstwo nie ma pewności co do własnych potrzeb finansowych, to powinno pamiętać, że opłaty naliczane od nie pobranych części pożyczki średnioterminowe mogą je uczynić bardzo kosztowne.

3. Jeśli w umowie zostały ustalone minimalne kwoty pobrań i spłat to pożyczkobiorca może być zmu- szony do pobierania kwot zbędnych mu w danym momencie oraz gromadzenia gotówki na określo- ny termin spłat.

docsity.com

Pytanie 30 – Rola i znaczenie leasingu. Leasing jest formą dzierżawy i jako taki jest raczej metodą finansowania użytkowanego środka, a nie jego zakupu. Cecha ta odróżnia leasing od innych form finansowania aktywów, z których większość polega na ostatecznym nabyciu przez przedsiębiorstwo praw własności środka. Istnieją dwa główne rodzaje leasingu:

1. Leasing finansowy – zwany niekiedy w pełni spłacanym, polegający na zawarciu umowy, na mocy której leasingobiorca w ciągu uzgodnionego okresu w pełni spłaca koszt kapitałowy le- asingu, urządzenia oraz zapewnia leasingodawcy odpowiedni zysk. Jeśli przedsiębiorstwo chce użytkować urządzenie po upływie okresu umownego, uzyskuje kolejny okres umowny, w czasie którego płaci już tylko nominalny czynsz.

2. Leasing operacyjny – będący umową zgodnie z której leasingobiorca nie pokrywa kosztów kapi-

tałowych urządzenia, a suma umowna może być odnawiana na kolejny okres, albo urządzenie jest leasingowane innemu przedsiębiorstwu.

Zalet leasingu: 1. Ponieważ nie wymaga on żadnych początkowych wydatków kapitałowych, ani wnoszenia depo-

zytu, jest bardzo korzystny z punktu widzenia płynności gotówkowej przedsiębiorstwa. 2. Uzyskuje się dostęp do kapitału bez konieczności zastawiania innych aktywów jako formy za-

bezpieczenia. 3. W zależności od konkretnej sytuacji przedsiębiorstwa, a zwłaszcza jego sytuacji podatkowej

może stanowić najtańszy z dostępnych mu form finansowania. 4. Leasing może być sposobem samofinansowania się, ponieważ z wykorzystywania leasingowa-

nego środka uzyskuje się fundusze potrzebne na opłacanie rat leasingowych. 5. W świetle niektórych rozwiązań prawnych jest to pozycja pozabilansowa, co może zwiększać

możliwości kredytowe przedsiębiorstwa. 6. Leasing nie może być cofnięty lub ograniczony w okresie deficytu kredytowego albo w zmienio-

nych warunkach ekonomicznych. 7. Przedsiębiorstwa, które nie mogą bezpośrednio korzystać z inwestycyjnych ulg podatkowych le-

asing umożliwia ich otrzymanie za pośrednictwem leasingodawcy, którym mogąc skorzystać z tego typu ulgi, uzyskane korzyści uwzględni przy określaniu stawki czynszu.

8. Przedsiębiorstwu z niską krańcową stopą podatkową, leasing umożliwia zwiększenie korzyści gotówkowych uzyskanych dzięki ulgom podatkowym otrzymanym przez leasingobiorcę mające- go wyższą stopę podatkową.

9. Ponieważ przy leasingu zazwyczaj nie stosuje się tak silnych restrykcji, kontroli jaki mogą wy-

stępować przy pożyczce średnioterminowej, przedsiębiorstwo ma większą swobodę działania. 10. Ponieważ leasing jest często uważany bardziej za przychód niż zobowiązanie kapitałowe, to

czyni łatwiejszym decyzje inwestycyjne. Wady:

1. Leasingobiorca przeważnie musi zrezygnować z części lub całości potencjalnych korzyści możli- wych do uzyskania z wartości leasingu danego środka pozostałej na koniec okresu leasingowe- go.

2. W umowie leasingowej mogą być zawarte pewne restrykcje dotyczące użytkowania środka. 3. Jeśli warunki cenowe leasingu są niekorzystne koszt odsetek może okazać się wyższy niż

w przypadku innych form finansowania. 4. Jeśli leasingowe urządzenie stanie się przestarzałe przed upływem terminu umowy, kierownic-

two spółki leasingowej może podjąć decyzję o konieczności dalszego jej użytkowania przez przedsiębiorstwo, stawia je tym samym w niekorzystnej sytuacji wobec rywali rynkowych, któ- rzy szybko wymienili swoje przestarzałe urządzenia. Jeśli natomiast zapadnie decyzja o wcze-

śniejszym zrezygnowaniu z umowy leasingowej wówczas przedsiębiorstwo obciążone zostanie karą pieniężną.

Podstawowym zadaniem leasingu jest umożliwienie użytkowania majątku firmom nie posiadającym własnych funduszy dostatecznych na zakup obiektów i nie mających możliwości uzyskania na ten cel kredytów.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument